Důležité:


DPH (PL)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Plátci DPH

Existuje limit pro povinnou registraci, ale tak malý, že prakticky každý kdo vede plné účetnictví je i plátce DPH.

Skupinová registrace není.

Zdaňovací období + platba

Dle platného zákona je zdaňovací období jen měsíční. Možná bude leg.změna na možnost i čtvrtletní povinnosti - nebude se určitě vztahovat na spol. s vedením plného účetnictví.

Daňové přiznání se podává do 25. dne následujícího měsíce, termín pro zaplacení je totožný.

Není roční podání (jako např. v DE, AT), vypořádání se provádí v prvním období období následujícího roku (na rozdíl od CZ, SK, kdy je již v posledním měsící předchozího roku). Čtvrtletně se podávájí zprávy o prodeji a koupi v EU (odpovídá souhrnnému hlášení).


Opravné podání

Podává se nové přiznání se správnými hodnotami (ne rozdílové).


Sazby a výpočet DPH

Současně platné sazby DPH jsou 0%, 3%, 7%, 22%

 • základní sazba je 22%
 • pro vyjmenované plnění platí snížená sazba 7%, případně supersnížená 3% nebo nulová sazba 0%.
 • jsou činnosti ze kterých se DPH neodvádí (osvobozené)

Dvojí výpočet daně - zdola a shora. Koeficient pro výpočet shora je zaokrouhlen na 4 desetinná místa, je uveden v zákoně. POZOR používá se jen v gastronomii a (malo)obchodě pro drobný prodej - stanoveno striktně zákonem.

Zaokrouhlení DPH na dokladu: NE Zaokrouhlení dokladu: NE (Uvádí se v zlotých + groše)

Podklady k přiznání

Zákon o DPH ukádá vést evidenci, která umožní určit daň.povinnost, nejsou stanoveny podrobnosti této evidence. V praxi se ujal vzor (registr VAT) - odkaz.

Nakoupená daň snižuje výši daně při prodeji, proto evidence nákupů i prodejů, často je evidováno zvlášť. Daň na vstupu - důležité datum přijetí dokladu, nárok na snížení se neodvíjí od data vystavení dokladu ale data přijetí!


Zálohové platby

Přijetím peněz na účet vzniká povinnost zaplatit daň. Přijaté peníze jsou částka s daní. Při vydání peněz má plátce nárok si odečíst daň až v okamžiku, kdy dostane fakturu jako potvrzení zaplacených peněz (daňový doklad o přijaté platbě).

Záloha připsaná na účet musí být do 7 dnů potvrzena fakturou, kterou je dodavatel povinnen vystavit. Pokud je několik zálohových plateb k dodávce, pak je povinnost vystavit také několik faktur, ke každé platbě extra fakturu. Na nich musí být odkaz na číslo zálohové faktury.

Při dodání 100% plnění dle zálohy už není povinost vystavit fakturu. V praxi ale při výdeji zboží ze skladu je čato generována faktura a pak jsou dva doklady na stejnou transakci. Řeší se určením hodnoty na poslední (ralizační) faktuře na 0. Na této faktuře musí být uvedena čísla zálohových faktur. Pokud zálohy nedají 100% dodávky, je faktura povinná.


Cizí měna

Použije se střední kurz PNB ze dne vystavení faktury pod podmínkou, že je faktura vystavena v zákonné lhůtě. Jinak střední kurz NB ke dni vzniku daňové povinnosti.


- DPH musí být vyčíslno vždy v polské měně, nepoužívá se vystavení tuzemských dokladů v CM, ale pravděpodobně to zákon nezakazuje (bude doplněno)

Příklad

záloha   50 EUR * 3,2 = 160 PLN ... daň 28,85
faktura 100 EUR * 3,4 = 340 PLN ... daň 61,31

doplatek 50 EUR            180 PLN ... daň 32,46 (?)

tj.rozdíl bez ohledu na kurz, resp. znovu vypočtené EUR, skutečná hodnota zboží při vzniku povinnosti má přednost ve výpočtu DPH

Pravděpodobně od 1.1.2009 bude změna zákona o DPH, která odstraní rozdíly mezi kurzem dle DPH a dle zákona o dani z příjmů.


Vznik daňové povinnosti

Vydání zboží nebo provedení služby; taková činnost by měla být potvrzena fakturou do 7 dnů.

Je hodně vyjímek od této zásady. Pro některé skupiny služeb den vzniku daňové povinnosti nesouvisí s datem vystavení faktury - odvíjí se od zaplacení nebo splatnosti faktury nebo 30.den od poskytnutí služby a to dnem, který je dřív. V praxi se vyjímka týká služeb přepravní firmy, spedice, nájmy nemovitostí, leasing, stavební firmy.

Nákupy: - datum nákupu

Prodeje: - datum přijetí faktury do firmy - datum vystavení faktury - datum nákupu


Vývoz 3.země - den vzniku povinnosti je okamžik, kdy zboží překračuje hranici EU. Musíme to doložit dokladem o přechodu hranice.


Dodání v rámci EU - datum vydání zboží nebo 15.den v následujícího měsíce kdy zboží odešlo pokud nebyla vystavena faktura.

Na oba typy vývozu je třeba mít doklady, jinak musíme v přiznání zdanit obvyklou sazbou (viz další odstavec).

Daňové doklady

Export 3.země:

 • přímý export - my vyvážíme. Máme 2 měsíce na shromáždění celních dokumentů. Pokud ke dni podání přiznání nemáme fyzicky dokumenty, pak transakci nevykazujeme a můžeme čekaz další měsíc. V následujícím měsíci pokud doklad není, pak zdaníme v tomto přiznání, pokud máme, pak uvedeme s daní "nula". Pokud dodatečně získáme dokument je možnost opravy v aktuálním měsíci (netřeba opravné přiznání).
 • nepřímý - vývozce je třetí subjekt. V toto případě není 2 mesíce rezerva, tedy pokud nejsou doklady do 25. dne musíme zdanit.


Dodání zboží v EU:

Jako podklad podání přiznání musíme mít

 • faktura
 • specifikace kusů nákladu (packing list, delivery note, výdajový doklad ze skladu)
 • přepravní list - CMR, CIM

Pokud tyto doklady vlastníme, ale není jasné, že bylo zboží fyzicky dovezeno, pak je třeba doložit doplňující informace - zaplacení, pojistná smlouva, potvrzení o převzetí atd.

Pokud tyto doklady získáme později, pak musíme opravit původní přiznání (ne jako při exportu do 3.zemí)

Do poloviny roku 2009 budou existovat dva druhy dokladu pro potvrzení vývozu:

 • papírový doklad celní dekl.
 • zpráva IE 599 - generovaný přes ECS (evropský systém výměny dat), který vytvořila celní správa. Tento doklad se v elektronické verzi zasílá na e-mail osobě určené pro komunikaci.

Od poloviny 2009 jen elektronický systém.


Příjetí zboží z EU

U subjektů, které nemají sídlo v PL a provedou dodávku do PL přechází povinnost danění na kupujícího, ten daň uplatní a má možnost odečíst tj.samovyměření.

Je povinnost ověřit, že dodavatel je plátce DPH - systém VIES. Faktura vystavena PL plátcem musí obsahovat DIČ obou - plátce i příjemce.


povinné údaje prvků pro fakturu:

 • název prodejce nabyvatele, DIČ obou
 • datum vystavení, datum prodeje
 • zda je originál nebo kopie
 • název zboží nebo služby
 • jednotková cena
 • čistá cena celkem
 • sazba DPH
 • částka DPH v PLN
 • hrubá částka k úhradě
 • při snížené sazbě musí být použit symbol polské klasifikace služeb nebo odvolání na předpis, na základě kterého je nárok na sníženou sazbu uplatněn


Faktura kde místo konání je mimo PL musí mít informaci, že příjemce je povinen zúčtovat daň.

Vystavuje se tzv.vnitřní faktura ve 3 případech

 • vnitrounijní nákup zboží
 • import služeb, tj. nákup služby kde místo plnění je v Polsku, použije se na nákup z 3.země i z unie
 • bezplatné poskytování služeb a dodávka zboží, ale dle DPH jsou zdaněné


Třístranný obchod

Jsou pevné podmínky pro použití zjednodušené metody - např. faktura musí obsahovat info, že používáme zjednodušenou metodu.


Opravné faktury

 • pokud navyšují daň - musíme udělat opravné přiznání, jen v případě, že původní doklad byl vpořádku a vystavím doúčtování, pak můžu tuto opravu dát do přiznání v období, kdy byla korekce vystavena
Příklad Cena je 100 PLN, ale za nějaké podmínky (včasná platba) je 120 PLN, pak nových doúčtovaných 20 do nového období (záporné skonto).
 • pokud snižují daň - múžeme ponížit v přiznání až pokud máme od odběratele úpotvrzeno, že fakturu získal

Tedy všechny transakce typu korekce (skonto,...) mění základ daně. Musí tedy být vystavený nový doklad s náležitostmi navíc - hodnota zboží před opravou, po opravě, ev.rozdíl, číslo dokladu ke kterému se vztahuje. Lze vystavit souhrnou fakturu pro jednoho partnera, ta nemusí být vystavena za jedno daňové období. Musíme čekat na potvrzení, že partner fakturu dostal.

Odběratel může pomocí opravné doložky místo prodejce opravit některé chyby na dokladu sám - nemění hodnoty, ale jiné náležitosti, např.název zboží.

Vrácené zboží v rámci unie - credit note - dobropis - v CM se musí přepočítat stejným kursem jako původní doklad (jako v CZ). Stejně tak pokud jsem prodejce a vystavuji opravný doklad.

Registrační pokladny

Pokud prodáváme zboží nebo poskytujeme služby nepodnikajícím osobám, pak musíme vést evidenci obratu pomocí reg.pokladen. Pak se na tyto transakce nevztahuje povinnost vystavit fakturu. Pokladna se musí přihlásit v stanovené lhůtě. Pokuta za nesplnění povinnosti je ve výši 30% z vypočítané daně.

Po instalaci pokladny veškerý prodej (pro nepodn.osoby) musí procházet touto kasou. Mohu vystavovat i faktury.

Krácení koeficientem na vstupu

Osvobození od daně:

 • podle subjektu - vládní org., pošta...
 • podle činnosti - školení...

Zde není nárok na odpočet daně na vstupu. Je třeba přiřadit náklady konkrétním výnosům. Pokud jsou prováděny osvobozené čnnosti a nejde přímo určit náklady na tyto činnosti, lze odečíst daň na základě poměru. Poměr je stanoven z minulého roku pro další rok (zálohový koeficient). V prvním podání přiznání za nové období se provádí korekce - řádek 49 přiznání.


Pro hmotný majetek (kdy není možné jednoznačně určit činnost) jsou zásady jiné:

 • pro majetek do 15.000 PLN se dělá korekce jednorázově v první deklaraci,
 • pokud je hodnota víc než 15.000 PLN, pak se dělá oprava do lhůty 5ti let - tj. koriguje se novými koeficienty,
 • v případě nemovitosti se koriguje do 10 let - řádek 48 přiznání.


Formulář přiznání DPH

1.. DIČ plátce, uvnitř unie se používá PLXXXXX, vnitrostátní se používá bez PL s pomlčkami, pravděpodobně je možné bez pomlček (bude doplněno)


Oddíl C

Daň na výstupu:

 • 20.. dodávka zboží a služeb na území PL osvobozené od daně (pouze základ)
 • 21.. dtto mimo území PL (pouze základ)
 • 22.. dodávka zboží a služeb na území PL s 0% sazbou (pouze základ)
 • 23.. z toho dodávky zboží dle odst.129 zákona (pouze základ)
 • 24,25.. dodávka zboží a služeb na území PL se sazbou 3% (základ i daň)
 • 26,27.. dodávka zboží a služeb na území PL se sazbou 7%
 • 28,29.. dodávka zboží a služeb na území PL se sazbou 22%
 • 30.. vnitrounijní dodání zboží (pouze základ)
 • 31.. vývoz (3.země) (pouze základ)
 • 32,33.. vnitrounijní nákup zboží (základ, daň)
 • 34,35.. import služeb (základ, daň) - z EU i 3. zemí.
 • 36,37.. dodání zboží, kdy plátcem je nabyvatel (revers charge)
 • 38.. částka z inventury při ukončení činnosti (zakoupené zboží, které nebylo prodáno, pokud plátce přestává být plátcem daně)
 • 39.. částka daně - režim pro nákup dopravních prostředků, definovaných dle zákona
 • 40,41.. součet výstup


Oddíl D

 • 42.. přenos (mezi obdobím)- př. v květnu mám přeplatek, můžu ho přenést do dalšího období nebo zažádat o vrácení, vrácení trvá 180 dní
 • 43.. částka vypočtené daně vyplývající z inventury, při vzniku povinnosti plátce DPH nárok na odpočet daň z položek evidovaných na skladě
 • 44,45.. nákup zboží a služeb započítaný do vstupní ceny majetku (termín vrácení daně 60 dní)
 • 46,47.. nákup zboží a služeb ostatních (vrácení za 180 dní), započítává se i revers charge
 • 48.. roční korekce při poskytnutí osvob. plnění k řádku 44
 • 49.. dtto k řádku 45
 • 50.. součet vstup


Oddíl E

 • 51.. kupuji registrační pokladnu a přihlašuji ji ve správné lhůtě, můžu odečíst určitou část nákladů na tuto pokladnu, částka nesmí být vyšší než rozdíl řádků 41-50, lze doodečíst částku v dalším období
 • 52.. částka daně, na kterou se vztahuje rozhodnutí, že úřad odstupuje od výběru daně
 • 53.. částka daně, která bude zaplacena FÚ - tj. součet
 • 54.. vrácení slevy na fiskální pokladny. Instaluji pokladnu a využiji slevu viz 51, ale ukončím během 3 let podnikání, pak musím slevu vrátit.
 • 55.. přeplatek na dani
 • 56.. částka k vrácení na bankovní účet určený plátcem
 • 57.. z toho do 60 dnů,
 • 58.. do 180 dnů
 • 59.. částka k převedení do dalšího období


Oddíl F

 • 63.. pro případ 3stranného obchodu, kdy jsem prostřední osoba a používám zjednodušenou metodu, pak označuji, že se takové transakce zúčastňuji

(některé úřady chtějí také zvýšit netto hodnotu vnitrounijních nákladů, jiným stačí zaškrtnout)


Oddíl G - informace o přílohách

 • 64.. žádost o vrácení daně
 • 65.. žádám o zkrácení vrácení na 25 dní. Pokud chci žádost využít, musím uhradit všechny faktury z tohoto přiznání. Úřad to kontroluje.


Zaokrouhlení výkazu: aritmeticky (potvrdí mailem)


Podání přiznání elektronicky mohly velké společnosti, nyní všechny, lze podávat i tištěné.

Souhrnné hlášení

Souhrn kolik vnitrounijních dodávek zboží a kolik nákupů (pořízení zboží) bylo realizováno za čtvrtletí (na rozdíl od CZ, kde se eviduje jen dodání zboží). Netýká se služeb. Uvádějí se informace o dodání i třístranný obchod. Přemístění zboží se klasifikuje (a vykazuje) jako klasické dodání a nákup, je třeba vystavit fakturu.
Uvádí se suma dle DIČ v PLN. Zaokrouhluje se součet, údaje k jednotlivým DIČ jsou nezaokrouhlené.(?) Úřad kontroluje sumu z přiznání DPH na SH.

Oprava plnění dle doplňujících dokladů ovlivní DPH i SH.

Lze podávat na jednom formuláři (na hlavičce je informace, jde-li o dodání nebo nákup) nebo dvou.

Elekronická forma - bude doplněbo. Opravné hlášení - bude doplněno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export