Datový sklad - úvod - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Úvod

Submodul Datový sklad slouží jako datová základna k vyhodnocovacím účelům pro potřeby analýz, rozborů, reportů, k tvorbě kontingenčních tabulek a grafů. Je podkladem pro potřeby controllingu nebo jiným podnikovým nástrojům pro vyhodnocování a řízení různých procesů společnosti na všech úrovních řízení.


Datový sklad jako datová základna k vyhodnocovacím účelům odděluje fyzicky reportovací vrstvu od primárních dat Helios Orange. Primární data Helios Orange, například skladové doklady, faktury, účtenky pokladního prodeje, účetní deník, deník v účetních standardech, mzdová data atd. jsou zkopírována a zároveň selektována a agregována do jiných datových struktur datového skladu a vyhodnocení pro potřeby analýz, rozborů, reportů, k tvorbě kontingenčních tabulek a grafů atd. probíhá už nad těmito datovými strukturami datového skladu. Primární data tedy nejsou zatěžována někdy dosti náročnými procesy reportů a analýz a tudíž nezdržují a neblokují běžný provoz jako pořizování a realizace skladových dokladů, fakturace, pokladní prodej, výpočet mezd, účtování dokladů atd.


Datový sklad čerpá data z modulů Helios Orange Oběh zboží, Fakturace, Pokladní prodej, Účetnictví, Účetní standardy a Mzdy. Data jsou ukládána ve formě, která je do určité míry normalizovaná a jsou technicky soustředěna na jednom místě databáze. Data jsou agregována v závislosti na požadavcích na výstupy podle různých dimenzí jako je časová dimenze (období, měsíce, dny,...), skupiny a jednotlivé položky zboží a služeb, účty, mzdové složky. Další volitelné dimenze pro agregaci jsou standardní kategorie Helios Orange jako jsou organizace (dodavatelé, odběratelé i jiné organizace), útvary (závody, divize, střediska,...), zakázky, nákladové okruhy, vozidla a zaměstnanci. Jiná skupina dimenzí jsou jednotlivé řady dokladů (faktur, příjemek, výdejek, druhů účetních dokladů a další).


Lze uživatelsky nadefinovat různé definice datových skladů. Hlavní hledisko jsou zdrojová data (data z fakturace, oběhu zboží, pokladního prodeje, účetního deníku, operací standardizace nebo výpočtu mezd).


Další hledisko je časové hledisko. Nastavuje se, za jaký časový interval se data do datového skladu aktualizací napočítají. Aktualizace může být provedena za celý časový interval (data všech let, které jsou v databázi Helios Orange uloženy) nebo pouze za interval, který si zvolíte pro aktualizaci. Data uzavřených let, měsíců, období stavu apod., která se již nemění, není nutno neustále aktualizovat. Aktualizace se bude spouštět pouze pro data, která jsou "živá", mohou se ještě měnit, rušit, přibývat další. Tímto nastavením se významně ušetří čas nutný pro aktualizaci.


Podle Vašich potřeb si volíte, jaká data se do datového skladu budou napočítávat - zda všechna (např. vyhodnocení za všechny položky zboží nebo pouze za vybrané skupiny zboží, za všechny účty nebo jen některé vybrané např. účty služeb, za všechny mzdové složky nebo pouze určité vybrané mzdové složky). Například sledujete z pohybů na skladu pouze zboží, se kterým obchodujete, ale není třeba sledovat pomocný materiál (např. kancelářské potřeby, hygienické prostředky a pod.), které nejsou součástí hlavních činností firmy.


Dále si volíte, zda podle dané dimenze provádět rozpad nebo nikoli. Je skutečně důležité dobře uvážit, zda daný rozpad potřebujete. Např. sledujete náklady a výnosy po útvarech, zakázkách a nákladových okruzích, ale vyhodnocení po organizacích, vozidlech a zaměstnancích nemá smysl, proto provedete rozpad pouze po útvarech, zakázkách a nákladových okruzích a po organizacích, vozidlech a zaměstnancích rozpad neprovedete. Samozřejmě, z hlediska uložených dat v datovém skladu každý rozpad znamená větší objem dat, více záznamů (řádků) v datovém skladu. Proto je nutno pečlivě zvážit, zda je pro danou dimenzi rozpad zapotřebí nebo nikoli.


Data se do úložiště datového skladu načítají off-line. To znamená, že systém není průběžně zatěžován průběžnou aktualizací dat. Vlastní aktualizace se spouští, obdobně jako např. ve výkazech, přeúčtování režií, finanční analýze a pod. na pokyn pro označené datové sklady nebo lze aktualizaci spouštět hromadnou aktualizací pro vybrané datové sklady. Hromadnou aktualizací je možno spouštět i automaticky bez zásahu uživatele i bez otevřeného programu Helios Orange např. jobem na SQL Serveru třeba v noci a ráno jsou k dispozici vždy aktualizovaná agregovaná data.


Data uložená v datovém skladu lze kromě vlastního vyhodnocení přímo v Helios Orange vyhodnocovat i prostředky mimo Helios Orange, např. pomocí tabulek MS excel, zejména z hlediska tvorby různých kontingenčních tabulek. Jedná se o standardní tvorbu kontingenční tabulky s napojením datového zdroje.


Data uložená v datovém skladu, zejména co se týká většího objemu dat, lze s výhodou zpracovat a vyhodnocovat pomocí Analysis Services - standardního nástroje MS SQL Serveru - Standard Edition a zejména Enterprise Edition - s využitím OLAP (Online Analytical Processing) technologií. Výhodou při implementaci těchto řešení je zejména "normalizovaná" struktura dat datového skladu, ze kterého se data vyhodnocují v příslušné OLAP databázi pomocí Analysis Services. Tím se zejména implementace značně zjednoduší.


Data datového skladu, zejména co se týká většího objemu dat, se efektivně prezentují příslušným uživatelům v prostředí webu s využitím Reporting Services.


Stejně tak je však naopak možno do datového skladu načítat data z jiných aplikací pomocí externích řešení a naimportovaná data vyhodnocovat běžnými vyhodnocovacími nástroji Helios Orange, např. údaje o prodejích, rezervacích, výrobě a pod. importovaná z jiných systémů a pod.

Schéma

Schéma Datového skladu


Schéma Datového skladu


Jak je ze schématu patrné, datový sklad načítá a agreguje data z některých modulů Helios Orange a zároveň je agreguje. Agregovaná data se dají vyhodnocovat různými nástroji, především pomocí ukazatelů a sestav finanční analýzy.


Dalšími nástroji jsou kontingenční tabulky a grafy v Helios Orange nebo kontingenční tabulky a grafy v prostředí MS excel.


Datový sklad slouží jako zdroj dat i pro možnost vyhodnocování pomocí SQL Analysis Services a následném vyhodnocení v Helios Intelligence nebo v prostředí MS excel, případně jiném nástroji pro zobrazování údajů OLAP databáze.


Výstupy

Samozřejmě data uložená v datovém skladu je třeba pro cílové uživatele (managery, vedoucí pracovníky, obchodníky atd...) interpretovat ve formě, která je pro ně průkazná a přehledná. Druhů konečných výstupů může být více:

 • Sestavy (nastavení sestav nad přehledem daného datového skladu nebo v dataskopu)
 • Kontingenční tabulky (v přehledu daného datového skladu nebo v dataskopu)
 • Grafy (v přehledu daného datového skladu nebo v dataskopu)
 • Tabulky v MS Excel s využitím vzorců Manažerského rozhraní
 • Tabulky v MS Excel s datovým napojením na datový sklad
 • Kontingenční tabulky v MS Excel
 • Grafy v MS Excel
 • Sestavy finanční analýzy
 • Výkazy a reporty
 • Zakázková řešení Business Intelligence - MS SQL Analysis Services


Pro externí řešení jsou k dispozici speciální VIEW, v kterých jsou ošetřena práva podle nastavení práv na jednotlivých definicích datového skladu s tím, že pro zobrazení dat v těchto VIEW je nutno příslušného pracovníka (roli) jmenovitě zadat. Systémové názvy těchto VIEW začínají na "TabFIAXData...":

Zdroj dat VIEW pro nekumulovaná data VIEW pro kumulovaná data
Sklady a fakturace TabFIAXDataSkladView TabFIAXDataSkladKumView
Pokladní prodej TabFIAXDataPoklProdejView TabFIAXDataPoklProdejKumView
Účetní data TabFIAXDataDenikView TabFIAXDataDenikKumView
Mzdy TabFIAXDataMzdyView TabFIAXDataMzdyKumView


V těchto VIEW jsou zakomponovány základní odkazy do návazných přehledů, jako např. údaje o definici datového skladu, názvy organizací, útvarů, zakázek, nákladových okruhů, vozidel vč. RZ, jména zaměstnanců, názvy zboží a služeb, účtů, mzdových složek atd.


Ukázky některých výstupů (v prostředí Helios Orange)

Sestava finanční analýzy


Přehled Ukazatele - graf porovnává různé ukazatele stejného roku


Kontingenční tabulka Datový sklad


Kontingenční tabulka Datový sklad


Graf Datový sklad - kontingenční tabulka


Graf Datový sklad - kontingenční tabulka


Ukázky některých výstupů (v prostředí mimo Helios Orange)

Business Intelligence

Ukázky řešení Business Intelligence - MS SQL Analysis Services - výstupy ve webovém prohlížeči, v prostředí intranetu firmy. Nezávislé na počtu licencí Helios Orange. Přístupy na jednotlivé stránky samozřejmě podléhají nastaveným přístupovým právům.


 • Business Intelligence - Dashboard - obvyklý výchozí pohled na základní údaje + rozcestník na další, podrobnější tabulky, grafy, analýzy.

Obsahuje většinou

  • základní grafy - např. TOP Odběratelé, TOP prodeje zboží atd.
  • základní tabulky - např. základní údaje výsledovky, příp. rozvahy a hlavních ukazatelů finanční analýzy
  • Další grafické prvky - např. "tachometry", "teploměry", "semafory", "mapy" a pod., které graficky dokumentují stav a vývoj klíčových ukazatelů, prodeje v jednotlivých zemích, regionech a pod. podle požadavků zákazníka
  • Menu - odkazy na další stránky Business Intelligence
Business Intelligence - Dashboard


 • Business Intelligence - Výkaz zisku a ztráty - ukázka drill down řešení "rozklikávací výsledovky".
Business Intelligence - Výkaz zisku a ztráty


 • Business Intelligence - Základní ukazatele - ukázka zobrazení výkazu Helios Orange (Základní ukazatele), vč. barevného podkladu žádků výkazu. Ve výběru parametrů lze např. vybírat rok, skupinu výkazů, ze skupiny výkazů vlastní výkaz a pod.
Business Intelligence - Výkaz Základní ukazatele


 • Business Intelligence - Čistá mzda - ukázka zobrazení výkazu Helios Orange (Čistá mzda), vč. foto zaměstnanců z karet zaměstnanců Helios Orange.
Business Intelligence - Čistá mzdaVýstupy v excelu

 • Kontingenční tabulka v MS Excel. Datový zdroj v MS Excel na výše uvedená VIEW lze vytvořit během několika minut a data zobrazovat formou tabulek, kontengenčích tabulek, případně grafů. Ukázka kontingenční tabulky čerpající data z datového skladu - fakturace:
Kontingenční tabulka v MS Excel


S kontingenční tabulkou lze pracovat stejným způsobem, jako když jsou data uložena přímo s tabulce excelu. Můžete v rámci jednotlivých dimenzí filtrovat, libovolně dimenze a hodnoty přidávat, odebírat, zobrazovat v řádcích nebo sloupcích, rozbalovat v řádcích a sloupcích do větších detailů. S daty zobrazenými v tabulkách lze samozřejmě dále pracovat prostředky excelu s využitám vzorců a pod. Data v MS Excel lze kdykoli aktualizovat z dat uložených v datovém skladu Helios Orange.
další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export