Důležité:


Expediční příkazy - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
Sem vložte neformátovaný text
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Úvod

Potvrzením hlavní nabídky Oběh zboží, Expediční příkazy se zobrazí přehled expedičních příkazů. Vzhled tohoto přehledu, způsob setřídění záznamů a filtrování závisí na uživatelském nastavení a lze jej změnit volbou místní nabídky Nastav.

Expediční příkazy (dále jen EP) jsou doklady snižující pouze stav skladu k dispozici, stav skladu zůstává nezměněn. Této vlastnosti lze využít pro evidenci odběratelských objednávek, případně pro vystavování výdejek "nanečisto", aby se zabránilo častým požadavkům na opravu zrealizovaných výdejek. Expediční příkaz lze převádět na výdejku po částech, nebo před převodem upravit a převést dokladově. Pouze v případě dokladového přenosu dojde k zaškrtnutí atributu realizace – doklad je považován za realizovaný. Expediční příkazy zůstávají, narozdíl od rezervací, po převedení na výdejku v přehledu. Máte tedy stále k dispozici jejich kompletní evidenci.

Pro lepší orientaci co máte převedeno je dobré si v expedičním příkazu na záložce Položky zobrazit sloupec Množství odebrané (viz kap. Volby místní nabídky). Toto nastavení lze udělat i v Přehledu položek dokladu v místní nabídce.

Než začnete vystavovat expediční příkazy, je nutné nejdříve nastavit číselné řady v číselníku Druhy dokladů pohybu zboží.

Pro vystavení nového dokladu je nutné znát několik věcí:

 • Odběratele
 • Zboží
 • Množství a ceny

Přehled expedičních příkazů je vždy pouze k aktuálnímu středisku/skladu, jehož číslo je zobrazeno na stavovém řádku. Poklepáním na tuto ikonu nebo klepnutím pravého tlačítka myši a vybráním akce Změna střediska se zobrazí organizační struktura a z ní si vyberete sklad, jehož doklady chcete zobrazit. Zobrazení položek a filtrování přehledu závisí na uživatelském nastavení.

Seznam funkcí patřících k tomuto přehledu naleznete v místní nabídce. Popis obecných funkcí viz kap. Volby místní nabídky.

V této kapitole je pouze popis funkcí, které jsou specifické pro tento přehled.

Formulář

Pokud chcete vystavit nový expediční příkaz, zvolíte nabídku Nový. Po jejím potvrzení se otevře číselník druhů pohybových dokladů označených jako Expediční příkaz. Kurzorovým řádkem se nastavte na číselnou řadu, kterou chcete použít, a pomocí kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete formulář nového dokladu. Pokud je nadefinovaná jenom jedna číselná řada, výběr z číselníku řad se nenabídne a rovnou se otevře formulář nového dokladu.

Formulář se skládá z několika záložek. Ne všechny záložky je nutné při vystavování vyplnit. Některé mají pouze informativní charakter. V záhlaví formuláře je typ a číslo dokladu.


Tip Vzhled formuláře a vlastnosti polí (např. povinnost vyplnění apod.) se dá přizpůsobit potřebám uživatelů pomocí rozšiřující funkcionality Uživatelské editory. Podrobnější informace najdete v kapitole Uživatelské editory.


Záložka 1-Hlavička

Expedicni prikaz.png

Ve formuláři expedičního příkazu zadáváte na této záložce základní údaje expedičního příkazu společné pro všechny položky zařazené na doklad.

Záložka je rozdělena do sekcí, např. [1] Organizace, parametry ceny; [2] Datum, měna, doplňkové informace atd. Jednotlivé sekce je možné klikáním myší na název sekce nebo na znak šipky v záhlaví sekce sbalit a rozbalit podle vaší potřeby. Také je možné pro rozbalování použít kombinaci kláves Ctrl+Alt+číslo. Po opuštění editačního formuláře si systém pamatuje, které sekce byly rozbaleny/sbaleny, a při dalším otevření formuláře toto nastavení zachová.


[1] Organizace, parametry ceny

Odběratel, Místo určení, Příjemce

Výběrem z číselníku organizací zadáváte na expediční příkaz organizaci. Podle potřeby zadáváte jednotlivé údaje. Organizaci zadáte i přímo vyplněním pole pro číslo nebo název organizace. Pokud systém najde odpovídající záznam, automaticky ho doplní na expediční příkaz, aniž by otevřel číselník organizací. To provede v okamžiku, kdy přecházíte kurzorem na jiné pole formuláře.

Pokud už máte organizaci zadanou a chcete údaje opravit, musíte nejprve vymazat pole pro zadání čísla organizace. To platí v případě, kdy organizaci chcete zadat přímo do pole pro název organizace.

Význam jednotlivých polí z hlediska předmětu dodávky a vzniklé pohledávky:

 • Odběratel - „plátce“
 • Místo určení - místo (adresa), kam se má doručit zboží
 • Příjemce - v některých případech je možné použít jako poštovní adresu

Tato varianta je jednou z možností, jak dané pole na expedičním příkazu využít.

Druh vstupní ceny

 • JC bez daní Kč
 • JC s DPH Kč
 • CC bez daní Kč
 • CC s DPH Kč
 • JC bez daní valuty
 • JC s DPH valuty
 • CC bez daní valuty
 • CC s DPH valuty
 • JC se SD
 • CC se SD
 • JC se SD valuty
 • CC se SD valuty

kde JC = jednotková cena, CC = celková cena, s DPH = cena včetně DPH i spotřební daně, se SD = včetně spotřební daně a bez DPH

Vybíráte, jaký druh ceny budete na doklad zadávat.

Hodnota, kterou zde vyplníte, se bude automaticky nabízet při zadání množství a ceny konkrétního zboží či služby. U každého zboží či služby však můžete tuto hodnotu změnit.

Sazba DPH

Zadáváte sazbu DPH pro položky zařazené na expediční příkaz přímo. Platí pro položky, které nemají „vlastní“ sazbu DPH. Tu popř. zadáváte v kmenové kartě. Pokud tedy položka zařazovaná přímo na expediční příkaz nemá sazbu DPH (ani 0, 10 nebo 20 %), dostane tuto sazbu.

Sazba SD

Zadáváte sazbu spotřební daně pro položky zařazené na expediční příkaz přímo. Pokud nebude mít položka „vlastní“ sazbu spotřební daně (zadáváte v kmenové kartě), dostane tuto sazbu.

Ceník

Tato volba slouží k zadání ceníku, podle kterého se budou oceňovat položky na expedičním příkazu. Seznam ceníků se nabízí zafiltrovaný podle toho, jak je nastavená konstanta Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Ceny, Filtrovat nabízené ceníky pro doklad dle organizace, Ctrl+Enter.


[2] Datum, měna, doplňkové informace

Datum případu, Datum vystavení, Termín dodávky

Základní datumy na vystaveném expedičním příkazu.

Pole Datum případu předvyplní systém dnešním datem. Pole musí být vyplněno, bez tohoto údaje nelze expediční příkaz uložit a zapsat do přehledu. Hlášení

Prázdná nebo chybně zadaná položka Datum případu !

systém zahlásí při pokusu o uložení (tlačítko OK) bez vyplněného data pořízení.

Pro zadávání časových údajů využijte pomocné tlačítko Kalendar.jpg pro kalendář nebo kombinaci kláves <Ctrl><D> pro vložení dnešního data.

Měna, Množství, Kurz, Datum kurzu

Údaje o cizí měně na expedičním příkazu. Potřebné údaje můžete vybírat z číselníku Kódy cizích měn a z číselníku Kurzovní lístek . Měnu zadáváte výběrem z pole se seznamem Měna. Hodnoty kurzu vybíráte z číselníku, přístupný je ze všech ostatních polí. Datum kurzu se doplňuje podle data kurzu nalezeného v kurzovním lístku. Dohledávájí se kurzy s datem kurzu stejným nebo nižším než je datum případu. Při změně data případu se kurz automaticky dohledává znovu.

Objednávka

Textové pole pro zadání libovolného údaje.

Termín dodávky

Slovně vyjádřený termín dodávky.

Splněno

Po zaškrtnutí tohoto pole je expediční příkaz považován za splněný a v jeho položkách nelze provádět změny. Pokud byl expediční příkaz pouze částečně převedený na výdejku, je přesto po zaškrtnutí pole Splněno považován za plně vykrytý.

Forma úhrady

Zadáváte formu úhrady. Může být spojena se lhůtou splatnosti.

Druh dopravy

Zadáváte způsob dopravy. K dispozici máte číselník.

Popis dodávky

Textové pole pro zadání libovolného údaje.


[3] Poznámky

Poznámka 1-4

Zadáváte textovou poznámku k expedičnímu příkazu. Sem zapisujete potřebné údaje (upozornění apod.), tedy „věty“, které na expedičním příkazu chcete vytisknout.

Volbou Akce, Poznámky k dokladům nebo kombinací kláves <Ctrl><P> můžete do expedičního příkazu přenést předdefinovanou poznámku z přehledu Zboží a služby, Poznámky k dokladům. Takto přenesenou poznámku můžete pro daný expediční příkaz libovolně upravovat.

Poklepáním myší v okně poznámky se otevře editační okno, kde máte mj. možnost načíst poznámku z textového souboru.


[4] Účetní vazby

Nákladové středisko, Číslo zakázky, Nákladový okruh, Vozidlo, Zaměstnanec

Zadáváte Vámi sledované potřebné údaje. Vybíráte z číselníků. Vyplněná pole mají význam pro vyhodnocení, dohledání, příp. pro účtování návazné výdejky nebo faktury vydané.


[5] Kontaktní zaměstnanec a osoba

Kontaktní zaměstnanec

Tato volba slouží k zadání kontaktní osoby na doklad. Údaje navázané k zaměstnanci přes volbu kontakty, jako např. telefon nebo e-mail, pak budou moci být zobrazeny v tisku. Tuto vlastnost využijete v případě, že osoba odpovědná za expedici je jiná než osoba, která doklad vystavila.

Kontaktní osoba

Tato volba slouží k zadání kontaktní osoby na doklad. Údaje navázané ke kontaktní osobě přes volbu kontakty, jako např. telefon nebo e-mail, pak budou moci být zobrazeny v tisku.

Akce

V panelu nástrojů v záhlaví formuláře expedičního příkazu najdete tlačítko Akce. Umožňuje následující:

Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby

Volba pro aktualizaci cen na položkách dokladu. Po spuštění akce se objeví okno s možností určit, jestli se mají také aktualizovat Sazby DPH, Sazby SD a Akce.

Akce samotná provádí přepočet položek s tím, že respektuje druh vstupní ceny, množství a měrnou jednotku. Jestliže má položka zamknutou cenu, pak se pouze provede aktualizace sazby DPH a SD z kmene zboží (pokud je to povoleno - viz obrazovka po spuštění akce) a provede přepočet s aktualizací slev.

V případě, že položka nemá zamknutou cenu, je nejprve podle nastavení přepínače Aktualizovat akce dohledávána nová ceníková akce. Následně se hledá v odpovídajícím ceníku (dotaženém buď podle dohledané či na položce zadané ceníkové akce, popř. podle ceníku zadaného na dokladu). Jestliže je v ceníku dohledán odpovídající záznam se stejnou měrnou jednotkou (musí být stejná jako je na položce, s odvozenými jednotkami se v tomto případě nepracuje), pak se převezme z ceníku cena, případně také sazba DPH a SD (opět podle nastavení zaškrtávátek). Pokud nebyl záznam v ceníku nalezen (za nenalezeno se bere i nalezený s jinou měrnou jednotkou), hledá se nabídková cena a následně jsou aktualizovány sazby DPH a SD z kmene zboží. V obou případech pak následuje přepočet cen.

Aktualizace slev

Tato volba spustí přepočet všech slev zadaných na dokladu.

Poznámky k dokladům

V přehledu Poznámky k dokladům zadáte nejčastěji používané doplňkové texty k expedičním příkazům (vytvoříte seznam poznámek). Tyto texty lze pak jednoduše vyvolat a vybraný text přenést kombinací kláves <Ctrl><Enter> do expedičního příkazu. Můžete rovněž povolit přístup k těmto textům i z jiných druhů dokladů (např. na výdejce, vydané faktuře apod.) zaškrtnutím příslušného políčka. Můžete poznámky také označit jako Přednastavené - všechny texty takto označené se budou automaticky doplňovat do nově otevřených dokladů.

Ceník

Tato volba slouží k zadání ceníku, podle kterého se budou oceňovat položky na expedičním příkazu. Seznam ceníků se nabízí zafiltrovaný podle toho, jak je nastavená konstanta Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Ceny, Filtrovat nabízené ceníky pro doklad dle organizace.

Zaokrouhlení

Volba zobrazí, jak je doklad zaokrouhlený. Zde můžete změnit způsob zaokrouhlení pouze pro ten expediční příkaz, se kterým právě pracujete. Způsob zaokrouhlení na ostatních expedičních příkazech zůstane nezměněný.


Záložka 2-Sumace a slevy

Expedicni prikaz sumace.png

Záložka, na které pracujete se sumačními údaji za celý doklad.

[1] Sumace a sumační slevy

V této sekci je samostatný řádek pro každou sazbu DPH se součtovými hodnotami, které se plní automaticky ze věech položek expedičního příkazu. Volbou Oprava zde můžete zadávat tzv. sumační slevu k dané sazbě DPH. Slevu zadáváte v procentech nebo částkou.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pozor, sleva se nerozpočítá zpětně na položky.


[2] Doplňkové položky

Přehled korekcí základů DPH, částek DPH, částek celkem.

Korekce mohou vzniknout při zaokrouhlení dokladu na padesátihaléře

Záložka 3-Položky

Expedicni prikaz polozky.png


Textové položky

V sekci [1] Textové položky zadáváte na doklad "textové" položky. tj. položky, které nejsou založeny v číselníku Zboží a služby. Vlastně vypíšete jednoduchý text, zadáte částky a návazné údaje, nic víc.

Po volbě Nový se zobrazí formulář pro zadání textové položky

[1] Popis, množství, cena, slevy

Zadáváte popis položky, množství, cenu, sazbu DPH, příp. sazbu DPH pro režim přenesení daňové povinnosti a poskytnutou slevu na textové položce. V poli Popis můžete přes tlačítko se třemi tečkami vybírat text z předdefinovaných poznámek k dokladům (přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Poznámky k dokladům).

[2] Částky

Informativní přehled vypočtených částek na textové položce.

[3] Účetní vazby

V sekci lze zadat Účetní účet a vazby na Útvar, Zakázku, Nákladový okruh, Vozidlo a Zaměstance. Účetní účet se uplatní pro zaúčtování řádků typu Základ DPH a Ostatní částky (Sazba DPH = není) v případě, že doklad převedete na fakturu a tu zaúčtujete. Stejně tak se do účetnictví mohou dostat i návazné údaje Útvar, Zakázka, Nákladový okruh, Vozidlo a Zaměstanec .

[4] Poznámka

Poznámka k textové položce na dokladu.


Položky

Přehled v sekci [2] Položky zobrazuje přehled všech karet zadaných na doklad. Pomocí funkce Nastav si můžete nechat zobrazit libovolné údaje o položce.

V dolní části obrazovky je informace o celkové částce na dokladu a počtu kusů na položce, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem.


Zadávání položek na doklad

Položky na doklad zadáváte několika způsoby:

 • Pomocí výběru karet z přehledu stavu skladu
 • Převodem položek z jiných dokladů
 • Pomocí rychlého zadávání

1/ Pomocí výběru karet z přehledu stavu skladu na záložce 4 - Sklad. (viz záložka Sklad)

2/ Volbou místní nabídky Převod položek na záložce 3 - Položky. Vybíráte z dokladů:

 • Příjemky
 • Výdejky
 • Vydané objednávky
 • Nabídkové sestavy
 • Vydané faktury
 • Přijaté faktury
 • Dopravní služby
 • Materiály na výrobní příkaz

Máte zde možnost nechat si převést některé položky z jiných, již vystavených dokladů. Položkovým přenosem vznikne vazba mezi jednotlivými doklady, která umožňuje v přehledu dokladů vidět tzv. Návazné doklady. Vyberete si, z jakého přehledu chcete vybírat, potvrdíte a přehled se otevře. Vyberete si doklad, ze kterého chcete položky přenášet, a zvolíte Převod s editací, Převod bez editace nebo Převod s výběrem a potvrzením:

Převod s editací

Jednotlivé položky se vám budou nabízet k editaci a máte možnost si zvolit, co chcete na doklad zařadit. Ve formuláři máte na výběr následující tlačítka:

 • Převod bez editace - převede aktuální položku a všechny následující bez možnosti editace.
 • Ukončit - nepřevede aktuální položku a přestane nabízet další.
 • OK - převede aktuální položku a nabídne další.
 • Storno - nepřevede aktuální položku a nabídne další.

Převod bez editace

Převedou se všechny položky tak, jak jsou zadané na původním dokladu. Po převodu lze do jednotlivých položek vstoupit a opravit množství a cenu nebo položku z dokladu smazat.

Převod s výběrem a potvrzením

Nejdříve se vám nabídne přehled všech položek zadaných na původním dokladu a vy máte možnost označit ty položky, které nechcete na nový doklad převést, případně můžete upravit množství a cenu.

Pokud doklad, ze kterého chcete položky převádět, ještě není vystavený, máte možnost ho v tomto přehledu vystavit a potom jeho položky přenést.

3/ Volbou místní nabídky Zadávání položek. Funkce Zadávání položek vám umožní vyhledat položky dle zadaných kritérií. Otevře se vám okno, kde můžete zadat parametry pro vyhledání libovolného počtu karet. Poté se kurzorovým řádkem nastavíte na položku, kterou chcete zařadit na doklad, do pole Editování - Množství zadáte množství, do položky Cena zadáte cenu, za kterou chcete zboží prodat. Systém sám nabídne přednastavenou prodejní cenu, případně naposledy použitou cenu (závisí na nastavení konstanty Oběh zboží - Ceny - Dohledání historických cen pro prodej).

V přehledu v dolní části okna Zadávání položek máte také možnost označit více položek, které chcete zadat na doklad. Pomocí kláves <Ctrl><Enter> nebo tlačítka Výběr otevřete tabulku pro zadání množství, která je společná pro všechny označené položky. Tento postup je proto použitelný pouze v případě, že zadáváte u vybraných položek stejné množství.

Po skončení zadávání potvrdíte tlačítko Zavřít a přenesete se zpět na záložku, kde máte přehled položek zadaných na doklad. Pokud byste chtěli některou položku opravit, nastavíte se na ni kurzorovým řádkem a stisknete klávesu <Enter>. Otevře se editační formulář pro zadávání množství a cen a položku opravíte.

Úprava cen

V tomto poli máte možnost procentuálně snížit nebo zvýšit celkovou cenu na dokladu. Kladné číslo je přirážka, záporné sleva. Úprava cen se rozpočítá zpětně do jednotlivých položek dokladu. Podmínkou pro to, aby toto pole bylo přístupné, je mít vyplněno v poli Druh slev v nabídce Globální konstanty, Oběh zboží, Slevy parametr Všechny slevy nebo Dílčí slevy.

Výrobní čísla

Tato volba slouží k práci s výrobními čísly jednotlivých skladových položek. Její popis viz kap. Výrobní čísla.

Načtení z terminálu čárových kódů

Tato nabídka slouží k práci s čárovým kódem jednotlivých položek.

Změna sazby DPH

Touto volbou lze změnit zadanou sazbu DPH u vybraných (označených) položek.

Přidej/změň obal

Vybíráte z obalů, které jsou navázány na kmenovou kartu zboží. Návaznost obalu na kartu zadáváte v přehledu Zboží a služby volbou místní nabídky Obaly.

Doplnění čárových kódů

Volba vygeneruje k označeným položkám čárové kódy podle následujících pravidel:

 • Pokud položka má zadaný čárový kód, nestane se nic.
 • Pokud položka nemá zadaný čárový kód a pokud ke zboží neexistuje v seznamu Zboží a žádný čárový kód, vygeneruje se nový čárový kód automaticky dle pravidel generování a doplní se do položky.
 • Pokud položka nemá zadaný čárový kód a pokud ke zboží existuje v seznamu Zboží a služby právě jeden čárový kód, doplní se do položky.
 • Pokud položka nemá zadaný čárový kód a pokud ke zboží existuje v seznamu Zboží a služby více čárových kódů, nestane se nic.

Ve všech případech je uživatel informován hláškou.

Záložka 4-Sklad

Na této záložce vybíráte zboží, které chcete zařadit na doklad. Pokud zboží ještě na skladu není, přepnete se do seznamu zboží a služeb, nabídka Nový, a zadáte novou kartu. Pokud již existuje, přenesete ho do přehledu stavu skladu. Při zadávání nového zboží dbejte na to, aby nedocházelo k duplicitám. To znamená, aby pod více názvy nebylo zadáno jedno zboží.

Pokud máte zboží vybráno, nastavíte se na něj kurzorovým řádkem a pomocí kláves <Ctrl><Enter> otevřete tabulku pro zadání množství a cen.

Tabulka má čtyři záložky. Základní údaje, Cena, Popis a Výrobní čísla.

Na záložce Základní údaje zadáváte expedované množství, cenu, měrnou jednotku, sazbu daně. Cenu můžete zadat jak jednotkovou, tak i sumační s daní nebo bez daně. Typ ceny zadáváte na hlavičce formuláře. Pokud chcete pro nějakou položku jiný než nabízený typ ceny, přepnete se na záložku Ceny. Kurzor je nastavený na poli se zadaným typem ceny. Stiskem klávesy s písmenem vedle pole se zvoleným typem ceny si zpřístupníte editační pole a cenu zapíšete. Na záložku Základní údaje se přenese vámi zvolená cena.

Pokud zaškrtnete pole Zamknout cenu, vyřadí se pro danou položku na daném dokladu standardní mechanismy dohledávání ceny podle odběratele, ceníku atd. Jinými slovy - po zaškrtnutí lze cenu změnit pouze ručně.

Dále lze na záložce Základní údaje zadat Hmotnost, Zemi původu a Kód preference.

Na záložce Popis je pouze Název položky 1, 2 a 3. Dále máte možnost na této záložce zadat ke konkrétní položce Požadované datum dodání, Potvrzené datum dodání a Číslo zakázky. Tak můžete na jeden rezervační doklad zadat položky z více zakázek.

Na záložce Výrobní čísla lze pracovat s výrobními čísly jednotlivých položek. Popis viz kap. Výrobní čísla

Akce

V tabulce pro zadání množství a ceny položky (viz předcházející obr.) je tlačítko Akce s následujícími volbami.

Další slevy

Zobrazí procento termínované slevy, viz též kap. Termínované slevy. Dále umožňuje zadat k dané položce slevu částkou.

Spotřební daň - recyklace

Tabulka s údaji pro výpočet spotřební daně položky a recyklačního příspěvku (zákon o odpadech). Údaje jsou přednastaveny podle vyplnění kmenové karty v přehledu Zboží a služby, záložka Daně, resp.tlačítko Akce, Recyklační příspěvek ve formuláři kmenové karty.


Zadání položky na doklad
Expedicni prikaz sklad.png


Slevy

Ke každé položce na dokladu máte možnost zadat procentuální slevu. Máte tři možnosti zadání slevy. Automatem, Ručně a Zakázáno.

Automatem

Systém sám zadá slevu dle nastavení. Slevy lze nastavit k souvisejícímu označení zboží, ke skupině zboží, ke kartě zboží, ke kartě zboží zařazené na konkrétním skladu a k organizaci. Nelze v dokladu editovat.

Ručně

Dosadíte požadované procento slevy v okamžiku vystavování dokladu. Lze zadat několik různých typů slev. Slevy se sčítají.

Zakázáno

Nelze zadat žádný typ slevy.

Opakovaný výběr

Tato volba umožňuje zadat jednu položku na doklad několikrát. Toto využijete například tehdy, jestliže jedna položka má několik různých prodejních cen v jedné dodávce.

Sestavy dle kusovníku

Pokud máte zakoupen submodul Kusovníky modulu Oběh zboží, máte možnost zařazovat na doklad výrobky (sestavy) skládající se z dílů. Na doklad zařazujete takovou položku volbou místního menu Sestavy dle kusovníku na záložce 4-Sklad. Vytváření kusovníků a zařazování výrobku na doklad jsou podrobně popsány zde.

Hlídáno

Tato nabídka zobrazí přehled všech hlídaných dokladů k aktuálnímu zboží. Hlídanými doklady mohou být Rezervace a Expediční příkazy. Pokud chcete zrušit hlídání, můžete volbou "Zrušit hlídání" z místní nabídky v přehledu hlídaných dokladů.

Záložka 5-Doklady

Pokud chcete na EP přenést všechny položky z jiného dokladu beze změn, použijete k tomu tuto záložku. Z místní nabídky vyberete funkci Převod dokladu a vyberete, z jakého typu dokladu chcete položky přenášet. Otevře se patřičný přehled a z něj vyberete konkrétní doklad. Kombinací kláves <Ctrl><Enter> se všechny položky převedou na expediční příkaz bez možnosti opravy. Dokladovým přenosem vznikne vazba mezi jednotlivými doklady, která umožňuje v přehledu dokladů vidět tzv. Návazné doklady.

Na doklad lze takto přenést více dokladů. Jejich seznam je na záložce Doklady. Jednotlivé přenášené doklady musí mít zadanou stejnou organizaci.

Záložka 6-Služby

Na této záložce je přehled položek, které mají ve kartě nastaven parametr Druh skladu na Služba a pokud máte v Globálních konstantách pro Oběh zboží nastaven sklad pro Seznam služeb.

Pokud se k expedičnímu příkazu váží i nějaké služby a chtěli byste je mít zadané i na dokladu, lze je zadat na této záložce. Při přenosu expedičního příkazu na jiný doklad se vám přenesou položky skladové i služby.


Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export