Důležité:


Colné prípady (SK) - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2014.1100 ze dne 28.11.2014

Novinka Ukončení před tranzitem - přidána kontrola na vyplněnost a algoritmus čísla MRN před generováním podání zprávy DN_UVSO CZ047A (Návrh na ukončení režimu vývoz schváleným odesílatelem)


Oprava Import číselníků - obchodní operace

chybně se importovaly ob.operace :

7 Obchodné operácie v rámci projektov spoločnej ochrany alebo iných spoločných medzivládnych výrobných programov
8 Dodávky stavebného materiálu a zariadenia v súvislosti so stavbou alebo stavebno-inžinierskymi prácami, ktoré sú súčasťou zmluvy
9 Iné obchodné operácie

Opraveno. Nutno provést znovu import číselníků.Plugin 2.0.2014.1102 ze dne 24.11.2014

Novinka Vratky CLA - ICS Dovoz, ECS Vývoz

úprava pojmenování exportní dávky se žádostí o navrácení cla.
Přednost bude mít externí atribut Číslo licence v Nastavení parametrů.
Pokud nebude vyplněn, vezme se číslo povolení z organizační struktury.


Novinka Vratky, generování žádosti o navrácení cla

Do konfigurace přidány atributy pro: Deklarant identifikátor, Číslo licence, Referenční číslo.Plugin 2.0.2014.0602 ze dne 05.07.2014

Novinka ECS Vývoz - upraven export elementu EconomicProcedureFlag :

bude zavislý na nastavení volby v předložených podkladech a licencích.

 • není
 • 1=vstup do ek. režimu
 • 2=vystup z ek. režimu
 • 3=bez zápisu (do sk. ev.)Plugin 2.0.2014.0601 ze dne 09.06.2014

Oprava NCTS Přijatý - při exportu dávky SK044 mohlo dojít k chybě : Field ID not found.

Opraveno.Verze 2.0.2014.0500 ze dne 28.05.2014

Novinka Aktualizace číselníků, Ciselnik04.txt

zvláštní záznamy:

 • 10600 111 Údaje o príjemcovi zásielky sú neznáme

celní výhody:

 • 363 Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva – dary obvykle darované pri príležitosti uzatvorenia manželstva
 • 365 Výbava, študijné potreby a vybavenie domácnosti žiakov a študentov
 • 367 Zásielky zasielané jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe
 • 368 Investičný majetok a iné vybavenie dovážané pri premiestnení podnikateľských činností z tretej krajiny do Európskej únie
 • 369 Investičný majetok a iné vybavenie patriace osobám vykonávajúcim slobodné povolania a právnickým osobám vykonávajúcim neziskovú činnosť
 • 370 Laboratórne zvieratá a biologické alebo chemické látky určené na výskum
 • 371 Liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva
 • 372 Referenčné látky určené na kontrolu kvality liečiv
 • 373 Farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiach
 • 374 Tovar pre právnické osoby vykonávajúce charitatívnu alebo obdobnú činnosť
 • 375 Tovar dovážaný na podporu obetí živelnej pohromy
 • 376 Čestné vyznamenania a ocenenia
 • 377 Dary získané v rámci medzinárodných vzťahov
 • 378 Tovar určený pre najvyšších predstaviteľov štátov
 • 379 Vzorky tovaru nepatrnej hodnoty dovážané na podporu rozvoja obchodu
 • 380 Tlačoviny a reklamné materiály dovážané na podporu rozvoja obchodu
 • 381 Tovar dovážaný na skúšky, analýzy alebo pokusy
 • 382 Zásielky zasielané právnickým osobám zabezpečujúcim ochranu autorského práva alebo práva priemyselného vlastníctva a patentového práva
 • 383 Turistická informačná literatúra
 • 384 Rôzne dokumenty a predmety podľa čl. 104 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009
 • 385 Pomocné materiály na upevnenie a ochranu tovaru počas jeho prepravy
 • 386 Podstielka, krmivo a nápoje pre zvieratá počas ich prepravy
 • 387 Palivá a mazivá nachádzajúce sa v cestných motorových vozidlách a špeciálnych kontajneroch
 • 388 Materiály na stavbu, údržbu alebo výzdobu pamätníkov alebo cintorínov vojnových obetí
 • 389 Rakvy, pohrebné urny a ozdobné pohrebné predmety
 • 390 Tovar používaný alebo spotrebovaný počas výstavy alebo podobného podujatia
 • 571 Vrátený tovar
 • 572 Vrátený tovar za osobitných okolností - poľnohospodárske výrobky
 • 573 Vrátený tovar za osobitných okolností - oprava alebo obnova
 • 574 Zušľachtené výrobky, ktoré sa do Európskej únie vracajú po ich predchádzajúcom vývoze alebo spätnom vývoze
 • 575 Tovar dovážaný osobami požívajúcimi výsady a imunity podľa medzinárodného práva a tovar pre medzinárodné organizácie a ich zamestnancov
 • 576 Tovar dovážaný ozbrojenými silami iného štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy alebo zúčastneným štátom v Partnerstve za mier, na použitie ....
 • 577 Zlato dovážané Národnou bankou Slovenska
 • 578 Investičné zlato
 • 579 Plyn dovážaný prostredníctvom sústavy zemného plynu alebo siete, ktorá je ....
 • 580 Iný tovar oslobodený od dane z pridanej hodnoty
 • 581 Tovar dovážaný Európskou úniou, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a orgánmi nimi zriadenými ...Plugin 2.0.2014.0501 ze dne 26.05.2014

Novinka ECS Vývoz - úprava kontrol k SPZ:

(v souvislosti s novou verzí 3.3 fáze 2)


nebude již kontrolováno pravidlo PR026:
Ak Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) = "76" alebo "77" alebo Kombinácia režimov = "3171" alebo "3178" (odsek 37.1), tak odsek 18 nesmie byť uvedený.

Zůstává testováno
PR025:
Ak Kód druhu dopravy na hranici (odsek 25) = "5" (pošta) alebo "7" (potrubie), tak odsek 18 nesmie byť uvedený.
PR027:
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "C" alebo "F", tak odsek 18 je nepovinný.
PR096:
Ak nie je pre daný element aplikované žiadne z uvedených pravidiel, ktoré hovorí o povinnosti/nepovinnosti elementu, tak je element povinný.


Verze 2.0.2014.0201 ze dne 10.02.2014

Novinka Import Kurzovního lístku: přidána podpora importu celního kurzovního lístku ze stránek celní správy.

RSS z http://tqsinet.colnasprava.sk

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export