Důležité:


Druhy pohybů - Majetek

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Sekce Druhy pohybů po instalaci Helios Orange obsahuje systémové druhy pohybů, které se používají při zadávání pohybů ke kartám a který naleznete ve stromové struktuře přehledů pod nabídkou Majetek – Druhy pohybů. Slouží k definici jednotlivých druhů daňových, účetních pohybů a pohybů umístění. Definice je charakterizována tzv. Skupinou pohybů, která určuje, zda se bude jednat o pohyb účetní, daňový, 3. phyb nebo pohyb umístění. Dále je důležitý parametr Typ pohybu, který přesně určuje, které hodnoty budete zadávat nebo měnit při vystavování již konkrétního pohybu ke konkrétní kartě majetku. Druh pohybu můžete nadefinovat také tak, že bude použitelný pouze pro určitý Typ majetku nebo pro konkrétní kartu majetku nebo dokonce pro konkrétní příslušenství. Každému definovanému druhu účetního pohybu můžete také přiřadit kontaci. Tento číselník upravujete dle svých potřeb práce s majetkem.

Prvním spuštěním databáze systému Helios Orange dojde k naplnění číselníku základními druhy pohybů.


V místní nabídce přehledu naleznete všechny funkce, které můžete v přehledu použít. V této části příručky popíšeme pouze volby, specifické pro tento přehled, popis ostatních voleb naleznete ve společné kapitole Volby místní nabídky.

Oprava

Touto volbou prohlížíte nebo opravujete jednotlivé druhy pohybů. Pokud jste vybraný druh pohybu dosud nepoužili, můžete libovolně opravovat kterýkoli údaj ve formuláři tohoto druhu pohybu. Jakmile druh pohybu použijete, můžete již měnit pouze jeho název.

Nový

Touto volbou definujete nové druhy pohybů. Potvrzením volby otevřete nový prázdný formulář.

Formulář Druh pohybu

Popis obrázku


Formulář obsahuje tato pole:

Název pohybu: - Zde zadáváte název druhu pohybu, podle kterého chcete pohyb rozlišit.

Skupina pohybů: Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg otevřete pole s přehledem možností, které můžete zadat.

 • Účetní pohyby
 • Daňové pohyby
 • Pohyby umístění

Typ pohybu:

V závislosti na vybrané skupině pohybů zadáváte typ pohybu. Opět klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg rozbalíte pole s přehledem možností.

U skupiny pohybů Účetní pohyby můžete zadat tyto typy pohybů:
 • Počáteční stav – tímto druhem pohybu zavádíte do evidence nový majetek. Tento druh pohybu zahrnuje zavedení nejen nového majetku, ale i majetku již odepisovaného např. v jiném software. Proto doporučujeme definovat minimálně 2 druhy pohybu toho typu. Např. Druh pohybu s názvem „Počáteční stav“ (pro již odepisovaný majetek) a druh pohybu s názvem „Zavedení majetku“ (pro nově pořízený majetek). Tyto druhy se budou pravděpodobně dále odlišovat i tím, že druh pohybu s názvem „Zavedení majetku“ bude obsahovat i účetní kontaci, zatímco druh pohybu „Počáteční stav“ v kontaci obsahovat nebude, neboť je určen pro majetek, jehož zavedení již bylo v minulosti zaúčtováno. Lze definovat neomezené množství druhů pohybů s tímto typem, neboť při vytváření účetního pohybu vybíráte ručně, který konkrétní účetní pohyb chcete ke kartě majetku vytvořit. Druhy pohybů typu Počáteční stav vám systém bude nabízet pouze u těch karet, které dosud nemají žádný účetní pohyb.
 • Odpis – tento typ je určen pro účetní odpisy majetku. Pohyby typu Odpis systém generuje ke kartám majetku automaticky sám po vytvoření pohybu typu Počáteční stav tyto pohyby mají příznak systémový. Systém vytvoří Odpisy (pohyby) až do úplného odepsání majetku. Protože pohyby typu Odpis systém generuje sám, není možné vytvořit 2 stejné druhy pohybu typu Odpis. Je však možné vytvořit např. druh pohybu typu Odpis pro speciální typ majetku (např. HIM), nebo pro konkrétní vybrané číslo majetku nebo pro konkrétní příslušenství majetku. Systém pak automaticky vybere vhodný druh pohybu typu Odpis v závislosti na přesné definici druhu pohybu a skutečnosti, se kterou kartou či příslušenstvím momentálně pracujete. Pro případnou potřebu jednorázového opravného odpisu lze vytvořit tzv. odpis nesystémový.
 • Změna ceny – tento pohyb vám dovolí změnit některou z cen majetku v poli Vstupní cena, Zvýšení ceny, Oprávky a Zůstatková cena. Proto doporučujeme definovat více druhů pohybů typu Změna ceny, abyste rozlišili, zda pohyb provedl zvýšení ceny majetku, nebo opravu oprávek apod. Např. druh pohybu s názvem „Zvýšení ceny majetku“ nebo „Změna oprávek majetku“.
 • Vyřazení – tímto pohybem vyřadíte majetek z evidence. Opět doporučujeme vytvořit více druhů pohybů tohoto typu, abyste rozlišili způsob, kterým byl majetek vyřazen. Např. druh pohybu s názvem „Prodej majetku“, „Likvidace majetku“, „Krádež“ apod.
 • Změna sazby dle US (účetní skupiny) – Pohyby tohoto typu systém ke kartám majetku generuje sám podle údajů účetní skupiny zadané na kartě majetku. Tedy, je-li v účetní skupině definováno, že od 13. odepisovaného období dojde ke změně sazby na jinou konkrétní hodnotu, systém pro kartu vygeneruje v příslušném 13. období pohyb typu Změna sazby dle US a od tohoto data budou následovat odpisy (pohyby) se změněnou sazbou tak, jak je v účetní skupině sazba definována. Vzhledem k tomu, že má tento typ pohybu obdobné vlastnosti jako typ Odpis, tedy systém jej ke kartě majetku generuje sám, není opět možné vytvořit více stejných druhů pohybů typu Změna sazby dle US. Platí zde stejná pravidla, která byla popsána u typu pohybu Odpis.
 • Změna sazby – tento pohyb vám umožní změnit odpisovou sazbu majetku, eventuelně účetní skupinu. Pohyby tohoto typu zadáváte ke kartám majetku ručně, je tedy možné nadefinovat více druhů pohybů tohoto typu.
 • Technické zhodnocení - tento pohyb umožňuje evidovat na kartě majetku hodnoty do limitu technického zhodnocení, tyto hodnoty účtovat do nákladů a v okamžiku překročení nastavené hranice technického zhodnocení přesunout částky do ceny a tuto skutečnost promítne do účetnictví. Pokud není nastaven limit pro technické zhodnocení, pohyb se chová jako Zvýšení ceny.


U skupiny pohybů Daňové pohyby můžete zadat tyto typy pohybů:
 • Počáteční stav – u tohoto typu pohybu platí shodná pravidla, jako pro stejný typ pohybu ze skupiny Účetních pohybů, který byl popsán výše.
 • Odpis – u tohoto typu pohybu platí shodná pravidla, jako pro stejný typ pohybu ze skupiny Účetních pohybů, který byl popsán výše.
 • Přerušení odpisování / Pokračování odpisování – tímto pohybem přerušíte odepisování majetku nebo naopak zahájíte znovu odepisování u majetku s přerušeným odpisem. Lze definovat neomezené množství druhů pohybů s tímto typem, neboť při vytváření daňového pohybu vybíráte ručně, který konkrétní daňový pohyb chcete ke kartě majetku vytvořit. Doporučujeme definovat více druhů pohybů tohoto typu, abyste odlišili důvody, pro které byl např. daňový odpis přerušen.
 • Změna skupiny – tento pohyb vám umožní změnit daňovou odpisovou skupinu majetku.
 • Technické zhodnocení – tímto pohybem zadáte technické zhodnocení majetku. Pokud je majetek v prvním roce odepisování, je zvýšení ceny součástí vstupní ceny. Lze definovat neomezené množství druhů pohybů s tímto typem, neboť při vytváření daňového pohybu vybíráte ručně, který konkrétní daňový pohyb chcete ke kartě majetku vytvořit.
 • Technické zhodnocení v roce zavedení - tento pohyb je v systému pro situaci, kdy firma přechází na fiskální rok. Pohyb vyhodnocuje, zda je to rok zavedení nebo další rok odepisování.
 • Změna ceny – tento pohyb vám dovolí změnit některou z cen majetku v poli Vstupní cena, Zvýšení ceny, Oprávky a Zůstatková cena. Proto doporučujeme definovat více druhů pohybů typu Změna ceny, abyste rozlišili, zda pohyb provedl zvýšení ceny majetku, nebo opravu oprávek apod. Např. druh pohybu s názvem „Zvýšení ceny majetku“ nebo „Změna oprávek majetku“.


Funkcionalitu pohybu Změna ceny při snížení ceny, ovlivňuje nastavení v Konfiguraci [3] Daňové pohyby. Běžně je pole v informacích nezaškrtnuté - snížení ceny provede snížení vstupní ceny o zadanou hodnotu a současně o stejnou hodnotu sníží zůstatkovou cenu.

Konfigurace - Daňové pohyby


Zaškrtnutí u pohybu otevře na pohybu volitelné pole, kde vybíráte zůsob dopočtu hodnoty pro korekci zůstatkové ceny. Volba s dopočtem zůstatkové ceny nahrazuje pohyb Částečné vyřazení. Při zadávání pohybu můžete způsob dopočtu zůstatkové ceny:

 • Není - toto odpovídá původnímu nastavení- snížím DP cenu a o stejnou částku se sníží DP Zůstatková cena


DPSnizc2.jpg


 • Datum platnosti - při tomto nastavení se korekce vypočítá jako poměr (hodnota snížení/DP Cena)*DP Zůstatková cena hodnoty k datu platnosti pohybu

0

DPSnizc3.jpg


 • Počátek roku - metoda výpočtu je stejná jako v předchozím případě, ale DP Cena a DP Zůstatková cena jsou k 31.12. přechozího období.


DPSnizc4.jpg • Vyřazení – tímto pohybem vyřadíte majetek z evidence. Opět doporučujeme vytvořit více druhů pohybů tohoto typu, abyste rozlišili způsob, kterým byl majetek vyřazen. Např. druh pohybu s názvem „Prodej majetku“, „Likvidace majetku“, „Krádež“ apod.
 • Převedení – tento pohyb vytváříte v případě, že majetek rozdělujete nebo naopak slučujete.
 • Změna části ročního odpisu – tento pohyb vám umožní změnit hodnotu v poli Část ročního odpisu. Význam tohoto pole je popsán v kapitole
 • Změna sazby – tento pohyb vám umožní změnit roční odpisovou sazbu majetku.Tento typ pohybu je určen pouze pro ty karty majetku, které mají v daňových pohybech vyplněno v poli Způsob odpisu hodnotu Jiný způsob. Naopak u těchto karet systém nenabízí druhy pohybů typu Technické zhodnocení, které je určené pro majetek se způsobem odpisu rovnoměrným nebo zrychleným.
 • Částečné vyřazení - tímto pohybem lze vyřadit část majetku, pokud např. evidujete majetek jako soubor. Tento pohyb generuje v poměrné části hodnoty snížený odpis ke stejnému datu platnosti. Při tomto typu pohybu se na záložce 2-Další automaticky označí zaškrtávátko Částečné vyřazení - pro uživatele pouze informativní, slouží pro výpočet odpisů.
DPCastvy1.jpgNa obrázku je označen daňový problém, který vznikne u zrychleného odepisování, pokud v jednom roce nejprve částečně vyřadím a po té technicky zhodnotím majetek. Poměrný odpis u částečného vyřazení se vypočítá jiným koeficientem než roční odpis ke konci období. Tento problém lze řešit nastavím v Informacích na záložce Daňové pohyby a pro snížení ceny potom použít pohyb snížení ceny s korekcí zůstatkové ceny.


U skupiny pohybů Pohyby umístění můžete zadat tyto typy pohybů:
 • Počáteční stav – tímto druhem pohybu vytváříte počáteční stav umístění majetku.
 • Vyřazení – tímto pohybem vyřadíte majetek z evidence. Při vytváření tohoto pohybu můžete umístění a odpovědnost buď zrušit nebo majetek přemístit např. do skladu vyřazeného majetku.
 • Změna umístění – tímto pohybem systém umožňuje přemístění majetku na jinou lokalitu, účetní útvar, zakázku, nákladový okruh, jinou odpovědnou osobu, jiný čárový kód, pořadač, počet kusů. K těmto změnám systém nabízí jednotlivé druhy pohybu umístění. Pokud účtujete o změnách útvarů (majetkové účty v účetnictví jsou povinně na střediska), doporučujeme vytvořit více druhů pohybů "změna útvaru" s možností zadat konkrétní účetní předpis.
 • UP Změna rozúčtování a 3P Změna rozúčtování – těmito pohyby měníte pravidlo pro rozúčtování (nejčastěji odpisů) na určené útvary, zakázky apod.U skupiny pohybů 3. pohyby můžete zadat tyto typy pohybů:
 • Počáteční stav – tímto druhem pohybu zavádíte do evidence nový majetek. Tento druh pohybu zahrnuje zavedení nejen nového majetku, ale i majetku již odepisovaného např. v jiném software. Proto doporučujeme definovat minimálně 2 druhy pohybu toho typu. Např. Druh pohybu s názvem „Počáteční stav“ (pro již odepisovaný majetek) a druh pohybu s názvem „Zavedení majetku“ (pro nově pořízený majetek). Tyto druhy se budou pravděpodobně dále odlišovat i tím, že druh pohybu s názvem „Zavedení majetku“ bude obsahovat i účetní kontaci, zatímco druh pohybu „Počáteční stav“ v kontaci obsahovat nebude, neboť je určen pro majetek, jehož zavedení již bylo v minulosti zaúčtováno. Lze definovat neomezené množství druhů pohybů s tímto typem, neboť při vytváření účetního pohybu vybíráte ručně, který konkrétní účetní pohyb chcete ke kartě majetku vytvořit. Druhy pohybů typu Počáteční stav vám systém bude nabízet pouze u těch karet, které dosud nemají žádný účetní pohyb.
 • Odpis – tento typ je určen pro odpisy majetku v sekci 3. pohyby. Pohyby typu Odpis systém generuje ke kartám majetku automaticky sám po vytvoření pohybu typu Počáteční stav tyto pohyby mají příznak systémový. Systém vytvoří Odpisy (pohyby) do zadané cílové ceny případně až do úplného odepsání majetku. Protože pohyby typu Odpis systém generuje sám, není možné vytvořit 2 stejné druhy pohybu typu Odpis. Je však možné vytvořit např. druh pohybu typu Odpis pro speciální typ majetku (např. HIM), nebo pro konkrétní vybrané číslo majetku. Systém pak automaticky vybere vhodný druh pohybu typu Odpis v závislosti na přesné definici druhu pohybu a skutečnosti, se kterou kartou momentálně pracujete. Pro případnou potřebu jednorázového opravného odpisu lze vytvořit tzv. odpis nesystémový.
 • Změna ceny – tento pohyb vám dovolí změnit některou z cen majetku v poli Vstupní cena, Zvýšení ceny, Oprávky a Zůstatková cena. Proto doporučujeme definovat více druhů pohybů typu Změna ceny, abyste rozlišili, zda pohyb provedl zvýšení ceny majetku, nebo opravu oprávek apod. Např. druh pohybu s názvem „Zvýšení ceny majetku“ nebo „Změna oprávek majetku“.
 • Vyřazení – tímto pohybem vyřadíte majetek z evidence. Opět doporučujeme vytvořit více druhů pohybů tohoto typu, abyste rozlišili způsob, kterým byl majetek vyřazen. Např. druh pohybu s názvem „Prodej majetku“, „Likvidace majetku“, „Krádež“ apod.
 • Změna sazby dle US (účetní skupiny) – Pohyby tohoto typu systém ke kartám majetku generuje sám podle údajů účetní skupiny zadané na kartě majetku. Tedy, je-li v účetní skupině definováno, že od 13. odepisovaného období dojde ke změně sazby na jinou konkrétní hodnotu, systém pro kartu vygeneruje v příslušném 13. období pohyb typu Změna sazby dle US a od tohoto data budou následovat odpisy (pohyby) se změněnou sazbou tak, jak je v účetní skupině sazba definována. Vzhledem k tomu, že má tento typ pohybu obdobné vlastnosti jako typ Odpis, tedy systém jej ke kartě majetku generuje sám, není opět možné vytvořit více stejných druhů pohybů typu Změna sazby dle US. Platí zde stejná pravidla, která byla popsána u typu pohybu Odpis.
 • Změna sazby – tento pohyb vám umožní změnit odpisovou sazbu majetku, eventuelně účetní skupinu. Pohyby tohoto typu zadáváte ke kartám majetku ručně, je tedy možné nadefinovat více druhů pohybů tohoto typu.


Typ majetku:

Do tohoto pole zadáváte typ majetku (HIM, NHM apod.), pro který chcete definovaný druh pohybu používat. Tzn., že pokud toto pole vyplníte, bude se definovaný druh pohybu zobrazovat pouze pro uvedený typ majetku a pro ostatní karty majetku se nabízet nebude. Význam vytvoření více druhů pohybů pro různé typy majetku spočívá v tom, že každý takovýto druh pohybu můžete nakontovat jinou účetní kontací. Např. pohyb odpis budete pravděpodobně chtít účtovat na jiné účty u Hmotného investičního majetku a u Nehmotného investičního majetku atd. Typ majetku můžete do pole vyplnit z číselníku, který otevřete klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg .

Číslo majetku: - Do tohoto pole zadáváte konkrétní číslo majetku, pro který chcete definovaný druh pohybu používat. (Současně musí být vyplněno i pole Typ majetku). Pole Číslo majetku má obdobný význam, jako pole Typ majetku, nebude však pravděpodobně tak často využíváno, jako právě pole Typ majetku.

Pokud použijete k účtování druhy pohybů vytvořené systémem (doplníte kontace na existující pohyby po instalaci), je to nastavení globální - pohyby odpisů u všech existujících karet se budou účtovat jedním předpisem, stejně i zavedení a vyřazení. Globální nastavení je většinou nedostačující.


Kontace odpisu

Kontace odpisu globální:

Druhy pohybu - Majetek5.gif


Další možností je typová kontace - typy majetku odpovídají analytikám v účetnictví, v druzích pohybů zadáváte na pohybu odpisu typ majetku (obdobně pro počáteční stav a vyřazení). Toto nastavení se nejlépe provádí nad číselníkem Typy majetku, na konkrétním typu majetku místní nabídka - Druhy pohybů a nový pohyb.

Kontace odpisu typová:

Druhy pohybu - Majetek6.gif


Poslední možností je kontace karty - nastavujete v přehledu Karty majetku, na konkrétní kartě, místní nabídka - pohyby - druhy pohybů a nový pohyb.

Kontace odpisu karty:

Druhy pohybu - Majetek7.gif


Příslušenství:

Chcete si vytvořit speciální druh pohybu pro jedno konkrétní příslušenství, vyplníte také toto pole. Význam je obdobný, jako u předcházejících polí.

Kontace:

Toto pole je aktivní pouze tehdy, pokud máte v poli Skupina pohybů zadanou hodnotu Účetní pohyby. Zde zadáváte kontaci, podle které budete chtít účetní pohyb zaúčtovat. Nejprve zaškrtnete malé políčko vlevo a to vám zpřístupní pole pro zadání čísla kontace. Kontaci vybíráte z číselníku, který můžete otevřít klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg . V případě, že doplňujete kontaci na pohyb u typu majetku, který má nastaven opis pohybů DP -> ÚP, musíte do pole Skupina pohybů vybrat Daňové pohyby. Je to proto, že vždy zadáváte u této kombinace pouze daňové pohyby.

Systémový - zaškrtávátko:

Slouží k vytvoření uživatelských jednorázových odpisů.

záložka 2 - Další

Zde je pouze zaškrtávátko "Částečné vyřazení". Automaticky se označí při typu pohybu Částečné vyřazení. Uživatelsky není přístupné, jde pouze o příznak pro výpočet odpisů.Příklad Příklad možného přehledu Druhy pohybů pro kartu HIM - 00000151

Druhy pohybu - Majetek9.gif
Zrušit

Touto volbou zrušíte druh pohybu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. Při rušení systém provádí kontrolu, zda druh pohybu není v systému použit. Pokud ano, záznam nedovolí zrušit.

Číselník Druhy pohybů můžete editovat i v dalších částech modulu Majetek. Můžete jej editovat v přehledu Typy majetku, zde však můžete vytvářet nové druhy pohybů vždy pouze pro jeden typ majetku. A to ten, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem ve chvíli, kdy jste přehled Druhy pohybů otevřeli. Typ majetku bude při editaci nového druhu pohybu automaticky ve formuláři předvyplněn.

Číselník Druhy pohybů můžete editovat také v přehledu Karty majetku. Zde můžete vytvářet nové druhy pohybů speciálně pro jednu konkrétní kartu majetku (Typ + číslo majetku). Také v tomto případě bude při editaci nového druhu pohybu předvyplněno konkrétní číslo majetku (typ+číslo), na kterém jste momentálně v přehledu Karty majetku nastaveni kurzorovým řádkem.

další


Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export