Důležité:


Elektronické podání Legislativních výkazů SK - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Upozornění

Tip Od verze Helios Orange 2.0.2013.1100 ze dne 27. 11. 2013 je funkcionalita pluginu Elektronické podání Legislativních výkazů SK zabudována přímo do Helios Orange. Funkcionalita pluginu Elektronické podání Legislativních výkazů SK zůstává beze změny, ale nebude dále podporována. Doporučujeme proto používat standardní funkcionalitu odesílání zpráv v Helios Orange.

Úvod

Od 1.1.2014 bude většina účetních jednotek na Slovensku povinna předávat výlazy výkaz ziskov a strát a súvaha pouze elektronickou formou prostřednictvím aplikace DR SR eDANE. Plugin Elektronické podání Legislativních výkazů SK zabezpečuje vytvoření souború ve formátu *.XML, které se poté vloží do aplikace eDANE, validuje a odešle ke zprácování na příslušný daňový úřad.

Funkcionalita exportu je založena na standardním systému zpráv Helios Orange.

Plugin Elektronické podání Legislativních výkazů SK je zdarma ke stažení prostřednictvím Helios Store.

Instalace

Instalace pluginu Export SK výkazů do XML se provádí pouhým stažením prostřednictvím Helios Store. Obecný popis instalace je uveden v Helios Store - Společné kapitoly.

Pro instalaci pluginu Export SK výkazů do XML stačí stisknout tlačítko Helios Store (zeměkoule) v horní liště nástrojů. Zobrazí se nástroj Helios Store, vyberete záložku Zdarma, označíte řádek Plugin Export SK výkazů do XML a stisknete tlačítko Přidat Přidat (tím dojde k označení řádku) a nakonec stisknout dole tlačítko Instalovat.


Procesní okno Helios Store - pluginu Export SK výkazů do XML


Po automatickém stažení vyberete databáze, do kterých chcete plugin Export SK výkazů do XML instalovat a tlačítkem Přenos Přenos přenesete. Po skončení akce budete informováni hlašením, např.:

Dotaz nebo informativní hláška Celkem nainstalováno modulů: 1.

Tím je instalace ukončena.


Upozornění Instalaci může provést pouze uživatel, který má právo na stahování nových verzí Heliosu, právo lokálního administrátora pro zápis do regisrtů a právo zápisu do adresáře Heliosu!

Export výkazů do XML

Export výkazů do XML se provádí v modulu Účetnictví v přehledu Legislativní výkazy. Exportovat lze pouze výkazy výkaz ziskov a strát a súvaha platné od roku 2011 včetně.

Seznam exportovatelných výkazů:

 • Výkaz ziskov a strát - generické číslo definice výkazu -4041
 • Súvaha - generické číslo definice výkazu -4043


Upozornění Jiné výkazy exportovat do xml nelze.

V případě pokusu o export jiného výkazu budete upozorněni hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Tuto definici výkazu nelze exportovat do XML ! Prověřte, zda máte aktuální verzi pluginu !


Nastavení definice zpráv

Před prvním exportem výkazů do xml je třeba nastavit definici zpráv. Nastavení je společné pro oba výkazy (výkaz ziskov a strát i súvaha) i pro různá období. Definici zpráv nastavíte v modulu Účetnictví v přehledu Legislativní výkazy, na příslušném výkazu akcí místního menu zrávy, Generování zpráv, případně kombinací kláves <Ctrl><Alt><G>, otevřete přehled definice zpráv. Tlačítkem Oprava Oprava otevřete dialogové okno Definice zprávy:


Formulář Definice zprávy - Legislativní výkazy SK


Popis jednotlivých polí nutných pro nastavení definice zprávy:

 • Typ zprávy - bude vždy 20724 - Výkazy
 • Formát zprávy - bude vždy Obecný plugin
 • Název zprávy - povinné pole, váš název zprávy, např. Export výkazů do XML.
 • Adresa místa určení zpráv - povinné pole, adresář, do kterého se budou ukládat vyexportované xml soubory, nutno vyplnit!
 • Zprávy po vytvoření odeslat - toto pole je nutno označit
 • Jméno exportního souboru - pole s volbami:
  • Použít vygenerované - doporučujeme ponechat tuto volbu - program soubory automaticky pojmenuje
  • Vždy použít zadané - můžete zvolit pevné jméno souboru, jméno musíte zadat včetně přípony .xml
  • Otázka na jmeno při exportu - při odesílání zprávy se zobrazí dotaz na jméno souboru, jméno musíte zadat včetně přípony .xml
 • ProgID COM pluginu - povinné pole, nutno zadat přesně tento textový řetězec: rpIcExportVykazov.ExpSKVykDoXML (důležité!)

Ostatní pole ponechte prázdné, stejně tak na dalších záložkách se nic nezadává.

Výkaz (výkaz ziskov a strát i súvaha) musí být před vlastním exportem zaktualizován a zkontrolován. Musí být správně nastaven údaje v polích:

 • Druh uzávěrky
  • Řádná
  • Mimořádná
  • Mezitímní - pouze v případě mezitimní - průběžné - uzávěrky. Pro výkaz ziskov a strát musí být v tomto případě správně nastaven údaj v poli Minulé období (Průběžné jedno minulé nebo Průběžné bez minulého)
  • Řádná a mimořádná

a

 • Stav výkazu
  • Nezahájeno - pro export výkazu do xml nesmí být nastaveno
  • Zahájeno - pro export výkazu do xml nesmí být nastaveno
  • Sestaveno
  • Schváleno

Stav výkazu musí být tedy nastaven na Sestaveno nebo Schváleno. Volby Nezahájeno a Zahájeno se používají pouze v průběhu procesu vytváření a kontrol výkazu.


Export výkazů do xml provedete v modulu Účetnictví v přehledu Legislativní výkazy, na příslušném výkazu akcí místního menu zrávy, Generování zpráv, případně kombinací kláves <Ctrl><Alt><G>, otevřete přehled definice zpráv. Označíte definici zprávy pro export výkazů do xml a tlačítkem Přenos Přenos zahájíte vlastní export.

Upozornění V případě, že soubor stejného jména již v adresáři existuje, je bez dotazu přepsán!


Po úspěšném dokončení akce budete informováni v oknu Průběh procesu:


Procesní okno Průběh procesu exportu výkazu do xml


V uvedeném adresáří najdete příslušný xml soubor.

Pokud ponecháte automatické generování jména souboru, což doporučujeme, bude ve jménu souboru označení výkazu a datum ke kterému je výkaz sestaven:

 • UVPOD1 - súvaha
 • UVPOD2 - výkaz ziskov a strát
 • RRRR_MM_DD - datum ve formátu rok, měsíc, den
 • P - buď není uvedeno nebo P. Když je uvedeno, jedná se o výkaz mezitimní - průběžné - uzávěrky.
Příklad Příklady:
 • UVPOD1-2012_12_31.xml - súvaha k 31.12.2012
 • UVPOD2-2012_06_30-P.xml - výkaz ziskov a strát k 30.6.2012 průběžné uzávěrky


Vygenerovaný soubor vložíte do aplikace eDANE, validujete a odešlete na příslušný daňový úřad, viz následující kapitola.


V případě, že se při generování souboru objeví informativní nebo chybové hlášky v procesním oknu, např.:


Procesní okno Průběh procesu exportu výkazu do xml - chyby


věnujte prosím těmto upozorněním patřičnou pozornost!

Tip Pokud se jedná o propustné chyby, můžete soubor vytvořit stiskem tlačítka Ano. Po načtení do aplikace eDANE podle informativních hlášek nutno údaje doplnit!
Upozornění V případě nepropustné chyby nelze soubor vytvořit. Je nutno chybu napřed opravit a provést export znovu.

Odeslání výkazu prostřednictvím aplikace eDANE

Aplikace eDANE je určena pro daňové subjekty za účelem:

 • Vyplňování a tisku vybraných typů daňových dokumentů.
 • Podpisu vytvořených daňových dokumentů zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou podatelny portálu eTax daňové sekce Finančního ředitelství SR v případě komunikace bez využití zaručeného elektronického podpisu.
 • Odesílání podepsaných daňových dokumentů na elektronickou podatelnu FR SR - daňová sekce.
 • Vytváření tiskových souborů daňových dokumentů, krycích listů a potvrzení o podání.

Aplikace eDANE slouží i pro zpracování výkazů súvaha a výkaz ziskov a strát řádné a minořádné uzávěrky (nikoli průběžné uzávěrky).


Instalace aplikace eDANE

Aplikace eDANE je k dispozici na webu Finančního ředitelství SR, viz Daňové ředitelství SR , vpravo volba eDANE >>

Objeví se ikona pro stažení aplikace eDANE:

Instalace eDANE

Touto ikonou zahájíte stažení a instalaci aplikace eDANE, řiďte se pokyny instalačního dialogu. Popis instalace aplikace eDANE je k dispozici na Instalace aplikace eDane, uživatelská příručka je k dispozici na Uživatelská příručka eDANE.

Aplikaci eDANE otevřete poté i tímto odkazem: eDANE.

Načtení xml souboru do aplikace eDane

Po nainstalování aplikace eDANE uživatelskou příručku otevřete i přímo z aplikace eDANE viz volba Pomocník, Uživatelská příručka, viz obrázek:


eDane - Uživatelská příručka


Postup načtení výkazu vyexportovaného v Helios Orange ve formě xml souboru - volba Daňové dokumenty, Účetní výkazy v podvojném účetnictví, máte na výběr:

 • Súvaha
 • Výkaz ziskov a strát


eDane - Výběr výkazu


Dále volba Práce s DP, Načíst z XML souboru:


eDane - Načíst z xml souboru


Vyberete příslušný xml soubor z adresáře, do kterého jste si z Helios Orange uložili, a stisknete tlačítko Potvrdit. Po načtení se objeví hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Údaje jsou koretně vyplněné


eDane - Údaje jsou koretně vyplněné


případně se objeví seznam chyb.

Kontroly a odeslání výkazu

Upozornění Údaje načteného výkazu je nutno pěčlivě zkontrolovat!

Ke kontrole - zobrazení jednotlivých stran výkazu slouží listovací tlačítka |<, <, >,>| nebo lze zadat přímo číslo stránky. Po provední kontroly, zda se naimportoval správný výkaz za správné období se správnými údaji se nutno provést další kontrolu, viz tlačítko Kontrolovat:


eDane - Kontroly a odeslání


Pokud je kontrola v pořádku a je potvrzena hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Údaje jsou koretně vyplněné

je možno poté výkaz pomoní tlačítek:

 • Kontrolovat - provedení kontroly (viz výše)
 • Vytisknout - zobrazení výkazu ve formátu PDF, lze standardně vytisknout nebo uložit jako soubor ve formátu PDF
 • Podepsat - elektronicky výkaz podepsat podle nastavené podpisové politiky (viz uživatelská příručka eDANE)
 • Odeslat - odeslání elektronicky podepsaného výkazu
 • Vytvořit nový - zrušení údajů stávajícího výkazu za účelem načtení a vytvoření nového výkazu
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export