Důležité:


EET - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Oprava Byla opravena chyba, kdy se při generování pokladního dokladu z faktury helios odešle EET a následně chybně hlásí, že EET již bylo odesláno.Verze 2.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Novinka Následné čerpání - uplatnění DPH při nákupu

Dosavadní řešení problematiky následného čerpání v Helios Orange vycházelo z toho, že při pořízení kreditu nebude uplatněno DPH. U položky s nastaveným příznakem Druh EET na "Částka pro následné čerpání nebo zúčtování" se tedy částka započte v tržbě EET do celkové tržby a do atributu "Celková částka plateb určená k následným čerpáním nebo zúčtování" (urceno_cerp_zuct). Hodnota DPH, když ji uživatel u položky případně zadal, se do příslušných atributů pro daň a základ nezapočítala. Z pohledu tohoto řešení šlo o nesprávné nepřípustné nastavení, které ale nebylo nijak hlídané.

Při uplatnění následného čerpání v pokladním prodeji (jinde jej uplatnit možné není) použitím způsobu úhrady s příznakem "Následně čerpaná nebo zúčtovaná částka" se zadaná částka u tohoto způsobu úhrady v tržbě EET započítala do atributu"Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby" (cerp_zuct).

Řešení dále nepředpokládalo, že by se čerpaná částka nevyčerpala úplně při úhradě dané účtenky, tj. v případě přeplatku se vracená částka v hotovosti neevidovala do atributu "Celková částka plateb určená k následným čerpáním nebo zúčtování" (urceno_cerp_zuct) se záporným znaménkem.

Nové řešení:
Při generování úhrad EET na všech místech, kde lze nákup následného čerpání realizovat, tj.
- v pokladním prodeji
- v úhradách faktur
- v pokladně (v dokladu generovaném z faktury, v ručně zadaném dokladu)

se při pořízení následného čerpání nyní respektuje zadání DPH u položky s nastaveným příznakem Druh EET na "Částka pro následné čerpání nebo zúčtování", tj. celková částka se v tržbě EET nadále započítá do atributu "Celková částka plateb určená k následným čerpáním nebo zúčtování" (urceno_cerp_zuct) a navíc se základ a daň započítá do příslušných atributů pro základ (ZAKL_DANx) a daň (DANx), nebo do atributu Celková částka plnění osvobozených od DPH (DPH = 0) (zakl_nedl_dph) při sazbě 0 a do zakl_nedl_dphNULL při sazbě NULL.

V pokladním prodeji, kde lze následné čerpání použít k úhradě, byl Způsob úhrady v pokladním prodeji rozšířen o atribut
- Sazba DPH k následnému čerpání (SazbaDPHCerpZuct )
který lze zadat při zatrženém příznaku "Následně čerpaná nebo zúčtovaná částka" a určuje, jaká daň byla pro dané následné čerpání uplatněná při jeho pořízení.

Při výpočtu rekapitulace DPH k účtence je částka zadaná přes způsob úhrady určený pro následně čerpanou částku v případě zadané sazby DPH (SazbaDPHCerpZuct není NULL) převzaté ze způsobu úhrady rozdělena na část základ a daň a odečtena od vypočteného základu daně a částky daně v příslušné záznamu k dané sazbě DPH v rekapitulaci. Vypočtené hodnoty jsou pro účely účtování případů odečtení "zálohy" DPH uloženy v tabulce "Rozpis DPH pro způsoby úhrady, které jsou EET následným čerpáním" (TabUctenkaUhradaEETCerpZuct)

Při výpočtu úhrady EET je částka zadaná přes způsob úhrady určený pro následně čerpanou částku v případě nenulové sazby DPH (SazbaDPHCerpZuct) rovněž rozdělena na část základ a daň a odečtena od vypočteného základu daně a částky daně v příslušné sazbě v tržbě EET.

Poznámka: Na jedné účtence pokladního prodeje je nyní zakázáno zadávat položky s DIČ od různých poplatníků, tj. lze zadat buď položky bez Dič pověřujícího poplatníka, nebo položky s jedním Dič pověřujícího poplatníka.Novinka Je doplněno účtování v pokladním prodeji:

Nové druhy řádků kontace druh pohybu Pokladní prodej:

  • Následné čerpání/zúčtování - částka celkem
  • Následné čerpání/zúčtování - základ DPH
  • Následné čerpání/zúčtování - částka DPH

Obdoba druhů řádků kontace Záloha - ... na kontacích faktur.
Částky jsou vždy účtovány záporně.
Účtování cizí měny na těchto řádcích není podporováno (nastavení "Cizí měna" v editoru není k dispozici).

Pokud je na způsobu úhrady účtenky vyplněn druh sazby DPH pro následné čerpání zůstatku a jsou zadány úhrady v režimu následného čerpání, jedná se o podklad pro nové druhy řádků kontace.

Z úhrad v režimu čerpání zůstatku se určí základ DPH a částka DPH. Částka celkem = základ DPH + částka DPH.

Stávající částka celkem (hlavička) se poníží o sumu Následné čerpání/zúčtování - částka celkem.

Účtování Následné čerpání/zúčtování - základ DPH a Následné čerpání/zúčtování - částka DPH je provedeno s rozpadem podle sazeb DPH


Novinka Do atributů pro FileStream byl přidán atribut, ve kterém je uložený XML soubor z komunikace EET (TabEETKomXML.EET_XML).


Verze 2.0.2018.0500 ze dne 22.05.2018

Oprava Od verze 2.0.2018.0400 se při úhradě faktury pokladním dokladem chybně přebíralo číslo provozovny z řady faktury místo z řady pokladny. Opraveno.Verze 2.0.2018.0400 ze dne 09.04.2018

Novinka Od 1.3. došlo na základě nálezu Ústavního soudu ke zrušení povinnosti registrovat platby kartou. V souvislosti s tím lze nyní na způsobu úhrady pokladního prodeje určeném pro platbu kartou nastavit příznak
  • EET nepovinná

Pokud jsou při placení dané účtenky použity pouze takto označené způsoby úhrad, je účtenka vyjmuta z registrace EET (na hlavičce i na položkách se zruší příslušná nastavení EET). Při kombinaci se způsobem platby takto neoznačeným je celá částka dokladu zahrnuta do EET. V tomto případě je u úhrad účtenek s příznakem "EET nepovinná" nastaven příznak "EETnepovinná zahrnuta do EET".


Novinka Při generování pokladního dokladu z faktury se v procesním okně objeví tlačítko EET. Byla doplněna kontrola na režim EET - v přípravném režimu není zatržítko EET zatržené ani přístupné.


Novinka EET - částky základu a daně v tržbě
  • Při existenci více stejných hodnot sazeb DPH v číselníku Sazby DPH pro různý druh sazby, které nebyly ukončeny prostřednictvím atributu Datum ukončení, se částky základu a DPH objevily ve více druzích sazby. Opraveno.
  • Poznámka: Pokud má být již neplatná sazba v tržbě EET zařazena do odpovídajícího druhu základu a DPH, nesmí být v okamžiku generování tržby ukončena, tj. hodnota atributu Datum ukončení u dané hodnoty sazby v číselníku Sazby DPH nesmí být v minulosti, nebo nesmí být vyplněna. V opačném případě zůstanou příslušné částky zahrnuty pouze do celkové tržby.Verze 2.0.2018.0006 ze dne 28.02.2018

Novinka EET - urychlen proces registrace tržby (doplněn index do TabEETKomXML pro vazbu do TabEETKomunikace).
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export