DPH - Pomocné číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Číselník DPH (daně z přidané hodnoty) slouží k založení jednotlivých sazeb DPH ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Jedná se o základní a sníženou sazbu, ke kterým se zadává sazba platná pro dané období (např. 15% a 21%). Z praktických důvodů se k nim zadává i nulová sazba DPH, používaná k označování plnění s nulovou sazbou DPH (nákupy od neplátců DPH nebo od daně osvobozené, plnění na výstupu od daně osvobozené, export služeb, zboží nebo mezinárodní přeprava).


Obsah

DPH

Přehled DPH otevřete ve stromové struktuře přehledů klepnutím na volbu hlavní nabídky Pomocné číselníky, DPH.


Přehled DPH

Ciselnik DPH - Pomocne ciselniky1.jpg


Klepnutím pravého tlačítka myši otevřete místní nabídku, volby místní nabídky jsou popsány v kapitole Volby místní nabídky. Pro přehled DPH jsou specifické tyto volby místní nabídky:


Zablokování sazby DPH

Zablokování sazby DPH slouží k označení sazby DPH, která není aktuální.

Akci Zablokování sazby DPH provedete takto: V přehledu DPH označíte sazbu DPH, kterou chcete zablokovat. Klepnutím pravého tlačítka myši se otevře menu místní nabídky, vyberete volbu Zablokování sazby DPH. K provedení akce je nutno zadat heslo.

Tím se příslušná sazba DPH zablokuje. V přehledu bude označeno jako Blokováno (bude označeno zaškrtnutím).


Odblokování sazby DPH

Odblokování sazby DPH je akcí opačnou k akci Zablokování sazby DPH. Odblokování sazby DPH slouží k označení zablokované sazby DPH, kterou chcete označit jako aktuální.

Akci Odblokování sazby DPH provedete takto: V přehledu DPH označíte sazbu DPH, kterou chcete odblokovat. Klepnutím pravého tlačítka myši se otevře menu místní nabídky, vyberete volbu Odblokování sazby DPH. K provedení akce je nutno zadat heslo.

Tím se příslušná sazba DPH odblokuje. V přehledu nebude označeno jako Blokováno (nebude označeno).

Zneplatnění sazby DPH (Zplatnění sazby DPH)

Tato akce zakáže (povolí) v daném období sazbu DPH pro použití na dokladech v systému.


Generuj standardní sazby

Potvrzením této volby místní nabídky se automaticky vygenerují standardní sazby DPH, tj. základní, snížená a nulová sazba DPH vč. aktuálních sazeb DPH (např. 21%, 15%, 10%, 0%).


Formulář pro pořízení DPH

Formulář pro pořízení DPH otevřete ve stromové struktuře přehledů klepnutím na volbu hlavní nabídky Pomocné číselníky, DPH. Otevře se přehled DPH. Novou sazbu DPH zadáte takto: v panelu nástrojů stisknete tlačítko Nový, otevře se nový formulář pro pořízení DPH.

Do pole s názvem Název zadáte název sazby DPH, max. třicetimístný textový údaj. Do dalšího pole Sazba DPH zadáte procentní sazbu DPH. Sazbu DPH uložíte stiskem tlačítka OK nebo stiskem klávesy <F2> . Položku Kód vyplňují uživatelé celních modulů - pro sníženou sazbu DPH je nutno nastavit Kód 2, pro základní sazbu DPH je nutno nastavit Kód 1 (smí existovat pouze jeden kód 1 a jeden kód 2 v číselníku DPH).


Sazby DPH

Pod přehledem DPH je od verze 2.0.2014.0800 umístěn přehled Sazby DPH. Obsahuje sazby DPH platné v CZ i SK včetně historických sazeb DPH, vč. časového intervalu platnosti.

Tip Přehled byl naplněn při update na novou verzi. V případě změn sazeb DPH daných zákonem budou při nových update doplněny nové sazby DPH pro CZ a SK.


Sazby DPH pro některé další země budou ke stažení prostřednictvím Helios Store, nicméně lze samozřejmě sazby DPH pro další země pořídit i ručně.


Formulář sazby DPH pro 21%


Druh sazby DPH

Atribut Druh sazby DPH je jednou ze základních změn systému. Oproti stávajícím druhům sazeb DPH bude rozšířený. Nejedná se o konkrétní sazbu DPH v procentním vyjádření, ale o informaci, zda se jedná o základní, sníženou, nulovou (případně jinou) sazbu DPH:

 • Nulová
 • Super snížená
 • Snížená (nižší)
 • Snížená
 • Základní
 • Parkovací
 • Základní (jednotná)
 • Místní
 • Ostatní

Vazba Druhu sazby DPH na Zboží a služby a na Skupiny zboží

Přes volby místní nabídky lze přiřadit sazby DPH ke konkrétnímu Zboží a službám nebo Skupinám zboží - přes akci Nový nebo Hr.nový. Podobně lze postupovat opačně přes nabídku Oběh zboží - Zboží a služby nebo Skupiny zboží přes akci Sazby DPH.

Doposud bylo možno na konkrétní zboží nebo službu, případně na konkrétní skupinu zboží, zadat jednu sazbu DPH vstup, jednu sazbu DPH výstup a případně označit režim přenesení daňové povinnosti. Bez možnosti rozlišení z hlediska času a bez možnosti rozlišení podle země DPH.

Nyní je možné výše uvedeným způsobem ke konkrétnímu zboží nebo službě, případně na konkrétní skupinu zboží, přiřadit v přehledu Druhy sazeb DPH pro zboží a služby (nebo skupiny zboží) pro danou zemi DPH příslušný druh sazby DPH. Nikoli číselnou sazbu DPH v %, ale druh sazby DPH, např. základní sazba. Platnost lze časově omezit. Lze nastavit rozdílně pro vstup a výstup.

Tip Při update na novou verzi budou vygenerované vazby mezi druhem sazby DPH a položkami Zboží a služby (kmenem zboží) pro zemi podle vlastní země (CZ nebo SK). Podle číselné sazby DPH vstup/výstup se dohledá v tabulce sazeb DPH příslušný druh sazby DPH a pokud se dohledá, vytvoří se vazba. Datum od a Datum do nebudou vyplněny.

Pro jednu zemi DPH ke stejnému časovému údaji mohou existovat i dva (nebo více) druhů sazeb DPH (např. kotel pro vytápění domu – může být v základní sazbě DPH – při prodeji jako zboží, nebo ve snížené sazbě DPH v případě, kdy je součástí stavebních prací pro bytové účely). V tomto případě musí být jedna z vazeb označena jako Přednastaveno (preferovaná vazba). Přednastavený druh sazby DPH se bude automaticky přednabízet na dokladech, např. na fakturách.


Z časového hlediska se nesmí stejný druh sazby DPH pro danou zemi DPH překrývat (může být více různých druhů sazeb DPH).

Co se týká dokladů – skladové doklady, faktury, pokladní doklady, účtenky atd. - musí mít vyplněno DUZP a musí být určeno místo plnění (země DPH). Země DPH se určí podle vlastního DIČ DPH. Když je nevyplněno, jedná se o tuzemsko (= vlastní země). Když je vlastní DIČ DPH vyplněno, podle země DIČ DPH. Na dané DIČ DPH musí být zároveň pro dané DUZP aktivní Registrace k DPH. Podle země DPH a DUZP se bude nabízet sazba DPH z přehledu Sazby DPH. V poli s výběrem sazby DPH bude možnost vybrat další sazby DPH.

Při přednabízení sazby DPH platí priority v uvedeném pořadí:

 • Druh sazby DPH pro Zboží a služby pro danou zemi DPH a DUZP
 • Druhy sazeb DPH pro Skupiny zboží pro danou zemi DPH a DUZP


Formulář druhu sazby DPH pro zboží a služby


Upozornění Dříve byly sazby DPH zadány ve Zboží a služby nebo na Skupinách zboží jako číselné pole údaje DPH Vstup a DPH Výstup. Pro nově založené kmenové karty zboží nebo služeb je nezbytně nutné zadat druh sazby pro příslušnou zemi DPH do nového přehledu Druhy sazeb DPH pro zboží a služby (akce Sazby DPH... na uložené kartě zboží nebo služby), nebo mít tyto druhy zadány pro jednotlivé skupiny zboží v novém přehledu Druhy sazeb DPH pro skupiny zboží (akce Sazby DPH... na uložené skupině zboží). Nově se totiž sazba DPH zjišťuje tak, že se pro příslušné zboží či skupinu zboží vyhledá druh sazby DPH pro příslušnou zemi a rozhodné datum. Poté se pro tuto zemi a datum vyhledá sazba DPH daného druhu.


Upozornění Dříve byl režim přenesení daňové povinnosti ve Zboží a služby nebo na Skupinách zboží určen zaškrtnutím pole Přenesená daňová povinnost. Pro nově založené kmenové karty zboží nebo služeb je nezbytně nutné zadat Přenesení daňové povinnosti pro příslušnou zemi DPH do nového přehledu Druhy sazeb DPH pro zboží a služby (akce Sazby DPH... na uložené kartě zboží nebo služby), nebo mít tyto druhy zadány pro jednotlivé skupiny zboží v novém přehledu Druhy sazeb DPH pro skupiny zboží (akce Sazby DPH... na uložené skupině zboží). Nově se totiž režim přenesení daňové povinnosti zjišťuje analogicky jako sazby DPH.


Upozornění Stávající číselné údaje DPH Vstup a DPH Výstup a zaškrtávátko Přenesená DP ve Zboží a služby nebo na Skupinách zboží zůstávají dočasně viditelné pouze z důvodu, aby fungovaly stávající externí řešení, které tyto atributy využívají. Časem budou odstraněny úplně.


Přehled Registrace k DPH

Je třeba jednoznačně určit, ve kterých zemích EU je plátce registrován k DPH, jaké mu bylo přiděleno DIČ a od kterého dne je registrace platná, případně kdy byla registrace zrušena. To řeší přehled Registrace k DPH s vazbou na DIČ DPH (pouze pro DIČ DPH vlastní organizace, tj. organizace číslo 0).

Do přehledu Registrace k DPH vstoupíte také tak, že na vlastní organizaci (organizace číslo 0) v číselníku Organizace stisknete tlačítko (...) v poli DIČ DPH, otevře se přehled DIČ organizace. Jedná se přehled DIČ DPH vaší organizace pro tuzemsko, a pokud jste k DPH registrováni i v jiné zemi EU, tak i DIČ DPH těchto zemí. Na Aktuálních DIČ DPH se akcí místního menu Registrace k DPH na označeném DIČ DPH vlastní organizace otevře přehled Registrace k DPH. Stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2> založíte nový záznam o registraci k DPH pro dané DIČ DPH.

Tip Pro aktuální DIČ DPH byla registrace vygenerována automaticky při update na novou verzi Helios Orange.


V případě změn v registraci k DPH je třeba k danému dni registraci k DPH ukončit zadáním příslušného data v poli Datum do. Obdobně při nové registraci zadáním příslušného data v poli Datum od. K jednomu DIČ DPH tedy může být více registrací, časově se nesmí překrývat, nemusí na sebe navazovat. Pokud není datum vyplněno, platí časově neomezeně příslušným směrem.


Formulář k registraci DPH


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export