Důležité:


Dodatečné související náklady - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Úvod

Modul Dodatečné související náklady řeší situaci, kdy se k ceně pořízení zboží objeví další související náklady nebo informace o změně ceny, které je nutné zpětně promítnout do ceny pořízení zboží. Systém Helios Orange nabízí řešení bez zásahu do původního dokladu, čímž vylučuje riziko účetního nesouladu.

Modul Dodatečné související náklady umožňuje:

 • evidenci souvisejících nákladů ke zboží, které nejsou známy v okamžiku realizace příjemek
 • evidenci změny ceny zboží, např. v případě, kdy je dodavatelem dodatečně poskytnuta sleva
 • rozpouštění těchto nákladů (resp. změny cen) na příjemky, skladové karty a výdejky (pokud už bylo zboží vydáváno)
 • účtování dodatečných souvisejících nákladů
E-help Elektronického průvodce k Dodatečným souvisejícím nákladům naleznete zde (nutné pustit zvuk).


Doklady dodatečných souvisejících nákladů vždy musí patřit do nějaké řady. Proto je zapotřebí nejprve tyto řady nadefinovat.

V přehledu Dodatečné související náklady vytváříte vlastní doklady pro rozpouštění dodatečných souvisejících nákladů. Na každý doklad zadáváte související náklady, které se mají rozpustit, a vybíráte položky příjemek, na které se související náklady rozpustí. Doklady dodatečných souvisejících nákladů je třeba po kontrole realizovat. Proces realizace zajistí, že se souvisejícími náklady zatíží i příslušné výdejky a/nebo zbývající stav skladu.


Řady dokladů dodatečných souvisejících nákladů

Řady pro zadání dodatečných souvisejících nákladů zadáváte v přehledu Dodatečné související náklady, Řady dodatečných souvisejících nákladů.


Upozornění Každý doklad, kterým zadáváte a rozpouštíte dodatečné související náklady, musí patřit do nějaké řady. Proto je třeba mít zde nadefinovanou alespoň jednu řadu dodatečných souvisejících nákladů.

Formulář

Volba pro založení nové řady dodatečných souvisejících nákladů. Zadávací formulář vidíte na následujícím obrázku. Je členěn do jednotlivých záložek.

Formulář řady dodatečných souvisejících nákladů
Dsn rady.png


Záložka 1-Řady dodatečných souvisejících nákladů

Řada dokladu

Třímístné číslo pro označení řady.

Název

Uživatelský název řady.

Skupina kontací, Druh úč. dokladu, Seskupovat řádky, Přededitace

Na řadě lze přednastavit údaje pro zaúčtování dodatečných souvisejících nákladů, které se předvyplní v dokladech dané řady. Nastavením v poli Přededitace určujete, zda se před zaúčtováním dokladu do účetního deníku objeví ještě okno Editace před zaúčtováním. Podrobně viz kap. Účtování dodatečných souvisejících nákladů


Filtrovat doklady podle Organizace, Zakázky, Zaměstnance, Nákladového okruhu, Vozidla

Zaškrtáváte atributy, podle kterých chcete povolit filtrování při výběru dokladů pro rozpouštění dodatečných souvisejících nákladů.

Záložka 2-Zakázané období

Pokud bude na tuto záložku zařazeno nějaké období, nebude možné v dokladu dodatečných souvisejících nákladů vybírat na záložce 4-Pohyby zboží příjemky z tohoto období. To znamená, že touto řadou nebude možné rozpouštět dodatečné související náklady na doklady zakázaného období.

Záložka 3-Zakázaný sklad

Pokud bude na tuto záložku zařazen nějaký sklad, nebude možné v dokladu dodatečných souvisejících nákladů vybírat na záložce 4-Pohyby zboží příjemky z tohoto skladu. To znamená, že touto řadou nebude možné rozpouštět dodatečné související náklady na doklady zakázaného skladu.

Záložka 4-Zakázaná řada dokladu

Pokud bude na tuto záložku zařazena nějaká řada dokladů oběhu zboží, nebude možné v dokladu dodatečných souvisejících nákladů vybírat na záložce 4-Pohyby zboží příjemky z této řady. To znamená, že touto řadou nebude možné rozpouštět dodatečné související náklady na doklady zakázané řady.

Doklady dodatečných souvisejících nákladů

Formulář

Volbou Nový... zadáváte nový doklad dodatečných souvisejících nákladů. Nejprve se objeví přehled Řady dodatečných souvisejících nákladů. Z něj je třeba vybrat řadu, do které budete doklad pořizovat. Po výběru řady se zobrazí formulář členěný do následujících záložek:

1-Zdrojové doklady

Zde zadáváte související náklady, které se budou rozpouštět. Lze je zadávat dvojím způsobem.

 • Výběrem přijatých faktur, které obsahují příslušné související náklady - na záložce 1-Zdrojové doklady potvrdíte volbu Nový... Objeví se přehled přijatých faktur. Z něj vyberete příslušnou fakturu nebo více faktur.
 • Ručním zadáním souvisejících nákladů bez vazby na přijatou fakturu. To umožňuje volba Nový bez vazby

V dalším kroku se objeví následující formulář:

Vstupni doklad.png


Pokud jste na doklad dodatečných souvisejících nákladů vybírali přijatou fakturu, přenesou se z ní do formuláře údaje Kč celkem (Částka celkem bez DPH z faktury), Valuty celkem, Měna, Kurz. V případě potřeby údaje opravte. Pole Popis je určeno pro uživatelský popis záznamu. V poli Související náklady je nutné vybrat druh souvisejícího nákladu, který budete rozpouštět. Nabídka závisí na tom, jak jsou druhy souvisejících nákladů nadefinovány v konstantách - viz Možnosti, Konfigurace/správa systému, Související náklady.

Popsaným způsobem zadejte na záložku 1-Zdrojové doklady všechny související náklady, které chcete rozpustit.

2-Hlavička

Záložka obsahuje hlavičkové údaje potřebné pro zaúčtování dokladu do účetního deníku. Pokud je zaškrtnuto pole Seskupovat řádky, seskupí se v rámci všech pohybů daného dokladu DSN údaje podle období, DUD, čísla dokladu, účtu, párovacího znaku, útvaru, zakázky, nákladového okruhu, vozidla a zaměstnance.

Dále jsou zde podle druhu vysčítány související náklady, které se mají rozpustit. Nastavujete způsob, kterým se mají jednotlivé druhy souvisejících nákladů rozpustit. Vybíráte z možností:

 • Dle ceny
 • Dle hmotnosti
 • Dle množství

3-Podmínky-filtr

Zde si můžete určit, jak se mají filtrovat doklady při výběru příjemek na záložce 4-Pohyby zboží. Přístupná jsou ta pole, která jsou zaškrtnutá u příslušné řady v číselníku Řady dodatečných souvisejících nákladů

4-Pohyby zboží

Na této záložce vybíráte položky příjemek, které mají být zatíženy dodatečnými souvisejícími náklady. Výběr provádíte ve dvou krocích. Nejdříve vybíráte hlavičky dokladů, pak jejich položky.

Stiskněte tlačítko Nový. Objeví se přehled, který je v záhlaví okna nadepsaný Výběr příjmových dokladů pro rozpočítání dodatečných souvisejících nákladů. Obsahuje hlavičky realizovaných příjemek vyfiltrované podle:

 • podmínek daných nastavením na dokladu na záložce 3-Podmínky-filtr
 • nastavení řady dokladů na záložkách 2-Zakázané období, 3-Zakázaný sklad a 4-Zakázaná řada dokladu

V tomto přehledu označte příjemky s položkami, které chcete zatížit dodatečnými souvisejícími náklady. K označení příjemek se používají tlačítka Zahrnout a Vyřadit. Až budete mít označen(y) správný(é) doklad(y), stiskněte jedno z tlačítek Položky dle faktur nebo Výběr položek. Objeví se přehled položek.

Pokud použijete tlačítko Výběr položek, objeví se přehled všech položek označených příjemek. K výběru položek příjemek se opět používají tlačítka Zahrnout a Vyřadit. Tlačítkem Rozpusť zatížíte označené položky souvisejícími náklady zadanými na záložce 1-Zdrojové doklady.

Pokud použijete tlačítko Položky dle faktur, objeví se přehled položek, které jsou zároveň na označených příjemkách i na zdrojových fakturách (záložka 1-Zdrojové doklady). K výběru položek příjemek se opět používají tlačítka Zahrnout a Vyřadit. Tlačítkem Generuj se označené položky zatíží částkou, která je rozdílem ceny položky na faktuře a na příjemce. Tímto způsobem lze využít modul Dodatečné související náklady k dodatečné změně ceny dříve přijatého zboží. Rozdílový doklad dodatečných souvisejících nákladů vzniklý právě popsaným postupem (Položky dle faktur, Generuj) lze jednoduše vygenerovat také z přehledu Přijaté faktury nebo Příjemky volbou Generuj doklad DSN. Mezi přijatou fakturou a příjemkou musí být vazba vzniklá položkovým převodem (jeden doklad musí vzniknout položkovým převodem ze druhého).

Oprava

Doklad dodatečných souvisejících nákladů, který není realizovaný, lze opravovat nebo smazat. Po realizaci lze opravovat pouze údaje týkající se účtování.

Realizace

Každý doklad dodatečných souvisejících nákladů je třeba realizovat volbou místního menu Realizace. Realizace je nevratný proces. Promítne zadané dodatečné související náklady na všechny pohyby, které mají být zatíženy. Program dohledává výdeje zboží a storna příjmů následující po příjmu, který je vybrán na záložce 4-Pohyby zboží, a rozpouští na ně poměrnou část dodatečných souvisejících nákladů. Zatížení se případně promítne i do všech pohybů, kterými se zboží převádělo do jiných skladů. Zbývající související náklady, které nelze rozpustit na výdejky, se dostanou do souvisejících nákladů stavu skladu.

Upozornění Dodatečné související náklady jsou promítnuty na pohybové doklady i na stav skladu k Datu případu na dokladu DSN, nikoliv k datu jeho realizace. Ke stejnému datu se DSN promítnou i do účetnictví, čímž je zajištěna konzistence dat.

Výsledek realizace vidíte na záložce 4-Pohyby zboží dokladu dodatečných souvisejících nákladů. Zde byly před realizací pouze příjmy, které se měly zatížit souvisejícími náklady. Po realizaci se zde objeví i výdejky a storna příjmů příslušného zboží v odpovídajícím rozsahu.


Upozornění Realizovaný doklad nelze opravit, smazat ani stornovat.

Přehled položek

Volbou místního menu Přehled položek si zobrazíte položky označených dokladů dodatečných souvisejících nákladů.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export