Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Definice řádku dokumentu - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Ve formuláři Odstavce na záložce 4 - Definice je přehled definic jednotlivých řádků vlastního odstavce:

Formulář Odstavec, záložka 4 - Definice

Formulář Odstavec, záložka 4 - Definice


Ve formuláři Odstavec v přehledu na záložce 4 - Definice lze pro jednotlivé odstavce nadefinovat přehled údajů v tabulkové formě. Tyto údaje se čerpají z databáze Helios Orange, ve speciálních případech lze využít i jiných zdrojů. Odstavec tabulku mít může nebo nemusí. V každém odstavci lze nadefinovat jednu tabulku o libovolném počtu řádků. V Odstavci se na záložce 4 - Definice definují jednotlivé řádky tabulky. V řádku se zadává název řádku (Název 1 a Název 2) a dále lze definovat až 12 sloupců. Z praktického důvodu (standardní tisk na papír A4 "nastojato") se běžně používá pouze prvních 6 sloupců, v případě použití speciálně upraveného formuláře lze využít všech 12 sloupců. Do jednotlivých polí (buněk) lze zadat libovolné textové údaje (ovšem je krátké, s ohledem na šířku sloupce při tisku), nebo lze použít vzorců, které údaje se čerpají z databáze Helios Orange, ve speciálních případech lze využít i jiných zdrojů. Pokud údaje nelze získat pomocí vzorů z databáze Helios Orange, je nutno do daných polí (buněk) hodnoty zadat ručně. Popis jednotlivých funkcí je uveden v části Popis funkcí.


Místní nabídka

Pro přehled Definice řádku jsou specifické tyto nabídky místního menu:

Nabídka místního menu Definice řádku

Nabídka místního menu
  • Aktualizace (Ctrl S) - touto akcí se spustí aktualizace označeného řádku. Původní hodnoty budou přepsány. Hromadná akce na označené definice řádků.


  • Kopie řádku - označený řádek (pouze definice řádku, nikoli hodnoty řádku) se zkopíruje pod novým číslem řádku. Řádek se zkopíruje na poslední místo v přehledu definice řádku (s nejvyšším číslem řádku). Po spuštění akce se objeví dotaz, kolik řádků chcete kopírovat:

Počet kopií řádku

Počet kopií řádku

Počet kopií řádku může být v rozmezí 1 - 99 řádků.

Nový řádek

Nový řádek zadáte stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2>. Otevře se formulář Definice řádku.

Formulář Definice (řádku)

Formulář Definice (řádku)


Zadává se zde:


  • Číslo řádku - číslo řádku, povinný údaj, v rámci daného odstavce jedinečné číslo
  • Název 1 - povinný údaj, název řádku
  • Název 2 - nepovinný údaj, další název řádku (např. v cizím jazyce)
  • Sloupec 01Sloupec 12 - zadávají se buď textové údaje nebo lze v některých případech použít speciálních vzorců funkcí - viz Popis funkcí, které po aktualizaci zobrazí hodnoty z databáze Helios - především z účetnictví (stavy účtů a pod.) nebo z hodnot výkazů (např. výsledovky nebo rozvahy a pod.). Existují i speciální funkce, které mohou zobrazit i údaje z jiných databází nebo datových zdrojů.


Upozornění Při definici tabulky - zadávání textů nebo definici vzorců je nutno uvažovat o délce výsledného textu v jednotlivých buňkách. Doporučujeme pokud možno zadávat co nejkratší texty. Pokud byste použili delší text, mohlo by se stát, že se překryje s textem v dalším sloupci napravo.

Tabulky v některých odstavcích jsou nadefinovány tak, že některé sloupce nejsou využity - např. využívá se jen sloupce 1, ostatní sloupce využity nejsou. V tomto případě může být text delší, protože je možno využít šířku všech šesti sloupců, ovšem nesmí být delší, než je šířka všech šesti sloupců. Nebo jsou použity sloupec 1, sloupec 3 a sloupec 5, v tomto případě můře být text dlouhý maximálně na šířku dvou sloupců.

Doporučujeme kontrolovat náhledem na tiskovou sestavu.


Hodnoty řádku dokumentu

Ve formuláři Odstavce na záložce 5 - Hodnoty je přehled hodnot jednotlivých řádků vlastního odstavce:

Formulář Odstavec, záložka 5 - Hodnoty

Formulář Odstavec, záložka 5 - Hodnoty


Na záložce 5 - Hodnoty se zobrazuji hodnoty řádků tabulky. Pokud v daném odstavci nebude tabulka použita, budou všechny řádky na záložce Hodnoty prázdné. Údaje se do tohoto přehledu napočítávají akcemi Aktualizace dokumentu, odstavce nebo řádku. Hodnoty se tisknou do vlastních tabulek.


Pro přehled Hodnoty nejsou specifické žádné akce místního menu.


V Přehledu Hodnoty nelze zadávat nové řádky. Řádky však lze v případě potřeby opravovat nebo zrušit. Oprava řádku se provádí stiskem tlačítka Oprava nebo klávesy <Enter>. Otevře se formulář pro opravu řádku:

Formulář Hodnota (řádku)

Formulář Hodnota (řádku)


V polích pro jednotlivé sloupce Sloupec 01Sloupec 12 lze údaje opravovat. Je nutno vzít v úvahu, že výsledné hodnoty jsou vždy TEXTOVÝM údajem a proto je nutno při opravách číselných hodnot postupovat jako u opravy textu - vč. např. mezer jako oddělovačů tisíců a pod.

Upozornění Provedením aktualizace příslušného řádku, odstavce nebo celého dokumentu se opravené hodnoty přepíší zpět hodnotami, které dosadí program podle nadefinovaných vzorců nebo textů.
Upozornění Při úpravách textu je nutno uvažovat o délce textu v jednotlivých buňkách. Doporučujeme pokud možno zadávat co nejkratší texty. Pokud byste použili delší text, mohlo by se stát, že se překryje s textem v dalším sloupci napravo.

Tabulky v některých odstavcích jsou nadefinovány tak, že některé sloupce nejsou využity - např. využívá se jen sloupce 1, ostatní sloupce využity nejsou. V tomto případě může být text delší, protože je možno využít šířku všech šesti sloupců, ovšem nesmí být delší, než je šířka všech šesti sloupců. Nebo jsou použity sloupec 1, sloupec 3 a sloupec 5, v tomto případě můře být text dlouhý maximálně na šířku dvou sloupců.

Doporučujeme kontrolovat náhledem na tiskovou sestavu.


Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export