Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Elektronická fakturace ISDOC - Změny

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2014.1016 ze dne 16.10.2014

Novinka Přidána možnost neexportovat vybrané elementy prostřednictvím nové slepé procedury PROC epx_ISDOC_Export_SkipElementsList @IdDefZpravy INT.


Oprava Opraveno pořadí elementů v exportu verze 6.0.1 (chyba v referencích z položek na hlavičku).


Verze 2.0.2014.0730 ze dne 30.7.2014

Oprava Oprava chyby "List index out of bounds (-1) při náhledu souborů ISDOCX starších než verze 6.0.1.


Verze 2.0.2014.0630 ze dne 30.6.2014

Tip Implementována verze ISDOC 6.0.1 (typ Invoice) pro import i export. Dle konfigurace je také nově možnost exportovat nejen do nejnovějšího formátu 6.0.1, ale i do starší verze 5.3.1.


Novinka Uživatelskou slepou procedurou je při exportu možno ovlivnit hodnotu elementů:
 • <Invoice><InvoiceLines><InvoiceLine><Item><Description>
 • <Invoice><InvoiceLines><InvoiceLine><Note>
 • <Invoice><InvoiceLines><InvoiceLine><Item><CatalogueItemIdentification><ID>
 • <Invoice><InvoiceLines><InvoiceLine><Item><SellersItemIdentification><ID>
 • <Invoice><InvoiceLines><InvoiceLine><Item><SecondarySellersItemIdentification><ID>
 • <Invoice><InvoiceLines><InvoiceLine><Item><TertiarySellersItemIdentification><ID>
 • <Invoice><InvoiceLines><InvoiceLine><Item><BuyersItemIdentification><ID>
 • <Invoice><ID>
 • <Invoice><ElectronicPossibilityAgreementReference>
 • <Invoice><Note>


Novinka V konfiguraci je k dispozici nová sekce, umožňující nastavit jakým způsobem se má zakládat kmenová karta (čím se mají plnit atributy Poznámka, Název1, Název2 a Název3).


Novinka V konfiguraci lze povolit (s kontrolním dotazem) možnost importovat soubor ISDOCX i v případě, že pro výpočet kontrolních součtů příloh je použit neznámý algoritmus a Helios Orange nemůže neporušenost příloh ověřit.


Oprava Při importu ISDOCX nedocházelo k vytvoření záznamu v přehledu Dokumenty a vytvoření vazby k příslušnému dokladu, pakliže bylo v konfiguraci nastaveno ukládání souborů na disk.


Oprava Při exportu se v případě výchozí konfigurace u Adresy místa určení zprávy (tj. "převzít z definice zprávy") nenahradily případné zástupné masky atributů jejich hodnotou.


Verze 2.0.2013.0627 ze dne 27.6.2013

Novinka Pro export možnost nastavit v konfiguraci definici hromadně pro e-mail.


Oprava Chyba při importu - chybná detekce / zakládání kmenové karty mohlo vést k chybové hlášce o duplicitě záznamu.


Verze 2.0.2013.0619 ze dne 19.06.2013

Oprava Opravena chyba při exportu elementu <InvoiceLine><OrderReference> - nesprávné pořadí položky <LineId>.


Verze 2.0.2013.0611 ze dne 11.06.2013

Novinka Při importu se pro identifikaci položky (kromě varianty EAN) používá nově i atribut SellersItemIdentification.ID, pakliže není hodnota BuyersItemIdentification.ID vyplněna. Při identifikaci pomocí EAN se bere v úvahu pouze BuyersItemIdentification.ID


Oprava Opravena chyba při exportu elementu <LegalMonetaryTotal><DifferenceTaxInclusiveAmount>. Element byl plněn hodnotou 1. Ovlivnilo i další výpočty v sumáři.


Verze 2.0.2013.0409 ze dne 09.04.2013

Novinka Přidána dočasná tabulka se seznamem ID položek pro export (TabPohybyZbozi.ID) a "slepá" uživatelská procedura, která může tento seznam ID ovlivnit (tj. z výsledného exportu některé položky vyřadit).

název dočasné tabulky: #ISDOC_ID
název slepé procedury: dbo.hpx_ISDOC_IdExport


Verze 2.0.2013.0130 ze dne 30.01.2013

Novinka Při importu faktury se doposud prováděla kontrola existence (duplicity) vůči unikátnímu GUID a duplicitní záznam není možné naimportovat. Nově byla přidána ještě dodatečná kontrola na kombinaci období + dodavatel + číslo dodavatelské faktury, tj. obdobná kontrola, kterou provádí HeO standardně. Tato kontrola je opatřena "měkkou" hláškou, tj. uživatel má možnost takový duplicitní doklad přesto naimportovat.


Novinka V konfiguraci lze pole pro zadání předmětu a textu e-mailu (adresa místa určení zprávy) naplnit maskou se systémovými názvy standardních i externích (včetně počítaných) atributů z TabDokladyZbozi. Předmět a text mailu tak lze generovat dynamicky pro každý doklad zvlášť.


Novinka V konfiguraci lze nastavit, čím bude plněn element <Invoice><Delivery><Party><PartyIdentification><UserID>. Výchozí hodnota je číslo organizace místa určení, volitelně lze vybrat libovolný standardní či externí atribut TabDokladyZbozi.
Upozornění Element je i nadále exportován pouze pokud je na dokladu místo určení vyplněno.


Novinka V konfiguraci lze nastavit, čím bude plněn element <Invoice><OrderReferences><OrderReference><ExternalOrderID>. Výchozí hodnota je objednávka z hlavičky dokladu (TabDokladyZbozi.NavaznaObjednavka), volitelně lze vybrat libovolný standardní či externí atribut TabDokladyZbozi.


Novinka V konfiguraci lze nastavit, čím bude plněn element <Invoice><OrderReferences><OrderReference><IssueDate>. Výchozí hodnota je "1900-01-01", volitelně lze vybrat libovolný datumový standardní či externí atribut TabDokladyZbozi.


Novinka Export dobropisu může nově přebírat údaje pro sekci <OriginalDocumentReferences> nejen na základě dokladové vazby, ale i dle atributu "Původní faktura / dobropis".


Oprava Pokud se při exportu jako zdroj dat používal dle konfigurace externí atribut, chybně se vyhodnotila jeho existence a export se nezdařil.


Verze 2.0.2012.1004 ze dne 04.10.2012

Novinka Při exportu se všude v místech, kde se pracuje s datem vystavení, nahrazuje jeho hodnota datem případu, pakliže není datum vystavení vyplněno.


Oprava V konfiguraci exportu při výběru externích atributů mohlo dojít k "zatuhnutí" Heliosu, resp. chybové hlášce "Out of memory".

Opraveno.


Verze 2.0.2012.0308 ze dne 08.03.2012

Oprava Po exportu a následném vstupu do editoru dokladu (a zobrazení Rekapitulace DPH) docházelo k chybě "Neplatný název sloupce CastkaDPH".

Opraveno.


Verze 2.0.2012.0301 ze dne 01.03.2012

Novinka Implementace formátu verze 5.3.1: Přidána podpora pro přenesenou daňovou povinnost (k položkám je připojen kód PDP - LocalReverseChargeCode).


Novinka V konfiguraci lze hodnoty pro řadu dokladů pro faktury (dobropisy) a dále sklad a skupinu zboží položky vybírat pouze z návazných číselníků.


Novinka Import - hodnota elementu IssueDate se plní i do atributu Datum vystavení (TabDokladyZbozi.DatPovinnostiFa).
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export