Důležité:


Došlé objednávky - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Modul programu Helios Orange Došlé objednávky je rozšířením modulu Oběh zboží. Umožňuje pohodlně vystavovat, prohlížet, editovat odběratelské objednávky a sledovat jejich vykrývání. Došlé objednávky jsou rozdělené do řad, které představují nejen jejich logické rozdělení, ale umožňují nastavit na řadě společné funkce, jako třeba tvorba návazných dokladů, definice vstupní ceny a plnění DPH. Došlé objednávky se vztahují k vybranému časovému období a příslušnému středisku v organizační struktuře. Přes volbu místní nabídky Změna typu dokladu můžete měnit její stav a tedy i umístění do příslušného přehledu Pořízené, V řešení nebo Uzavřené.


Modul Došlé objednávky se skládá ze základních přehledů

 • Došlé objednávky (v řešení) - Přehled určený k pořizování otevřených došlých objednávek. Přehled je jeden společný pro všechna globální období. Přehled, ve kterém se zajišťuje krytí došlé objednávky a provádí generování návazných dokladů.
 • Řady došlých objednávek - seznam všech nadefinovaných řad
 • Stavy došlých objednávek - uživatelsky definované stavy lze připojit jako příznak k objednávce
 • Profily pro generování návazných dokladů
 • Došlé objednávky (pořízené) - Přehled určený k pořizování objednávek, které ještě nechcete vykrývat. Pro další akce je nutno doklad přesunout do objednávek v řešení.
 • Došlé objednávky (uzavřené) - Přehled uzavřených došlých objednávek.
 • Zajištění došlé objednávky - Sledování vykrytí položek na došlých objednávkách.

Pomocí funkce Nastav si můžete upravit seznam zobrazených položek, třídění a filtrování přehledu.

Řady došlých objednávek

Najdete je v modulu Oběh zboží po rozbalení volby Došlé objednávky (v řešení). Řady slouží ke členění došlých objednávek a jsou analogické druhům dokladů pohybu zboží. Každá objednávka musí patřit do nějaké řady, proto musí být nadefinována alespoň jedna řada. Číslo objednávky se pak skládá z řady, nepovinného prefixu (RRRR, RR nebo MM) a pořadového čísla v délce 3-10 číslic.

Po otevření přehledu Řady došlých objednávek uvidíte seznam všech definovaných řad, standardně přes funkci Nový, příp. Oprava můžete vytvořit novou, případně editovat existující řadu.

Formulář

Záložka 1-Definice

Rada DO1.JPG


Řada

Třímístné číselné označení řady.

Název

Název řady pro snadnou orientaci uživatele.

Číslo - prefix

Nepovinný údaj, který umožňuje nastavit předčíslí-prefix čísla objednávky ve formátu RRRR, RR nebo MM (R-rok, M-měsíc)

Číslo - délka

Nastavení délky vlastního pořadového čísla za prefixem.

Upozornění Vlastní číslo došlé objednávky se skládá z čísla řady, prefixu a pořadového čísla. Pořadová čísla tvoří vzestupnou souvislou řadu. Pokud bude některá došlá objednávka ze systému vymazána, zůstane její pořadové číslo obsazeno a nebude znovu použito pro jinou došlou objednávku.

Automaticky zajistit zboží, které je stavem skladu

 • Je-li příznak nastaven (výchozí nastavení), tak jsou automatizované mechanismy zajišťování položek při jejich zadávání do došlé objednávky a při příjmu ve vazbě na jejich zajištění zapnuty. V praxi to znamená:
  • při zadávání položky došlé objednávky (v řešení) se systém pokouší objednávku vykrýt z volné zásoby (Množství pro DO)
  • při příjmu pro vydanou objednávku zajišťující krytí došlé objednávky dojde při realizaci příjemky k vykrytí množství krytého touto vydanou objednávkou z navýšené zásoby ve skladu (přijaté množství je převedeno do zajištění stavem skladu)
 • Není-li příznak nastaven, jsou automatizované mechanismy zajišťování položek při jejich zadávání do došlé objednávky a při příjmu ve vazbě na jejich zajištění vydanou objednávkou vypnuty. Příjmu z výroby ve vazbě na zajištění výrobním plánem se toto „vypnutí“ ale netýká, přijaté množství je vždy převedeno do zajištění stavem skladu
Tip Při generování příjemky metodou „S výběrem a potvrzením“ lze případně akcemi Zajistit / Nezajistit měnit výchozí hodnotu zatržítka ve sloupci Blokovat v přehledu položek převáděných z vydané objednávky do příjemky (ta je dána právě nastavením příznaku Automaticky zajistit zboží...), a rozhodnout tak, zda při realizaci příjemky dojde k vykrytí položky z navýšené zásoby skladu (Blokovat zatrženo), nebo ne (Blokovat nezatrženo).

Automaticky zablokovat zajištěné zboží

 • Je-li příznak nastaven, dochází při vykrytí množství stavem skladu automaticky k jeho zablokování pro danou došlou objednávku.

Profil pro generování návazných dokladů

Profily se uplatní při generování návazných dokladů. Lze nastavit generování výdejky, výdejky v evidenční ceně, expedičního příkazu, rezervace, vydané faktury nebo účtenky pokladního prodeje. Profil vybíráte z číselníku profilů. Podrobný popis vytváření profilů najdete zde.

Při generování VO neslučovat za zakázku

Při zatržení tohoto atributu je ignorována zakázka, vybrané položky se slučují pouze za organizaci a měnu.

Tiskové formuláře

Přednastavení tiskových formulářů pro tisk objednávek.

Poznámka

Možnost přidat k dané řadě komentář

Záložka 2-Přednabízení + Def. OK

Na záložce Přednabízení nastavujete údaje, které se předvyplní na nové objednávce dané řady. Na konkrétní objednávce pak lze tyto údaje přepsat, příp. vymazat.

Rada DO2.JPG


Způsob dopravy

Z návazného číselníku vybíráte způsob dopravy.

Forma úhrady

Podobně jako v předchozím případě vybíráte z návazného číselníku.

Zaměstnanec

Spojení řady s konkrétním zaměstnancem výběrem z číselníku zaměstnanců.

Druh vstupní ceny

Možnost stanovit, kterou cenu budete na doklad zadávat.

Měna

Výběr měny v rozbalovacím menu. Vybíráte z návazného číselníku měn.

Plnění DPH

Volba druhu plnění DPH

Bankovní spojení, Číslo účtu, Specifický symbol, Název ústavu, Konst. symbol, Kód ústavu

Vybíráte bankovní spojení vlastní organizace (organizace s číslem 0).

Tisk, Další doklad

Zaškrtáním nastavujete, které akce mají proběhnout po uložení dokladu tlačítkem Def. OK.

Automat, Externí akce

Můžete nastavit, že se má tlačítkem Def. OK spustit automat a/nebo Externí akce. Lze nastavit pouze automat vytvořený pro některý z přehledů dokladů oběhu zboží viditelných ve stromu přehledů, který má nastaveno Zobrazit jako akci.

Význam tlačítka OK

 • Standardní OK - implicitní nastavení, tlačítko OK se chová běžným způsobem, nemá žádnou souvislost s tlačítkem Def. OK.
 • Standardní OK s upozorněním - vždy - v okamžiku, kdy uživatel stiskne tlačítko OK a je něco nastaveno pro Def. OK, objeví se upozornění, jaké akce jsou navázány na Def. OK. Je možno buď pokračovat (uložit záznam) nebo se vrátit do editoru.
 • Standardní OK s upozorněním - pro nový záznam - jako Standardní OK s upozorněním - vždy, ale pouze při zadávání nového dokladu, nikoliv při opravách.
 • Jako tlačítko Def. OK - vždy - při tomto nastavení se i tlačítko OK přejmenuje na tlačítko Def. OK. v editoru 2 tlačítka Def. OK. Obě mají v takovém případě samozřejmě stejný význam. V editoru dokladu pak jsou 2 stejná tlačítka Def. OK a obě mají v takovém případě samozřejmě stejný význam.
 • Jako tlačítko Def. OK - pro nový záznam - stejný význam jako nastavení Jako tlačítko Def. OK - vždy, ale pouze při zadávání nového dokladu, nikoliv při opravách.


Záložka 3-Zadávání

Rada DO3.JPG

Na záložce 3-Zadávání určujete, jak se má kontrolovat vyplněnost polí na došlé objednávce. Dále zde můžete vybrat, jaký údaj se má na došlé objednávce předvyplnit:

 • Nákladové středisko
 • Nákladový okruh
 • Vozidlo
 • Zakázka
 • Zaměstnanec

Dále zde lze i vybrat konkrétní hodnotu údaje, která se má předvyplňovat na nových objednávkách.

Kontrolu vyplněnosti lze nastavit na některou hodnot:

 • Bez kontroly - vyplněnost se nekontroluje
 • Povinné - pole musí být vyplněno. Kontrola se provádí při ukládání dokladu.
 • Zakázané - pole nesmí být vyplněno
 • Upozornění - pokud není pole vyplněno, objeví se při ukládání dotaz, zda se má doklad opravdu uložit.

Například pokud je na řadě dokladů nastavena povinnost vyplnění nákladového střediska a na dokladu není nákladové středisko vyplněno, objeví se při pokusu o uložení dokladu hláška:

Nákladové středisko není vyplněno, nelze uložit.

Definice práv

Volba místní nabídky v přehledu Řady došlých objednávek, pomocí které lze nastavit uživatelům práva k řadám. Dokud nejsou k řadě nastaveny žádná práva, mají na ní práva všichni uživatelé. Jakmile mají někteří uživatelé nastavena práva, nemají k řadě ostatní uživatelé přístup. Tlačítkem Nový uživatel se zeleným křížkem přidáte nového uživatele řady a poklikáním nebo volbou Oprava z menu mu nastavíte práva, možnosti jsou Plný přístup, Jen ke čtení nebo Zakázaný přístup. Obdobně funguje tlačítko Nová role. Zde definujeme přístup pro roli.

Stavy objednávek

Uživatelský číselník, ze kterého lze přiřadit na doklad DO konkrétní stav. Stav lze také zadat v okamžiku změny typu dokladu.

Profily pro generování návazných dokladů

Volba místní nabídky v přehledu Řady došlých objednávek. Po jejím potvrzení se objeví přehled profilů pro generování. Profily se využívají pro generování návazného dokladu v přehledu Došlé objednávky (v řešení). Profil lze přednastavit pro řadu objednávek v editoru řady v poli Profil pro generování.

Profil.JPG

Základní údaje

Popis profilu

Jméno, které uvidíte v seznamu vytvořených profilů, nejlépe takové, které usnadní orientaci při práci s programem.

Druh pohybu

Typ dokladu, který se bude profilem generovat.

Přidružený druh pohybu

Lze využít, když část položek je generována na fakturu nebo na pokladní prodej.

Řada návazných dokladů

Lze nastavit, aby se návazný doklad vystavil do stejné řady jako je řada došlé objednávky nebo lze řadu v dalším atributu přednastavit, nebo se bude Helios vždy uživatele dotazovat na řadu.

Řada dokladu

Pokud není zaškrtnuto pole Řada návazných dokladů, vybíráte zde řadu, do které se návazný doklad vygeneruje. Např. řada XXX - Výdej ze skladu

Převodka

Převodka

Po zaškrtnutí se generuje výdejka - převodka a příjemka - převodka. Tuto Volbu lze uplatnit pouze na druhu dokladu Výdej ze skladu a Výdej v evid. ceně.

Přepojit výdejku na zajištěnou příjemku

Návaznosti DO a návazných dokladů se změní tak, že se DO bude tvářit jako zajištěná pomocí příjemky.

Výdejku automaticky realizovat

Návazný doklad výdeje bude automaticky realizován a tím se vytvoří návazný doklad příjemka - převodka.

příjemku automaticky realizovat

Návazný doklad příjemka - převodka bude automaticky realizován. Tím bude dokončen režim převodky.

Párovací znak (řada + číslo) zapsat do:

může nabývat hodnot: Nikam nezapisovat, Objednávka, Popis dodávky

Párovací znak - řada + číslo DO se zapíše do dokladů převodky do vybraného atributu.

Další údaje

Datum případu

Možnost přiřadit na vygenerovaný doklad datum objednávky nebo aktuální datum

Způsob dohledání kurzu

Nabízejí se tři možnosti výběru kurzu, aktuálně platný, nejbližší platný k datu případu, nebo podle data objednávky

Způsob převodu

Týká se jen těch položek došlé objednávky, které byly na doklad zařazeny volbou Sestavy dle kusovníku. Určujete, jestli se budou přenášet jenom kompletační položky, nebo jenom položky došlé objednávky, nebo obojí.

Generovat doklady podle skladu

Lze nastavit, odkud se bude brát označení skladu, zda dle hlavičky objednávky, nebo dle zajištění položek objednávky.

Rozpadnout položky podle skladu zajištění

Nastaveno automatické rozpadnutí položek podle skladu zajištění. Lze editovat, pokud Druh pohybu = Faktura vydaná a Generovat doklady podle skladu = Hlavičky objednávky.

Způsob generování z hlaviček a položek

Lze nastavit rozhodné množství pro generování návazných dokladů z hlavičky DO nebo z položek DO

Způsob generování z detailu zajištění

Lze nastavit rozhodné množství pro generování návazných dokladů z detailu zajištění.

Hromadné generování

Pokud je zaškrtnut, pak se cílové doklady vytvoří seskupením označených došlých objednávek podle hodnot těchto sloupců:

 • Datum případu (podle nastavení v profilu - tedy Datum objednávky, Termín dodávky, Aktuální den)
 • Kurz (podle nastavení profilu - tedy buď z došlé objednávky nebo aktuální)
 • Měna
 • Cílová řada dokladů
 • Cílový sklad
 • Organizace
 • Místo určení
 • Příjemce
 • Nákladové středisko
 • Zakázka
 • Nákladový okruh
 • Zaměstnanec
 • Vozidlo
 • Kontaktní zaměstnanec
 • Kontaktní osoba
 • Forma dopravy
 • Forma úhrady
 • Popis dodávky
 • Druh vstupní ceny
 • Ceník
 • Zaokrouhlení
 • Zaokrouhlení (valuty)
 • Bankovní spojení
 • Konstantní symbol
 • Způsob zaokrouhlení (0,50/1,00)
 • Pozice zaokrouhlení DPH - hlavička
 • Hranice zaokrouhlení DPH - hlavička
 • Pozice zaokrouhlení DPH - položka
 • Hranice zaokrouhlení DPH - položka
 • Koeficient
 • Zaokrouhlení valutových DPH
 • Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení
 • Zaokrouhlovat malá čísla
 • DIČ DPH
 • Množství Kurz
 • Kurz EUR
 • Datum kurzu (Zohledňuje se jedině v případě, že je v profilu pro generování návazných dokladů nastaveno "Převzít z objednávky".)


Při vytváření cílového dokladu se poznámky z došlých objednávek sdružených do onoho cílového spojí. Pokud budou např. 4 došlé objednávky a každá bude mít svoji veřejnou poznámku 1, pak výsledný doklad bude mít v Poznámce 1 všechny ty 4 poznámky spojené do jedné. Jednotlivé texty jsou odděleny pomocí -----.


Převádět automatické slevy na ruční Po zaškrtnutí této volby se automaticky dotažené slevy platné v období vystavení objednávky po vytvoření návazného dokladu převedenou na ruční (ruční zadání). Sleva se tak uplatní, i když slevy již v tomto období neplatí (časově omezená platnost slev).

Návazný profil

Návazný profil

Pokud chcete k došlé objednávce vygenerovat dva doklady, použijte pole Návazný profil. Když spustíte na došlé objednávce generování, vygeneruje se nejdříve doklad podle profilu a pak, pokud je pole Návazný profil vyplněno, ještě také doklad podle návazného profilu. Například Výdejka a Vydaná faktura.

Použít také při generování s výběrem položek

Určuje, zda-li se návazný profil uplatní i při variantě generování návazného dokladu s výběrem položek.

Došlé objednávky (pořízené)

Pro vytvoření nové odběratelské objednávky si otevřete v hlavní nabídce v modulu Oběh zboží volbu Došlé objednávky (pořízené). Volbou místního menu Nový si nejprve vyberete řadu došlých objednávek. Volba řady znamená i volbu přednabízení různých funkcionalit spojených s danou konkrétní řadou, jako je dotahování měny, kontrola vyplněnosti některých údajů apod. Pokud je nadefinovaná jenom jedna číselná řada, výběr z číselníku řad se nenabídne a rovnou se otevře formulář nového dokladu.


Tip Vzhled formuláře a vlastnosti polí (např. povinnost vyplnění apod.) se dá přizpůsobit potřebám uživatelů pomocí rozšiřující funkcionality Uživatelské editory. Podrobnější informace najdete v kapitole Uživatelské editory.


Formulář

Záložka 1 - Hlavička

DO.JPG

[1] Organizace, doplňkové informace

Číslo organizace

Slouží k zadání objednavatele, tedy toho, na koho bude vystavena faktura. Lze zadávat pouze z návazného číselníku organizací. Po výběru organizace se může objevit okno s informacemi svázanými s danou organizací, např. že firma je na černé listině. Záleží na nastavení pravidel ve skupinách organizací.

Místo určení

Podobným postupem zadáte i požadované místo určení, otevře se opět tentýž číselník Organizace.

Příjemce

Zde můžete vyplnit adresu příjemce výběrem z číselníku Organizace.

Druh vstupní ceny

 • JC bez daní Kč
 • JC s DPH Kč
 • CC bez daní Kč
 • CC s DPH Kč
 • JC bez daní valuty
 • JC s DPH valuty
 • CC bez daní valuty
 • CC s DPH valuty
 • JC se SD
 • CC se SD
 • JC se SD valuty
 • CC se SD valuty

kde JC = jednotková cena, CC = celková cena, s DPH = cena včetně DPH i spotřební daně, se SD = včetně spotřební daně a bez DPH Vybíráte, jaký druh ceny budete na doklad zadávat. Hodnota, kterou zde vyplníte, se bude automaticky nabízet při zadání množství a ceny konkrétního zboží či služby. U každého zboží či služby však můžete tuto hodnotu změnit.

Ceník

Tato volba slouží k zadání ceníku, podle kterého se budou oceňovat položky na objednávce. Seznam ceníků se nabízí zafiltrovaný podle toho, jak je nastavená konstanta Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Ceny, Filtrovat nabízené ceníky pro doklad dle organizace, Ctrl+Enter.

Forma úhrady

Zadáváte formu úhrady. Může být spojena se lhůtou splatnosti.

Způsob dopravy

Zadáváte způsob dopravy. K dispozici máte číselník.

Popis dodávky

Textové pole pro zadání libovolného údaje.

Externí číslo

Textové pole pro zadání libovolného údaje.

Datum, měna, interní poznámka

Datum případu, Termín dodávky

Sem si uvedete evidenční datum došlé objednávky a termín dodávky zákazníkovi. K zadání detailů k dodávce slouží textové pole označené jako Termín dodávky. Sem si můžete zapsat přesný čas dodávky, příp. krátkou upřesňující poznámku.

Datum hlídání od, Datum hlídání do

Zde si nastavíte počáteční a koncové datum a hodinu období, po které bude program hlídat zboží na skladě pro objednávku.Pokud je zboží hlídáno, nelze zrealizovat výdejku. Hlídání lze zadat i na položkách objednávky. Pokud je vyplněno na obou místech, má položka přednost před hlavičkou.

Upozornění Zboží je hlídáno pouze v případě, že objednávka je ve stavu V řešení. Jinak nemá hlídání žádný vliv.


Měna

Vyberete si požadovanou měnu z připojeného seznamu měn. Otevře se číselník, který lze editovat v přehledu Číselníky, Kurzovní lístek, Kódy měn.

Kurz

Otevřením připojeného číselníku se dostanete do Kurzovního lístku, kde lze vybrat ze stávajících kurzů nebo si stáhnout aktuální kurz volbou místní nabídky Import.

Množství kurz

Další možnost, odkud lze zadat kurz. V tomto okně vidíte přepočítací poměr vybrané měny, u většiny měn je to 1.


Upozornění Pokud na došlé objednávce změníte některé z tučně označených polí (Číslo organizace, Datum případu, Měna, Kurz, Množství kurz, Ceník), přepočtou se odpovídajícím způsobem i všechny související údaje. Např. pokud změníte na dokladu organizaci a tato organizace bude mít nastavenou jinou měnu než byla vybrána na dokladu, změní se na došlé objednávce i měna. Pokud má nová organizace zadanou jinou cenovou úroveň, změní se i ceny položek došlé objednávky podle měny a cenové úrovně.

[2] Interní poznámka, Veřejná poznámka

Prostor pro připojení poznámek k dané došlé objednávce.

[3] Poznámky

Poznámka 1-4

Zadáváte textovou poznámku k došlé objednávce. Sem zapisujete potřebné údaje (upozornění, platební podmínky apod.). Volbou Akce, Poznámky k dokladům můžete do objednávky přenést předdefinovanou poznámku z přehledu Zboží a služby, Poznámky k dokladům. Takto přenesenou poznámku můžete pro danou fakturu libovolně upravovat. Poklepáním myší v okně poznámky se otevře editační okno, kde máte mj. možnost načíst poznámku z textového souboru.

[4] Účetní vazby

Nákladové středisko

Určujete, kam se zaúčtují výnosy položek. Zde zadaný útvar má přednost před útvarem (skladem, přehledem fakturačních položek), ze kterých jsou položky faktury. Vybíráte z číselníku Organizační struktura.

Číslo zakázky, Nákladový okruh, Vozidlo, Zaměstnanec

Zadáváte Vámi sledované potřebné údaje. Vybíráte z číselníků. Vyplněné pole mají význam pro vyhodnocení, dohledání a účtování dokladu.

Účetní kód

Výběrem z číselníku zadáváte předpis účetní souvztažnosti, která bude tvořit základ účetního zápisu do modulu Účetnictví.

[5] Kontaktní zaměstnanec a osoba

Kontaktní zaměstnanec

Tato volba slouží k zadání kontaktní osoby na doklad. Údaje navázané k zaměstnanci přes volbu kontakty, jako např. telefon nebo e-mail, pak budou moci být zobrazeny v tisku. Tuto vlastnost využijete v případě, že osoba odpovědná za objednávku je jiná než osoba, která doklad vystavila. V případě, že zaměstnanec má na své kartě v číselníku zaměstnanců vyplněný atribut login ID, viz kapitola formulář zaměstnance, prováže se přihlášený uživatel se svou kartu v číselníku zaměstnanců a kontaktní údaje z této karty se automaticky vloží do pole Kontaktní zaměstnanec na faktuře.

Kontaktní osoba

Tato volba slouží k zadání kontaktní osoby na doklad. Údaje navázané ke kontaktní osobě přes volbu kontakty, jako např. telefon nebo e-mail, pak budou moci být zobrazeny v tisku.

[6] Bankovní spojení

Název spojení, Číslo účtu, Specifický symbol, Konstantní symbol

Zadáváte údaje pro platbu faktury. Účet vybíráte z číselníku bankovních spojení vaší organizace.

Záložka 2 - Rekapitulace DPH

Pro každou použitou sazbu DPH se v této sekci objeví samostatný sumační řádek. Pole se plní automaticky podle položek na objednávce.

Částka DPH, Cena bez DPH, Cena s DPH

V každém z těchto sloupců jsou příslušné součtové částky jedné ze sazeb DPH. Jsou to sumační údaje všech položek objednávky v jedné sazbě DPH, převedených z dokladů, převedených položkově z dokladů nebo zadaných ručně přímo na objednávce.

Záložka 3 - Položky

Na záložce 3-Položky vidíte položky zařazené na došlou objednávku. Pomocí funkce Nastav můžete změnit zobrazené sloupečky, např. si můžete zobrazit celkovou cenu, hmotnost, nebo třeba i poznámku. Pokud si přejete zachovat nastavení pro budoucí použití, můžete si ho uložit mezi ostatní sestavy (podrobně viz ovládání funkce Nastav).

Na záložce 3-Položky můžete také ovlivnit pořadí položek na došlé objednávce. Pořadí položek je přidělováno automaticky při jejich zadávání na doklad. V místní nabídce na záložce 3-Položky najdete volby Přesun řádku nahoru, Přesun řádku dolů a Přesun na pozici, kterými můžete pořadí změnit.

Polozky DO.JPG


Přidání položek

Podobně jako u jiných dokladů modulu Oběh zboží je více možností, jak přidat k došlé objednávce položku. Volbou Nový, volbou Zadávání položek (Ctrl+S) nebo z následující záložky 4-Sklad. Výsledek je stejný, záleží na uživateli, který způsob si více oblíbí.

Potvrzením funkce Zadávání položek v >přehledu položek se otevře následující okno:

Polozky DO2.JPG


Zde vyplníte údaje, které znáte, a potvrdíte pomocí tlačítka Najít v levém horním rohu okna. Zobrazí se seznam položek, které odpovídají vyplněným údajům. Tlačítka Aktuální sklad a Sklad služeb slouží k přepínání mezi oběma sklady. Případně můžete zvolit Všechny sklady a položku vybírat napříč sklady.

Pokud budete zboží zadávat druhým způsobem, tj. volbou Nový na záložce 3-Položky, program vás přepne na záložku 4-Sklad, kde si vyhledáte a vyberete požadovanou položku. Objeví se formulář pro zadání množství a ceny.

Na první záložce vyplníte základní informace o položce, tj. požadované množství, množstevní jednotku, sazbu DPH, hmotnost, cenu (zadáním nebo výběrem z připojeného číselníku). Můžete připojit i vlastní poznámku. Cenu můžete uzamknout, tj. nebude se přepočítávat pro tuto došlou objednávku, změnit jí bude možné jedině ručně. Ve spodní části vidíte některé informace o položce - celkovou cenu včetně DPH po slevě, množství daného zboží na skladě, množství k dispozici a množství k dispozici po realizaci nezrealizovaných výdejek.

Na druhé záložce se přednastaví slevy, které jsou pro dané zboží nastaveny. Volbou Ručně se zpřístupní pole pro editaci slev. Další možností je Zakázat slevy k dané položce došlé objednávky.

Záložka 4 - Sklad

Na záložce 4-Stav skladu lze zadávat položky potvrzením množství ve spodní části okna. Zadáním požadovaného množství a potvrzením klávesy Enter se vybrané zboží objeví mezi položkami, cena se doplní standardním mechanismem pro dohledání ceny podle cenové úrovně nebo ceníku. Další možností je rozkliknutí jedné z položek skladu a doplnění množství do otevřeného formuláře. Pomocí funkce Nastav lze upravit výchozí nastavení přehledu potřeby. Lze např. zobrazit dodatečné informace jako jsou dříve zmiňované slevy nebo i dodací lhůtu.

Záložka 5 - Služby

Na záložce 5-Služby se nabízí seznam služeb, jde o obdobu záložky 4-Sklad. Obdobným způsobem zadáte na danou došlou objednávku službu, po potvrzení se daná služba objeví v přehledu 3-Položky.


Pomocí standardních nástrojů lze měnit vzhled přehledu došlých objednávek. Můžete si nastavit, které informace z došlé objednávky chcete v přehledu vidět, jak je chcete mít na obrazovce setříděné, příp. seskupené V přehledu můžete provádět celou řadu operací, jako vystavovat nové došlé objednávky, prohlížet nebo upravovat již pořízené záznamy. Tyto funkce najdete v místní nabídce. Některé funkce místní nabídky jsou společné, jejich popis najdete najdete ve společné kapitole Volby místní nabídky. V této části příručky najdete jenom popis funkcí specifických pro přehled Došlé objednávky (pořízené).

Zrušit

Výběrem této volby zrušíte záznam, který je označený kurzorem. Systém je nastaven tak, že si ještě hláškou ověří, jestli nedošlo k omylu. Potvrzením Ne nebo Storno nedojde ke smazání záznamu. Potvrzením tlačítka Ano záznam smažete. Jako i na ostatních místech v programu, smazat lze pouze záznam, který není zdrojovým záznamem pro jiný návazný záznam.

Změna typu dokladu

Volba umožňuje přesunout došlou objednávku do stavu V řešení nebo Uzavřené. Potvrzením jedné z možností se došlá objednávka přesune do patřičného přehledu. Další možností v tomto formuláři je nastavení nového stavu z připojeného číselníku uživatelsky nadefinovaných stavů. Zaškrtávátko Přepnout se do cílového přehledu vás přepne do přehledu dokladů toho stavu, do kterého objednávku přesouváte. To znamená, že pokud jste například změnili stav objednávky na Uzavřeno, po potvrzení tlačítka OK budete v přehledu Došlé objednávky (uzavřené).

Kopie

Postavíte se kurzorem na doklad, který chcete kopírovat, a z menu místní nabídky zvolíte Kopie. Následně se objeví uživatelské okno, kde si můžete kopii upravit, nabízí se zde možnosti Datum případu, Termín dodávky, Řada došlých objednávek, Typ dokladu. Proveďte případné změny a potvrďte.

Položky

Volba místního menu, která zobrazí položky označených dokladů. Pomocí funkce Nastav si můžete nechat zobrazit libovolné údaje o položkách zadaných na dokladu.

Rekapitulace DPH

Sumovaný přehled DPH za doklady podle jednotlivých sazeb. Přehled pracuje nad označenými záznamy.

Došlé objednávky (v řešení)

Došlé objednávky, které jsou v řešení, najdete v modulu Oběh zboží pod volbou hlavní nabídky Došlé objednávky(v řešení).

Práce s došlými objednávkami ve stavu v řešení je obdobná jako s objednávkami ve stavu pořízené.

Na došlých objednávkách, které jsou ve stavu v řešení, je aktivní systém hlídání zboží.

Přehled vykrytí došlých objednávek ve stavu v řešení si můžete prohlédnout volbou Zajištění došlé objednávky přes pravé tlačítko myši, více zde.

Došlé objednávky (v řešení) jsou objednávky vytvořené v seznamu Došlé objednávky (pořízené) a přesunuté volbou místní nabídky Změna typu dokladu a nebo vytvořené přímo v přehledu Došlé objednávky (v řešení).

Významné atributy

Stav - stav objednávky

 • Nezahájeno - výchozí stav, doklad např. neobsahuje žádné položky, nebo obsahuje položky typu služba
 • Bez krytí - položky na dokladu nejsou v zásobě na skladě a není na ně vystavena žádná vydaná objednávka či výrobní plán
 • Částečně kryto - část množství na položkách dokladu je kryta vydanou objednávkou nebo výrobním plánem, zbylé množství není vyřešeno (podrobnosti lze zjistit z položek dokladu (F9) nebo z Detailu zajištění viz Detail zajištění došlé objednávky)
 • Částečně realizováno - část množství na položkách dokladu je již na realizované výdejce, zbylé množství není vyřešeno (podrobnosti lze zjistit z položek dokladu (F9) nebo z Detailu zajištění viz Detail zajištění došlé objednávky)
 • Plně kryto - celé množství na položkách dokladu je plně zajištěno vydanou objednávkou nebo výrobním plánem
 • K expedici - celé množství na položkách dokladu je plně kryto volnou skladovou zásobou a lze je expedovat ze skladu výdejkou
 • Realizováno - celá množství na položkách dokladu je již expedováno, existuje realizovaná výdejka
 • Částečně kryto/k expedici - část množství položek dokladu je zajištěno vydanou objednávkou nebo výrobním plánem a část množství položek je pokryto skladem a lze je expedovat ze skladu výdejkou
 • Částečně k expedici - část množství položek dokladu je skladem a lze je expedovat ze skladu výdejkou, zbylé množství není vyřešeno (podrobnosti lze zjistit z položek dokladu (F9) nebo z Detailu zajištění viz Detail zajištění došlé objednávky)

Změna typu dokladu

Volbou menu místní nabídky Změna typu dokladu můžete změnit stav objednávky na stav Uzavřené. Potvrzením volby Nastavit nový stav přiřazujete objednávce uživatelský stav výběrem z návazného číselníku. Zaškrtnutím volby Přepnout se do cílového přehledu se po změně typu objednávky přepnete do přehledu odpovídajícího typu.

Kopie

Postavíte se kurzorem na doklad, který chcete kopírovat, a z menu místní nabídky zvolíte Kopie. Následně se objeví uživatelské okno, kde si můžete kopii upravit, nabízí se zde možnosti Datum případu, Termín dodávky, Řada došlých objednávek, Typ dokladu. Proveďte případné změny a potvrďte.

Návazné doklady - strom

Přehled dokladů svázaných s došlou objednávkou, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Z došlých objednávek je možné generovat návazné doklady volbou Generuj návazný doklad (resp. Generuj podle profilu, Generuj návazný doklad - výběr položek, Generuj podle profilu - výběr položek). Volbou Najdi doklad vás program přesměruje na vybraný doklad, volbou Položky.. si můžete prohlédnout položky vybraného dokladu.

Zajištění došlé objednávky

Přehled, ve kterém vidíte, jak jsou položky dané objednávky vykryté. Přehled zajištění pro všechny došlé objednávky ve stavu v řešení najdete v hlavní nabídce pod volbou Stav skladu. Podrobně viz Zajištění došlé objednávky

Detail zajištění došlé objednávky

Přehled, kde naleznete informaci o tom, jakým způsobem bylo zajištěno zboží pro danou objednávku. viz Detail zajištění došlé objednávky

Zablokuj zboží zajištěné stavem skladu

Funkce zajistí zablokování zboží z objednávky, které je volně skladem.

Odblokuj zboží

Funkce odblokuje již zablokované zboží pro tuto objednávku.

Hromadná změna zajištění...

Tato volba spouští funkci Hromadná změna zajištění umožňující zajistit pro označené došlé objednávky Skladem volné zboží ve skladu, a to i v případě, že jsou položky objednávek kryté zajištěním Vydanou objednávkou či Výrobním plánem.

Položky

Pomocí této funkce si můžete zobrazit položky označených objednávek.

Volba Skladové karty označených dokladů zobrazí stav skladu k daným položkám.


Významné atributy

Stav

 • Nezahájeno - výchozí stav, položka je typu služba
 • Bez krytí - položka dokladu nemá zásobu na skladě a není na ni vystavena žádná vydaná objednávka či výrobní plán
 • Částečně kryto - část množství na položce dokladu je kryta vydanou objednávkou nebo výrobním plánem, zbylé množství není vyřešeno (podrobnosti lze zjistit z Detailu zajištění skladové karty obdobně viz Detail zajištění došlé objednávky)
 • Částečně realizováno - část množství na položce dokladu je již na realizované výdejce, zbylé množství není vyřešeno (podrobnosti lze zjistit z Detailu zajištění skladové karty obdobně viz Detail zajištění došlé objednávky)
 • Plně kryto - celé množství na položce dokladu je plně zajištěno vydanou objednávkou nebo výrobním plánem
 • K expedici - celé množství na položce dokladu je plně kryto volnou skladovou zásobou a lze je expedovat ze skladu výdejkou
 • Realizováno - celá množství na položce dokladu je již expedováno, existuje realizovaná výdejka
 • Částečně k expedici - část množství položky dokladu je zajištěno vydanou objednávkou nebo výrobním plánem a část množství položek je pokryto skladem a lze je expedovat ze skladu výdejkou
 • Částečně kryto/k expedici - část množství položek dokladu je skladem a lze je expedovat ze skladu výdejkou, zbylé množství není vyřešeno (podrobnosti lze zjistit z Detailu zajištění obdobně viz Detail zajištění došlé objednávky)

Rekapitulace DPH

Sumovaný přehled DPH za doklady podle jednotlivých sazeb. Přehled pracuje nad označenými záznamy.

Generuj návazný doklad

Pokud má řada došlých objednávek nastaven profil pro generování, vygeneruje(í) se doklad(y) podle nastaveného profilu. Pokud řada nemá nastavený profil pro generování, nabídne se seznam všech profilů, ze kterých si vyberete.

Generuj podle profilu

Generování návazných dokladů podle profilu, který vyberete ze seznamu profilů.

Generuj návazný doklad - výběr položek

Stejná funkcionalita jako Generuj návazný doklad, ale pouze pro označené položky.

Generuj podle profilu - výběr položek

Stejná funkcionalita jako Generuj podle profilu, ale pouze pro označené položky.

Došlé objednávky (archiv)

Došlé objednávky, které jsou již uzavřené a u kterých nechcete, aby v nich někdo prováděl obsahové změny, si převedete do přehledu Došlé objednávky (archiv).

Pro objednávku, která je ve stavu Uzavřeno, se již nehlídá zboží na skladě

Změna typu dokladu

Došlé objednávky ve stavu Uzavřené již nelze zpět vrátit do stavu Pořízené či V řešení.


Dokumenty

Ke každé objednávce lze připojit relevantní dokumenty, soubory. Např. si můžeme takto k objednávce připojit výrobní postupy, výkresy, naskenované dodací listy apod.

Volbou Připojit se dostanete do seznamu existujících dokumentů, můžete si zde vybrat existující dokument, nebo volbou Nový přidat nový dokument. Políčko Popis slouží k uživatelskému pojmenování připojeného dokumentu. Potvrzením volby Procházet otevřete adresářovou strukturu, ve které vybíráte místo, kde se soubor nachází. Sousedním tlačítkem Otevřít se dokument otvírá i pokud si ho budete chtít otevřít i nad jinou objednávkou.

Návazné doklady-strom

Přehled dokladů svázaných s došlou objednávkou, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Z došlých objednávek je možné generovat návazné doklady volbou Generuj návazný doklad (resp. Generuj podle profilu, Generuj návazný doklad - výběr položek, Generuj podle profilu - výběr položek). Volbou Najdi doklad vás program přesměruje na vybraný doklad, volbou Položky.. si můžete prohlédnout položky vybraného dokladu.

Položky

Zobrazí položky odpovídající označeným dokladům.

Rekapitulace DPH

Sumovaný přehled DPH za doklady podle jednotlivých sazeb. Přehled pracuje nad označenými záznamy.

Za obsah tohoto článku odpovídá Jindřich Gloser, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export