Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Cenotvorba v modulech Fakturace a Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Následující dokument je shrnutím možností cenotvorby v modulech Fakturace a Oběh zboží/Nákup a prodej

Definice prodejních cen v hlavní i cizí měně

Cenové úrovně

 • Ceny v CZK i cizích měnách jsou v systému Helios Orange primárně zadávány v tzv. cenových úrovních. Také je možné se potkat s označením „nabídkové ceny“, neboť seznam cenových úrovní je pojmenován „názvy nabídkových cen“.
 • Cenové úrovně mohou být jak prodejní, tak nákupní. Řešení nákupních cen ale není součástí tohoto dokumentu.
 • Každá organizace může mít přiřazenu právě jednu prodejní cenovou úroveň a právě jednu nákupní cenovou úroveň.
 • Helios Orange jako celek (platí pro všechny organizace) může mít v Konfiguraci zároveň nastavenu právě jednu prodejní cenovou úroveň jako výchozí („globální“, tzn. pro všechny dodávky).
 • Dále existuje možnost nastavit cenovou úroveň v Návazné skupině zboží a při definici slev ke Skupinám zboží
 • Helios Orange vyhledává prodejní cenu u položky v tomto pořadí:
  • Návazné skupiny zboží
  • Prodejní cenová úroveň u organizace
  • „globální“ prodejní cenová úroveň
 • Změny cen v cenových úrovních se dají dělat:
  • ručně (pro každou položku samostatně)
  • funkcí „přepočet nabídkových cen“
  • exportem do xls, změnami v něm a následným importem z xls

Podrobnější popis

Nabídkové sestavy typu Ceník

 • Doklad oběhu zboží Nabídková sestava, do které lze zařadit položky a tím jim definovat prodejní ceny. Při definici nabídkové sestavy se zvolí typ Ceník.
 • Doklad lze použít pro jednu vybranou organizaci (pokud se zadá na hlavičku dokladu) nebo pro více organizací (pak organizace v hlavičce dokladu nesmí být vyplněna).
 • Doklad lze omezit termínově. Pro termín OD se používá pole Termín dodávky, pro termín DO pole Splatnost.
 • Použití nabídkové sestavy typu ceník je možné pouze pro doklady na tom skladu, na kterém je nabídková sestava uložena.
 • Opakovaným zadáním položky na doklad se nechá vytvořit odstupňování cen dle množství (cena od 1 ks, cena od 5 ks, cena od 10 ks apod.).
 • Použití nabídkové sestavy typu ceník při tvorbě prodejního dokladu (expediční příkaz, výdejka, faktura vydaná) je buď závislé na obsluze (musí před zadáním první položky ručně vybrat, ze které nabídkové sestavy se má cena přebírat) nebo se dá nastavit automaticky přes tzv. Akce.
Tip U nabídkových sestav typu Ceník se DPH z ceníku se převezme pouze v případě, že je na položce DPH hodnota „není“.

Pokud je na položce nějaké DPH (např.0,10,15,21), tak se DPH z ceníku nedotahuje. Je to kvůli možným změnám sazby DPH v různých obdobích, aby nedošlo k natažení nesprávné sazby.

Akce

 • Funkcionalita Akce má uplatnění pro identifikaci skladových karet (bez řešení cen a slev), pro modul Pokladní prodej a také pro automatické využívání nabídkových sestav typu ceník.
 • V posledně jmenovaném využití se daná nabídková sestava typu ceník zařadí do akce.
 • U akce se definuje, pro které organizace je buď povolena nebo zakázána (záleží na zvoleném režimu definice organizací).
 • Využívání akce se nechá vypnout pomocí změny údaje Stav.

Podrobnější popis

Definice slev

Dílčí slevy

 • Všechny dílčí slevy lze přednastavit, tzn. že se uplatní automaticky.
 • Všechny dílčí slevy se zadávají procentem.
 • Na dokladech oběhu zboží je vidět 5 kategorií slev, viz pořadí 1. – 5. Pokud se slevy nesčítají, ale uplatňují postupně, vždy se uplatní v pořadí 1. – 5. Toto pořadí nelze měnit.


Sleva k souvisejícímu označení zboží (k návazným skupinám zboží)

 • Může být odstupňována dle množství nebo financí.
 • Před uplatněním slevy je možné dohledat cenu z libovolné cenové úrovně.
 • Cenovou úroveň a slevy můžete nastavit společné pro celou návaznou skupinu zboží (pravá myš – Nastavení slev ve skupině) nebo jednotlivě pro každou zařazovanou kmenovou kartu (při jejím zařazování, tzn. pravá myš – Zboží a služby – Nový / Oprava)


Sleva ke skupině zboží (Oběh zboží – Zboží a služby – Skupiny zboží)

a) sleva ke skupině zboží

 • Uplatňuje se bez závislosti na množství či ceně a vždy pro všechny organizace.

b) skupinová sleva a cena

 • Uplatňuje se bez závislosti na množství či ceně.
 • Lze ji nastavit pro konkrétní vybranou organizaci a lze ji termínově omezit (od – do).
 • Před uplatněním slevy je možné dohledat cenu z libovolné cenové úrovně.


Sleva ke kmeni zboží (Oběh zboží – Zboží a služby)

a) fixní sleva

 • Uplatňuje se bez závislosti na množství či ceně a vždy pro všechny organizace.

b) odstupňovaná sleva

 • Uplatňuje se odstupňovaně dle množství či ceny a vždy pro všechny organizace.

Při použití na dokladu se fixní a odstupňovaná sleva vždy sčítají do jedné výsledné slevy v procentech.


Sleva ke stavu skladu (Oběh zboží – Stav skladu)

 • Sleva zadaná ke skladové kartě, tzn. lze ji v rámci jedné kmenové karty nastavit různě na různé skladové karty (a tím definovat slevy podle skladů).
 • Uplatňuje se bez závislosti na množství či ceně a vždy pro všechny organizace.


Sleva k organizaci (Číselníky – Organizace – záložka 3 Ceny a slevy)

 • Sleva zadaná k organizaci, uplatňuje se od hodnoty (množství nebo ceny) pro veškeré dodávané zboží a služby.
 • Poznámka: v editoru organizací je ještě vidět záložka „ceny a slevy ke skupinám zboží“, což je pouze jiný pohled na Slevy ke skupině zboží (viz bod 2. výše)


Termínované slevy

 • procentní sleva uplatňovaná bez závislosti na množství nebo ceně
 • definuje se pro období platnosti OD – DO
 • sleva se vždy váže na konkrétní kmenovou kartu a cenovou úroveň, tzn. že se uplatní, pokud se cena na doklad zákazníka převezme z této cenové úrovně
 • z hlediska obsluhy je bohužel používání poměrně nešťastné, nelze se snadno podívat, které zboží je zařazeno v jaké termínované slevě (u konkrétního zboží se musí otevřít seznam nabídkových cen a pro každou z nich kontrolovat, zda neexistuje termínovaná sleva)
 • na dokladu oběhu zboží je možné cenu zobrazit a změnit tak, že v editoru konkrétní položky dokladu dáte pravou myš a funkci Další slevy.


Sumační slevy

 • Sumační slevy se zadávají výhradně ručně obsluhou na konkrétní doklad, nelze je přednastavit.


Procentní sleva uplatňovaná na dokladu dle jednotlivých částek DPH

 • Sleva zadaná buď částkou (v CZK, EUR apod.) nebo procentem.
 • Aplikuje se vždy na všechny položky dokladu sdružené v dané sazbě DPH
 • Výhradně ručně zadávaná položka, nelze ji přednastavit.


„Úprava ceny“ pro celý doklad (v procentech)

 • výhradně ručně zadávaná přirážka (kladné procento) nebo sleva (záporné procento) na konkrétním dokladu, nelze ji přednastavit, vždy v procentech
 • rozpouští se do všech položek dokladu (na kmenové kartě lze zakázat použití úpravy ceny pro danou kartu)


Sleva částkou (v CZK, EUR, …) pro konkrétní položku dokladu

 • Při vystavování dokladu, na položce dokladu, v editoru, lze zadat ještě slevu částkou k položce, ale pouze ručně, nelze ji nijak přednastavit.
 • Sleva částkou se uplatní jako poslední. Nejprve se spočítají všechny slevy a pak se uplatní sleva částkou.
Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export