Důležité:


EET - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Evidence tržeb obecně

Legislativa

Evidenci tržeb upravuje:

 • zákon č. 112/2016 Sb. - zákon o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016
 • zákon č. 113/2016 Sb. - doprovodný zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, mj. snížení sazby DPH pro stravovací služby
 • vyhláška č. 269/2016 Sb. - vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka
 • Metodický pokyn GFŘ k aplikaci zákona o evidenci tržeb http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf


Tip Podrobné informace k legislativě a další užitečné informace k evidenci tržeb najdete na stránkách http://www.etrzby.cz Na těchto stránkách najdete mimo jiné i Stanovisko GFŘ k online platbám http://www.etrzby.cz/cs/novinky_Stanovisko-GFR-k-online-platbam


Kdo a kdy

Povinnost evidence tržeb je rozložena do 4 fází:

 • stravovací a ubytovací služby - od 1.12.2016
 • maloobchod a velkoobchod - od 1.3.2017
 • ostatní činnosti, které nejsou uvedeny v ostatních bodech - od 1.3.2018
 • vybraná řemesla a výrobní činnost - od 1.6.2018

Podrobně opět na stránkách etrzby.cz zde:
http://www.etrzby.cz/cs/kdo-co-a-kdy
http://www.etrzby.cz/cs/kdo-a-jake-trzby-eviduje

Pokud má poplatník pochybnost, zda platba je evidovanou tržbou a podléhá evidenci tržeb, má možnost požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby. Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč.

Režimy EET

Běžný způsob (online)

 • Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.
 • Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním fiskálním identifikačním kódem (FIK)
 • Podnikatel vystaví účtenku včetně FIK, kterou předá zákazníkovi.

Zjednodušený režim (offline)

Ve zjednodušeném režimu lze evidovat tržby stanové zákonem, vládním nařízením a tržby, které povolil evidovat ve zjednodušeném režimu správce daně. Pokud podnikatel nebude objektivně schopen zajistit odpovídající internetové připojení, požádá o výjimku z povinnosti evidovat tržby online. Na základě udělené výjimky dojde k užívání zjednodušeného režimu.

Upozornění Správce daně o žádosti rozhodne ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího podání
 • Podnikatel vystaví účtenku bez FIK, účtenka místo něj obsahuje podpisový kód poplatníka (PKP) a uloží datovou zprávu o tržbě do paměti zařízení
 • Do pěti pracovních dnů zajistí podnikatel odeslání datových zpráv o tržbách do systému Finanční správy
 • Finanční správa ze systému zašle potvrzení k přijatým datovým zprávám

Výpadek spojení

 • Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě, ale nepodaří se navázat spojení, ze systému Finanční správy není zasláno potvrzení o přijetí s FIK
 • Podnikatel vystaví zákazníkovi účtenku bez FIK, účtenka místo něj obsahuje opět PKP
 • Jakmile dojde k obnově spojení, odešle podnikatel datovou zprávu o transakci (nejpozději do 48 hodin)
 • Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem FIK, který se však již na účtenky ani při pozdějším tisku nedostane (tiskne se stále PKP)

Co je třeba zajistit

Ověřit povinnost evidovat tržby

Je třeba ověřit, zda se jedná o evidované tržby, od jakého data je povinná evidence a zda se budou evidovat běžným způsobem nebo ve zjednodušeném režimu.

Dobrovolně je možné evidovat i tržby, které evidenci nepodléhají, např. s předstihem nebo včetně části tržeb, která evidenci nepodléhá.

Zaregistrovat se k EET

Podnikatel požádá Finanční správu o autentizační údaje, které umožní přihlášení na portál EPO. Zde zaeviduje své provozovny a vygeneruje podpisový/é certifikát/y, který/é bude používat pro komunikaci s portálem. Počet certifikátů není omezen, je na podnikateli, zda bude používat jeden nebo více certifikátů. Platnost certifikátu je 3 roky.

Tip O autentizační údaje je možné žádat od 1. 9. 2016.

Žádat je možné elektronicky na Daňovém portálu nebo osobně na libovolném finančním úřadě, podrobný popis najdete na stránkách etrzby.cz http://www.etrzby.cz/cs/novinky_od-zari-podnikatele-zahaji-prvni-kroky-k-evidenci-trzeb

Získané autentizační údaje slouží k přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, ve které se evidují provozovny a spravují certifikáty. http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/webova_aplikace_eet.pdf

Pořídit technické vybavení

Technické řešení vyžaduje:

 • zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobilní telefon, pokladna, pokladní systém) se serverem MF
 • připojení na internet v okamžiku přijetí platby (v online režimu)
 • zařízení, které vystaví zákazníkovi účtenku (tiskárna)

Umístit informační nápis dle § 25 zákona o evidenci tržeb

Podle § 25 zákona o evidenci tržeb je poplatník povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci.

V případě běžného (online) způsobu se jedná o text:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V případě zjednodušeného (offline) režimu se jedná o text:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.

Nejpozději ke stanovenému datu zahájit evidenci tržeb

Evidence tržeb v HELIOS Orange

Upozornění Pro evidenci údajů souvisejících s EET je třeba mít nainstalovanou verzi HELIOS Orange 2.0.2016.1000 nebo vyšší
Upozornění Vlastní komunikaci se serverem finanční správy v Helios Orange řeší nový rozšiřující modul (plugin) Komunikátor EET. Plugin musí být součástí vaší licence HELIOS Orange. Pro jeho aktivaci je třeba v HELIOS Store na záložce Kompletní seznam kliknout pravou myší a pustit volbu Aktualizace Helios Store. Pokud plugin nemáte, obraťte se na Vašeho obchodního garanta Asseco Solutions, resp. dodavatele systému HELIOS Orange.
Upozornění Evidence tržeb je řešena v modulech Pokladní prodej na účtenkách, Pokladna na pokladních dokladech a Fakturace na úhradách faktur.
JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Před spuštěním ostré evidence je třeba udělat následující kroky, které jsou podrobně popsány v dalších kapitolách:

 • Zapnout Přípravný režim EET a nastavit konstanty
 • Nainstalovat certifikáty
 • Zadat údaje o zaregistrovaných provozovnách
 • Nastavit kmenové, resp. skladové karty (přehled Zboží a služby, resp. Stav skladu) a řady dokladů
 • U kmenových karet na stravovací služby nastavit od 1.12.2016 první sníženou sazbu DPH
 • Otestovat komunikaci v tzv. Ověřovacím režimu
 • Prověřit/upravit tiskové formuláře v tzv. Ověřovacím režimu (místo FIK se tiskne PKP)
 • Po úspěšném zvládnutí těchto kroků lze nastavit EET zapnuto a zahájit registraci naostro od data, od kterého podléháte elektronické evidenci tržeb

Konstanty

Po nainstalování pluginu Komunikátor EET je v Možnosti, Konfigurace/správa systému v části Firemní konstanty nová volba EET. Zeleně zobrazený nápis Komunikátor EET - O.K. informuje pouze o nainstalování pluginu, neříká nic o nastavení komunikace mezi HELIOS Orange a serverem finanční správy.

Používat elektronickou evidenci tržeb

 • Vypnuto - vše k EET je skryto, EET se nepoužívá
 • Přípravný režim - lze zadávat údaje v číselníkách (EET provozovny, Zboží a služby, Stav skladu, Řady dokladů), nevznikají záznamy o tržbách EET, nedochází ke komunikaci
 • EET Test – při zadávání dokladů se respektují nastavení pro EET, generuje se záznam tržby a podle nastavení na provozovně se buď hned komunikuje (běžný režim), nebo nekomunikuje (zjednodušený režim), a to v ostrém nebo ověřovacím režimu. V ostrém režimu je povolena pouze komunikace s testovacím serverem.
 • EET zapnuto - při změně se automaticky zruší Ověřovací režim, nastaví příznak Odesílat na produkční prostředí a příznaky nejdou změnit. Jedině při tomto nastavení konstanty se tržby podléhající EET registrují naostro na serveru Finanční správy.
Tip V období 1 měsíc před zahájením ostrého provozu, tj. od 1.11.2016 do 30.11.2016, lze odesílat pro účely testování zprávy i v režimu EET zapnuto (tj. v ostrém režimu na produkční /ostrý/ server finanční správy). Finanční správa nebude k těmto zprávám přihlížet.


Ověřovací režim

Pokud je zatrženo, probíhá komunikace se serverem v tzv. ověřovacím, nikoliv ostrém režimu. V ověřovacím režimu se nevrací FIK.

Tip Ověřovací režim doporučujeme použít pro otestování funkčnosti komunikace před prvním ostrým podáním.

Odesílat na produkční prostředí

Určuje, zda komunikace probíhá s testovacím serverem (nezatrženo) nebo s ostrým serverem Finanční správy.

Název zařízení pro EET

Použije se pro generování označení pokladního zařízení - povinný údaj v datové zprávě pro odeslání evidované tržby. Názvy jsou přednastaveny, lze je změnit.

Číselníky pro EET

Číselník organizací

Ve firmě s číslem 0 (vlastní firma) musí být vyplněno DIČ poplatníka v poli DIČ (nezaměňovat s polem DIČ DPH, které je pro účely DPH).

EET Provozovny

Pomocné číselníky, EET Tržby, EET Provozovny. Zadáváte údaje o zaregistrovaných provozovnách. V případě přestěhování provozovny je nutné zažádat o novou registraci.

Převažující činnost provozovny

Číslo z číselníku OKEČ http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/okec/ares_okec.html.cz, nepovinný údaj. Pokud budete údaj vyplňovat, měl by odpovídat tomu, co bylo zadáno při registraci provozovny na daňovém portálu.

Režim provozovny

Nastavujete, zda se jedná o běžný nebo zjednodušený režim.

Doba odezvy

Maximální doba v sekundách, po kterou se čeká s tiskem na přidělení kódu FIK. Podle zákona č. 112/2016 Sb. se jedná o dobu delší než 2 sekundy podle druhu a způsobu vykonávané činnosti tak, aby se jejím stanovením nemařil průběh evidence tržeb vzhledem k druhu a kvalitě připojení k veřejné datové síti. V Helios Orange je tato doba přednastavena na 2,5 sekundy, lze upravit.

Timeout

Maximální doba v sekundách, po kterou se čeká na odpověď ze serveru MF. Tato doba musí být delší než doba odezvy. V Helios Orange je tato doba přednastavena na 5 sekund, lze upravit.

Na záložce 2 - Certifikáty nastavujete Firemní certifikát pro EET, případně Uživatelský certifikát pro EET, podrobně viz kap. Certifikáty

Zboží a služby

V kartě Zboží a služby, na záložce 3 - Dodatky, jsou v části [4] Elektronická evidence tržeb pole Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka. Obě pole můžete nastavit i pomocí hromadných změn (akce Hromadné změny v přehledu Zboží a služby). Atributy se přenášejí na doklady, kde je možné je změnit.

Druh EET

Vybíráte z možností

 • Vyjmuto z evidence EET
 • Standardní
 • Použité zboží - vykazuje se samostatně, viz § 19 odst. 2 zákona o evidenci tržeb
 • Cestovní služba - dtto
 • Částka určená pro následné čerpání nebo zúčtování - dtto

Nabídka je závislá na nastavení konstant. Co není v konstantách zatrženo, nenabízí se.

DIČ pověřujícího poplatníka

Zadáváte v případě pověření k evidování tržeb podle § 9 zákona o evidenci tržeb.

Sazba DPH

Od 1.12.2016 dochází ke změně sazby DPH z 21 % na 15 % u stravovacích služeb s výjimkou prodeje alkoholických nápojů a cigaret.

To znamená, že ve Zboží a služby je nutné u karet, kterých se to týká, ukončit k 30.11.2016 platnost základní sazby DPH a od 1.12.2016 nastavit platnost první snížené sazby.

Stav skladu

V přehledu Stav skladu jsou v editoru na záložce 1 - Stav skladu v části [5] Elektronická evidence tržeb stejná pole pro EET jako ve Zboží a služby, tj. Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka. Obě pole můžete nastavit i pomocí hromadných změn (akce Hromadné změny v přehledu Stav skladu). V případě, že jsou pole vyplněna jinak než Dle kmenové karty, má nastavení ve Stavu skladu přednost před nastavením ve Zboží a služby. Atributy se přenášejí na doklady, kde je možné je změnit.

Certifikáty

Evidované tržby musí být pro komunikaci se serverem MF opatřeny podpisovým certifikátem. Podpisový/é certifikát/y si podnikatel vygeneruje v rámci registrace k EET na Daňovém portálu Finanční správy. Certifikáty je třeba nainstalovat na všechny stanice, ze kterých bude probíhat komunikace se serverem MF. Platnost certifikátů jsou 3 roky.

Při instalaci certifikátu vybíráte umístění úložiště

 • Aktuální uživatel (CURRENT_USER) - varianta, kdy jednotliví uživatelé, kteří se přihlašují k danému počítači, podepisují svými uživatelskými certifikáty. V HELIOS Orange se nastavuje v konstantách a na řadách dokladů do pole Uživatelský certifikát nebo do pole Firemní certifikát. Při přihlášení jiného uživatele do systému jsou certifikáty jiných uživatelů nedostupné.
 • Místní počítač (LOCAL_MACHINE) - varianta, kdy všichni uživatelé, kteří se přihlašují k danému počítači, podepisují stejným certifikátem. V HELIOS Orange se nastavuje do pole Firemní certifikát
Upozornění Pokud je certifikát na Windows 10 nainstalovaný v umístění Místní počítač (LOCAL_MACHINE), musí být HELIOS Orange spouštět s právy administrátora volbou Spustit jako správce. Jinak není podepisování takto umístěným certifikátem funkční! Doporučujeme proto instalovat certifikát do umístění Aktuální uživatel (CURRENT_USER).

V okně pro výběr úložiště potvrďte volbu Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu.

Upozornění Při instalaci certifikátu doporučujeme zaškrtnout pole Označit tento klíč jako exportovatelný.

Součástí instalace podpisových certifikátů je i instalace kořenového certifikátu. Dotaz na instalaci kořenového certifikátu potvrďte tlačítkem Ano.

Certifikáty je možno v Helios Orange přiřadit na těchto úrovních:

 1. Na pokladním zařízení - uživatelský certifikát. Tuto možnost použijete v případě, že pro účely EET budete používat pro každého uživatele a pokladní zařízení jeden certifikát. Jednoznačně se prokazuje pokladní zařízení i uživatel.
 2. Na provozovně - uživatelský certifikát. Tuto možnost použijete v případě, že pro účely EET budete používat pro každého uživatele a provozovnu jeden certifikát, bez ohledu na pokladní zařízení. Jednoznačně se prokazuje provozovna i uživatel.
 3. V uživatelských konstantách - lokální, uživatelské konstanty, El. podpis, EET (uživatelský certifikát). Tuto možnost použijete v případě, že pro účely EET budete používat pro každého uživatele jeden certifikát, bez ohledu na provozovnu a pokladní zařízení. Jednoznačně se prokazuje uživatel.
 4. Na pokladním zařízení - firemní certifikát. Tuto možnost použijete v případě, že pro účely EET budete používat pouze jeden certifikát pro pokladní zařízení, bez ohledu na uživatele. Jednoznačně se prokazuje pokladní zařízení.
 5. Na provozovně - firemní certifikát. Tuto možnost použijete v případě, že pro účely EET budete používat pouze jeden certifikát pro provozovnu, bez ohledu na pokladní zařízení a uživatele. Jednoznačně se prokazuje provozovna.
 6. V globálních konstantách, EET (firemní certifikát). Tuto možnost použijete v případě, že pro účely EET budete používat pouze jeden certifikát, bez ohledu na provozovnu, pokladní zařízení a uživatele.

Při současném zadání certifikátů na více úrovních se uplatňují certifikáty v uvedeném pořadí. Pokladním zařízením je konkrétní řada účtenek, pokladních dokladů nebo faktur v HELIOS Orange.

Tip U přímého zastoupení, kdy je DIČ zastupovaného subjektu zadáno na příslušných provozovnách, je nutné nainstalovat podpisové certifikáty vydané na DIČ zastupovaného subjektu. V tomto případě se při hledání odpovídajícího certifikátu pro daného uživatele a pokladní zařízení přirozeně ignorují certifikáty nastavené v lokálních uživatelských a v globálních konstantách. Tyto úrovně jsou určené výhradně pro certifikáty naší organizace.

Test nastavení EET

V přehledech

 • Pokladní prodej, Účtenky
 • Pokladna, Pokladní doklady
 • Vydané faktury, Úhrady, Úhrady

je k dispozici volba místního menu Test nastavení EET pro ověření nastavení komunikace mezi HELIOS Orange a serverem Finanční správy. K žádné registraci tržby v tomto případě nedochází.

URL pro ostré prostředí je:
https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3

URL pro testovací prostředí je:
https://pg.eet.cz/eet/services/EETServiceSOAP/v3


Pokladní prodej

Řady účtenek

Na záložce 6-Elektronická evidence tržeb v editoru řad účtenek zadáváte údaje týkající se EET, které se přednastaví na nových účtenkách v dané řadě

Nastavení EET

 • Ano - nastavení pro běžný i zjednodušený režim
 • Ano - dávkové odeslání - komunikace neprobíhá hned, např. z technických důvodů, nepoužívat pro zjednodušený režim evidence tržeb
 • Ne

Číslo provozovny

Povinný údaj. Vybíráte z číselníku zaregistrovaných provozoven

Dále nastavujete Firemní certifikát pro EET, případně Uživatelský certifikát pro EET, podrobně viz kap. Certifikáty

Účtenky

Na hlavičce účtenky (záložka 2-Dodatky) se přednastaví Nastavení EET podle nastavení na řadě účtenek. Na účtence lze změnit.

Upozornění Pokud je v globálních konstantách nastaven Přípravný režim, nastaví se na účtence Nastavení EET na Ne a nelze ho změnit

Registrace tržby

Běžný režim

 • V okamžiku uložení úhrady účtenky, která obsahuje evidovanou tržbu, se vypočte bezpečnostní kód poplatníka (BKP) a podpisový kód poplatníka (PKP).
 • Do přehledu Pomocné číselníky, EET se uloží záznam o provedené žádosti o registraci tržby
 • Odešle se zpráva ve formátu XML na server MF

Dále nastává jedna z možností: úspěšná registrace, neúspěšná registrace s odpovědí, neúspěšná registrace bez odpovědi

Úspěšná registrace

 • Server MF provede kontrolu, pokud je OK, zaregistruje tržbu, vygeneruje fiskální identifikační kód (FIK) a pošle zprávu s FIK zpět
 • HELIOS Orange FIK uloží, tržba je zaregistrovaná
 • Vytiskne se účtenka s BKP a FIK

Neúspěšná registrace s odpovědí

 • Server MF provede kontrolu, pokud je v XML formální chyba, server tuto tržbu nepřijme. Odešle zpět zprávu s chybovým kódem
 • HELIOS Orange přijme zprávu bez FIK a uloží chybový kód do přehledu Pomocné číselníky, EET - Chyby
 • Vytiskne se účtenka s BKP a PKP, tržba není zaregistrovaná
 • Podnikatel je povinen do 48 hodin tržbu zaregistrovat

Neúspěšná registrace bez odpovědi

 • HELIOS Orange do stanovené doby neobdrží odpověď od serveru MF
 • Vytiskne se účtenka s BKP a PKP, tržba není zaregistrovaná
 • Podnikatel je povinen do 48 hodin tržbu zaregistrovat

Zjednodušený režim

Při uložení úhrady účtenky komunikace neprobíhá, účtenka se tiskne s BKP a PKP.

Tip V případě neúspěšné registrace tržby a v případě zjednodušeného režimu je třeba doklady zaslat dodatečně. Tyto doklady vyfiltrujete podle sloupce EET-O.K. Doklady, které nemají sloupec zatržený, je třeba znovu odeslat. Doklady, které byly úspěšně zaregistrovány a doklady, které nepodléhají EET, mají sloupec zatržený.

Dodatečné zaslání provedete jednou z následujících akcí, které najdete v přehledu Pomocné číselníky - EET Tržby:

 • Opakované zaslání
 • Opakované zaslání hromadně - všechny nevalidní
 • Opakované zaslání hromadně - všechny nevalidní pro danou stanici

Na tyto akce je možné vytvořit automat a ten spouštět naplánovanou úlohou (jobem) ve Windows.

Tip Přehled EET Tržby s vygenerovaným tržbami k vybraným dokladům lze aktivovat ze skupiny funkcí Elektronická evidence tržeb v místní nabídce nad přehledy Pokladní doklady, Účtenky, Úhrady (nad fakturami).

Storno evidované tržby

Když provádíte storno účtenky volbou Storno prodejky nebo Vratka, přebírá se na storno doklad pole Nastavení EET ze stornované účtenky. Pokud tedy byla původní účtenka evidovanou tržbou, nemusíte nic nastavovat. Storno bude mít také nastaveno, že se jedná o evidovanou tržbu, a po uložení bude odesláno (resp. je třeba ho odeslat, pokud se jedná o zjednodušený režim).

V případě Finanční vratky je třeba ručně ohlídat a nastavit, jestli se jedná o evidovanou tržbu nebo ne.

Pokladna

Číselník pokladen

V editoru číselníku pokladen zadáváte na záložce 6 - Elektronická evidence tržeb údaje týkající se EET, které se přednastaví na nových příjmových pokladních dokladech dané pokladny

Nastavení EET

 • Ano - nastavení pro běžný i zjednodušený režim, pro příjmové doklady a mínusovou kopii
 • Ano - dávkové odeslání - komunikace neprobíhá hned, např. z technických důvodů, nepoužívat pro zjednodušený režim evidence tržeb
 • Ne

Číslo provozovny

Povinný údaj. Vybíráte z číselníku zaregistrovaných provozoven.

Dále nastavujete Firemní certifikát pro EET, případně Uživatelský certifikát pro EET, podrobně viz kap. Certifikáty

Údaj Nastavení EET přednastavený v číselníku pokladen se přenáší na pokladní doklady, kde je možné ho změnit.

Pokladní doklady

Na hlavičce příjmového pokladního dokladu se přednastaví Nastavení EET podle nastavení v číselníku pokladen. Na pokladním dokladu lze změnit.

Upozornění Pokud je v globálních konstantách nastaven Přípravný režim, nastaví se na pokladním dokladu Nastavení EET na Ne a nelze ho změnit

Na položkách pokladního dokladu je nové pole:

Druh EET

Vybíráte z možností, které se nabízejí podle toho, co je zaškrtáno v konstantách

 • Vyjmuto z evidence EET
 • Standardní
 • Použité zboží - vykazuje se samostatně, viz § 19 odst. 2 zákona o evidenci tržeb
 • Cestovní služba - dtto
 • Částka určená pro následné čerpání nebo zúčtování - dtto

DIČ pověřujícího poplatníka

Zadáváte v případě pověření k evidování tržeb podle § 9 zákona o evidenci tržeb.

Tip V editoru pokladního dokladu je nové tlačítko OK-EET, které uloží doklad a vyvolá komunikaci se serverem MF, resp. doklad se uloží pro pozdější odeslání v případě zjednodušeného režimu.
Upozornění Pokladní doklad, který byl zaevidován do EET, nelze opravit ani smazat. Je třeba ho stornovat volbou Kopie dokladu, EET Storno mínusem.

Registrace tržby

Popis vlastní registrace je uveden výše v podkapitole Registrace tržby kapitoly Pokladní prodej.

Storno evidované tržby

Pokud potřebujete provést storno evidované tržby, je třeba použít v přehledu Pokladní doklady volbu Kopie dokladu, EET Storno mínusem. Vygeneruje se mínusová kopie pokladního dokladu a odešle se na server Finanční správy, resp. uloží se do přehledu EET tržby pro pozdější odeslání v případě zjednodušeného režimu.

Fakturace

Řady faktur

V editoru řad faktur zadáváte na záložce 9 - Elektronická evidence tržeb údaje týkající se EET, které se přednastaví na fakturách dané řady

Nastavení EET

 • Ano - nastavení pro běžný i zjednodušený režim
 • Ano - dávkové odeslání - komunikace neprobíhá hned, např. z technických důvodů, nepoužívat pro zjednodušený režim evidence tržeb
 • Ne

Číslo provozovny

Povinný údaj. Vybíráte z číselníku zaregistrovaných provozoven. V případě potřeby je možné na úhradě faktury provozovnu změnit.

Dále nastavujete Firemní certifikát pro EET, případně Uživatelský certifikát pro EET, podrobně viz kap. Certifikáty

Údaje přednastavené na řadě se přenášejí na faktury, kde je možné je změnit.

Tip Datum přijetí tržby

Pro EET je důležité datum přijetí tržby. V případě, kdy z faktur vydaných generujete pokladní doklady akcí místního menu Pokladní doklady, Generování resp. Hromadné generování, doporučujeme pro příslušnou řadu faktur nastavit pole Datum pokl. dokl.(datum pokladního dokladu) na Aktuální datum. Vygenerovaný pokladní dokladu bude mít datum případu aktuální datum a čas a toto datum se bude odesílat do evidence tržeb jako datum přijetí tržby. Toto nastavení provedete na záložce 4 - Návazné doklady.

Datum přijetí tržby

Faktury

Na hlavičce faktury se přednastaví Nastavení EET podle nastavení na řadě faktur a lze ho změnit. V přehledu Faktury vydané, Úhrady, je v místní nabídce volba Změna EET, která umožňuje na označených fakturách hromadně změnit údaj Nastavení EET.

Upozornění Pokud je v globálních konstantách nastaven Přípravný režim, nastaví se na faktuře Nastavení EET na Ne a nejde ho změnit.

Na položkách faktury jsou nová pole:

Druh EET

Vybíráte z možností

 • Vyjmuto z evidence EET
 • Standardní
 • Použité zboží - vykazuje se samostatně, viz § 19 odst. 2 zákona o evidenci tržeb
 • Cestovní služba - dtto
 • Částka určená pro následné čerpání nebo zúčtování - dtto

DIČ pověřujícího poplatníka

Zadáváte v případě pověření k evidování tržeb podle § 9 zákona o evidenci tržeb.

Upozornění V případě, že evidovanou tržbou je záloha, je nově nutné na zálohové faktuře vyčíslit základ DPH a DPH, protože to jsou povinné údaje v odesílané zprávě na server MF. Na zálohových fakturách, které jsou evidovanou tržbou, je tedy nutné uvádět sazbu DPH.

Registrace tržby

Tip Pokud je faktura hrazena příjmovým pokladním dokladem, proběhne registrace tím, že odešlete příjmový pokladní doklad. Údaje o základech a částkách daně se přebírají z faktury.
Upozornění Pokladní doklady automaticky vytvořené na základě realizace faktury se neodešlou automaticky - je třeba spustit komunikaci ručně!

Pokud je pokladní doklad vystaven automaticky na základě realizace faktury (možno nastavit v globální konfiguraci + na řadě faktur), neproběhne automaticky komunikace EET. Platí i pro více označených faktur. Řešením je pro označené doklady na kterých byla spuštěna realizace, spustit z místní nabídky funkci "Pokladní doklady" -> "Přehled", kde je možné vyfiltrovat všechny záznamy EET-O.K. = 0. Pro všechny tyto záznamy přes Ctrl + A spustit funkci z místní nabídky "Elektronická evidence tržeb" -> "Zaslání EET…". Realizace a zaevidování EET se dá nastavit i zřetězeně pomocí funkcionality Automat.

Pokud nepoužíváte modul Pokladna, je třeba k faktuře zadat ruční úhradu volbou místní nabídky Úhrady, Úhrady, Nový EET (resp. Karta EET - Nový). Volba Karta EET - Nový je určena pro případ, kdy chcete úhradu párovat s bankovním výpisem, úhrada bude mít zaškrtnuto V přípravě a Párovat s bankou.

V editoru úhrady je nové tlačítko OK - EET, které vyvolá komunikaci se serverem MF, resp. uloží doklad do přehledu EET tržby pro pozdější odeslání v případě zjednodušeného režimu. Komunikaci je také možné vyvolat volbou menu Elektronická evidence tržeb, Zaslání EET, kterou najdete v přehledu úhrad k faktuře.

Popis vlastní registrace je uveden výše v podkapitole Registrace tržby kapitoly Pokladní prodej.

Upozornění Úhradu faktury, která byla zaevidována do EET, nelze opravit ani smazat. Je třeba jí stornovat volbou Storno úhrady (EET).

Storno evidované tržby

Pokud potřebujete provést storno evidované tržby, je třeba použít v přehledu úhrad k faktuře volbu Storno úhrady (EET). Vygeneruje se mínusová úhrada a odešle se na server Finanční správy, resp. uloží se do přehledu EET tržby pro pozdější odeslání v případě zjednodušeného režimu.

Tiskové formuláře

Distribuční tiskové formuláře pro EET

Pokladní prodej

V modulu Pokladní prodej jsou pro EET upraveny distribuční formuláře s následujícími systémovými čísly a názvy:

 • -64 Doklad
 • -63 Účtenka 108 mm
 • -60 Účtenka 60 mm
 • -61 Účtenka 70 mm
 • -62 Účtenka 80 mm

Pokladna

V modulu Pokladna jsou pro EET upraveny distribuční formuláře s následujícími systémovými čísly a názvy:

 • -37 Pokladní doklad II. CM
 • -23 Pokladní doklad II.
 • -24 Pokladní doklad s kontací II.
 • -38 Pokladní doklad s kontací II. CM
 • -58 Pokladní doklad STVRZENKA

Fakturace

Nový distribuční formulář pro EET je nad úhradou faktury.

Zákaznické formuláře

Upozornění Jestliže používáte tiskové formuláře, které byly upravovány na míru pro vaší firmu, nebo distribuční formuláře, které nejsou uvedeny v seznamu v předchozí kapitole, je třeba do nich potřebné údaje pro EET doplnit. V případě, že si formuláře nevytváříte vlastními silami, objednejte úpravu včas u svého dodavatele HELIOS Orange.

Pomocné číselníky - Přehledy EET

EET Tržby

Přehled všech vygenerovaných tržeb. Nad přehledem je k dispozici akce Opakované zaslání, která zkusí odeslat označené neregistrované tržby. Akce Opakované zaslání hromadně – všechny nevalidní zkusí odeslat všechny nevalidní, které jsou v tabulce tržeb.

Záznamy v přehledu, které vznikly volbou Test nastavení EET, je možné smazat volbou Zrušit.

EET Komunikace

Přehled odchozích a příchozích zpráv, k nimž došlo při pokusech o úspěšnou/neúspěšnou registraci tržeb.

EET Chyby

Přehled všech vrácených chyb z jednotlivých pokusů o registraci tržeb


FAQ Otázky a odpovědi

Dotaz nebo informativní hláška Komunikace

Při pokusu o komunikaci se objeví chyba

Varování nebo chybová hláška Secret key not found

Je třeba odstranit certifikáty pro EET a znovu je nainstalovat ze souboru s příponou p12. Součástí souboru je i kořenový certifikát.
Při instalaci je třeba zvolit Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu a je nutné Označit tento klíč jako exportovatelný, protože při odesílání tržby dochází k exportu certifikátu.
Následně je třeba potvrdit dotaz na instalaci kořenového certifikátu.


Dotaz nebo informativní hláška Komunikace

Při pokusu o komunikaci se objeví chyba

Varování nebo chybová hláška Neplatný podpis SOAP zprávy

Certifikát vydaný pro použití v ostrém prostředí je použit pro podání na testovací prostředí (nebo obráceně). V Možnosti, Konfigurace/správa systému, EET je třeba mít zaškrtnutý checkbox Odesílat na produkční prostředí


Dotaz nebo informativní hláška Komunikace

Při pokusu o zobrazení XML příchozí zprávy v přehledu EET Komunikace volbou Zobraz XML se zpráva nezobrazí, okno je prázdné.

Internet Explorer nemusí korektně zobrazit příchozí zprávy, objeví se prázdné okno. Je třeba použít jiný prohlížeč, např. Chrome, Mozilla atd.


Dotaz nebo informativní hláška Komunikace

Při pokusu o komunikaci se objeví chyba

Varování nebo chybová hláška XML zpráva nevyhověla schematu

V označení řady pokladních dokladů nebo řady účtenek je jiný znak než číslice nebo písmeno bez diakritiky. Tyto znaky nejsou v XML zprávě povoleny. Výhledově bude řešeno ořezáváním diakritiky při vytváření XML zprávy.


Dotaz nebo informativní hláška Komunikace

Při pokusu o komunikaci se objeví chyba

Varování nebo chybová hláška Všeobecná systémová chyba ...

V Možnosti internetu, Upřesnit, Zabezpečení je pro funkčnost EET komunikátoru do verze 2.0.2017.0001 nutné mít zatržené protokoly TLS 1.1 a TLS 1.2. V následujících verzích již to nutné není.


Dotaz nebo informativní hláška Komunikace

Pokud je certifikát na Windows 10 nainstalovaný v umístění Místní počítač (LOCAL_MACHINE), musí být HELIOS Orange spouštět s právy administrátora volbou Spustit jako správce. Jinak není podepisování takto umístěným certifikátem funkční, objeví se chyba:

Varování nebo chybová hláška Všeobecná systémová chyba při generování ... 

Failed to open storage.

Doporučujeme proto instalovat certifikát do umístění Aktuální uživatel (CURRENT_USER).


Dotaz nebo informativní hláška EET provozovny

V poli Převažující činnost provozovny je neaktivní tlačítko se třemi tečkami - proklik na návazný číselník

Jedná se o nepovinný údaj, číslo z číselníku OKEČ. Proklik přes 3 tečky je naktivní, v HELIOS Orange tento číselník nebudeme udržovat, v některé z následujících verzí bude tlačítko odstraněno.


Dotaz nebo informativní hláška Použité zboží

Použité zboží je třeba na doklad zadávat dvěma řádky. V jednom řádku bude vlastní zboží se sazbou DPH 0, ve druhém řádku přirážka prodejce se správnou sazbou DPH. Obě položky dokladu budou mít nastaveno pole Druh EET na Použité zboží. Doporučujeme upravit tiskový formulář - netisknout řádek s přirážkou a částku připočíst ke zboží.

Pro správnou funkčnost je třeba mít verzi HELIOS Orange alespoň 2.0.2017.0300, v dřívějších verzích se částka ve sloupcích pro použité zboží ani při dodržení uvedeného postupu nevykázala.


Použité zkratky

 • EET - elektronická evidence tržeb
 • GFŘ - Generální finanční ředitelství
 • MF - Ministerstvo financí
 • PKP - podpisový kód poplatníka - je elektronickým podpisem z vybraných údajů datové zprávy evidované tržby, je generovaný pokladním zařízením poplatníka
 • BKP - bezpečnostní kód poplatníka - je otisk neboli hash kódu PKP, je generovaný pokladním zařízením poplatníka
 • FIK - fiskální identifikační kód - unikátní kód zaslaný poplatníkovi ve zprávě o přijetí evidované tržby serverem MF
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export