Důležité:


Celní případy CZ - nový celní kodex (UCC) od 1.5.2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Praktické změny v programu Helios Orange (CLA) od 1.5.2016

Dne 1.5.2016 vstoupí v platnost nový celní kodex Unie spolu se třemi prováděcími předpisy. Přináší opravdu velké množství změn, které však budou vstupovat v účinnost postupně během přechodného období až do roku 2020. V tomto textu uvádím pouze hlavní změny, které budou účinné hned k 1.5. a mají praktický dopad na práci deklaranta s programem Helios Orange.

Změna v typu dočasného skladu

Týká se modulů NCTS tranzit přijatý a Souhrnná deklarace. Typ dočasného skladu je určován výběrem ze seznamu podle obrázku.

Obrázek č.1
Tip Pokud máte povolení k provozování dočasného skladu, což bude naprostá většina schválených příjemců (tedy držitelů povolení na zjednodušené ukončování T1), použijte typ „Schválený dočasný sklad“.


Nová možnost při zj.postupu „Zboží nepředloženo“

Týká se ECS vývoz a ICS dovoz. Volbu mohou (zatím) využít pouze dovozci a vývozci elektrické energie, plynu a ropy při druhu dopravy 7 – doprava potrubím a vedením.

Obrázek č.2


U nových povolení zj.postupu v dovozu se ruší Hash

Týká se ICS dovoz s využitím zjednodušeného postupu. Pro NOVÁ povolení zj.postupu vydaná od 1.5.2016 se NESMÍ celníkům posílat Hash. Protože Helios nepozná, zda bylo povolení vydáno před nebo po 1.5., najdete v Nastavení parametrů, na záložce 7-NCTS nové zaškrtávátko „Posílat hash na CÚ“. Výchozí hodnota je ANO (zaškrtnuto). Pokud si to přepnete na NE (nezaškrtnuto), nebude Helios Hash posílat ani vyžadovat při OK+kontrola a to i když by v deklaraci byl naskenovaný dokument uveden.

Pokud tedy budete mít nové povolení zj.postupu a přitom chcete nadále skeny do deklarací uvádět pro vlastní potřebu nebo je máte nastavené u příjemek celních skladů a nechcete je zpětně mazat, přepněte si nové zaškrtávátko na NE.

Obrázek č.3


Změny v Celní sklady, hlavně v režimech AZS a Přepracování pod celním dohledem

Od 1.5.2016 se ruší režimy 4100 – aktivní zušlechťovací styk v systému navracení a 9100 – přepracování pod celním dohledem. Oba režimy se sloučí s režimem 5100 – AZS. S touto změnou je spojeno i širší využití tzv. Partnumberů (tedy podrobnější evidence na CÚ s rozlišením vašich skladů až na registrační čísla zboží). Proto je nutné, aby VŠICHNI uživatelé modulu Celní sklady a AZS zkontrolovali nastavení VŠECH svých skladů v Pomocné číselníky/Organizační struktura.

Tip Pokud jste dosud používali režimy 4100 nebo 9100, změňte si hodnoty v Implicitní režim příjem a výdej.
Tip Dále si zkontrolujte nastavení zaškrtávátka Uvádět PartNumber. Zaškrtnuto by mělo být POUZE pokud to po vás celní úřad v povolení AZS požaduje.
Obrázek č.4


Změny při propouštění materiálu a výrobků z režimu AZS do dovozních režimů

Týká se ICS dovoz v režimech následujících po AZS, hlavně tedy 4051.

Tip Pokud budete od 1.5. propouštět zušlechtěné výrobky z AZS do volného oběhu či jiného dovozního režimu, můžete propouštět buďto hotový výrobek s celní hodnotou a celní sazbou celého výrobku nebo pouze materiál dříve do AZS dovezený a do výrobku zapracovaný s celní hodnotou a celní sazbou dovezeného materiálu (to znamená využití odst. 3 článku 86 UCC). Aby Helios i systém celní správy věděly, jaký způsob jste si zvolili, přidali jsme zaškrtávátko do záložky 4-Závěrečné údaje. Pokud ho zaškrtnete, musíte vyplnit i datum vzniku celního dluhu (tedy datum propuštění nejstaršího předchozího dokladu do AZS) a na záložce 1-Hlavička uvést kurz platný v době vzniku celního dluhu.

Obrázek č.5


Tip Pokud povedete evidenci AZS v modulu Celní sklady, program při generování ICS dovoz z výdejky toto vše udělá sám. Pokud chcete využít odstavec 3 čl. 86 UCC, musíte použít pro generování ICS z výdejky vzor, ve kterém bude požadavek na využití odst. 3 čl. 86 UCC zaškrtnut.

Další novinkou v režimu 4051 na položkách ICS dovoz je rozlišení propouštěného zboží na materiál nebo výrobek. Pokud uvedete Materiál, bude Helios počítat celní a statistickou hodnotu jako obvykle automaticky včetně kalkulace zadaných PONx. Pokud ale uvedete Výrobek, bude automatické počítání hodnot vypnuto, protože celní hodnotou bude v tomto případě cena celého výrobku, ale statistickou hodnotou pouze hodnota materiálu v režimu AZS použitého pro výrobu propouštěného výrobku.

Obrázek č.6


Uvádění čísla zboží dvojího užití

Týká se ECS vývoz při vývozu zboží dvojího užití. V tomto případě se do předložených dokladů a osvědčení uvádí kód dokladu X002 – Vývozní povolení pro zboží dvojího užití a jeho označení. Pokud v označení není text „EU001“ až „EU006“, musí být vyplněna kolonka „Číslo zboží dvojího užití“.

Obrázek č.7


Nová funkce pro kopii předchozích dokladů z 1. položky do všech označených položek

Týká se ICS dovoz, ECS vývoz a NCTS vydaný a umožní kopii předchozích dokladů z 1. položky deklarace do všech označených položek. Pokud je u některého předchozího dokladu u 1. položky uvedena i hrubá hmotnost (typicky u dokladů odepisujících dočasný sklad, tedy 821 nebo 337), pak Helios při kopii takového předchozího dokladu do něj doplní i hrubou hmotnost z položky.

Tato funkce najde využití především při generování deklarací z příjemek celních skladů nebo při kopii Nová z aktuální nebo při importu položek deklarací z excelu apod., kdy vznikne nová deklarace s mnoha položkami bez vyplněných předchozích dokladů.

Tip Funkci vyvoláte v přehledu položek, tedy na záložce 3-Položky, pravým tlačítkem myši nebo kliknutím na tlačítko Akce.

Nová funkce pro výdej veškerého zůstatku v celním skladu

Týká se všech typů celních skladů a AZS a umožňuje vydat veškerý zůstatek třemi způsoby.

a) Veškerý zůstatek z označených příjemek
b) Veškerý zůstatek celého skladu (všech příjemek ze všech období)
c) Veškerý zůstatek po lhůtě (hlavně pro nový AZS)

Ve všech případech dojde k založení jedné výdejky a do ní proběhne výdej požadovaným způsobem.

Tip Funkci najdete v přehledu Celní příjemky po stisknutí pravého tlačítka myši nebo po kliknutí na tlačítko Akce.

Úprava nabídky pro generování celních deklarací z celních příjemek a výdejek

Týká se všech typů celních skladů a AZS. Z nabídky byly odstraněny již nepoužívané (papírové) druhy deklarací, naopak byla přidána možnost generovat ECS vývoz z celní příjemky, což podpoří možnost evidence pasivního zušlechťovacího styku a dočasného vývozu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export