Důležité:


Celní sklad - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2012.1203 ze dne 04.12.2012

Oprava Při pořizování či importu celních výdejek/příjemek mohlo dojít k hlášení chyby
Varování nebo chybová hláška Nesouhlasí měna nebo jednotka měny na zdrojovém a cílovém dokladu.

Opraveno.Verze 2.0.2012.1008 ze dne 09.11.2012

Oprava Generování zprávy "RHZ Žádost o vrácení cla": opravena chyba, kdy se pro více označených záznamů a vyběru skladu začínajícího nulou vygenerovala korektní zpráva pouze pro první z nich, přičemž další byly prázdné.Verze 2.0.2012.1001 ze dne 24.10.2012

Novinka Rozšiřující řešení - Oprava ICS 4100 - Blokace pro výdej v AZS/N

V případě dodatečného prokázání původu lze žádat o opravu ICS (snížení celní sazby) i když byly na ICS udělány odpisy. Pro žádost o opravu ICS je třeba vyčíslit zaplacené clo a clo, které již bylo vráceno. Současně nesmí být v systému rozpracovaná žádost o vratku. Po podání žádosti o opravu ICS nesmí Helios až do jejího vyřízení vydávat položky, kterých se oprava týká

Do menu Celní sklad nad položkami ICS dovoz přidána akce „Blokace pro výdej v AZS/N“. Tato akce pro označené řádky deklarace vypočítá a zobrazí sumarizační tabulku zaplaceného cla. Pokud bude u všech řádků v sloupci „Rozpracováno Kč“ nula (tedy nebude v systému rozpracovaná žádost o vratku), umožní po dotazu provést blokaci.

Blokace opraví u návazných položek celních příjemek zaplacené clo na 0, tím se docílí nevydávání z těchto řádků (je-li nastaven výdej odpovídající metodou). Dále opraví zaplacené clo na 0 i u všech předchozích dokladů ECS vývoz (dle MRN+pol. ICS), která nemají vyplněn „Datum žádosti o vratku“ (tím dotčené předchozí doklady vyřadí z generování žádosti o vratku).

Po opravě ICS přijde do Heliosu zpráva o provedené opravě, z níž si Helios načte nově vyměřené clo a pokud bude nenulové, odblokuje zablokované položky přijemky (do zaplaceného cla dá novou nenulovou hodnotu).

Poznámka: Vzhledem k úzkému okruhu firem, které řešení využijí, je řešeno jako registrovaný modul, tj. na vyžádání.Verze 2.0.2012.0901 ze dne 25.09.2012

Novinka Akce "Přehled pohybů celního skladu" nad ICS umí zobrazit pohyby zdrojových dokladů jak pro variantu, kdy je ICS

vygenerováno přímo, tak nově i pro variantu. kdy je nejprve vygenerováno NCP a z něj následně ICS.Verze 2.0.2012.0805 ze dne 07.09.2012

Novinka Při položkovém převodu se pro celní doklady nepřevádí údaj v poli Dodavatelská faktura.Verze 2.0.2012.0801 ze dne 23.08.2012

Novinka Upravena logika dotazu na sklad při generování zprávy "RHZ Žádost o vrácení cla". Nově se systém při spuštění generování zprávy pro více označených záznamů vynuceně dotazuje na sklad pouze 1x na začátku. Poté je tento sklad použit pro všechny označené ECS záznamy. Při novém spuštění generování zprávy je dotaz opět vyvolán. Lze tedy jednoduše vygenerovat zprávu pro tytéž označené záznamy, ale odlišný sklad.


Novinka Přehled pohybů celního skladu nad TabNCTS (ECS, ICS, NCP, NCTS) funguje nově i pro označené záznamy (nikoliv pouze pro aktuální záznam).

Pozn.: Posun po záznamech původního přehledu funguje v zobrazeném přehledu pouze při spuštění akce pro 1 neoznačený záznam.


Novinka V nastavení celního skladu (organizační struktura) je u výdeje nové kritérium pro slučování "Země původu".

Slouží jako možnost vypnout seskupování dle země původu pro režimy začínající 10, 11, 21, 22, 23 a 31 (u ostatních režimů se položky rozdělují dle země původu vždy). Má dopad pouze na slučování položek ECS vývoz generovaných z celních výdejek. Stav volby ovlivňuje hodnotu kolonky 34a.Kód země původu.Verze 2.0.2012.0606 ze dne 21.06.2012

Novinka V celních příjemkách a výdejkách byla na položkách prodloužena délka atributu „Číslo EUR.1 nebo Form. A“ z 20 na 35 znaků. Pozn.: Hodnota atributu je přenášena mezi doklady celního skladu a dále využita při generování ICS / NCP, kdy je vygenerován záznam do předložených dokladů s kódem N864 - Preferenční osvědčení o původu (preferenční deklarace o původu na faktuře; EUR.2).Verze 2.0.2012.0506 ze dne 05.06.2012

Novinka Generování NCP/ICS z pohybových dokladů celního skladu: upraven algoritmus pro dotahování celní MJ. Upřednostňuje se MJ v tabulce doplňkových kódů, pokud pro daný kód existuje záznam, jinak se použije MJ z celního sazebníku (původní chování).Verze 2.0.2012.0402 ze dne 03.04.2012

Novinka V souvislosti s ukončením platnosti kódu 1199 upraveno generování ICS Dovoz a ECS Vývoz z celního skladu.Verze 2.0.2012.0312 ze dne 22.03.2012

Novinka Celní sklad - Celní příjemky/Celní výdejky, akce pro zadání údajů pro Intrastat & PONx

Pokud není modul Celní případy a je modul Intrastat, pak Typ přímých obchodních nákladů bude přednastaven na: Pro účely intrastatu.
V opačném případě zůstává přednabídnuto Pro účely JSD = současné chování.


Novinka Možnost konfigurace pro akci "Rozpočet zaplaceného cla":

V konfiguraci skladu je na záložce Celní sklad volba metody rozpočtu zaplaceného cla (dle ceny /default/, dle množství).
Vlastní rozpočet zaplaceného cla do celních příjemek se pak provede podle zadané metody.


Novinka Při ručním spouštění akce "Doplnění MRN do skladu" nad doklady ICS Dovoz se v dialogu nově používá Datum propuštění (ve shodě s následnou logikou, kdy je toto datum použito pro automatický výpočet a doplnění lhůty do položek celních příjemek).

Jsou-li MRN, či Datum propuštění vyplněny na deklaraci, jsou v dialogu pouze zobrazeny a nelze je změnit.
Pokud vyplněny nejsou, je možné je v tomto dialogu zadat a po potvrzení dojde k zapsání jejich hodnot rovnou i do celní deklarace.


Novinka Celní výdej se lhůtou - změněno limitní kritérium pro výdej z položek příjemek se lhůtou. Dosud se umožnilo vydat z celních příjemek, kde byla lhůta větší nebo rovna datumu případu celní výdejky. Nově je omezení zpřísněno tak, že se jako limitní použije systémové datum (tj. GETDATE()), tzn. výdej je možný pouze z položek příjemek se lhůtou větší nebo rovnou dnešnímu datu.Verze 2.0.2012.0212 ze dne 17.02.2012

Novinka Generování ICS/NCP z celních příjemek - generování záznamů do PDO:
  • Pokud se generuje záznam N380 s číslem faktury pouze k 1. položce ICS/NCP, je tento označen příznakem "Platnost pro všechny položky".
  • Pokud se připojují celní dokumenty z příjemek pouze k 1. položce ICS/NCP, jsou označeny příznakem "Platnost pro všechny položky" (tj. pouze pro případ, kdy 1 dokladu ICS/NCP odpovídá 1 celní příjemka).


Novinka Akce Doplnění MRN nad ICS dovoz původně do Datumu projednání JSD celním úřadem na celních příjemkách vyplňovala Datum podání, nyní je opraveno na Datum propuštění.

Do Lhůty na celních příjemkách se vyplňovala lhůta odvozená od dnešního dne. Nově bude odvozena též od Data propuštění.
Změna se týká jak ručního spouštění akce, tak automatického vyvolání na pozadí (např. zprávami z CÚ).Verze 2.0.2012.0120 ze dne 24.01.2012

Novinka Akce nad ICS Dovoz "Doplnění MRN do skladu" (kromě doplnění MRN) rozpouští do položek celních příjemek, ze kterých ICS vzniklo, částku "Zaplacené clo".

Pokud bylo z celních příjemek nejprve vygenerováno NCP a z něj následně souhrnné ICS, k rozpuštění pro tuto kombinaci dříve nedošlo. Nově dojde k rozpuštění Zaplaceného cla i v těchto případech.


Novinka Rozšířena akce "Doplnění MRN do skladu" nad ICS Dovoz tak, že nově aktualizuje i lhůtu na položkách celních příjemek ze kterých ICS vzniklo (včetně případů souhrnného generování ICS z NCP).

Lhůta se spočítá jako aktuální datum + lhůta ve dnech vyplněná nad příslušným celním skladem. Pokud v konfiguraci celního skladu není zadána, neaktualizuje se.


Novinka V přehledu Zboží a služby je dostupná nová akce "Neexistující doplňkové kódy". Tato akce doplňuje stávající akci "Neexistující celní nomenklatury".

Akce vypíše karty zboží, které mají vyplněnu CN i DK, přičemž CN v sazebníku existuje, ale DK nikoliv.
Pro správné výsledky je třeba mít naimportovány aktuální celní číselníky (sazebník + doplňkové kódy).


Novinka Nad pohybovými doklady celního skladu je dostupná nová akce "Neexistující doplňkové kódy". Tato akce doplňuje stávající akci "Neexistující celní nomenklatury".

Akce vypíše karty zboží daného dokladu, které mají vyplněnu CN i DK, přičemž CN v sazebníku existuje, ale DK nikoliv.
Pro správné výsledky je třeba mít naimportovány aktuální celní číselníky (sazebník + doplňkové kódy).


Novinka Nad stavem skladu je dostupná nová akce "Neexistující doplňkové kódy". Tato akce doplňuje stávající akci "Neexistující celní nomenklatury".

Akce vypíše karty zboží vybraného skladu, které mají vyplněnu CN i DK, přičemž CN v sazebníku existuje, ale DK nikoliv.
Pro správné výsledky je třeba mít naimportovány aktuální celní číselníky (sazebník + doplňkové kódy).

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export