Důležité:


Celní sklad - Změny 2009

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 1.0.2009.0504 ze dne 19.06.2009

Oprava U celních výdejek byl odstraněn zaokrouhlovací problém u hmotnosti. Ten se za určitých okolností mohl projevit při celním výdeji, kdy došlo vlivem zaokrouhlení podílu vydávaného množství celní výdejkou vůči množství přijatého celní příjemkou ke ztrátě na 7. a dalším desetinném místě a následně se tímto upraveným koeficientem přepočely hodnoty závislých atributů (již zmíněná hmotnost, hmotnost brutto, množství obalů a zaplacené clo).Verze 1.0.2009.0409 ze dne 20.05.2009

Novinka Na celní výdejce je na záložce 4 - Sklad akce "Výběr celní příjemky pro převod....". Tato akce nově umožňuje po výběru zdrojové celní příjemky zadat požadované množství k výdeji.
Přednabídnuto je dostupné množství (celní zůstatek) na zvolené celní příjemce. Množství lze upravit dle potřeby. Pokud se nepodaří vydat požadované množství (např. jiný uživatel ve stejný okamžik část příjemky vyčerpá), vydá se to, co v danou chvíli lze, a uživatel je informován o neuspokojení původního požadavku.

Touto úpravou se též zjednoduší opakované zadávání výdejů shodného zboží z uživatelem zvolených příjemek s okamžitou volbou požadovaného množství, zatímco dříve bylo po výdeji zůstatku nutno následně využívat akce "Změna množství".


Novinka Daňový sklad nově generuje průvodní doklady i pro zboží, které je zařazeno do skupiny daní s nulovou sazbou (např. S412 - Tichá vína podle § 93 odst. 3 zákona). Doposud se pro tyto kódy daní průvodní doklad negeneroval.


Oprava Opravena chyba tisku Malého odpisového listu, kdy se tento tisk na obrazovce zobrazil korektně, ale při tisku (či uložení do souboru) se provedl nový přepočet zůstatků, přičemž tyto hodnoty byly na výtisku (příp. v souboru) nesprávně poníženy (od konečného zůstatku se opět odečetly všechny výdeje). Při dalším průchodu (uložení do souboru) bylo vše OK.Verze 1.0.2009.0316 ze dne 21.04.2009

Novinka Při generování celních dokladů (JSD Dovoz, JSD Vývoz, NCTS, ECS Vývoz) z celních příjemek/výdejek se v souladu se změnami příslušných celních předpisů k 1.4.2009 upravuje výpočet čisté hmotnosti:

odst. 38. vlastní hmotnost se přestává zaokrouhlovat na celá čísla


Novinka Byl upraven Velký odpisový list. Položky výdejek jsou nově sumovány dle následujících kritérií:

- Id položky příjemky, ze které je vydáváno, následně dle čísla výdejového JSD a pořadového čísla položky JSD
Tato změna povede u mnohonásobných výdejů ze shodných položek příjemek ke zkrácení tiskového výstupu v případech, kdy jsou tyto výdejkové položky následně sloučeny do stejné položky výdejového JSD.Verze 1.0.2009.0313 ze dne 02.04.2009

Oprava Opraven stav, kdy akce "Výběr celní příjemky pro převod" po výběru položky celní příjemky vygenerovala výdej s nulovým množstvím (týká se verze 1.0.2009.0308 a vyšší).Verze 1.0.2009.0312 ze dne 25.03.2009

Oprava Opravena chyba (týká se verze 1.0.2009.0308 a vyšší), kdy se při pořizování celních výdejek vždy u prvního výdeje z dané položky celní příjemky převzala celková cena z položky příjemky a neprovedl se přepočet dle množství a jednotkové ceny (ta byla v pořádku).

Tato verze zároveň automaticky provede opravu celkových cen u dotčených položek celních výdejek, za předpokladu. že z výdejek nebyly dosud vygenerovány celní doklady (JSD, ECS, NCTS, ...).
U opravených celních výdejek a jejich položek bude v atributu Datum změny zaznamenán okamžik provedení opravy, a v atributu Změnil bude uvedeno "HeO - automatický přepočet"Verze 1.0.2009.0311 ze dne 23.03.2009

Oprava Opravena chyba ve verzích 1.0.2009.0308 a 309, kdy se při pořizování celních výdejek do PONx převedl celý zbytek PONx z příjemky (případně jiná chybná hodnota).

Tato verze zároveň automaticky provede opravu PONx na všech dotčených celních výdejkách. Celní doklady (JSD, ECS, NCTS, ...) s chybnými PONx je nutno opravit ručně, nebo znovu vygenerovat.Verze 1.0.2009.0309 ze dne 18.03.2009

Novinka V konfiguraci celního skladu (na organizační struktuře) je v Podmínkách pro sestavení JSD výdej nový checkbox "Číslo

předchozího dokladu".
Pokud je zaškrtnut, budou se generovaná JSD z výdejek rozdělovat dle čísla předchozího dokladu.Verze 1.0.2009.0220 ze dne 26.02.2009

Novinka Při generování JSD ze vzoru se přenáší odstavec 1.Deklarace.Verze 1.0.2009.0217 ze dne 18.02.2009

Novinka Změna směru v zaokrouhlování PONx při generování dovozních JSD všech typů z celního skladu:

Při zaškrtnuté volbě "Fakturovaná cena vč.dopravy" se PONx nově zaokrouhlují na celá čísla směrem dolů (doposud bylo nahoru).
V ostatních případech zůstává v platnosti původní metoda (tj. na celá čísla směrem nahoru). Pozn.: Zaokrouhlení PONx probíhá vždy ve směru znaménka.Verze 1.0.2009.0212 ze dne 02.02.2009

Novinka Další zrychlení generování všech typů JSD z celního skladu (Dovoz z příjmu i výdeje, Vývoz, atd).Verze 1.0.2009.0201 ze dne 19.01.2009

Novinka Obvyklá cena zboží lze zadat na 6 desetinných míst (doposud bylo pouze na 2).


Novinka Zrychleno generování všech typů JSD z celního skladu (Dovoz z příjmu i výdeje, Vývoz, atd).Verze 1.0.2009.0101 ze dne 31.12.2008

Novinka Při generování celních dokladů (JSD Dovoz, JSD Vývoz, NCTS, ECS Vývoz) z celních příjemek/výdejek se v souladu se změnami příslušných celních předpisů k 1.1.2009 upravuje výpočet čisté hmotnosti a množství:

odst. 38. vlastní hmotnost: povolena hodnota 0.001, jinak zaokrouhlováno dle původních zvyklostí,
odst. 41. množství: nově zaokrouhlováno na 3 des.místa


Novinka Akce "Změna množství" na celní výdejce byla rozšířena o aktualizaci hodnoty Zaplaceného cla.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export