Důležité:


Celní případy - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2015.1231 ze dne 31.12.2015

Novinka ICS Dovoz - upraveno generovani dodatecnych ICS z NCP.

V NCP bude na 3 des.mista.


Novinka Změna limitu pro vyměření cla z 275 Kč na 271 Kč.

Upraveny akce Výpočet cla v editoru položky a akce pro hromadné výpočty položek.


Oprava ICS Dovoz - podání storna - občas se mohlo stát, že jako datum podání storna byl v xml odeslán datum následujícího dne.

Opraveno.Verze 2.0.2015.1200 ze dne 14.12.2015

Novinka ECS Vývoz, NCTS Vydaný - Další zvláštní okolnosti - zrušení kódu B Lodní a letecké zásoby.

Platné hodnoty pro : ECS : A - Poštovní a expresní zásilky E - Oprávněné hospodářské subjekty

NCTS : A - Poštovní a expresní zásilky C - Silniční doprava D - Železniční doprava E - Oprávněné hospodářské subjekty


Novinka Export do xml pro CÚ : ošetřen export 'dlouhé pomlčky' v popisu zboží a dalších textových elementech.


Novinka NCTS Přijatý - následná evidence - do tiskového zdroje xNCTSTPPNasledneNCTSTCP byly přidány položky :

- Nomenklatura - Doplňkový kód - Popis zboží - Základ DPH


Novinka ICS Dovoz - generování dodatečných ICS z NCP :

upraveno generování pro vyhovění kontrole PR274:

JESTLIŽE "Druh prohlášení - střední část" následného dokladu je doplňkové celní prohlášení ("Y" nebo "Z"), PAK JESTLIŽE je na položce použita zvláštní odpisová MJ, PAK se "Množství zboží ve zvláštní odpisové jednotce" na položce musí rovnat součtu "Množství zboží v měrné jednotce" na všech předchozích dokladech položky DCP. JINAK se "Množství zboží v měrné jednotce" na položce musí rovnat součtu "Množství zboží v měrné jednotce" na všech předchozích dokladech položky DCP.

neboli : Ekon.MJ a ekon.množství bude mít přednost před sazebníkovým MJ a množství, pokud jsou vyplněny.

Novinka EUR - rozšířena pole FakturaPxx na 30znaků.


Novinka NCTS, ECS - exporty organizací : ošetřen export s CRLF (odřádkování v číselníku organizací v názvu, ulici nebo místu).


Oprava EUR - položkové hmotnosti nebylo možné zadat prázdné, zůstávala zadána nula.

Opraveno.


Oprava CMR, EUR : v editorech chybělo omezení zadání čísla na 6 číslic.

Opraveno.Verze 2.0.2015.1110 ze dne 01.12.2015

Novinka ICS Dovoz - číselníky.

Do importu a stahovaných NCTS číselníků byly přidány číselníky:

 • Obligatorní popis: Oblpopis.xml
 • Obligatorní hodnota: Oblcislo.xml

Přehledy jsou umístěny pod celním sazebníkem, obsahují povinné texty pro označení zboží, případně hodnoty, které musí být zapsány v textu popisu zboží. Číselníky jsou rovněž dostupné z přehledu celního sazebníku při výběru celního zařazení (lokální menu - akce...).


Novinka ICS Dovoz - přidány kontroly PR509:

PR509: Popis zboží musí odpovídat sazebnímu zařazení zboží, a proto musí obsahovat alespoň jedno slovo , odvozené ze základu slova uvedeného v číselníku OBLPOPIS a z každé skupiny slov uvedené v číselníku OBLPOPIS od nejobecnější KN až k nejpřesněji určené KN.

Kontrola popisu zboží se bude provádět postupně od obecnější KN ke konkrétnějšímu určení zboží. Napřed se vyhledají řádky s uvedením KN na 4 míst, provede se pro ně kontrola. Následně se hledají řádky s uvedením KN na 6 míst a pro ně se provede kontrola. Následuje hledání a kontrola postupně pro KN uvedenou na 8 a 10 míst. Pokud ve kterémkoliv kroku popis zboží nevyhoví kontrole, další kontroly se již neprovádí.
Kontrola pro dohledanou KN se provede tak, že se vyberou všechny řádky s daným počtem míst KN. Pro každý takto vybraný KN se řádky v číselníku rozdělí do skupin podle „Číslo skupiny pro KN“. Popis zboží celní deklarace kontrolou projde v pořádku pokud obsahuje alespoň jedno slovo z každé číslem identifikované skupiny slov pro KN.


První příklad: Deklarované zboží s KN 4016930010 a popisem „Kaučukové těsnění pro letadlo“ bude zkontrolováno takto:
1) V číselníku bude dohledán řádek s KN 4016 s tím, že je pro něj uvedeno pouze jediné slovo „kaučuk. Toto slovo je uvedeno v popisu zboží, kontrola pro zbož. kód 4016 je proto v pořádku.
2) V číselníku nejsou žádné odpovídající řádky s KN uvedenou na 6 ani 8 míst a proto aplikace přejde rovnou k hledání řádků s KN uvedenou na 10 míst.
3) V číselníku budou dohledány řádky s KN 4016930010. Ty jsou celkem 3. Ve skupině číslo 1 jsou slova „těsnění“ a „podlož“, proto aplikace bude zkoumat zda popis zboží obsahuje alespoň jedno z těchto slov. Ve skupině číslo 2 je pouze slovo „letadlo“. Protože popis zboží obsahuje slovo „těsnění“ je splněn požadavek skupiny číslo 1 a slovem „letadlo“ je splněn požadavek skupiny číslo 2.
4) Žádné další řádky odpovídající deklarovanému zbož. kódu v číselníku nejsou a proto deklarovaný popis zboží projde kontrolou v pořádku.

Druhý příklad: Deklarované zboží s KN 4013200000 a popisem „Duše typu používaného u jízdních kol“
1) V číselníku nejsou žádné odpovídající řádky s KN uvedenou na 4 místa a proto aplikace začne vyhledávat řádky s KN na 6 míst.
2) V číselníku budou dohledány řádky s KN 401320. Ty jsou celkem 2. Ve skupině číslo 1 je slovo „duše“, které je uvedeno v deklarovaném popisu. Ve skupině číslo 2 je sousloví „jízdní kolo“. Bohužel toto sousloví není v deklarovaném popisu uvedeno ve stejném tvaru.
3) Aplikace odmítne podání celního prohlášení s poukázáním nové pravidlo a s tím, že chybí sousloví „jízdní kolo“.

Kontroly výskytu povinných číselných údajů s porovnáním jejich hodnoty NEBUDOU implementovány ! Nelze dohledat konkrétní čísla v textu a odlišit je od jiných číselných údajů označující značky a čísla palet, množství, hmotnosti atd....

Dále na toto téma bude ke stažení uživ. příručka.


Novinka ECS Vývoz - do předložených podkladů, osvědčení, licencí byl přidán
 • export elementu Dop.záznamy: GPD04
 • odpis z licencí: označení, MJ, množství.

viz popis GŘC KEL:
1. Přidán nový element "Doplňující záznamy k dokladu" (GPD04) do skupiny "PŘEDLOŽENÉ PODKLADY / OSVĚDČENÍ A POVOLENÍ" (GPD) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ551A (C_R_NPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ599A (C_R_DPH)
2. Přidána nová skupina "ODPISOVÁ MĚRNÁ JEDNOTKA" (GPDMJO) a dva nové elementy "Měrná jednotka" (GPDMJO01) a "Množství zboží v měrné jednotce" (GPDMJO02) do skupiny "PŘEDLOŽENÉ PODKLADY / OSVĚDČENÍ A POVOLENÍ" (GPD) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ551A (C_R_NPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ599A (C_R_DPH)


Novinka Ošetření exportu textových elementů - odřádkování bude automaticky v exportu nahrazeno mezerou.

Platí pro zprávy:

 • DNPODSVP
 • DNSTO
 • DNPODV
 • DNDNCP
 • DNPOD
 • DNSTOD
 • DIPAT
 • DIPATV
 • DNPODDCN
 • DNOSD
 • DNSD
 • DNPODD


Novinka ICS Dovoz - přidána nová zpráva CZ477A C_I_DZPO - Informace o aktuálním stavu CP po dořešení zpochybnění


Novinka NCTS Vydaný - upravena kontrola C589

která je přiřazena k elementu "Místo vykládky" (H22) ve zprávách CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR):

JESTLIŽE "Ukazatel dalších zvláštních okolností" = 'E'
PAK tento element MŮŽE být uveden
JINAK tento element MUSÍ být uveden


Novinka NCTS Vydaný - přidána kontrola vyplněnosti QP446:

1. Přidáno nové pravidlo QP446:
JESTLIŽE je použit ZJP SO
PAK MUSÍ být uvedena alespoň jedna skupina PŘEDCHOZÍ DOKLADY s kategorií "X" nebo "Y" JINAK ZJP SO nemůže být použit.
2. Pravidlo QP446 přidáno ke skupině "POLOŽKA ZBOŽÍ" (G) ve zprávě CZ015A (D_N_POD).


Novinka Změna znění pravidla C587, které je přiřazeno ke skupině "TRASA" (ITI) ve zprávách CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR):

JESTLIŽE je použit element Security
PAK tato skupina MUSÍ být uvedena
JINAK tato skupina NESMÍ být uvedena


Novinka NCTS Vydaný / ECS Vývoz - upraveny kontroly vyplněnosti SPZ o.18, o.21 : QP430, QP431

1. Změna znění pravidla QP430, které je přiřazeno k elementu "Totožnost dopravního prostředku při odjezdu" (QSPV01) ve zprávách CZ015A (D_N_POD) a CZ013A (D_N_OPR)
JESTLIŽE je se jedná o silniční dopravu (Druh dopravy ve vnitrozemí = 3)
PAK délka elementu "Totožnost dopravního prostředku při odjezdu" musí odpovídat standardní délce registrační značky (SPZ) v dané zemi a smí obsahovat pouze číslice nebo velká písmena s tím, že současně musí být uvedeno minimálně jedno písmeno a jedno číslo.
2. Změna znění pravidla QP431, které je přiřazeno k elementu "Totožnost dopravního prostředku při přestupu hranice" (HDOPRH01N) ve zprávách CZ015A (D_N_POD) a CZ013A (D_N_OPR): JESTLIŽE je se jedná o silniční dopravu (Druh dopravy na hranici = 3)
PAK element "Totožnost dopravního prostředku při přestupu hranice" musí odpovídat standardní délce registrační značky (SPZ) v dané zemi a smí obsahovat pouze číslice nebo velká písmena s tím, že současně musí být uvedeno minimálně jedno písmeno a jedno číslo.


Novinka Zrušení exportu XML elementu LNG.

v současné chvíli jsou elementy LNG buď ve stavu O, nebo je tam přidáno pravidlo QP19 pro jejich možnost uvedení, nebo zákaz uvedení, pokud není exportován souvztažný element dat. Výhledově budou na straně celní správy zrušeny úplně.

Dotčené zprávy a xml elementy:

 • CZ515A DN_PODV, CZ513A DN_OPRV
  • H85LNG
  • QSPV01LNG
  • DOPRH01LNG
  • SIID01LNG
  • G04LNG
  • GP01LNG
  • GPA02LNG
  • GPD02LNG
  • GSM01LNG
 • CZ514A DN_STOV
  • QSTO07LNG
 • CZ507A DN_UKOV
  • H60LNG
  • H62LNG
  • QDORS01LNG
 • CZ047A DN_UVSO
  • H60LNG
  • H62LNG
  • QDORS01LNG
 • DI_PAT CZ103A
  • REPLNG
 • DN_POD, DN_OPR CZ015A CZ013A
  • REPLNG
  • H85LNG
  • H22LNG
  • QSPV01LNG
  • HDOPRH01NLNG
  • SIID01LNG
  • G04LNG
  • GPA02LNG
  • GPA04LNG
  • GPD02LNG
  • GPD04LNG
  • GSM01LNG
  • GP01LNG
 • DN_UKO CZ007A
  • H60LNG
  • H62LNG
  • QDORS01LNG
  • EV01LNG
  • EVI02LNG
  • EVI05LNG
  • EVI07LNG
  • EVSIID01LNG
  • EVT07LNG
  • EVT10LNG
  • QEVT01LNG
 • DN_STO CZ014A
  • REPLNG
  • QSTO07LNG
 • DI_VYK CZ044A
  • VYK03LNG
 • DI_DODP CZ530A
  • GPA02LNG
 • DN_OSD CZ384A
  • GP01LNG
  • GPD02LNG
  • GPD04LNG
  • GSM01LNG
 • DN_SD CZ380A
  • GP01LNG
  • GPD02LNG
  • GPD04LNG
  • GSM01LNG
  • QDORS01LNG
 • internal Helios format
  • H85LNG
  • QSPV01LNG
  • DOPRH01LNG
  • SIID01LNG
  • G04LNG
  • GP01LNG
  • GPA02LNG
  • GPD02LNG
  • GSM01LNGVerze 2.0.2015.1100 ze dne 25.11.2015

Novinka ICS Dovoz - při importu zprávy CZ429A CR_PROD se zaktualizuje případné označení záruční listiny, pokud je vystavena na daný doklad. Atribut Popis, pokud není vyplněn.


Novinka ICS Dovoz - výpočet cla - v případě kombinované sazby vycházející z různých základů, bude každá složka cla AXX zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

Ne až celkový výsledek jako doposud.


Novinka Generování Samostatného odpisu z celní výdejky

upraveno předvyplňování:

 • CÚ Dovozu z hlavičky posledního Sam.odpisu stejných parametrů
 • CÚ vyřízení režimu a volba Vývoz z EU - z první položky posledního Sam.odpisu stejných parametrů


Novinka Samostatný odpis - úprava exportu zprávy DN_ODPD - partnumber v elementu GPAMP se bude exportovat pouze je-li vyplněn a jedná-li se o předchozí režim 41.


Novinka Generování samostatného odpisu z celní výdejky : upraveno předvyplnění atributů : nomenklatura, dop.kód, popis zboží.

Bude převzato z posledního sam. odpisu shodných celních parametrů.Verze 2.0.2015.0902 ze dne 09.11.2015

Novinka NCTS Přijatý - upraveno zaokrouhlování hmotností na položkách - nově na 3 des.místa. (z důvodu podání CIM-OTS zpráva OTS07)


Oprava ECS, NCTS Vydaný - při žádosti o storno (pouze verze 2.0.2015.0900 se chybně exportovaly hodnoty pro typ důvodu Omyl a Zvláštní okolnosti (0,1).

Správně má být v xml (1,2) dle číselníku DUVSTO.
Opraveno.Verze 2.0.2015.0900 ze dne 12.10.2015

Novinka ECS Vývoz - dle KEL 2.31, ID změny=216 byly přidány kontroly vyplněnosti na SPZ : QP430 a QP431.

QP430: "JESTLIŽE je se jedná o silniční dopravu (Druh dopravy ve vnitrozemí = 3)
PAK tento element "Totožnost dopravního prostředku při odjezdu" musí obsahovat minimálně 4 a maximálně 10 alfanumerických znaků (povolené jsou jenom číslice a velké písmena) a současně musí být uvedeno minimálně jedno písmeno a jedno číslo."
Pravidlo QP430 přiřazeno k elementu "Totožnost dopravního prostředku při odjezdu" (QSPV01) ve zprávách CZ515A a CZ513A

QP431: "JESTLIŽE je se jedná o silniční dopravu (Druh dopravy na hranici = 3)
PAK element "Totožnost dopravního prostředku při přestupu hranice" musí obsahovat minimálně 4 a maximálně 10 alfanumerických znaků (povolené jsou jenom číslice a velké písmena) a současně musí být uvedeno minimálně jedno písmeno a jedno číslo."
Pravidlo QP431 přiřazeno k elementu "Totožnost dopravního prostředku při přestupu hranice" (DOPRH01) ve zprávách CZ515A a CZ513A


Novinka Úprava převodu dokladu NCTS Přijatý - na jiný typ (ICS Dovoz).

Na cílovém dokladu dojde k automatickému přiřazení LRN označení.Verze 2.0.2015.0804 ze dne 21.09.2015

Oprava Import celního sazebníku - u verze 2.0.2015.0508 se neimportovaly měrné jednotky v celním sazebníku.

Opraveno.


Oprava V akci Zprávy - Přehled zpráv k aktuálnímu záznamu - zobrazení sloupce Formát zprávy - Detail přes Nastav - od verze 2.0.2015.0508 se přestal vyplňovat.

Opraveno.Verze 2.0.2015.0800 ze dne 14.09.2015

Novinka Akce "Načtení předchozích dokladů z CS" nad položkami ICS a dalšími vybranými druhy deklarací nově přenáší do předchozích dokladů i Číslo rozhodnutí CÚ z nastavení celního skladu a dle legislativy vyplní zemi.


Novinka ECS Vývoz - na předložených podkladech a licencí lze zadávat scany dokumentů. Funkčnost podobná jako na ICS Dovoz.

Slouží pouze k evidenčním - interním účelům deklaranta.
Na celní úřad se nepřenáší!


Novinka ICS Dovoz - změna kontroly D019:

QGPA07 Číslo povolení
QGPA08 Země vydání povolení

"D019: JESTLIŽE je uvedena kategorie předchozího dokladu - Původní celní prohlášení ("Y") a zároveň je předchozí režim uskladnění v celním skladu nebo jiný režim s hospodářským účinkem ("51", "53", "54", "71", "78", "91", "92") nebo režim AZS/N ("41") nebo dočasný vývoz ("21", "22") a zároveň Druh prohlášení - střední část není doplňkové celní prohlášení ("Y" nebo "Z"),
PAK element musí být použit,
JINAK element nesmí být použit."


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti - test DIČ/DIČ DPH Deklaranta pro varianty položek bez kódu B00.


Novinka Import celního sazebníku tarzbozi.xml : úprava importu pro variantu číselníku s velkými písmeny v názvu elementů.


Novinka Import celních úřadů a jejich rolí : úprava importu pro variantu číselníků s velkými písmeny v názvu elementů.


Novinka Interní XML formát pro přenos dat - přidána podpora přenosu Celního úřadu kontroly.


Novinka NCTS Vydaný - přidána kontrola vyplněnosti QP297 :

„Předchozí režim“ může nabývat hodnot „02“, „41“ nebo „51“ jedině v případě, kdy element "Druh prohlášení "(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička" nebo na úrovni skupiny "POLOŽKA ZBOŽÍ") = "T1".


Novinka NCTS Vydaný - Přidáno nové pravidlo QP444:

"JESTLIŽE element "Druh prohlášení"(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička" nebo na úrovni skupiny "POLOŽKA ZBOŽÍ") obsahuje hodnotu "T2" nebo "T2F" PAK element "Předchozí režim" NESMÍ obsahovat hodnotu 31."
2. Pravidlo QP444 přiřazeno k elementu "Předchozí režim" (G24) ve zprávách CZ015A a CZ013A


Novinka NCTS Vydaný - přidána kontrola vyplněnosti pr11 :

Na doplňkové deklaraci NESMÍ být použita hodnota "T-" ani "TIR".


Novinka NCTS Vydaný - přidána kontrola vyplněnosti QP445:

JESTLIŽE je použit ZJP SO
PAK element "Druh předchozího dokladu" NESMÍ obsahovat hodnotu "ZZZ".


Novinka NCTS Vydaný - upraven výběr předchozích režimů na položkách dokladu.


Novinka NCTS Vydaný - úprava kontrol vyplněnosti SPZ o.18, o.21 : QP430, QP431

Přidáno nové pravidlo QP430:
"JESTLIŽE je se jedná o silniční dopravu (Druh dopravy ve vnitrozemí = 3)
PAK tento element "Totožnost dopravního prostředku při odjezdu" musí obsahovat minimálně 4 a maximálně 10 alfanumerických znaků (povolené jsou jenom číslice a velké písmena) a současně musí být uvedeno minimálně jedno písmeno a jedno číslo."
Pravidlo QP430 přiřazeno k elementu "Totožnost dopravního prostředku při odjezdu" (QSPV01) ve zprávách CZ015A a CZ013A
Přidáno nové pravidlo QP431:
"JESTLIŽE je se jedná o silniční dopravu (Druh dopravy na hranici = 3)
PAK element "Totožnost dopravního prostředku při přestupu hranice" musí obsahovat minimálně 4 a maximálně 10 alfanumerických znaků (povolené jsou jenom číslice a velké písmena) a současně musí být uvedeno minimálně jedno písmeno a jedno číslo."
Pravidlo QP431 přiřazeno k elementu "Totožnost dopravního prostředku při přestupu hranice" (HDOPRH01N) ve zprávách CZ015A a CZ013A


Novinka Přípravná fakturace - přidány práva na generování pokladních dokladů a generování faktur vydaných.


Novinka Svobodné celní pásmo, zpřístupněny možnosti pro export zpráv:
 • Interní xml formát pro přenos dat mezi pobočkami. XML (NCTS/ECS/ICS Helios Orange)
 • Archivace zpráv


Novinka Svobodné celní pásmo, přidána práva pro akce:
 • Otevření případu
 • Nová z aktuální
  *Nová ze vzoru


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti dokladu - přepočet cen na položkách proti hlavičkovému kurzu. Při změně kurzu na hlavičce a již existujících položkách, lze spustit akci pro automatické přepočítání cen položek.


Oprava ICS Dovoz - výpočet cla : u špatně vyplněné položky mohlo dojít při výpočtu cla (doplňování údajů certifikátů) k chybě : Incorrect syntax near ')'.

Opraveno.


Oprava ICS Dovoz, ECS Vývoz - úprava akce Kalkulace slev a přirážek.

Do dialogu se nepřebírala hodnota jednotky množství pro měnu.
Opraveno.Verze 2.0.2015.0508 ze dne 15.07.2015

Novinka Při převodu ECS Vývoz na NCTS Vydaný se nebude přenášet Celní úřad určení.


Novinka Převod dokladu ECS Vývoz na NCTS Tranzit Vydaný: Předložené doklady/Osvědčení

bude provedena záměna kódů druhu podkladu.
pro druhy:

 • N720 Nákladní list CIM
 • N730 Silniční nákladní list
 • N740 Letecký nákladní list
 • N380 Obchodní faktura
 • N952 Karnet TIR

na jejich alternativy pro ECS Vývoz.Verze 2.0.2015.0504 ze dne 03.06.2015

Oprava Souhrnná deklarace - při akce Nový, Oprava - vyskočila ve verzi 2.0.2015.0502 chyba Access violation.

Opraveno.Verze 2.0.2015.0502 ze dne 02.06.2015

Novinka ICS Dovoz - změna exportu dat pro podání CZ415A, CZ417A u organizací

TOP - Žadatel o jednorázové povolení RHÚ
TMAN - Zpracovatel / jiná zůčastněná osoba

nebudou exportována data organizace, pouze EORI.
Změna zpětně nekompatibilní, viz změnový GŘC KEL v.1.61
ID změny 578 + 581.


Novinka Upraveny tiskové fromuláře

TDD/TBDD:
-571 ECS Vývoz - Doprovodný doklad s razítkem
-852 ECS Vývoz - VBDD Doprovodný doklad
-853 ECS Vývoz - VBDD Doprovodný doklad s razítkem
-570 ECS Vývoz - VDD Doprovodný doklad
Před obdržením zprávy CZ029A (C_R_PRO) tisknout TDD/TBDD s podtiskem "Určeno pouze pro hlavního poviného". Tisk razítka schváleného odesílatele umožnit až po přijetí zprávy CZ029A (C_R_PRO)

VDD/VBDD:
-850 TBDD - Doprovodný doklad
-851 TBDD - Doprovodný doklad razítko
-546 TDD - Doprovodný doklad A
-549 TDD - Doprovodný doklad A razítko
Před obdržením zprávy CZ529A (C_R_PROV) tisknout VDD s podtiskem "Určeno pouze pro deklaranta/vývozce". Tisk razítka deklaranta/vývozce umožnit až po přijetí zprávy CZ529A (C_R_PROV).


Novinka ICS Dovoz - změna kontroly D019:

D019: JESTLIŽE je uvedena kategorie předchozího dokladu - Původní celní prohlášení ("Y") a zároveň je předchozí režim uskladnění v celním skladu nebo jiný režim s hospodářským účinkem ("51", "53", "54", "71", "78", "91", "92") nebo režim AZS/N ("41") nebo dočasný vývoz ("21", "22", "23") a zároveň Druh prohlášení - střední část není doplňkové celní prohlášení ("Y" nebo "Z"),
PAK element musí být použit,
JINAK element nesmí být použit.

Novinka ECS Vývoz - odstraněna kontrola QP430 na SPZ, ta se týká pouze modulu NCTS Vydaný.Verze 2.0.2015.0500 ze dne 25.05.2015

Novinka ICS Dovoz - změna kontroly D019

D019: JESTLIŽE je uvedena kategorie předchozího dokladu - Původní celní prohlášení ("Y") a zároveň je předchozí režim uskladnění v celním skladu nebo jiný režim s hospodářským účinkem ("51", "53", "54", "71", "78", "91", "92") nebo režim

AZS/N ("41") nebo dočasný vývoz ("21", "22", "23") a zároveň Druh prohlášení - střední část není doplňkové celní prohlášení ("Y" nebo "Z"),
PAK element musí být použit,
JINAK element nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly na délku popisu zboží, nově může být do 600-ti znaků.


Novinka ICS Dovoz - export vozidel (VIN, Rok výroby, značka,...) :

upraven export - pořadí v xml datech bude dle pořadí zadání v editoru.


Novinka ICS Dovoz - změna exportu dat pro podání CZ415A, CZ417A u organizací:

TOP - Žadatel o jednorázové povolení RHÚ
TMAN - Zpracovatel / jiná zůčastněná osoba

nebudou exportována data organizace, pouze EORI.
Změna zpětně nekompatibilní, viz změnový GŘC KEL v.1.61
ID změny 578 + 581.


Novinka NCTS Vydaný - přidány kontroly vyplněnosti SPZ o.18, o.21 : QP430, QP431

Přidáno nové pravidlo QP430:
JESTLIŽE je se jedná o silniční dopravu (Druh dopravy ve vnitrozemí = 3)
PAK tento element "Totožnost dopravního prostředku při odjezdu" musí obsahovat minimálně 6 a maximálně 10 alfanumerických znaků (povolené jsou jenom číslice a velké písmena) a současně musí být uvedeno minimálně jedno písmeno a jedno číslo.
Pravidlo QP430 přiřazeno k elementu "Totožnost dopravního prostředku při odjezdu" (QSPV01) ve zprávách CZ015A a CZ013A
Přidáno nové pravidlo QP431:
JESTLIŽE je se jedná o silniční dopravu (Druh dopravy na hranici = 3)
PAK element "Totožnost dopravního prostředku při přestupu hranice" musí obsahovat minimálně 6 a maximálně 10 alfanumerických znaků (povolené jsou jenom číslice a velké písmena) a současně musí být uvedeno minimálně jedno písmeno a jedno číslo.
Pravidlo QP431 přiřazeno k elementu "Totožnost dopravního prostředku při přestupu hranice" (HDOPRH01N) ve zprávách CZ015A a CZ013A


Novinka Přehledová akce "Návazné celní případy" dostupná nad přehledy NCST přijatý, ECS Vývoz, ICS Dovoz a Sohrnná deklarace umožňuje nově zobrazit tento přehled i za označené záznamy.


Novinka SVP - svobodné celní pásmo, úprava exportu organizací:
 • Ukladatel
 • Držitel povolení
 • Vlastník zboží

nebudou exportovány elementy 08 DIČ.Verze 2.0.2015.0300 ze dne 27.03.2015

Novinka ICS Dovoz - Automatické načítání odpovědí - import dávky CZ428A (Přijato) a změna dat:
 • Sjednané umístění zboží Kód
 • Sjednané umístění zboží Umístění
 • Celní úřad při příjezdu
 • Příznak zjednodušeného postupu

V takovém případě vyskočila info hláška o změně dat.
Upraveno, info text bude zobrazen pouze ve standartním načítání, nebude zobrazen v akci automatického načítání. Změna dat bude provedena v obojím případě, jako doposud.


Novinka Zvýšení zabezpečení při odesílání zpráv.


Oprava ICS Dovoz - import dat ze zprávy CR_PROD CZ429A - pokud nejsou v xml datech obsaženy poplatky, a položka je s druhou sníženou sazbou (10%) - celní kód:
 • R201 Druhá snížená sazba DPH u zboží číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106 - Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti
 • R202 Druhá snížená sazba DPH u zboží číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004 a 3006. Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely
 • R203 Druhá snížená sazba DPH u zboží číselných kódů 4901, 4903 a 4904 - Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované (mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy)

byla chybně doplněna sazba snížená (15%).

Opraveno.Verze 2.0.2015.0200 ze dne 26.02.2015

Novinka Nový celní modul Svobodné celní pásmo.

Nový druh deklarace, s možností převodu na ICS, ECS, NCTS Vydaný,
napojení na Odesílání informací při změně stavu,
napojení na přípravnou fakturaci.
napojení na kontroly vyplněnosti.

V nastavení parametrů přidány atributy pro nastavení LRN.
IDSubjektu se používá z ICS Dovoz.

Scénáře datových výměn podání, viz. dokumentace GŘC Elektronické celní řízení na CÚ dovozu, kapitola 2.10. Uložení zboží do svobodného pásma.

xml zprávy:

 • DN_PODSVP
 • CI_REGSVP
 • CR_UMSVP
 • CI_VYSVP
 • DN_OPRSVP
 • CR_POPRSVP
 • DN_STOSVP
 • CR_STOSVP
 • CI_CHB

možnosti podání, oprav, storna.


Novinka Generování dodatečných ICS Dovoz z NCP Dovoz - hrubá hmotnost nebude zaokrouhlována pro legislativu CZ.

(zůstává pro leg. SK, dle pravidla PR068, do 1kg na 3 des.místa, jinak zaokrouhlení matematicky)


Novinka NCTS Přijatý - po vyplnění MRN a odchodu z políčka systém dohledává GuidScénáře z NCTS Vydaného se stejným MRN, po nalezení se zaktualizuje.

Zrušeno. Nebudou shodné scénáře, ač je shodné MRN.


Novinka Předložené podklady a licence, akce Kopie podkladů z první položky - bude vždy přebírat přiložené scany dokumentů, bez ohledu na nastavení v parametrech - to zůstává pro kopii dokladu, kopii položky, převod dokladu.


Novinka Přípravná fakturace

Pro generování Vydaných faktiur z Přípravných faktur se bude brát ohled na měnu,kurz, jednotku měny. + stávající: odběratel+řada+zakázka.


Novinka ICS Dovoz - výpočet cla: úprava akce pro výpočet cla, pokud výpočet vychází z hmotnosti.

Doposud nebyla celní sazba v takovém případě vyplňována, byla zobrazena hláška, že sazba vychází z jiného základu.
Upraveno.Verze 2.0.2015.0100 ze dne 29.01.2015

Novinka Úprava převodu dokladů ECS Vývoz -> ECS Výstup, NCTS Vydaný -> NCTS Přijatý: GuidScénáře se nebude kopírovat.

Úprava párování odpovědí od GŘC, v souvislosti se zaváděním jednoho povolení pro různé režimy, nebude dohledáván doklad podle druhu deklarace a GuidScénáře, ale pouze podle GuidScénáře.
(Dočasně může být problém napárování u neukončených dokladů, které vznikly dokladovým převodem a mají stejný guid ECS Vývoz/Výstup, NCTS Vydaný/Přijatý. Řešením je dočasně vymazat atribut GuidScénáře u dokladu, na nějž nemá být odpověď navázána - uživ.akce změna stavu v editoru dokladu.)


Novinka ECS Vývoz - do dávky DN_PODV byl přidán export kurzu pro měny s poměrem 1/100.Verze 2.0.2015.0011 ze dne 21.01.2015

Novinka Změna limitu pro vyměření cla z 256 Kč na 275 Kč.

Upraveny akce Výpočet cla v editoru položky a akce pro hromadné výpočty položek.Verze 2.0.2015.0010 ze dne 16.01.2015

Novinka JSD Dovoz - akce výpočet CLA - hromadně nad přehledem položek : akce byla napojena na novou webovou službu pro výpočet cla určenou pro ICS Dovoz.


Novinka NCTS Vydaný - pro deklarace TIR nešlo posílat opravné podání, chyběl element TP08 Držitel TIR ID.

Opraveno.


Novinka NCTS Vydany - REPLNG.

Při exportu zprávy DI_PAT CZ103A Odpověď HP na šetření mohla přijít zpět chyba:
Chyba QP30 :
JESTLIŽE je použit Kód zastupování = 1 a datová skupina ZÁSTUPCE je použita,
PAK datové elementy označené touto podmínkou MUSÍ být vyplněny
JINAK NEMUSÍ být vyplněny

Pro úspěšné podání DI_PAT bylo zapotřebí smazat údaje jméno a funkce zástupce.
Opraveno.Verze 2.0.2015.0000 ze dne 07.01.2015

Novinka JSD Dovoz - "starý dovoz" - napojen na novou webovou službu pro výpočet cla určenou pro ICS Dovoz.

bez podpory předložených podkladů, SPD2 kódu, kódu preference záruky, upřesnění MJ, upřesnění alternativní MJ, označení kvóty.


Novinka Kopie dokladu, Nová z aktuální, Nová ze vzoru - do nově vzniklého dokladu stejného typu se přenesou vazby na hlavičkové podklady, ale jen tehdy, pokud je v nastavení parametrů zaškrtnuto na 4.záložce v sekci Kopie dokladů zaškrtávátko "/ skeny" pro daný typ dokladu.


Oprava Ve zprávě Žádost o zrušení TCP - DN_STO (CZ014A) se v elementu <REP> - zástupce neexportoval element <REPLNG>.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export