Důležité:


Definice řádku výkazu - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Na záložce 3 - Řádky je přehled jednotlivých řádků výkazu. Pro jednotlivé řádky se definuje zejména vlastní text řádku (ten je možno nadefinovat v různých jazycích) a označení. Nastavuje se zde i číslo řádku, určující pořadí řádku na výkazu. Pořadí řádku lze v případě potřeby změnit, vložit další řádek nebo naopak řádek zrušit. Přímo na řádcích, které jsou součtem zůstatků nebo obratů na určitém účtu případně více účtech, se tyto účty definují. Pro řádky, které jsou mezisoučtem nebo součtem jiných řádků, se přímo na těchto řádcích tyto součtové vazby definují.

Nový řádek zadáte stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2>. Otevře se formulář pro definici příslušného řádku výkazu.

Formulář pro definici řádku výkazu, záložka 1 - Definice řádku


Formulář Definice řádku


Na formuláři pro definici řádku výkazu jsou tyto záložky:

 • 1 - Definice řádku
 • 2 - Poznámky
 • 3 - Účty
 • 4 - Korekce
 • 5 - Sumace
 • 6 - Query - pro speciální použití - Pouze pro správce Helios Orange!

  Záložky 3, 4, 5 a 6 nejsou zobrazeny vždy, ale podle nastavení druhu řádku, viz níže


Záložka 1 - Definice řádku

Na formuláři pro definici řádku výkazu - záložka 1 - Definice řádku - se zadávají tyto údaje:


Číslo řádku - číslo řádku, povinný údaj, určuje pořadí řádku při tisku výkazu. Při zadávání program čísla řádku nabízí automaticky, údaj lze přepsat.

Označení - nepovinný údaj - číselné nebo textové označení řádku

Text 1 - povinný údaj, vlastní text řádku

Text 2 - nepovinný údaj, lze využít pro vlastní text řádku v jiném jazyce

Text 3 - nepovinný údaj, lze využít pro vlastní text řádku v jiném jazyce

Text 4 - nepovinný údaj, lze využít pro vlastní text řádku v jiném jazyce

Povaha účtu - pole s výběrem, na kterém se vybírá, jaké číselné hodnoty z údajů se budou do příslušného řádku napočítávat. Toto nastavení je nutné pouze pro Druh výkazu - Výkazy - základní, v ostatních případech program při výpočtu povahu účtu pro jednotlivé sloupce nastavuje automaticky.

 • Zůstatek účtu vč. počátečního stavu
 • Obrat na straně MD, vč. počátečního stavu
 • Obrat na straně Dal, vč. počátečního stavu
 • Zůstatek účtu bez počátečního stavu
 • Obrat na straně MD bez počátečního stavu
 • Obrat na straně Dal bez počátečního stavu
 • Počáteční stav
 • Select - Pouze pro správce Helios Orange!- v tomto případě se zobrazí záložka 6 - Query
 • Externí akce - Pouze pro správce Helios Orange!- pro potřeby složitějších výpočtů, blíže viz Externí akce
 • Odkazy vzorcem - Vzorce ve výkazech skládají z jednotlivých členů. Člen musí být v závorce. Člen musí obsahovat min. číslo řádku, může obsahovat i číslo sloupce(-ů) a odkaz na jiný výkaz. Symbol pro řádek, sloupec a výkaz začíná znakem @ .
 • Položky - pouze pro datové sklady, typ sklady a fakturace. Lze vybírat ze skladových a službových položek.
 • Textové položky - pouze pro datové sklady, typ sklady a fakturace. Pouze textové položky.


Dotaz nebo informativní hláška Odkazy vzorcem:


Při tvorbě odkazů vzorcem lze využít následujících symbolů: @R, @C, @CN @CZ, @Q, @S, @T:

 • Řádek - @R (R - row, řádek) - Povinný údaj členu. Např. odkaz na řádek 8 vlastního výkazu (@R8).
 • Sloupec zdroj - @C (C - column, sloupec) - Nepovinný údaj. Např. odkaz na řádek 8 vlastního výkazu, sloupec 3 (@C3@R8) - platí pro nezaokrouhlené i zaokrouhlené sloupce.
 • Sloupec zdroj zaokrouhleno - @CZ - Nepovinný údaj. Např. odkaz na řádek 8 vlastního výkazu, sloupec 3 zaokrouhlený (@CZ3@R8).
 • Sloupec zdroj nezaokrouhleno - @CN - Nepovinný údaj. Např. odkaz na řádek 8 vlastního výkazu, sloupec 3 nezaokrouhlený (@CN3@R8).
 • Sloupec cíl - @Q - Nepovinný údaj. Výsledek se zobrazí v uvedeném sloupci (nerozlišuje se, zda zaokrouhlený nebo nezaokrouhlený). Např. zobrazit ve sloupci 2 odkaz na řádek 8 vlastního výkazu, sloupec 3 zaokrouhlený (@Q2@CZ3@R8).
 • Výkaz - @S (S - statement, výkaz) - Nepovinný údaj. Např. odkaz na řádek 8 výkazu se systémovým číslem 5 (@S5@R8), případně lze místo systémového čísla použít údaj v poli Identifikátor např. Vzz2A (@SVzz2A@R8). Když není uvedeno, platí pro vlastní výkaz.
 • Zobrazení hotnoty - @T, nepovinný, musí být jako extra člen pro zobrazení výsledku v závorkách, např. (@T2) - zobrazen bude pouze výsledek ve sloupci 2. Člen pro zobrazení výsledku musí být na začátku celého výrazu, ničím se neodděluje. Může být uvedeno více čísel sloupců oddělených čárkou, např. (@T2,3,5,6). Když není symbol @T uveden, zobrazují se výsledky ve všech sloupcích.


Dotaz nebo informativní hláška Odkaz na jednu buňku musí být v závorkách, např. (@C3@R8) + (@C3@R6)
Dotaz nebo informativní hláška Když není sloupec uveden, počítá se vždy pro stejný sloupec, jako je výsledek.


Kromě členů lze použít ve vzorci znaky +, -, *, /, (, ), čísla (jako desetinnou čárku nutno použít znak . (tečka)), základní funkce T SQL jako ROUND(), ABS(), CASE WHEN ... THEN ... ELSE ... END a pod.


Upozornění Délka vzorce je omezena na 255 znaků !
Upozornění V případě pokusu o dělení nulou program neohlásí chybu, ale výsledek bude roven číslu 0 !


Příklad Porovnání s vzorci v exelu

Vzorec v excelu, např: =D28 - odkaz na sloupec D, řádek 28.

Vzorec ve výkazu, např: (@C4@R28) - odkaz na sloupec 4, řádek 28.


Vzorec v excelu, např: =List3!D28 - odkaz na list List3, sloupec D, řádek 28.

Vzorec ve výkazu, např: (@SVyk3@C4@R28) - odkaz na výkaz (obdoba listu) s identifikátorem Vyk3, sloupec 4, řádek 28.


V excelu vzorec definujete v buňce, kde se zobrazí výsledek. Ve výkazu se vzorec definuje nikoli v buňce, ale v řádku. Proto většinou musíme navíc oproti excelu určit, ve kterém sloupci se má výsledek zobrazit, k tomu použijeme symboly @Q případně @T, např. (@Q6@SVyk3@C4@R28) - výsledek se zobrazí ve sloupci 6.Příklad Příklady odkazů vzorcem:


100 * (@S20@CN3@R68) / (@S20@CN3@R1), rentabilita aktiv, první člen je zisk z rozvahy (výkaz se syst číslem 20), druhý jsou aktiva celkem, výsledek v %.


100 * (@SRozv@CN3@R68) / (@SRozv@CN3@R1), rentabilita aktiv, první člen je zisk z rozvahy (výkaz s Identifikátoram Rozv), druhý jsou aktiva celkem, výsledek v %.


ROUND((@R8),1), řádek 8 zaokrouhlený na 1 desetinné místo.


(@Q3CZ6@R8) + (@Q3CZ6@R9), ve sloupci 3 bude součet zaokrouhlené hodnoty ze sloupce 6 řádku 8 a zaokrouhlené hodnoty ze sloupce 6 řádku 9.


(@Q2CZ3@R4) + (@Q5CZ6@R8) + (@Q5CZ7@R9), ve sloupci 2 bude zaokrouhlená hodnota ze sloupce 3 řádku 4, ve sloupci 5 bude součet zaokrouhlené hodnoty ze sloupce 6 řádku 8 a zaokrouhlené hodnoty ze sloupce 7 řádku 9.


(@T1,3) 100 * (@S20@CN3@R68) / (@S20@CN3@R1), první člen je zisk z rozvahy (výkaz se syst číslem 20), druhý jsou aktiva celkem, výsledek v %, zobrazí se jen ve sloupci 1 a 3 (nezaokrouhlené i zaokrouhlené).


Aktiva-Pasiva - toto pole s výběrem se používá pouze pro výkazy typu rozvaha (bilance). Lze vybrat ze 3 možností (viz též Aktiva-Pasiva):

 • Nesledovat - pro všechny výkazy kromě rozvahy
 • Aktiva - pouze pro rozvahu - část výkazu (řádek) aktiva
 • Pasiva - pouze pro rozvahu - část výkazu (řádek) pasiva


Druh řádku - na tomto poli s výběrem se zadává, zda se jedná o řádek, který napočítává hodnotu obratu nebo zůstatku přiřazených účtů nebo zda se jedná o řádek mezisoučtu nebo součtu. Podle tohoto nastavení se také zobrazují další záložky.

 • Účty - napočítává hodnotu obratu nebo zůstatku přiřazených účtů. Zobrazí se záložky 3 - Účty a 4 Korekce.
 • Součty - řádek mezisoučtů nebo součtů. Zobrazí se záložka 5 - Sumace


Kód - nepovinný údaj - většinou se používá jako odkaz na příslušný odstavec přílohy k závěrce, kde jsou hodnoty na příslušném řádku okomentovány

Tisk - nepovinný speciální údaj Pouze pro správce Helios Orange!, sloužící k nastavení speciálních vlastností řádku při tisku (tučně, kurzíva)

Barva - nepovinný speciální údaj, sloužící k nastavení barvy řádku při zobrazení. Pro správnou funkci zobrazení barvy řádku doporučujeme stáhnout plugin Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy z Helios Store, popis stažení a nastavení sloupců viz Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy.

Záložka 2 - Poznámky

Na formuláři pro definici řádku výkazu - Záložka 2 - Poznámky se zadávají tyto údaje:

Formulář pro definici řádku výkazu, záložka 2 - Poznámky

Formulář pro definici řádku výkazu, záložka 2 - Poznámky


Účet brutto - lze předdefinovat příslušné účty pro sloupec brutto, viz definice účtů brutto a korekce níže.


Účet korekce - lze předdefinovat příslušné účty pro sloupec korekce, viz definice účtů brutto a korekce níže.


Poznámka - libovolná textová poznámka k řádku.


Koeficient - přednastavená hodnota je 1, praktický význam mají hodnoty 1 a -1, viz definice účtů brutto a korekce níže.


Kompenzace - v rozvaze je možno provádět kompenzace aktiv a pasiv, viz níže


Podmínka - načte hodnoty u účtů, které odpovídají těmto podmínkám:

 • Není - beze všech podmínek
 • Kladná - načte hodnoty u účtů, které mají kladný zůstatek z hlediska Helios Orange (např. aktiva, náklady a pod.)
 • Záporná - načte hodnoty u účtů, které mají záporný zůstatek z hlediska Helios Orange (např. pasiva, výnosy a pod.)


Nezobrazovat - označený (zaškrtnutý) řádek se ve výkazu nebude zobrazovat


Externí akce - Pouze pro správce Helios Orange! Nutná znalost jazyka T-SQL a struktur databází. Pro speciální případy složitějších výpočtů! Vámi požadované hodnoty vypočte vytvořená externí akce (procedura). Pokud je nastaven Způsob členu ukazatele na Externí akce, tak lze otevřít přehled externích akcí a vybrat příslušnou externí akci. Uložená procedura příslušné externí akce musí mít tyto parametry v uvedeném pořadí:


 • @IdFIAAVykazDefinice - ID definice řádku výkazu (INT)
 • @CisloRadku - číslo řádku (INT)
 • @IdFIAAVykaz - ID definice výkazu (INT)
 • @IdFIAAVykazParam - ID výkazu (INT)
 • @IdObdobi1 - ID Období (INT)
 • @DatumOd - Datum měsíc od (DATETIME).
 • @DatumDo - Datum měsíc do (DATETIME).
 • @JeObdobiStavu - Údaj, zda se vyhodnocuje podle období stavu (hodnota 1) nebo nikoli (hodnota 0). Jiné hodnoty nejsou povoleny. (BIT)
 • @Hodnota1 OUT - výstupní parametr. Výstupní číselná hodnota, která je hodnotou řádku výkazu, sloupec 1. (NUMERIC (19,6))
 • @Hodnota2 OUT - výstupní parametr. Výstupní číselná hodnota, která je hodnotou řádku výkazu, sloupec 2. (NUMERIC (19,6))
 • @Hodnota3 OUT - výstupní parametr. Výstupní číselná hodnota, která je hodnotou řádku výkazu, sloupec 3. (NUMERIC (19,6))
 • @Hodnota4 OUT - výstupní parametr. Výstupní číselná hodnota, která je hodnotou řádku výkazu, sloupec 4. (NUMERIC (19,6))
 • @Hodnota5 OUT - výstupní parametr. Výstupní číselná hodnota, která je hodnotou řádku výkazu, sloupec 5. (NUMERIC (19,6))
 • @Hodnota6 OUT - výstupní parametr. Výstupní číselná hodnota, která je hodnotou řádku výkazu, sloupec 6. (NUMERIC (19,6))
 • @Hodnota6 OUT - výstupní parametr. Výstupní číselná hodnota, která je hodnotou řádku výkazu, sloupec 7. (NUMERIC (19,6))
 • @Hodnota8 OUT - výstupní parametr. Výstupní číselná hodnota, která je hodnotou řádku výkazu, sloupec 8. (NUMERIC (19,6))
 • @Hodnota9 OUT - výstupní parametr. Výstupní číselná hodnota, která je hodnotou řádku výkazu, sloupec 9. (NUMERIC (19,6))


Upozornění Procedura musí obsahovat všechny výše uvedené parametry, i když některé dále ve výpočtech nepoužijete.


Tip Parametry @Hodnota1 OUT až @Hodnota9 OUT jsou výstupní parametry. Příslušná vypočtená hodnota se zobrazí v příslušném sloupci. Např. @Hodnota1 se zobrazí ve Sloupec1, @Hodnota2 se zobrazí ve Sloupec2 atd. Pokud některé hodnoty nebudete v proceduře počítat, zobrazí se v příslušných sloupcích 0 (nula).


Tip Pokud systémový název externí akce končí na _04, tak se údaje dotyčného řádku zahrnou do režimu součtování a zaokrouhlování, v opačném případě nikoli.Příklad Příklad jednoduché externí akce, na řádku definice výkazu je přiřazena externí akce, která vypočítá sumu fakturovaných částek pro zakázku, kde číslo zakázky je zadáno v atributu Kód na řádku definice výkazu. Údaje se berou z vydaných faktur za časový interval zadaný na výkazu, posuzovaný podle DUZP:
CREATE PROCEDURE dbo.ZakazkaFakturaceEA_04 
@IdFIAAVykazDefinice INT,
@CisloRadku INT,
@IdFIAAVykaz INT,
@IdFIAAVykazParam INT,
@IdObdobi1 INT,
@DatumOd DATETIME,
@DatumDo DATETIME,
@JeObdobiStavu BIT,
@Hodnota1 NUMERIC(19,6) OUT,
@Hodnota2 NUMERIC(19,6) OUT,
@Hodnota3 NUMERIC(19,6) OUT,
@Hodnota4 NUMERIC(19,6) OUT,
@Hodnota5 NUMERIC(19,6) OUT,
@Hodnota6 NUMERIC(19,6) OUT,
@Hodnota7 NUMERIC(19,6) OUT,
@Hodnota8 NUMERIC(19,6) OUT,
@Hodnota9 NUMERIC(19,6) OUT
AS
SET @Hodnota1 = (SELECT SUM(SumaKcPoZao) FROM TabDokladyZbozi WHERE TabDokladyZbozi.DruhPohybuZbo = 13
AND TabDokladyZbozi.DUZP_X BETWEEN @DatumOd AND @DatumDo
AND TabDokladyZbozi.CisloZakazky =
(SELECT Kod FROM TabFIAAVykazDefinice WHERE TabFIAAVykazDefinice.ID = @IdFIAAVykazDefinice))

Komentář k proceduře: Jak je z příkladu vidět, ze vstupních parametrů se využily pouze parametry @DatumOd AND @DatumDo - slouží k vymezení časového intervalu, za který je výkaz počítán a parametr @IdFIAAVykazDefinice - ID řádku definice, v proceduře slouží k určení čísla zakázky, které se zadá do pole Kód. Z výstupních parametrů se využil pouze návratový parametr @Hodnota1, tj. vypočtená suma fakturovaných částek se vloží do sloupce Sloupec1 výkazu.


Tip Není nutno pro každý řádek definovat novou externí akci. Podle uvedeného příkladu lze stejnou externí akci použít na více řádcích definice výkazu, v uvedeném příkladu se řádky definice výkazu budou lišit pouze číslem zakázky v poli Kód definice řádku výkazu. V uvedeném příkladu se odkazuje pouze na číslo zakázky, ale obecně se lze odkazovat na více atributů definice řádku výkazu nebo definice výkazu nebo výkazu, případně i na hodnoty v externích sloupcích (což je "exaktnější" řešení).


Tip Při tvorbě externí akce se "staráte" pouze o výpočet požadovaných hodnot @Hodnota1 až případně @Hodnota9. Program již mimo proceduru vypočtená čísla při aktualizaci výkazu vloží automaticky na daný řádek výkazu do příslušného sloupce.


Tip Externí akce mohou zjišťovat a zpracovávat údaje z kterékoli části (tabulky, view) databáze Helios Orange (účetnictví, fakturace, oběhu zboží, pokladního prodeje, majetku, leasingu, výroby, projektů, dopravy a přepravních služeb, firemních aktivit, atd...), ať už vlastní nebo i jiných databází (konsolidace dat), případně i z jiných zdrojů dat dostupných na daném SQL serveru.


--


Upozornění Definice účtů brutto a korekce. Pro sloupec brutto (pro všechny výkazy) nebo sloupec korekce (jen rozvaha - aktiva) lze předdefinovat příslušné účty, které mají být na daný řádek přiřazeny.

Zadávat účty lze buď jednotlivě se zadáním celého čísla účtu, např. 022001. Pokud je účtů více, lze zadat jako výčet, jednotlivé účty jsou odděleny čárkou, např. 022001, 022002, 022003. Další možností je uvedení pouze první části účtu (údaj musí být doplněn znakem %), např. 022%. I v tomto případě lze použít výčet, metody lze kombinovat, např. 021%, 022001, 022002.


Pokud zadáte pole Účet brutto nebo Účet korekce se znaménkem mínus, např. -602%, doplní se automaticky při přiřazení koeficient -1.


Hodnota koeficientu 1 nebo -1 určuje, zda se budou hodnoty zůstatků účtů přičítat (1) nebo odečítat (-1). Protože se zůstatky v systému Helios Orange vyhodnocují jako rozdíl obratů MD - Dal, je zůstatek na straně Dal záporný. Aby jej bylo možno zobrazit jako kladné číslo, musí se násobit koeficientem -1. Ve výsledovce se jedná o účty výnosů, v rozvaze o pasiva.

Upozornění Po nadefinování všech řádků příslušnými účty je nutno spustit akci Definice - doplnění vazeb v přehledu Definice výkazu a dojde k automatickému přiřazení příslušných účtů dle účtů zadaných v polích Účet brutto nebo Účet korekce dle výše popsaného postupu.


Účty, které jsou v distribučních sestavách označeny prefixem --A (např. -- A 092%) nebudou přiřazeny. Tento údaj slouží pouze jako komentář. Znamená to, že je podle definice v legislativě takto označený účet nasměrován na více řádků výkazu. Je nutno individuálně určit, na kterém řádku se pro danou účetní jednotku účet skutečně uplatní. Pokud má být účet nasměrován pouze na jeden řádek, lze prefix --A odstranit přepsáním na příslušném řádku. V opačném případě je nutno prefix --A odstranit přepsáním na příslušných řádcích a doplnit další analytická místa (např. na 0921% - všechny účty začínající na 0921), případně definici provést přímo přiřazením jednotlivých účtů na záložce 3 - Účty nebo 4 - Korekce, viz níže.


Tip Pro definici rozvahy - rozlišení pohledávek a závazků dlouhodobých nebo krátkodobých - se využívá i funkcionality Splatnost v Účtovém rozvrhu

V účtovém rozvrhu v účetnictví je sloupec Splatnost, kde je možno vybrat ze 3 možností:

 • Nerozlišeno (výchozí)
 • Dlouhodobé
 • Krátkodobé

Toto nastavení účtového rozvrhuzohledňuje akce Definice - doplnění vazeb účtů.

V definici účtů brutto nebo korekce lze před číslo účtu zadat znaky:

 • D Dlouhodobý (lze použít i znak L)
 • K Krátkodobý (lze použít i znak S)
 • N Nespecifikováno (lze použít i znak U) *)
 • ) Je rozdíl znak N (případně U) a bez znaku. Při znaku N (případně U) se doplní pouze účty s nastavením Splatnost 0=Nerozlišeno, zatímco bez znaku přiřadí účet bez závislosti na Splatnost


Příklad Příklady:


 • 311% - pohledávky z obchodního styku - všechny bez ohledu na nastavení Splatnost


 • D311% - pohledávky z obchodního styku - dlouhodobé
 • K311% - pohledávky z obchodního styku - krátkodobé
 • N311% - pohledávky z obchodního styku - nerozlišené (ale sem se nedostanou krátkodobé a dlouhodobé účty)


 • L311% - pohledávky z obchodního styku - dlouhodobé
 • S311% - pohledávky z obchodního styku - krátkodobé
 • U311% - pohledávky z obchodního styku - nerozlišené (ale sem se nedostanou krátkodobé a dlouhodobé účty)


Distribuční výkazy rozvahy i súvahy ve svojí definici tyto znaky samozřejmě k rozlišení pohledávek a závazků (dluhů) na dlouhodobé nebo krátkodobé používají.


Kompenzace - slouží k nastavení, na jaké úrovni účtu má docházet ke kompenzaci mezi řádky výkazu v aktivech a pasivech. Výchozí nastavení je není - ke kompenzaci nedochází. Avšak je možno nastavit kompenzaci úplnou nebo na úrovni prvního, druhého, třetího atd. místa čísla účtu. Aby došlo ke kompenzaci, je nutno 2 řádkům - jednomu na straně aktiv, druhému na straně pasiv nastavit STEJNOU úroveň kompenzace. Těchto dvojic řádků může být více. Kompenzace bude probíhat pouze pro účty, které budou nadefinovány pro oba řádky (aktiva a pasiva) s nastavenou stejnou úrovní kompenzace a to pouze do úrovně nastavené kompenzace, např.:

Definice dvou řádků Má dáti Dal Zůstatek
Zůstatek účtu 343 111 6 + 6
Zůstatek účtu 343 121 50 - 50
Zůstatek účtu 343 911 200 + 200
Zůstatek účtu 343 921 1 - 1
Zůstatek účtu 343 931 3 - 3
Hodnoty Aktiva Pasiva Celkem
Kompenzace - není 206 54 +152
Kompenzace - úplná 152 0 +152
Kompenzace - 1 152 0 +152
Kompenzace - 2 152 0 +152
Kompenzace - 3 152 0 +152
Kompenzace - 4 196 44 +152
Kompenzace - 5 206 54 +152
Kompenzace - 6 206 54 +152

Pro definici v první části tabulky jsou uvedeny výsledky pro 2 řádky - jeden v aktivech a jeden v pasivech pro různé úrovně kompenzace.

V uvedeném případě až do úrovně kompenzace - 3 dochází ke kompenzaci úplné (v pasivech je 0), protože všechny účty v příkladu jsou až do třetího místa stejné - 343

Na úrovni kompenzace - 4 je extra vyhodnoceno za 343 1 (pasiva 44) a za 343 9 (aktiva 196).

Na úrovni kompenzace - 5 je extra vyhodnoceno za 343 11, 343 12, 343 91, 343 92, 343 93 - výsledek odpovídá případu, kdy ke kompenzaci nedochází.

Na úrovni kompenzace - 6 je extra vyhodnoceno za 343 111, 343 121, 343 911, 343 921, 343 931 - ke kompenzaci již nedochází.

Záložka 3 - Účty

Na formuláři pro definici řádku výkazu - záložka 3 - 'Účty' - (účty brutto) se definují vazby příslušného řádku na jednotlivé účty účtového rozvrhu pro všechny výkazy (u rozvahy se jedná pouze o vazby pro účty pro sloupec brutto (aktiva) nebo pasiva).

Formulář pro definici řádku výkazu, záložka 3 - Účty

Formulář pro definici řádku výkazu, záložka 3 - Účty
Upozornění Tato záložka se zobrazuje jen v případě, že je nastaven druh řádku Účty.


Jednotlivé účty se přiřazují takto: Stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2> se otevře návazný číselník - účtový rozvrh:

Přehled návazný číselník - účtový rozvrh

Přehled návazný číselník - účtový rozvrh


Zde vyhledáte a označíte jeden nebo více účtů a stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> nebo tlačítka Přenos účty přenesete do přehledu na záložce 2 - Účty. V přehledu na záložce 2 - Účty je možno obdobným způsobem doplňovat další účty, můžete označený účet (účty) zrušit stiskem klávesy <Delete> nebo tlačítka (X).

Pokud budete zadávat účty (účty výnosů nebo pasiva) se záporným koeficientem, použije se funkce místního menu Nový mínus. Tato akce provede přiřazení účtů, tak jak je popsáno v předchozím odstavci a zároveň nastaví koeficient na -1.

Pro změnu koeficientu z 1 na -1 a naopak z -1 na 1 se použije funkce místního menu označená +/- (lze použít i kombinace kláves <Alt><Insert>).

Záložka 4 - Korekce

Na formuláři pro definici řádku výkazu - záložka 4 - Korekce - (účty korekce) se definují vazby příslušného řádku na jednotlivé účty účtového rozvrhu - pouze pro rozvahu - jedná se pouze o vazby pro účty pro sloupec korekce (aktiva).

Formulář pro definici řádku výkazu, záložka 4 - Korekce

Definice radku vykazu - Vykazy a Financni analyza6.jpg
Upozornění Tato záložka se zobrazuje jen v případě, že je nastaven druh řádku Účty.

Přenos účtu (účtů), nastavení koeficientu na 1 nebo -1 i veškerá další funkcionalita je totožná s popisem pro záložku 3 - Účty.

Záložka 5 - Sumace

Na formuláři pro definici řádku výkazu - záložka 5 - Sumace - se definují vazby příslušného řádku na jiné řádky vlastního výkazu. Jedná se o součtové řádky.

Formulář pro definici řádku výkazu, záložka 5 - Sumace

Definice radku vykazu - Vykazy a Financni analyza7.jpg
Upozornění Tato záložka se zobrazuje jen v případě, že je nastaven druh řádku Součty.

Jednotlivé řádky se přiřazují takto: Stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2> se otevře návazný číselník - definice řádku:

Přehled návazný číselník - definice řádku

Definice radku vykazu - Vykazy a Financni analyza8.jpg


Zde vyhledáte a označíte jeden nebo více řádků vlastního výkazu a stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> nebo tlačítka Přenos řádky přenesete do přehledu na záložce 5 - Sumace. V přehledu na záložce 5 - Sumace je možno obdobným způsobem doplňovat další řádek, můžete označený řádek (řádky) zrušit stiskem klávesy <Delete> nebo tlačítka (X).


Je možno zadávat řádky se záporným koeficientem (řádek se záporným koeficientem je odečítán), k tomu se použije funkce místního menu Nový mínus. Tato akce provede přiřazení řádků, tak jak je popsáno v předchozím odstavci a zároveň nastaví koeficient na -1.


Pro změnu koeficientu z 1 na -1 a naopak z -1 na 1 se použije funkce místního menu označená +/- (lze použít i kombinace kláves <Alt><Insert>).


Příklad Definice rozvahy ve zjednodušeném rozsahu je prezentována na tomto příkladu: Příklad definice řádku - Výkazy

Záložka 6 - Query

Pouze pro správce Helios Orange! Nutná znalost jazyka T-SQL a struktur databází.

Pokud ve vybrána speciální povaha účtu - Select nebo Odkazy vzorcem, je zobrazena záložka 6 - Query.

Záložka 6 - Query - počet řádků v deníku - SELECT

Definice radku vykazu - Vykazy a Financni analyza9.jpg
Upozornění Pomocí tohoto nástroje lze nadefinovat jednoduchý SQL - dotaz do databáze Helios Orange. Např. dle obrázku viz výše jednoduchý dotaz na počet zadaných řádků do deníku v 1. pololetí 2004 uživatelem s login - NovakJan. Odpovídá dotazu:
SELECT COUNT(*) FROM TabDenik WHERE Autor = N'NovakJan' AND IdObdobi = 6 AND DatumPripad_X BETWEEN N'20040101' AND N'20040630'

kde 6 je ID období roku 2004 na výkazu a 20040101 a 20040630 je forma zápisů datumů od a do z výkazu za 1. pololetí 2004.

Dále pro ilustraci možností uvádíme jeden z možných způsobů výpočtu marže za dané období počítané z fakturace:

Příklad Query - příklad marže v %


Definice radku vykazu - Vykazy a Financni analyza10.jpg


Kromě výše uvedených zápisů je možno použít proměnné:

 • :IdVykaz - systémové číslo (TabFIAAVykazParam.ID) výkazu, který se aktualizuje (z přehledu Výkazy)
 • :IdDefinice - systémové číslo (TabFIAAVykaz.ID) definice výkazu, které je přiřazeno výkazu na záložce Výkaz, pole Výkaz
 • :IdObdobi - číslo období (TabObdobi.ID), které je přiřazeno výkazu na záložce Výkaz, pole Období

Tyto proměnné je nutno zapisovat v uvedeném tvaru (včetně dvojtečky před proměnnou bez mezery)

Upozornění Výsledkem dotazu musí být pouze jedna hodnota typu číslo.
Upozornění Max. počet znaků v jednotlivých polích je 255.
Upozornění Pozor - program při ukládání řádku se nehlídá formální správnost syntaxe SQL dotazu!


Tip Pokud jsou zadány Odkazy vzorcem, tak se zobrazuje pouze jedno pole Select, do kterého se vloží vzorec, popis viz Povaha účtu - Odkazy vzorcem, např. (@R40)+(@R33)+(@R37) - odkaz na řádky 40 + 33 + 37


Pokud ve vybrána speciální povaha účtu - Select nebo Odkazy vzorcem, je zobrazena záložka 6 - Query.

Záložka 6 - Query - Odkazy vzorcem

ImgIC105.jpg

Místní nabídka

Pro nabídku místního menu přehledu Definice výkazu - Řádky jsou specifické tyto akce:

Nabídka místního menu Definice výkazu - řádky

ImgIC066.jpg

Kontrolní přehled účtů - běžné období - zobrazí kontrolní přehled všech účtů z účtového rozvrhu, slouží ke kontrole správnosti definice výkazu pro běžné období - podrobný popis viz níže - Kontrolní přehled účtů


Kontrolní přehled účtů - minulé období - zobrazí kontrolní přehled všech účtů z účtového rozvrhu, slouží ke kontrole správnosti definice výkazu pro minulé období - podrobný popis viz níže - Kontrolní přehled účtů


Kontrolní přehled účtů - předminulé období - zobrazí kontrolní přehled všech účtů z účtového rozvrhu, slouží ke kontrole správnosti definice výkazu pro předminulé období - podrobný popis viz níže - Kontrolní přehled účtů


Zobrazení kontrolního přehledu bez aktualizace - zobrazí kontrolní přehled všech účtů z účtového rozvrhu bez aktualizace, tj. zobrazí stav k okamžiku poslední aktualizace, slouží k rychlému otevření přehledu.Tato volba je aktivní pouze pro definici výkazu, na kterém byla provedena akce Kontrolní přehled účtů jako poslední.


Aktualizace textu - zaktualizuje texty ve sloupcích Text součtu (u součtových řádků) a Účty (u řádků s definicemi účtů).


Vložit řádek (<Ctrl><Insert>) - vloží řádek PŘED označený řádek s tím, že řádky s vyšším číslem přečísluje. (Na rozdíl od akce Nový - tlačítko Nový nebo klávesa <F2>, kdy k přečíslování nedojde a nabídne se číslo nejvyššího řádku + 1).


Vyjmout řádek (<Ctrl><Delete>) - vyjme řádek s tím, že řádky s vyšším číslem přečísluje. (Na rozdíl od akce zrušit - tlačítko (X) nebo klávesa <Delete >, kdy k přečíslování nedojde).


Nahoru (<Ctrl Up>) - posun řádku o jednu pozici nahoru, dojde k vzájemnému přečíslování řádků.


Dolů (<Ctrl><Down>) - posun řádku o jednu pozici dolů, dojde k vzájemnému přečíslování řádků.


Koeficient +/- (<Alt><Insert>) - změna koeficientu z 1 na -1 a naopak z -1 na 1.


Koeficient na účtech - slouží pro hromadné nastavení koeficientu u přiřazených účtů na záložce 3 - Účty a 4 - Korekce. Označí se řádky výkazu na kterých je nutno změnit koeficient u přiřazených účtů na záložce 3 - Účty a 4 - Korekce, spustí se funkce Koeficient na účtech, objeví se dialogové okno:

Definice radku vykazu - Vykazy a Financni analyza12.jpg

V poli s výběrem lze vybrat ze tří nabídek:

 • Podle koeficientu na řádku - koeficient u přiřazených účtů se nastaví podle koeficientu na řádku definice výkazu.
 • Koeficient +1 - koeficient u přiřazených účtů se nastaví na +1.
 • Koeficient -1 - koeficient u přiřazených účtů se nastaví na -1


Hromadné změny - slouží k provedení hromadných změn na označených řádcích definice výkazu. Hromadně lze měnit atributy viz obrázek:


Formulář Hromadné změnyKontrolní přehled účtů

Potvrzením tohoto příkazu se zobrazí kontrolní přehled všech účtů z účtového rozvrhu, slouží ke kontrole správnosti definice výkazu - zda je účet přiřazen, zda není přiřazen více řádkům, pro kontrolu je uvedeno číslo přiřazeného řádku (řádků) atd. V tomto přehledu jsou i účty, které jsou zadány na řádcích výkazu a nejsou naopak v účtovém rozvrhu:


Kontrolní přehled účtů

Kontrolní přehled účtů


Kontrolní přehled účtů slouží ke kontrole správnosti definice zejména rozvahy a výsledovky. V přehledu Kontrolní přehled účtů jsou kromě údajů jako číslo a název účtu, povaha účtu, výsledovka (nesledovat/daňový/nedaňový), rozvaha (nesledovat/aktivní/pasivní/dle aktuálního zůstatku), blokováno, zakázáno i další speciální kontrolní sloupce:


Účty celkem - celkový počet řádků, ke kterým je účet přiřazen (ve výsledovce by měl být přiřazen pouze 1x, v rozvaze 1x, u změnných účtů 2x. Pokud nemá účet v žádném ze sledovaných období zůstatek, nemusí být definován)


Účty brutto - celkový počet řádků, ke kterým je účet přiřazen ve sloupci definice účtů brutto


Účty korekce - celkový počet řádků, ke kterým je účet přiřazen ve sloupci definice účtů korekce


Čísla řádků - jsou uvedena čísla řádků, ke kterým je účet přiřazen. Účty, které mají koeficient -1, mají u čísel řádků též znaménka mínus (-)


Povaha účtu - povaha účtu vzhledem k výkazům rozvaha a výkaz zisku a ztráty:

 • Podrozvahový
 • Výsledkový
 • Rozvahový


Je chyba - v případě, že se může jednat o potencionální chybu definice, je údaj v daném sloupci zaškrtnut. Kromě toho je zaškrtnut i některý z dalších sloupců:


 • Nesoulad účtů - jedná se o účet podrozvahový nebo rozvahový účet ve výsledovce nebo výsledkový účet v rozvaze (má smysl pouze pro definici rozvahy nebo výsledovky)


 • Rozvrh nedefinováno Výkaz více řádků - jedná se o rozvahový účet, který má nastaveno v rozvrhu rozvaha - nesledovat a ve výkazu je definován na více než jednom řádku (má smysl pouze pro definici rozvahy)


 • Rozvrh aktiva Výkaz pasiva - jedná se o rozvahový účet, který má nastaveno v rozvrhu rozvaha - aktivní a ve výkazu je definován na řádku pasiv (má smysl pouze pro definici rozvahy)


 • Rozvrh pasiva Výkaz aktiva - jedná se o rozvahový účet, který má nastaveno v rozvrhu rozvaha - pasivní a ve výkazu je definován na řádku aktiv (má smysl pouze pro definici rozvahy)


 • Rozvrh změnný Výkaz jeden řádek - jedná se o rozvahový účet, který má nastaveno v rozvrhu rozvaha - dle aktuálního zůstatku a ve výkazu je definován pouze na jednom řádku. (má smysl pouze pro definici rozvahy)


 • Více účtů - účet je ve výkazu definován na více řádcích - výsledkový na více než jednom řádku, rozvahový na více než dvou řádcích


 • Nesoulad koeficientů - v případě, že byde mít účet v definici opačný koeficient (+1 / -1) než je přednastavený koeficient na příslušném řádku, tak se pole sloupce označí.


 • Není v rozvrhu - účet je nadefinován ve výkazu, ale není v účtovém rozvrhu. K této situaci může dojít po importu definice z jiné databáze nebo zrušením účtu z účtového rozvrhu. Účet v definici výkazu lze samozřejmě zrušit. Lze zrušit i hromadnou akcí Zruš neexistující účty. <p>Na tyto sloupce lze postupně zafiltrovat a chyby v definici účtů v účtovém rozvrhu nebo definici výkazu opravovat
Upozornění V textovém sloupci komentář jsou potencionální chyby definice stručně slovně popsány.


Upozornění Kromě výše uvedených speciálních sloupců se v přehledu nacházejí ještě další sloupce, jejichž účel je zřejmý z jejich názvu a slouží k efektivnímu dohledání případné chyby v definici.


Místní nabídka - Kontrolní přehled účtů

Pro nabídku místního menu přehledu Kontrolní přehled účtů jsou specifické tyto akce:


Nabídka místního menu Kontrolní přehled účtů

Nabídka místního menu Kontrolní přehled účtů


 • Kontrolní přehled účtů - běžné období - zobrazí kontrolní přehled všech účtů z účtového rozvrhu, slouží ke kontrole správnosti definice výkazu pro běžné období - slouží k aktualizaci údajů.


 • Kontrolní přehled účtů - minulé období - zobrazí kontrolní přehled všech účtů z účtového rozvrhu, slouží ke kontrole správnosti definice výkazu pro minulé období - slouží k aktualizaci údajů.


 • Kontrolní přehled účtů - předminulé období - zobrazí kontrolní přehled všech účtů z účtového rozvrhu, slouží ke kontrole správnosti definice výkazu pro předminulé období - slouží k aktualizaci údajů.


 • Uprav nastavení rozvahových účtů - pro případ, kdy je chybně v účtovém rozvrhu nastavena povaha A/P rozvahových účtů, je možno toto nastavění změnit přímo z Kontrolního přehledu účtů bez nutnosti vstupu do účtového rozvrhu. Označíte jeden nebo více řádků s příslušnými účty, které mají chybně nastavenou povahou A/P, potvrdíte akci Uprav nastavení rozvahových účtů, nabídnou se tyto volby:
  • Nesledovat
  • Aktivní
  • Pasivní
  • Dle aktuál. zůstatku

Vyberete příslušné správné nastavení atributu Povaha A/P označených rozvahových účtů. Atribut Povaha A/P se nastaví podle Vámi vybrané volby v daném období a všech následujících neuzavřených obdobích.


 • Zruš neexistující účty - v případě, že se provádí import definice výkazu z jiné databáze, může nastat případ, že v cílové databázi neexistují některé účty které jsou v definici daného výkazu. Další případ může nastat po zrušení účtu z účtového rozvrhu, zůstane v definici výkazu. (Viz sloupec Není v rozvrhu.) Pomocí akce Zruš neexistující účty všechny tyto v definici nadbytečné účty hromadně zrušíte.


 • Zařadit účet na řádek (CTRL U) - účet na označeném řádku můžete i z tohoto místa přiřadit do definice řádků. Není třeba opouštět tento přehled. Po spuštění akce z označeného řádku s daným číslem účtu se nabídne dialogové okno Zařadit účet na řádek:


Dialogové okno Zařadit účet na řádek

Dialogové okno Zařadit účet na řádek


V poli Účet je pro kontrolu zobrazeno číslo účtu, v poli s výběrem Řádek výkazu stiskem tlačítka (...) nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete návazný přehlede řádků vlastního výkazu a vyberete příslušný řádek, kam má být účet přiřazen. Pokud by se jednalo v rozvaze o účet korekce (např. účty oprávek nebo opravných položek), označíte pole Účet korekce. Akci potvrdíte stiskem tlačítka OK nebo klávesy <Enter>.


 • Zrušit účet z řádku - účet na označeném řádku můžete i z tohoto místa zrušit z definice řádků. Není třeba opouštět tento přehled. Po spuštění akce z označeného řádku s daným číslem účtu se nabídne dialogové okno Zrušit účet z řádku:


Dialogové okno Zrušit účet z řádku

Dialogové okno Zrušit účet z řádku


V poli Účet je pro kontrolu zobrazeno číslo účtu, který chcete zrušit, v poli s výběrem Řádek výkazu stiskem tlačítka (...) nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete návazný přehlede řádků vlastního výkazu a vyberete řádek, ze kterého má být účet zrušen. Akci potvrdíte stiskem tlačítka OK nebo klávesy <Enter>.


Tip Pro rekapitulaci uvádíme všechny způsoby, jak lze na řádek daného výkazu přiřadit požadovaný účet:
 • Individuálně na jednotlivých řádcích. Na příslušném řádku akcí Oprava, záložka 3 - Účty nebo 4 - Korekce, akce Nový (nebo Nový mínus), vyhledáte požadovaný účet (požadované účty) a zařadíte stiskem tlačítka Přenos.
 • Hromadnou akcí Definice - doplnění vazeb. Podkladem jsou přednastavené údaje na řádku výkazu - Účty brutto a Účty korekce.
 • Hromadnou akcí Definice účtů z účtového rozvrhu - účty se přenesu podle čísel účtů v číselníku účtů - záložka 2 - Výkazy, řádek výkazu. Tato akce je aktivní pouze v případě, kdy jsou povoleny staré výkazy.
 • Akcí Definice obratových sestav - při této akci se vytvoří příslušné řádky i s navázanými účty
 • V kontrolním přehledu účtů akcí Zařadit účet na řádek.
 • Akcí Výkazy... v číselníku účtů. po spuštění této akce se otevře přehled výkazů, v kterých je označený účet použit. Tlačítkem Nový lze daný účet přiřadit i do dalších výkazů. Takto lze účet zařadit ihned po jeho zadání v číselníku účtů.
Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export