Celní případy CZ – legislativní/procesní změny k 1. 1. 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Platnost a účinnost celního kodexu unie a souvisejících předpisů

Platnost a účinnost Modernizovaného celního kodexu (MCC) nařízení EP a Rady č. 450/2008

Rekapitulace vývoje:

Dnem 24. 6. 2008 (dvacátým dnem po vyhlášení – čl. 187) vstoupil v platnost, ale nabyl jen částečné účinnosti (tj. v rozsahu ustanovení dle čl. 188 odst. 1, upravujících zmocnění k vydání prováděcích předpisů)

Dnem účinnosti prováděcích předpisů, nejpozději však dnem 24. 6. 2013, mělo nastat nabytí úplné účinnosti Modernizovaného celního kodexu a zrušení celního kodexu Společenství (nařízení Rady č. 2913/92).

MCC byl přepracován do podoby návrhu nového celního kodexu Unie, kterým měl být MCC nahrazen před nejzazším datem jeho úplné účinnosti (24. 6. 2013).

Z důvodu zdržení legislativního procesu bylo datum jeho úplné účinnosti odloženo na 1. 11. 2013 (novela - nařízení EP a Rady č. 528/2013)

Bez tohoto opatření by se stal MCC plně účinným a celní kodex Společenství (nařízení Rady č. 2913/92) by byl zrušen. Tím by nastala nejistota ohledně skutečně použitelných celních předpisů a vznikla by překážka pro udržení komplexního a soudržného rámce celních předpisů Unie.

Dnem 30. 10. 2013 (dvacátým dnem po vyhlášení – čl. 287) - vstup v platnost a nabytí částečné účinnosti (tj. v rozsahu ustanovení dle čl. 288 odst. 1, upravujících zmocnění k vydání delegovaných a prováděcích aktů a zrušení a změny dosavadních předpisů). Dále došlo ke zrušení MCC (čl. 286 odst. 1), tedy před nabytím jeho úplné účinnosti (1. 11. 2013)

Dnem 1. 5. 2016 - nabytí úplné účinnosti (čl. 288 odst. 2) a zrušení celního kodexu Společenství (nařízení č. 2913/92), (čl. 286 odst. 2).

Zrušením MCC dnem 30. 10. 2013 nenastalo - nabytí jeho úplné účinnosti k odloženému datu 1. 11. 2013 nabytí účinností zrušovacího ustanovení vůči celnímu kodexu Společenství (nařízení Rady č. 2913/92)

Závěr: Celní kodex Společenství (nařízení Rady č. 2913/92) zůstává v platnosti a účinnosti do dne úplné účinnosti UCC (1. 5. 2016)

Upozornění Tato legislativní změna nemá v tomto okamžiku žádný dopad na IS Helios Orange.

Aktuální informace z oblasti TIR

Systém TIR v Ruské federaci

Federální celní správa Ruské federace (FCS) v průběhu roku 2013 oznámila změnu podmínek v souvislosti s používáním systému TIR na svém území v červenci 2013 bylo oznámeno požadování dodatečné záruky pro zboží přepravované na podkladě karnetu TIR s platností od 14.srpna 2013.

- Vyžadování dodatečné záruky bylo odůvodněno neschopností národního záručního sdružení plnit nadále své závazky vůči FCS a množstvím dosud nesplacených pohledávek FCS vůči národnímu sdružení,

- po výrazných protestech ze strany smluvních stran (EU a její členské státy, IRU) a dalších účastníků systému TIR (EHK OSN, přepravci, vývozci) posunula FCS počátek platnosti uvedených opatření na 14. září 2013,

- 13. září 2013 FCS oznámila, že opatření budou aplikována pouze pro celní oblast Dálného východu a celní oblast Sibiře ; aplikace opatření byla nadále postupně rozšiřována na další území,

- 19.11 2013 uvedená opatření pokrývala téměř celé území Ruské federace, jedinou výjimku tvořil Severozápadní region při hranicích s Finskem,

- 30.11 2013 oznámila FCS zrušení výpovědi národnímu záručnímu sdružení vládou Ruské federace a zachování systému TIR pro území Ruské federace nejméně do 1.7 2014,

- Ostatní opatření pro systém TIR zavedená FCS před 30.11 2013 ZŮSTÁVAJÍ NADÁLE V PLATNOSTI !


Předpoklad fungování systému TIR v Ruské federaci po 1.12 2013

- dle původních informací měl být systém TIR na základě výpovědi národnímu záručnímu sdružení ukončen a používání systému TIR pro území Ruské federace mělo být znemožněno,

- pro přepravu zboží mělo být nadále využíváno jiných systémů; jak pro přepravu zboží po území EU, tak i pro přepravu zboží po území Ruské federace,

- jedinou možností mělo zůstat použití systému TIR pro zboží tranzitující přes území Ruské federace do další země. I tak by však byl režim tranzitu na podkladě karnetu TIR pro přepravu zboží přes území Ruské federace pozastaven a přeprava by pokračovala po tomto území v jiném systému

- vláda Ruské federace na poslední chvíli (26.11 2013) rozhodla o odvolání výpovědi národnímu záručnímu sdružení a o zachování systému TIR pro území Ruské federace nejméně po dobu dalších šesti měsíců,

- dle prvotních oznámení měl být systém TIR zachován bez jakéhokoliv omezení

Aktuální informace k fungování systému TIR v Ruské federaci

- podle informací, Federální celní správa zveřejnila na svých internetových stránkách (v ruském jazyce), neplatí informace ohlášená (neoficiálně) 29.11 2013 zcela,

- platí informace, že ruská vláda zrušila platnost výpovědi národnímu záručnímu sdružení a odsunula termín výpovědi nejméně do 1.7 2014. V tomto termínu uložila GŘ Federální celní správy nalézt vhodné řešení pro zachování systému TIR pro území RF,

- neplatí informace, že systém TIR funguje pro území RF bez jakéhokoliv omezení. Federální celní správa nadále aplikuje územní diferenciaci pro umožnění res. neumožnění přepravy zboží na podkladě karnetu TIR.

- V současnosti je možné přepravovat zboží na podkladě karnetu TIR pouze přes vybrané celní úřady (nacházející se v severozápadní oblasti RF). Pro ostatní celní úřady je používání systému nadále znemožněno.

- V zásadě tedy platí stav, který byl nastaven před 1.12 2013, a opatření zavedená před tímto datem zůstávají nadále v platnosti.

- podle informace zveřejněné FCS na jejím webu dne 2. prosince 2013 nejsou karnety TIR akceptovány nadále níže uvedenými celními úřady:

 Centrální, Jižní, Severo-kavkazský, Volžský, Uralský, Sibiřský, Dálný východ, Domodědovo, Šeremetěvo, Vnukovo, Poskovský, Sebežský, Kingiseppský a Kaliningradský,

- dodatečná opatření se nevztahují na celní úřady:

 Vyborg, Karelia a Murmansk. Zároveň se dodatečná opatření nevztahují na operace TIR zahajované v Euroasijské celní unii v Bělorusku a Kazachstánu.

Předpokládané dopady

- opatření jsou významnou překážkou mezinárodního obchodu s RU z důvodu značných časových prodlev při překračování hranic

- mohou narušit plynulý tok zboží,

- zvyšují cenu exportovaného zboží z důvodů časových prodlev při přepravě a vznikajících nových nákladů na další zajištění celního dluhu,

- předběžně stanovený finanční dopad na dopravce a vývozce v ČR je podle zjištění GŘC (pokud se vezme v potaz celkový počet dokladů TIR vydaných do RU a předběžně určený nárůst nákladů) 20.000.000 EUR za jeden kalendářní rok (hrubý odhad).

Budoucí výhled

- vzhledem ke zkušenostem se způsoby, kterými se k problematice staví Federální celní správa RF nelze předpokládat, že do 1.7 2014 dojde k zásadnější změně a to ani přes silný mezinárodní tlak ze strany států úmluvy, EU, OSN, IRU a další zaujatých osob,

- GŘC bude ve věci dále jednat na půdě Evropské Komise a jakékoli případné změny budou v rámci možností distribuovány celním úřadům a jejich prostřednictvím veřejnosti v co nejkratších termínech,

- Aktuální informace k problematice lze rovněž čerpat na internetových stránkách národního záručního sdružení ČESMAD BOHEMIA (www.pro dopravce.cz) a Mezinárodní unie silniční dopravy IRU (www.iru.org).

Upozornění Tato opatření FSC nemají v tomto okamžiku žádný dopad na IS Helios Orange.


Aktuální informace z oblasti NCTS

Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP

- Odbor Celní GŘC provedl analýzu ukončování režimu tranzitu v ČR

- Součástí analýzy byla rovněž analýza ukončených TCP držitelem povolení ZJP schválený příjemce

Počty ukončených TCP v rámci ZJP:

NCTS_-_analyza

Nedostatky lze shrnout do následujících bodů:

- zboží je propouštěno držiteli povolení ZJP schválený odesílatel, aniž by bylo zboží na schváleném místě nakládky nebo až v okamžiku, kdy je zboží předkládáno CÚ určení,

- zboží je propouštěno držiteli povolení ZJP schválený odesílatel až v okamžiku, kdy je zboží předkládáno CÚ určení,

- držitelé povolení ZJP schválený příjemce akceptují faxové či emailové kopie TDD/TBDD,

- držitelé povolení ZJP schválený příjemce ukončují TCP aniž je zboží předloženo na schváleném místě vykládky,

- držitelé povolení ZJP schválený příjemce neprovádí kontrolu zásilky (výsledky vykládky zboží jsou nahlašovány v řádu minut či vteřin od obdržení povolení vykládky).

- Zjištěné nedostatky byly projednány s držiteli povolení ZJP schválený příjemce, přičemž jsou přijímána opatření k nápravě stavu

- Konkrétní zjištěné nedostatky u držiteli povolení ZJP schválený odesílatel budou projednány příslušnými CÚ

- CS ČR bude režim tranzitu z pohledu ZJP i nadále monitorovat

Verze NCTS 2013Q4

- Instalace do provozu 3. 12. 2013

- Pro výrobce komerčního softwaru vydán KEL v. 2.30

- 9.12.2013 byl vydán upřesňující KEL v. 2.31

Upozorňujeme zejména na následující změny:

- Napojení NCTS na Centrální registr subjektů

- Zpřísnění uvádění celních závěr v TCP

- Rozšíření kontroly zpráv D_N_POD a D_N_UVSO pro funkčnost ukončení VCP propuštěním TCP

- Zpřísnění uvádění předchozích dokladů v TCP u TCP, u kterých je předchozí režim vývozu

- Uvádění čísla listu karnetu TIR při ukončení v rámci ZJP schválený příjemce na podkladě karnetu TIR

- Podrobnosti zveřejněny v informaci k nové verzi, která je zveřejněna na internetu CS ČR (http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/ncts/Stranky/default.aspx ).

Upozornění Tyto změny již byly aplikovány do IS Helios Orange verze 2.0.2013.1102 ze dne 3.12.2013

Dotazy deklarantské veřejnosti

Dotaz: Můžete blíže specifikovat dopady nových kompetencí celní správy při kontrole mezinárodních přepravních povolení u silniční přepravy u zahraničních přepravních společností a to jak pro deklaranty – přímé zástupce, tak i do zjednodušených postupů v e-vývozu, popřípadě tranzitu?

Odpověď: V souvislosti s celním řízením je prováděna kontrola přepravních povolení (jednorázové povolení, povolení CEMT (roční, měsíční)). Toto znamená, že každý řidič přepravující zboží nově předkládá celnímu úřadu povolení k mezinárodní přepravě (týká se především řidičů a dopravních prostředků registrovaných ve třetí zemi). Na průběh celního řízení nemá tato kontrola dopad, tzn. zboží bude propuštěno do režimu vývozu nebo tranzitu nebo režim tranzitu bude ukončen. V případě zjištění nesrovnalostí v předloženém povolení nebo v případě, že povolení nebude předloženo, nebude řidiči umožněna další přeprava a to až do uhrazení správního poplatku za vydání náhradního povolení (správní poplatek se pohybuje v rozmezí od 10 000,- Kč do 50 000,- Kč).

Nejedná se o novou kompetenci, ale rozšíření kontrol mezinárodních přepravních povolení v silniční dopravě.

Pravomoc Celní správy ČR vychází ze zákona č. 11/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

V současné době je kontrola v rámci celního řízení spuštěna v pilotním provozu (kontrola je prováděna namátkově).

Spuštění ostrého provoz kontrol přepravních povolení se očekává v 1. čtvrtletí 2014 po vyhodnocení pilotního provozu.

Dopady pro deklarantskou veřejnost:

V rámci celního řízení bez využití ZJP budou kontrolována veškerá zahraniční vozidla, řidič bude předkládat v rámci celního řízení povolení k mezinárodní přepravě, přičemž při zjištění nesrovnalostí mu nebude umožněno pokračovat v přepravě až do uhrazení správního poplatku.

V rámci celního řízení s využitím ZJP bude kontrola prováděna namátkově, přičemž při zjištění nesrovnalostí se bude postupovat obdobně.

Upozornění Kontrolní činnost CS ČR v oblasti dopravních povolení nemají vliv na funkčnost IS Helios Orange.


Komunikační povolení

Změna koncepce:

- Jedno povolení pro všechny aspekty celního řízení

- Jedno sdělení pro všechny aspekty správy SPD

- Společné Podmínky elektronické komunikace

- Zveřejněny na webu CS

- V první fázi doplnění k povolení/sdělení

- V další fázi elektronické potvrzení se seznámením

- Parametry komunikace součástí povolení/sdělení

- Správa držitelem povolení/sdělení prostřednictvím web klienta

Časový harmonogram:

- Nasazení verze ASEO – prosinec 2013

- Přechodné období do příští verze ASEO (červen/září 2014)

- Souběh platnosti stávajících dílčích povolení v ZJP a nových v ASEO

- Od verze ASEO červen/září 2014 pouze nová povolení v ASEO – ukončení provozu ZJP

Upozornění Tato změna v systému ASEO nemá vliv na funkčnost/způsob nastavení parametrů IS Helios Orange. Pro všechna řízení budou použity jedny parametry komunikace.


Havarijní postupy

Dne 30. 9. 2013 došlo k výpadku systémů e-customs Celní správy ČR zajišťující elektronickou výměnu/zpracování dat mezi deklarantskou veřejností a datovým centrem celní správy.

Veškeré informace/odstávky systémů celní správy naleznete na stránkách celní správy (http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/nedostupnosti.aspx).

Jak na havarijní postupy

Zjednodušený postup

- pokyny pro použití Havarijních postupů naleznou deklaranti ve svých povoleních

- dochází k úplnému přechodu na papírovou formu podání

- při podání žádosti o vydání havarijních čísel zvážit jejich množství/počet

- požádat HelpDesk celní správy o přidělení havarijních čísel

- vytisknout doklady, doplnit havarijní číslo, razítko...

- po "zotavení" systémů, nejpozději všask následující pracovní den, dodat na CÚ podklady pro zápis havarijně vydaných dokladů


Nezjednodušený postup

- CÚ požádá HelpDesk o přidělení havarijních čísel,

- deklarant vyplní JSD

- dostaví se s dokladem a zbožím na CÚ, kterým podání projedná a havarijní doklad opatří přiděleným havarijním číslem a razítkem pro havarijní postup

- po "zotavení" systémů CÚ neprodleně takto vydané doklady zapíše do příslušných aplikací (CZ-CZ nelze ukončovat papírově).


Výpadek 30.9.2013

- vydáno 1966 havarijních čísel a z toho bylo 681 použito

- struktura havarijního čísla: 13CZ570000210001F

- problémy s koncem měsíce a změnou kurzu

- dodatečné celní prohlášení

- Letiště Ruzyně - problematické použití hav. postupů

- neznalost deklarantské veřejnosti s aplikováním Havarijních postupů

- neznalost některých CÚ s postupy v Havarijním systému

- chyby v použití číselné řady (vznik duplicit)

- problémy při výstupu v DE (spediční společnosti a dopravci)


Poučení z chyb

- havarijní doklady přidělují všichni přítomní pracovníci HelpDesku

- přidělená havarijní čísla zasílat prostřednictvím e-mailu (omezit vznik duplicit)

- informace CÚ o použití havarijních odesílat v kumulovaném tvaru

- připravit informační kampaň k použití Havarijních postupů (CÚ)


Navrhovaná opatření

- webovou stránku s informací o nedostupnosti systému umístit na stránkách MF, aby byla v případě nedostupnosti webu CS dostupná pro obchodní veřejnost

- dořešit nákup a výměnu UPS (proběhlo 8.12.2013)

- provést revizi elektrorozvodů napájejících informační centrum CS

- vybudování Záložního informačního centra CR (Státní tiskárna cenin)

- o vzniku a průběhu výpadku automatizovaně informovat vedení CS

- plánované odstávky systému směřovat mimo business time

Používání certifikátů z TARIC CZ

viz. (http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/smisena-pracovni-skupina-e-customs-sps/Stranky/18-zasedani-12122013.aspx) dokument k bodu 1.


Zdroj: (http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/smisena-pracovni-skupina-e-customs-sps/Stranky/18-zasedani-12122013.aspx)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export