Druhá snížená sazba DPH od 1.1.2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


S platností od 1.1.2015 dochází k zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10 % pro knihy, léky a počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a potraviny pro malé děti a vybrané mlýnské a bezlepkové mlýnské výrobky. Zároveň se ruší plánovaná jednotná sazba 17,5 %. Podrobné informace viz: Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015. Vzhledem k této změně je třeba provést příslušná nastavení a změny i v systému Helios Orange.

Upozornění Upozorňujeme vás, že veškeré změny v nastavení sazeb DPH v jednotlivých modulech musí provést uživatel. Aktualizace Helios Orange nemění nastavení sazeb DPH v žádném z modulů ani dokladů!
Upozornění Pro správnou funkcionalitu druhé snížené sazby DPH je třeba mít nainstalovánu verzi Helios Orange 2.0.2014.1102 nebo vyšší!


Zavedení druhé snížené sazby DPH

DPH

V pomocných číselnících – DPH (vybrat období roku 2015, v případě hospodářského roku období, které obsahuje datum 1.1.2015). Je nutno zkontrolovat, zda nová snížená sazba daně 10% existuje, a pokud neexistuje, je třeba ji založit. Druh sazby DPH nastavit na Snížená. Pokud používáte celní moduly, doplňte i kód číslem 4.

HEO DPH AC 001.jpg

Pokud nebude sazba daně 10% v přehledu DPH existovat, bude sazba daně 10% změnovým skriptem vygenerována automaticky od verze Helios Orange 2.0.2014.1102. Stávající sazby DPH zůstanou v přehledu nezměněny. Od roku 2015 se budou generovat pro českou legislativu standardní sazby DPH 0%, 10%, 15% a 21%. Projeví se při generování nové databáze a při akci Generuj standardní sazby.

Sazby DPH

Platnost sazeb DPH je ošetřena v pomocném číselníku Sazby DPH. Do přehledu provést následující změny:

 • Ukončení platnosti stávající Snížené sazby DPH 15%.
HEO DPH AC 002.jpg


 • Nastavení nové Druhé snížené sazby DPH 10%, druh sazby DPH nastavit na Snížená sazba (nižší).
HEO DPH AC 003.jpg


 • Nastavení nové První snížené sazby DPH 15%, druh sazby DPH nastavit na Snížená sazba.
HEO DPH AC 004.jpg

Pokud nebudou příslušná nastavení sazeb DPH v přehledu existovat, budou sazby DPH dle výše uvedeného změnovým skriptem vygenerována automaticky od verze Helios Orange 2.0.2014.1102. Od roku 2015 se budou pro českou legislativu výše uvedené záznamy při založení nové databáze generovat.

Nastavení daňových účtů

V období na přechodu z roku 2014 na rok 2015 bude nutno pořizovat současně doklady s původní sníženou sazbou daně 15% i novou sníženou sazbou daně 10%. Při účtování je nutno vybírat účty, které mají nastavenu správnou sazbu daně pro příslušný rok.

Z těchto důvodů doporučujeme v číselníku účtů zadat novou sadu účtů DPH pro druhou sníženou sazbu daně 10% analogickou sadě účtů DPH pro stávající sníženou sazbu daně 15%. Nejjednodušší postup – zafiltrovat na účty DPH se sazbou DPH 15%, země DPH CZ. Tento přehled doporučujeme vytisknout nebo vyexportovat do excelu a založit dle tohoto přehledu v Helios Orange v číselníku účtů nové analytiky DPH pro sazbu daně 10%. Oproti původním účtům se budou lišit pouze v číslu účtu (jiná analytika), v názvu účtu a v sazbě daně (místo 15% nově 10%).

Tip Vytvořené přehledy s vazbami mezi analytickými účty DPH s původními sazbami daně a analytickými účty DPH s novými sazbami daně využijete i pro další nastavení.
Tip V případě, že máte v účtovém rozvrhu historicky analytické účty se sazbou 10%, doporučujeme využít tyto stávající analytiky. Nebude tak nutno měnit účetní kontace.

Při zakládání účtů je možno využít funkcionality Nový účet z označeného. Označí se příslušný daňový účet s dosavadní sazbou daně 15%. Z nabídky místního menu, funkce Nový účet z označeného, se otevře editor účtu se všemi údaji přebranými z označeného účtu. Nutno změnit číslo účtu, název účtu a sazbu daně nastavit na 10%.

Tip Nové účty DPH nezapomeňte přidat do definice výkazů. Na distribuční definici výkazu Rozvaha stačí z místní nabídky spustit akci "Definice - doplnění vazeb".


Číselník období DPH

V číselníku období DPH je nutno pro první období DPH roku 2015 (pro leden nebo první čtvrtletí 2015) přiřadit nové účty DPH se sazbou daně 10%. Viz Číselník období DPH, záložka č. 2 Výkazy DPH:

HEO DPH AC 005.jpg

Účty je nutno doplnit na k tomu určené řádky, které se týkají snížené sazby daně a které budete používat, viz obrázek:

HEO DPH AC 006.jpg
Upozornění Pokud použijete historicky založené analytické účty se sazbou daně 10%, nezapomeňte ověřit, zda jsou přiřazeny na správné řádky výkazu!
Tip K dispozici bude upravený tiskový formulář vzor č. 19. Na záložce 2 - Výkazy DPH v poli Tiskový formulář si prosím pro přiznání roku 2015 a následující nastavte nový tiskový formulář vzor č. 19.

Opravy dokladů

Z hlediska oprav na daňových dokladech s původní sníženou sazbou daně 15% je nutno všechny opravy a dodatečné doklady provádět formou dodatečných přiznání k DPH s obdobím DPH v roce 2014 nebo předcházejících s původní sníženou sazbou daně 15%. Je nutno se řídit příslušnými ustanoveními zákona o DPH vč. přechodných ustanovení.


Změna kontací

V přehledu Účetní kódy – kontace je nutno zkontrolovat všechny kontace, kde se vyskytují řádky se základem nebo částkou DPH s původní sníženou sazbou daně 15%.

Jedná se o tyto kontace:

Kontace: Faktura vydaná, Dobropis vydaný, Faktura přijatá a Dobropis přijatý

řádky kontace:

 • Druh řádku
 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka včetně daní
 • Základ daně sum. slevy
 • Částka daně sum. slevy
 • Částka vč. daně sum. slevy
 • Základ daně - korekce(hlavička)
 • Částka daně - korekce(hlavička)
 • Částka vč.daně - korekce(hlavička)
 • Základ DPH (hlavička)
 • Částka DPH (hlavička)
 • Částka včetně daní (hlavička)
 • Záloha - základ DPH
 • Záloha - částka DPH
 • Záloha - korekce základ DPH
 • Záloha - korekce částka DPH
 • Záloha - kurz.rozdíl základ daně
 • Záloha - kurz.rozdíl částka daně
 • Záloha - kurz.rozdíl částka celkem
 • Samovyměření DPH
 • Samovyměření DPH - korekce(hlavička)
 • Samovyměření DPH (hlavička)
 • Samovyměření DPH - není nárok
 • Základ DPH sleva-TXT položka
 • Částka DPH sleva-TXT položka
 • Základ DPH po slevě-TXT položka
 • Částka DPH po slevě-TXT položka
 • Částka včetně daní sleva-TXT položka
 • Částka včetně daní po slevě-TXT položka


Kontace: Výdaj z pokladny a Příjem do pokladny

řádky kontace:

 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka včetně daní

Kontace: Pokladní prodej

řádky kontace:

 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka vč. daní
 • Základ daně - korekce (hlavička)
 • Částka daně - korekce (hlavička)
 • Částka vč. daně - korekce (hlavička)
 • Základ bez daní
 • Částka SD


Z důvodu, že se mohou na rozhraní roků 2014 a 2015 vyskytovat doklady se sníženými sazbami daně jak 15%, tak nově i 10%, doporučujeme do všech těchto kontací přidat příslušné řádky s novou sníženou sazbou daně 10% s nastavením stejným jako u řádků pro 15%. U řádku částky daně je nutno samozřejmě zadat odpovídající účet se sazbou daně 10%. Toto nastavení se týká nejen všech základů DPH, ale i všech řádků částky včetně daně a řádků daňových záloh – základ, částka a částky včetně daně apod.


Plugin pro dogenerování řádků kontace

V případě velkého počtu kontací existuje možnost pořídit speciální nadstavbu Helios Orange – plugin pro dogenerování řádků základu daně, částky daně, částky vč. daně (analogicky na řádcích daňových záloh) na označených kontacích, který je ke stažení zdarma v Helios Store.

Tip Pokud máte plugin Doplnění nové sazby DPH do kontací nainstalován z minulého roku, doporučujeme jej aktualizovat z Helios Store.
Tip Plugin nainstalujete/zaktualizujete takto:

Stisknete tlačítko Helios Store, záložka Zdarma, vyhledáte Doplnění nové sazby DPH do kontací, označíte a stisknete tlačítko Přidat. Při instalaci se řiďte pokyny instalačního dialogu.


HEO DPH AC 007.jpg


Upozornění Plugin lze z Helios Store nainstalovat pouze v případě, že máte verzi Helios Orange 2.0.2014.0400 nebo vyšší. Informaci o verzích najdete v Helios Store na záložce Helios Orange.


Upozornění Pro provedení akce je nutno mít příslušná přístupová práva zápisu do adresáře instalace Helios Orange.


Postup doplnění kontací:

V přehledu Číselníky, Účetní kódy - kontace označíte kontace, kde chcete vygenerovat řádky s novou sazbou daně, v místním menu použijete novou funkci Doplnění nové sazby DPH. Objeví se dialogové okno:


HEO DPH AC 008.jpg


Vyberete Původní sazbu DPH 15% a Novou sazbu DPH 10%. V levém sloupci se nabídnou účty s původní sazbou DPH a v pravé části je nutno doplnit odpovídající účty s novou sazbou DPH. Účty se vybírají poklepáním myši, otevře se účtový rozvrh a vyberete příslušný účet. Po přiřazení všech účtů potvrdíte tlačítkem OK. O výsledku procesu budete informováni v kontrolním přehledu.

Upozornění Po doplnění nových sazeb DPH do kontací je nutno tyto kontace zkontrolovat!
Tip V případě použití historických analytik se sazbou daně 10% není nutné doplňovat nové řádky, zkontrolovat doporučujeme v každém případě.


Změny na kmenových kartách

V přehledu Zboží a služby bude nutno změnit přednastavenou sazbu DPH na vstupu a na výstupu u položek, kterých se týká přechod do druhé snížené sazby daně. Změnu je třeba provést v přehledu volby místní nabídky Sazby DPH....

Změny stávajících přiřazení doporučujeme provádět i hromadně volbou místní nabídky Hr. změna, popřípadě Hr. nový.

 • Při hromadné změně označte vybrané záznamy vazeb na sazbu DPH a vyplňte ukončení platnosti přiřazení
HEO DPH AC 011.jpg
 • Při hromadném zakládání nových záznamů je třeba vybrat kmenové karty zboží, vybrat nižší sníženou sazbu daně a vyplnit datum zahájení platnosti
HEO DPH AC 012.jpg


V případě potřeby lze editovat jednotlivé záznamy:

 • Vyplňte datum platnosti do na 31.12.2014 u stávající připojené sazby daně
HEO DPH AC 009.jpg
 • Nastavte nový záznam pro přiřazení druhé snížené sazby daně s platností od 1.1.2015
HEO DPH AC 010.jpg


Pokud jsou nastaveny vazby na sazbu DPH na skupinách zboží, je třeba provést opravu tam.


Upozornění Správné nastavení sazeb DPH je klíčové pro dohledání správné sazby DPH na vytvářených dokladech pohybu zboží!


Pokud používáte přednastavenou sazbu DPH na řadách dokladů oběhu zboží nebo faktur, nastavíte novou nejčastěji používanou sazbu DPH na řadě dokladů:

HEO DPH AC 013.jpg

Změny v pokladně

Změnu nastavení sazeb DPH doporučujeme provést také pro připravené položky zadávané do modulu Pokladna (pokud je používáte). Tyto položky jsou uloženy v soudečku Pomocné číselníky, přehledu Pomocné texty. Změnu nastavení provedete obdobně jako v případě kmenových karet zboží volbou místní nabídky Sazby DPH..., změny je opět možné provádět jak pro jednotlivé položky, tak hromadně.

Pro pořizování tzv. hlavičkových pokladních dokladů (tj. bez položek), obsahujících kombinaci všech možných sazeb DPH, přibyl na pokladních dokladech další řádek pro zadání hodnot, viz obrázek.


HEO DPH AC 015.jpg

Zálohy

Z hlediska daňových záloh je důležité, ve kterém roce je záloha skutečně zaplacena. Pokud je záloha na zdanitelné plnění zaplacena do konce roku 2014, uplatní se na dotčené položky sazba 15%. Pokud je záloha na zdanitelné plnění zaplacena až v roce 2015 nebo později, uplatní se na dotčené položky sazba 10%. Na toto je zapotřebí dbát při vystavování zálohových faktur a přihlédnout k roku, ve kterém má být záloha zaplacena. Je nutné případně vaše zákazníky upozornit, že při platbě zálohy až v roce 2015 se musí uplatnit sazba DPH 10% a podle toho i ponížit částku o snížení snížené sazby DPH o 5 procentních bodů. Nejlépe přímo textovou poznámkou na zálohové faktuře.


Může dojít k případům, že je zaplacena daňová záloha do konce roku 2014 v sazbě DPH 15%, ale k uskutečnění zdanitelného plnění dojde až v roce 2015 nebo později. Daňový doklad - doklad o přijaté platbě - se sazbou DPH 15% - vystavíte běžným způsobem s použitím stávajících účetních kódů - kontací.


Pro vystavení a zaúčtování realizační faktury s DUZP v roce 2015 nebo později, s odpočtem záloh zaplacených do konce roku 2014 (viz přehled Zálohové faktury k faktuře) jsou k dispozici dva postupy:

 • Pro plnění uhrazené v roce 2014 a dřívějším použijete původní sníženou sazbu DPH. Pro případné další plnění s úhradou v roce 2015 nebo pozdější se použije nová sazba DPH. Tento postup doporučujeme. Ovšem v případě např. většího počtu položek je obtížné jej aplikovat.
 • Pro všechna plnění použijete již novou, druhou sníženou sazbu DPH 10%. Po zaškrtnutí check-boxu Realizační ve formuláři faktury, na záložce 2 - Sumace a slevy, podzáložce Zálohy, Rekapitulace DPH, v části [1] Zálohy, se v případě podle předchozího odstavce navíc k přiřazeným zálohovým fakturám vygeneruje nový řádek se Způsobem vzniku Automatem - korekce DPH. Výše odpovídá právě rozdílu DPH ve výši 5 procentních bodů. Korekce DPH zvyšuje celkovou fakturovanou částku. Dodavatel tento rozdíl DPH neodvádí a odběratel tento rozdíl DPH nedoplácí. Korekce vzniká z důvodu, že je na faktuře plnění zadáno s novou sníženou sazbou DPH, ale část odpovídající plnění zdaněného v roce 2014 nebo předchozích (přiřazené zálohy) je zdaněna vyšší sazbou DPH. Korekce DPH ve výši 5 procentních bodů tento rozdíl na faktuře uvádí tak, aby byl doklad nejen pro dodavatele, ale i odběratele jednoznačný.


Z hlediska uplatnění daně je nutno vzít v úvahu, zda je rozdíl základů daně na realizační faktuře kladný (příp. nulový) nebo záporný (zaplacená záloha je vyšší než realizované plnění).

 • Základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, je rozdíl mezi základem daně podle § 36 odst. 1 a souhrnem základů daně podle § 36 odst 2 (§37a/1)
 • Je-li základ daně vypočtený podle odstavce 1
  • kladný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
  • záporný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně, která byla uplatněna při přiznání daně z úplaty přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění (§37a/2).


Příklad Příklad
 • Doklad o přijaté platbě, DUZP 3. 12. 2014. Sazba DPH = 15%, základ DPH 2000, DPH 300, vč. DPH 2300.
 • Realizační faktura, DUZP 5. 1. 2015. Základ DPH 3000 (celkové plnění), Sazba DPH = 10%. Kladný rozdíl.

Varianta a)   DUZP Sazba DPH Základ DPH DPH Celkem vč. DPH
Daňový doklad o přijaté platbě Úhrada - zaplacená záloha 3.12.2014 15 2 000 300 2 300
Realizační faktura Plnění převyšující zaplacenou

zálohu

5.01.2015 10 1 000 100 1 100
  Odečet zálohy   15 2 000 300 2 300
  Celkem     3 000 400 3 400
Realizační faktura Zbývá doplatit     1 000 100 1 100

Varianta b)   DUZP Sazba DPH Základ DPH DPH Celkem vč. DPH
Daňový doklad o přijaté platbě Úhrada - zaplacená záloha 3.12.2014 15 2 000 300 2 300
Realizační faktura Celkem 5.01.2015 10 3 000 300 3 300
  Odečet zálohy   15 2 000 300 2 300
  Odečet korekceDPH   5 2 000 100 100
Realizační faktura Zbývá doplatit     1 000 100 1 100


Pro potřeby zaúčtování realizačních faktur podle varianty b) je nutno do stávajících kontací k realizačním fakturám přidat 8 nových řádků (pokud neexistují z předchozích let):

 • 1 řádek kontace s druhem řádku kontace Záloha - korekce základ DPH - do něho přiřadíte původní sníženou sazbu DPH 15% (pokud již není zadán) a účet daňové zálohy a do druhého řádku druhou sníženou sazbu DPH 10% a účet daňové zálohy.
 • 2 řádky kontace s druhem řádku kontace Záloha - korekce částka DPH - do jednoho řádku přiřadíte daňový účet pro původní sníženou sazbu DPH 15% (pokud již není zadán) a do druhého řádku přiřadíte daňový účet pro druhou sníženou sazbu DPH 10%.

Viz poslední čtyři označené řádky:

HEO DPH AC 014.jpg

Tyto řádky kontací čerpají údaje z doplňkových položek korigujících změny sazby DPH se způsobem vzniku Záloha - změna DPH.

Upozornění Je třeba rozlišovat, zda se porovnávají částky BEZ DPH - režim, který je popsán výše - nebo se porovnávají částky VČETNĚ DPH. Při porovnání částek bez DPH je korekce na úrovni rozdílů daně a částky vč. daně. Ovšem při porovnání částek včetně daně nedojde logicky ke korekci částky vč. daně, ale vznikne rozdíl na DPH a základu DPH. Řádek korekce DPH se nevygeneruje. V doplňkových položkách se vygeneruje rozdílu k dani a základu daně, tento rozdíl je možno zaúčtovat.

Další legislativní změny

Limit úplaty při ručení při platbě na nezveřejněný bankovní účet

Na základě zákona 261/2014 Sb. - se (zprostředkovaně) snižuje limit úplaty při ručení při platbě na nezveřejněný bankovní účet podle § 109 c), platnost od 1.12.2014.

Hodnota konstanty Limit úplaty při ručení při platbě na nezveřejněný bankovní účet je změnovým skriptem změněna z původní 700 000 Kč na 540 000 Kč - od verze 2.0.2014.1102 včetně.

Mini One Stop Shop

Legislativa

Zákonem č. 196/2014 Sb. byl v zákoně o DPH mj. s platností od 1.1.2015 upraveno místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani. Ke zdanění dochází ve státě příjemce služby. Byl vytvořen zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop, MOSS).

 • jde o volitelný režim
 • registrace je pouze v jednom členském státě EU (když v CZ, tak FÚ pro Jihomoravský kraj)
 • pro více států místa spotřeby
 • speciální společná registrace a přiznání k těmto plněním
 • DPH z těchto plnění se platí též společně (v EUR)

Úpravy v Helios Orange

 • bude řešeno pouze pro případ registrace k MOSS v CZ nebo SK
 • dvě etapy řešení
  • první etapa - pořizování dokladů. Daňový účet v režimu MOSS bude označen Režim Mini One Stop Shop. Jedná se o účet DPH Účtování DPH Ostatní, Směr plnění výstup, Země DPH podle země místa plnění (jiné země než vlastní země).
  • ve druhé etapě bude řešeno přiznání k DPH v režimu MOSS vč. tvorby XML souboru.

Platba daně

Daňový subjekt bude platit daň v eurech na příslušný účet správce daně a to bezhotovostním převodem. K platbě vždy uvede jednoznačné referenční číslo příslušného daňového přiznání. Referenční číslo obsahuje kód členského státu identifikace, identifikační číslo pro DPH pro EU režim (DIČ) nebo daňové evidenční číslo tzv. DEČ pro Non-EU režim,zdaňovací období (čtvrtletí a rok) ve tvaru:


KOD ZEMĚ/DIČ/ČTVRTLETÍ.ROK

Příklad příklad pro EU režim: CZ/CZ12345678/Q1.2015


Platba bude uhrazena správci daně při podání daňového přiznání nebo nejpozději v den, kdy mělo být daňové přiznání podáno. Platba je považována za provedenou v den, kdy je připsána na bankovní účet správce daně. Každé daňové přiznání musí být uhrazeno samostatně. Platbu daně je třeba provést bezhotovostním převodem na příslušné číslo účtu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Jednoznačné referenční číslo daňového přiznání se uvede v platebním příkazu do zprávy pro příjemce, v případě SEPA platby se referenční číslo daňového přiznání uvede do položky reference platby (reference plátce).

Režim přenesení daňové povinnosti

Ve smyslu:

 • novely zákona o DPH a
 • nařízení vlády

se rozšiřuje okruh plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, viz nařízení vlády:


NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 261/2014 Sb.

ze dne 22. prosince 2014

o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Vláda nařizuje podle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. …/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.


§ 2

Stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k zákonu o dani z přidané hodnoty pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti

(1) Režim přenesení daňové povinnosti se použije při převodu povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

(2) Režim přenesení daňové povinnosti se použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč.

(3) Vybraným zbožím se pro účely odstavce 2 rozumí

a) obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1207 50, 1207 91, 1209 10 00 nebo 1212 91,

b) kovy, včetně drahých kovů, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 71 a třídě XV, s výjimkou zboží, 1. které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku 7101 až 7105, 7108 2000, 7113 až 7118, 7302, 7309 00 až 7312 00 00, 7315 až 7326, 7415 až 7419, 7507, 7508, 7611 až 7616, 7806 00, 7907 00 00, 8007 00 80, 8101 99 90, 8102 99 00, 8103 90 90, 8104 90 00, 8105 90 00, 8106 00 90, 8107 90 00, 8108 90 60, 8108 90 90, 8109 90 00, 8110 90 00, 8111 00 90, 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 59 00, 8112 99, 8113 00 90,

2. kterým je odpad a šrot z hafnia (celtia), který je uveden pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8112 92 10,

3. které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 82 a 83,

4. na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 zákona o dani z přidané hodnoty,

1) Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Směrnice Rady 2010/23/EU ze dne 16. března 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů. Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů.

5. na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c zákona o dani z přidané hodnoty,

c) mobilní telefony, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8517 12 00 nebo 8517 18 00,

d) integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku 8542 31 a desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele,

e) přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, která jsou uvedena pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8471 30 00,

f) videoherní konzole, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 9504.

(4) Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely tohoto nařízení rozumí číselné označení zboží uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou

a) ustanovení § 2 odst. 2 až 4, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2015, a

b) ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), pokud jde o cukrovou řepu, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2015.


Tip Vývoj v oblasti PDP budeme průběžně sledovat a do Helios Orange připravíme doplnění příslušných kódů a limit 100 000 Kč.

Informace MF ČR ze dne 13.1.2015:

Režim přenesení daňové povinnosti - změny kódů předmětu plnění ve Výpisu z evidence podle § 92a zákona o DPH od 1.1.2015 a od 1.4.2015

Novela zákona o DPH (zákon č.360/2014 Sb.) mimo jiné upravuje rozsah komodit, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Podrobnější vymezení těchto komodit je obsaženo v nařízení vlády č. 361/2014 Sb., ze dne 22. prosince 2014 (ve znění sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby, publikované v částce 3 Sbírky zákonů 2015). Režim přenesení daňové povinnosti zůstává od 1. ledna 2015 zachován pro dosavadní položky a to včetně převodů emisních povolenek. S účinností od 1. dubna 2015 bude dále uplatněn při dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně takovéhoto zboží překračuje částku 100 tis. Kč. Vybrané zboží je vymezeno v §3 nařízení vlády a jedná se zejména o obiloviny a technické plodiny, kovy, mobilní telefony, integrované obvody, přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat a videoherní konzole. S účinností od 1. září 2015 se režim přenesení daňové povinnosti použije také při dodání cukrové řepy.

V této souvislosti dochází v aplikaci elektronického podání Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH na Daňovém portálu ke změně kódů předmětu plnění.

Pro zdaňovací období od 1.1.2015 bude ukončena platnost kódu 2 (povolenky na emise podle § 92d zákona o DPH) a založen nový kód 11 (povolenky na emise podle § 92f zákona o DPH).


Pro zdaňovací období od 1.4.2015 budou založeny nové kódy podle § 92f zákona o DPH a to tyto:

 • 12 - obiloviny a technické plodiny
 • 13 - kovy
 • 14 - mobilní telefony
 • 15 - integrované obvody
 • 16 - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat
 • 17 - videoherní konzole
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export