Důležité:


Celní případy - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Novinka ICS Dovoz - upraveno zadávání země na předložených podkladech/licencích.

pro legislativu CZ : na 2znaky,
pro legislativu SK : na 4znaky.


Novinka ICS Dovoz - po importu xml zprávy CR_PROD (Propuštěno) se automaticky spustí nápočet sazeb,hodnot,částek DPH na hlavičce deklarace.


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz - na záložku RHÚ byl přidán CÚ Dohledu.

Exportuje se v xml zprávě DN_POD, DN_PODV elementech RHU/QRHU/COSUP.Novinka ICS Dovoz - na hlavičce deklarace, zál.DCH lze kliknout na tlačítko u atributu Číslo a datum faktury pro dotáhnutí označení faktury z předložených podkladů a licencí.

Vezme se první pro typy N380, N325, N935.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti pro vl.hmotnost, v xml DN_PODD CZ415A exportováno jako G08.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola na o.37 : Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu.

Zadání pole je vždy povinné, obsah se řídí podmínkami : PR295, PR313, PR352, PR449, PR519.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola QP43 : test G06, hrubá hmotnost nemůže být nižší než vlastní hmotnost.


Novinka Úprava automatického generování sazeb DPH při generování nové databáze.

Celní kódy budou vyplněny takto :

 • 1 - 21% - Základní sazba
 • 2 - 15% - Snížená sazba
 • 3 - 0% - Nulová sazba
 • 4 - 10% - Snížená sazba


Novinka Nákladové kusy - upravena možnost zadání hodnot z číselníku balení bez nutnosti prokliku do číselníku (přímý zápis z klávesnice).


Novinka Upraveno generování definic zpráv pro novou databázi.


Novinka ICS Dovoz, NCP, Záznamy deklaranta :

přidána akce pro rozpočet pojistného.
Pojistné bude rozpočítáno do všech položek deklarace, do odstavce DCH: B-17c pojištění.


Novinka ICS Dovoz: Rozpočet PONZ:

upraven rozpočet PONZ: Pro variantu když nebude fakturovaná cena včetně dopravy se rozpočet provede do odstavce 17a DCH, přepočte se oddíl B-DCH a nasumují se hodnoty do PONZ.
V případě fakt.ceny včetně dopravy se rozpočet chová po staru, rovněž v ECS Vývoz.


Novinka Odesíláníinformací o změně stavu dokladu :

přidán nový stav: Ukončeno, odepsáno.

Akce bude reagovat na importy xml zpráv :

ICS Dovoz : CI_UKOD CZ425A
- Informace o vyřízení režimu nebo celně schváleného určení
Celní úřad dovozu oznamuje vyřízení režimu nebo celně schváleného určení.

Souhrnná deklarace, NCTS Přijatý : CR_VYSD CZ389A
Potvrzení odepsání SD


Novinka ECS vývoz - import xml zprávy CR_PROV CZ529A vyžadoval správné zadání celních kódů v číselníku DPH.

Opraveno, není vyžadováno, pro import dat z této zprávy nejsou celní kódy DPH zapotřebí.Verze 2.0.2018.0910 ze dne 04.12.2018

Novinka ICS Dovoz - z exportní zprávy CZ415A byla odstraněna skupina QPRO a element QPRO02 Kód výsledku rozhodnutí.

Odstraněna kontrola QP34.


Oprava Importy dokladů přes pluginy: pokud byla použita akce Nová ze vzoru a vzorový doklad měl položky s ID větší než 99999 tak se zobrazila chyba: Arithmetic overflow.

Opraveno.Verze 2.0.2018.0909 ze dne 23.10.2018

Novinka Záruky - pokud byla zapsána výše záruky, nešla hodnota již vymazat, zůstávala 0. V exportu se exportovalo také 0.

Upraveno.Verze 2.0.2018.0902 ze dne 03.10.2018

Novinka ICS Dovoz - úprava exportu DIČ DPH, element TCE08 DIČ Příjemce - plátce DPH.

Do exportu zpráv DN_POD, DN_OPR zapracována pravidla:

 • PO271: Jestliže je deklarován některý z režimů "42" nebo "63", pak musí být DIČ příjemce použito, jinak nesmí být použito.
 • PR231: První dva znaky DIČ musí odpovídat kódu země EU (číselník ZEMEEU_D) a nesmí být "CZ".


Oprava Nákl. kusy na položkách - opraven stav, kdy při ručním přepisu kódu balení nákladových kusů se neuložila nová hodnota.Verze 2.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Novinka ECS Vývoz - přidána podpora importu datové zprávy CZ532A CI_VYJV

CÚ vývozu elektronicky informuje deklaranta o jeho právu na vyjádření ve smyslu článků 29 a 22 odst. 6 UCC


Novinka ECS Vývoz - přidána možnost zapsat data RHU:


Rozšíření struktury zprávy CZ515A
1. Byla přidána nová skupina "JEDNORÁZOVÉ POVOLENÍ RHÚ" (QRHU) do skupiny RHU ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV)

2. Přidána nová podmínka QP341: "JESTLIŽE je celní prohlášení podané současně jako žádost o povolení RHÚ,

PAK elementy "Číslo povolení" a "Země vydání povolení" NESMÍ být použity,
JINAK elementy "Číslo povolení" a "Země vydání povolení" MUSÍ být použity.

3. Podmínka QP431 přidána k elementu "Číslo povolení" (RHU02) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV) a CZ513A (D_N_OPRV)

4. Přidáno nové pravidlo QP340:
"JESTLIŽE je použit zjednodušený postupu MŘ v režimu vývoz,
PAK nelze žádat o udělení jednorázového povolení RHÚ."
5. Pravidlo QP340 přiřazeno k elementu "Žádost o povolení RHU" (RHU04) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV) a CZ513A (D_N_OPRV)

6. Přidána nová podmínka QP346:
"JESTLIŽE hodnota elementu „Žádost o povolení RHU“ je rovná 1,

PAK skupina „JEDNORÁZOVÉ POVOLENÍ RHÚ“ MUSÍ být uvedena,
JINAK skupina „JEDNORÁZOVÉ POVOLENÍ RHÚ“ NESMÍ být uvedena.""
7. Podmínka QP436 přiřazena ke skupině "JEDNORÁZOVÉ POVOLENÍ RHÚ" (QRHU) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV) a CZ513A (D_N_OPRV)

8. Do skupiny QRHU ve zprávě CZ528A (C_R_PRIV) přidán element "Místo zpracování nebo použití" (QRHU09)."


Novinka ICS Dovoz - do datové zprávy CZ423A DN_DJZCP byl přidán export skupiny TRAN - Údaje o transakci:

exportována budou data:
TRAN01 - Kód měny
TRAN02 - Fakturovaná částka
TRAN03 - Směnný kurz
TRAN04 - Druh obchodu.

Při exportu je zohledněna podmínka exportu D003_CZ423A :

Tato skupina je povinná u režimů: volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY) ,
aktivní zušlechťovací styk (51YY),
dočasné použití (53YY).
Nepoužije se pro režimy XX78, 71YY


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly D009:

Jestliže je použit ZJP místního řízení nebo zápis do záznamů deklaranta, PAK tento element musí mít hodnotu "1" nebo "2" nebo "3".


Novinka ICS Dovoz - do datové zprávy CZ423A DN_DJZCP byl přidán export elementu G13 Cena za položku.

Podmínky exportu jsou stejné jako v ICS Dovoz CZ415A DN_PODD :
REžim musí začínat na 0,4,6 nebo
51XX, 53XX nebo
se musí jednat o sklad typu D.


Novinka Kontejnery - rozšíření možnosti editace seznamu kontejnerů.


Novinka NCTS Přijatý -

Na spodní liště se může zobrazi tlačítko "Info od CÚ" - to je v případě, že přišla od celního úřadu datová informační zpráva.
Např. : CZ052A (CI_PODSD) - Informace o nutnosti podání celního prohlášení pro dočasné uskladnění


Novinka NCTS Přijatý - přidána podpora importu datové zprávy CZ052A :

CZ052A (C_I_PODSD) - Informace o nutnosti podání celního prohlášení pro dočasné uskladnění


Novinka NCTS Vydaný - storno :

umožněno odeslání žádosti o storno i pro stav Propuštěno.
V takovém případě nebude dle podmínky QP225 exportován atribut Typ odůvodnění QSTO114.


Novinka NCTS Vydaný - z exportu datových zpráv DN_POD CZ015A a DN_OPR CZ013A byly odstraněny exporty elementů

GUFVE - Omezení platnosti pro ES (GU/GUF/GUFVE) a
GUFVN - Omezení platnosti pro nečlenské státy ES (GU/GUF/GUFVN)


Novinka NCTS Vydaný - Vyrozumění o opravě na základě ustanovení § 17 odst. 2 celního zákona

Přidána podpora importu datové xml zprávy CZ079A CI_VOPT .


Novinka NCTS Vydaný - změna kontroly pr11

"Druh prohlášení" (G03) ve zprávách CZ015A (D_N_POD) a CZ013A (D_N_OPR):
"Na doplňkové deklaraci NESMÍ být použita hodnota "T-", "TIR", ani "T2SM".Verze 2.0.2018.0601 ze dne 19.07.2018

Novinka Generování ECS Vývoz z Vydaných faktur bude brát v úvahu Lhůtu z Nastavení parametrů na 7.záložce.


Novinka Generování ECS Vývoz z Vydaných faktur nebude generovat předchozí brát v úvahu Lhůtu z Nastavení parametrů na 7.záložce.


Novinka Import z Excelu/ ze schránky - pokud nebudou uvedeny atributy Kód CH, 37.CV , tak budou naplněny implicitními hodnotami ('1', '000').

(ICS Dovoz, NCP, Záznamy deklaranta, příp. ECS Vývoz).


Novinka V na hlavičce celní deklarace lze nechat přídělit vyšší číslo LRN kliknutím na akční tlačítko u políčka LRN.

Přidělení se provede pouze, pokud je doklad ve stavu Pořízeno nebo Chyba.
Nově bude přidáno další omezení, a to, že MRN musí být nepřidělené.


Novinka NCTS Vydaný - přiřazení ceníku/nabídky:

filtrace bude rozšířena o ceníky/nabídky pro organizaci Hl.povinný.


Novinka Rozšířeny kontroly obligatorních popisů na 5 a 7 míst celní nomenklatury.


Oprava ICS Dovoz - pokud se jednalo o RHU a byl zadán Zpracovatel bez EORI, tak se nevygenerovala zpráva pro podání deklarace.

Zobrazila se chyba "Parametr není správný".
Opraveno, data pro organizaci Zpracovatel se nebudou v takovém případě exportovat, skupina elementů TMAN je nepovinná.


Oprava Převody dokladů: předělána funkcionalita přepínání přehledu po převodu dokladů.

Občas (z důvodu nedokreslení komponenty gridu) se mohla zobrazit chybová hláška Access violation.
Opraveno.Verze 2.0.2018.0600 ze dne 27.06.2018

Novinka ICS Dovoz - výpočet cla - nová skupina cla 'J' - [např. z US 25%].


Novinka Nové funkcionality:

Generování Záznamů deklaranta - dostupné z celních příjemek i z celní výdejek.
Generování Dodatečných ICS dovoz (DCP) - dostupné z celních příjemek.Verze 2.0.2018.0500 ze dne 22.05.2018

Novinka ECS Vývoz - Datum propuštění bude zpřístupněn pro DCP.


Novinka ECS Vývoz - úprava exportu: Datum propuštění deklarace H36 ve zprávách CZ515A (D_N_PODV) a CZ513A (D_N_OPRV)

dle nové podmínky QP20HD:
Jestliže je vývozní prohlášení podáváno v havarijním postupu (tj. příznak havarijního postupu=1) nebo je podáváno dodatečně (tj. Příznak dodatečného VCP=1)
PAK tento element MUSÍ být použit
JINAK tento element NESMÍ být použitVerze 2.0.2018.0412 ze dne 27.04.2018

Oprava ICS Dovoz - úprava kontroly QP002_GPA:

pro doklady typu Z hlásilo chybu. Opraveno.


JESTLIŽE je kategorie předchozího dokladu "X" nebo je kategorie předchozího dokladu "Y" a zároveň je druh předchozího dokladu jiný než zápis do záznamů deklaranta ("CLE") PAK hodnota v Označení předchozího dokladu musí splňovat pravidla pro konstrukci MRN - kontrolní součet, délka 18 znaků.Verze 2.0.2018.0411 ze dne 25.04.2018

Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly D017_element:

Jestliže je kategorie předchozího dokladu Původní celní prohlášení (Y) a zároveň hodnota elementu H86=1 a zároveň druh dokladu je jiný než CLE,
PAK element musí být uveden.
JINAK element nesmí být uveden.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly D019:

JESTLIŽE je uvedena kategorie předchozího dokladu - Původní celní prohlášení (Y) a zároveň je druh předchozího dokladu jiný než zápis do záznamů deklaranta (CLE) a zároveň je předchozí režim uskladnění v celním skladu nebo jiný režim s hospodářským účinkem (51, 53, 54, 71, 78, 91, 92) nebo režim AZS/N (41) nebo dočasný vývoz (21, 22)
PAK
JESTLIŽE není "Druh prohlášení - střední část" následného dokladu je doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z)
nebo je "Druh prohlášení - střední část" následného dokladu je doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z) a zároveň není použit ZJP MŘ s upuštěním od povinnosti předkládat zboží (H86 = 1) s oběma druhy přepravy (na hranici/při příjezdu) pevnými dopravními zařízeními,
PAK element musí být použit
JINAK element nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly PO261:

Jestliže je Kategorie předchozího dokladu hodnota Z (Předchozí doklad)
nebo jestliže je Kategorie předchozího dokladu hodnota Y a zároveň je druh předchozícho dokladu CLE,
PAK element Číslo položky předchozího dokladu může být použit,
JINAK musí být použit.


Novinka PO249: JESTLIŽE Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu má hodnoty B01, 01B, B04, nebo 06B a Kategorie předchozího dokladu je Původní celní prohlášení (GPA03=Y) a zároveň je druh předchozího dokladu jiný než zápis do záznamů deklaranta (CLE),

PAK skupina VYVEZENÉ ZBOŽÍ musí být uvedena,
JINAK skupina VYVEZENÉ ZBOŽÍ nesmí být uvedena.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly PR272: JESTLIŽE je "Druh prohlášení - střední část" následného dokladu je doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z) a není použit ZJP MŘ s upuštěním od povinnosti předkládat zboží (H86 = 1) s oběma druhy přepravy (na hranici/při příjezdu) jinými než pevná dopravní zařízení,

PAK Kategorie předchozího dokladu musí mít hodnotu "Původní celní prohlášení" (GPA03=Y).


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly PR296: Jestliže je použit zvláštní režim, pak nelze použít "Druh prohlášení - střední část" pro zjednodušené nebo doplňkové celní prohlášení (C, F, Y).


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly: PR529:

JESTLIŽE je předchozí režim 00 (neexistuje žádný předchozí režim) a Druh prohlášení - střední část je doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z)
a zároveň oba druhy dopravy (na hranici/při příjezdu) jsou jiné než pevná dopravní zařízení,
a zároveň je zboží nepředloženo na základě povolení (H86 = 1)
a je použit ZJP MŘ,
PAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií X a zároveň alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií Y a druhem dokladu CLE.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly : PR530:

JESTLIŽE je předchozí režim RHÚ (41, 5Y, 7Y, 9Y) a Druh prohlášení - střední část je doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z)
a zároveň oba druhy dopravy (na hranici/při příjezdu) jsou jiné než pevná dopravní zařízení,
a zároveň je zboží nepředloženo na základě povolení (H86 = 1)
a je použit ZJP MŘ,
PAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií Y a druhem dokladu CLE a zároveň alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií Y a jiným druhem dokladu než CLE.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly PR531:

JESTLIŽE je předchozí režim 21, 22, 23 a Druh prohlášení - střední část je doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z)
a zároveň oba druhy dopravy (na hranici/při příjezdu) jsou jiné než pevná dopravní zařízení,
a zároveň je zboží nepředloženo na základě povolení (H86 = 1)
a je použit ZJP MŘ,
PAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií X a zároveň alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií Y a druhem dokladu CLE a zároveň alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií Y a jiným druhem dokladu než CLE.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly PR533:

Jestliže je zboží nepředloženo na základě povolení (H86 = 1), pak lze použít druh dokladu CLE, jinak nelze použít druh dokladu CLE.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly: QP92_H62: JESTLIŽE je zboží předloženo (H86 = 0),

PAK
Musí být uveden právě jeden z datových elementů:

 • Kód schváleného umístění zboží při příjezdu
 • Pracoviště celního úřadu při příjezdu
 • Sjednané umístění zboží při příjezdu,

JINAK nesmí být uveden žádný z těchto elementů.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly QP92_H63 navěšené na H63 ve zprávách CZ415A, CZ417A

QP92_H63:
JESTLIŽE je zboží předloženo (H86 = 0),
PAK
Musí být uveden právě jeden z datových elementů:

 • Kód schváleného umístění zboží při příjezdu
 • Pracoviště celního úřadu při příjezdu
 • Sjednané umístění zboží při příjezdu,

JINAK nesmí být uveden žádný z těchto elementů.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly: QP92_H78:

JESTLIŽE je zboží předloženo (H86 = 0),
PAK
Musí být uveden právě jeden z datových elementů:

 • Kód schváleného umístění zboží při příjezdu
 • Pracoviště celního úřadu při příjezdu
 • Sjednané umístění zboží při příjezdu,

JINAK nesmí být uveden žádný z těchto elementů.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly PR520:

JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení a zároveň je druh prohlášení střední část Z
nebo je použit zjednodušený postup místního řízení a zároveň jsou oba druhy dopravy (na hranici/při příjezdu) pevná dopravní zařízení a zároveň je druh prohlášení střední část C),
PAK zboží může být nepředloženo na základě povolení,
JINAK zboží musí být předloženo na základě povolení.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly QP002_GPA:

JESTLIŽE je kategorie předchozího dokladu X nebo je kategorie předchozího dokladu Y a zároveň je druh předchozího dokladu jiný než zápis do záznamů deklaranta (CLE)
PAK hodnota v Označení předchozího dokladu musí splňovat pravidla pro konstrukci MRN - kontrolní součet, délka 18 znaků.


Novinka NCTS Přijatý - pro havarijní postupy nebudou kopírovány položky.


Novinka NCTS Přijatý - na hlavičku deklarace byl přidán atribut Číslo přepravního povolení.

Nebude kopírován při akci Nová z aktuální/Ze vzoru.
Bude exportován ve zprávě CZ007A v elementu H811.


Novinka Nový druh dokladu: Záznamy deklaranta.Verze 2.0.2018.0400 ze dne 09.04.2018

Novinka ECS Vývoz - upravena kontrola vyplněnosti ek.MJ a ek.Množství : bude brán ohled na kontrolu QP339 pro režimy 21xx a 22xx.


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz : upraven detail hlášky pro kontrolu fakt.částek na položkách oproti hlavičce dokladu.


Novinka Nákl. kusy na položkách dokladu - umožněn import z clipboardu/excelu.

Nad seznamem pr.tl.myši/Ctrl+Alr+V.


Novinka Nastavení parametrů : povoleno vymazat data pro tisk razítka:

zál.č.7 Celní orgán - tisk razítka.


Novinka Upraveno zobrazování záložky RHU pouze na druh deklarace ICS/NCP.


Novinka Při vyplňování dop.kódu v editoru položek bude při odchodu z políčka kontrolována existence DK.


Oprava Při zadaném oddělovači datumu na 2znaky, např. '. ' se mohlo stát, že se zobrazila chybová hláška: Nesprávný datum.

Opraveno.


Oprava Generování ICS Dovoz z NCP : při fakturované částce větší než 2,147 mld došlo k chybě arithmetic overflow.

Opraveno.Verze 2.0.2018.0006 ze dne 28.02.2018

Novinka NCTS Přijatý - úprava přehledu zajištění.Verze 2.0.2018.0004 ze dne 06.02.2018

Novinka ICS Dovoz - přenos dat/zpráv pomocí def.zprávy Helios internal xml format : pro ICS Dovoz/NCP doklady byla přidána podpora přenosu dat Odesílatele.

Skupina/Element TCR.


Novinka Je-li v konfiguraci celního skladu nastaven přepínač "Předložené doklady / osvědčení připojovat z" na hodnotu "0=celní příjemky (default)", tj. přebírání dokumentů z příjemek, tak se při generování ICS z výdejek po připojení dokumentů k výdejce nově provede i založení dosud neexistujících faktur s kódem N380 z příjemek tak, aby byl výsledek bez duplicit.

Provedena úprava kontroly před založením faktur s kódem N380 - testuje se existence čísel faktur v dokumentech bez ohledu na kód dokladu (eliminace případných duplicit čísel faktur při použití jiných kódů, např. N325).
Výsledek najdete v přehledu "Předložené doklady / osvědčení" u každé položky ICS.Verze 2.0.2018.0001 ze dne 17.01.2018

Novinka Editor dokladu, tlačítko Podání: před vlastním zavřením editoru se provede kontrola vyplněnosti dat.

V případě chybných dat se zobrazí seznam chyb, editor se nezavře, podání neproběhne.


Novinka Hlavička celního dokladu : povoleno přejmenování atributů: Dopravce, Řidič.


Novinka ECS Vývoz - na hlavičce deklarace byl zpřístupněn atribut DCP.


Novinka Pro zprávy pro opravu v modulech ICS Dovoz, ECS Vývoz, NCTS Vydaný, Souhrnn deklarace se mohlo stát, že nešla vygenerovat xml zpráva.

Zobrazila se chyba : Zprávu nešlo uložit v kódování ISO-8859-2.
(Popis zboží např. obsahuje znak €.)
Opraveno.


Novinka Přehled definice zpráv : upraven dialog pro zadání původního šifrovacího certifikátu a původního podepisovacího certifikátu.

Kontrola vyplněnosti byla nastavena opačně.

Při akci podepisovacího se do přehledu načtou všechny certifikáty, které jsou použity v definici zpráv na záložce el.podpis.

Při akci šifrovací certifikát se načtou certifikáty z def.zpráv ze záložky šifrování.
Tato funkcionalita se nemění !


Novinka Odesílání informací o změně stavu :

přidána podpora pro stav "Ukončeno,opraveno".
Stav se nastavuje přijetím zpráv :

 • ICS Dovoz : CI_IOPD
 • ECS Vývoz : CI_VOP

CI_IOPD : přijetím této xml zprávy již nebudou aktualizována data dokladu !


Novinka ICS Dovoz - import VIN kódů z excelu.

Upraven import pro podporu pouze jednoho sloupce - seznamu VIN kódů.


Novinka Dopravce - na hlavičce dokladu zál..2 Organizace - pro zadání řidiče bude přehled filtrován na kontaktní osoby dané organizace, pokud je zadána.


Novinka Export zajištění pro vícenásobné jištění : ošetřen export pro neopakování skupin GU, GU01.

Týká se podávacích xml zpráv :

 • ICS_DNPODD
 • ICS_DNPODCN
 • DN_UKO
 • DN_SD
 • DN_POD


Novinka Zajištění celního dluhu : atribut "Omezení platnosti EU" bylo povoleno zadání "není".


Novinka Je-li na kmenové kartě (Dodatek ke kmenovým kartám) zadáno "Číslo povolení k průmyslové montáži", tak při generování ICS dovoz z celní příjemky se toto číslo použije pro vygenerování předloženého dokladu N990 i při kódu preference 123 (dosud bylo pouze pro kódy 115 a 140).
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export