Důležité:


Celní případy - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2011.1208 ze dne 21.12.2011

Novinka Napojení číselníku organizací na webové databáze AEO, EORI.

V číselníku organizací byly přeskupeny akce Obchodní rejstřík na internetu F7 + ČR - Insolvenční rejstřík na internetu Ctrl+F7 pod společné submenu: Rejstříky.
Pokud je instalován modul: Celní případy, Celní sklad, nebo Intrastat, pak jsou přidány další dvě akce:

 • AEO - Oprávněný hospodářský subjekt
 • EORI - Identifikátor hospodářského subjektu

Pomocí akce AEO (Authorised Economic Operators) se lze připojit do databáze oprávněných hospodářských subjektů, výsledek hledání se zobrazí v prohlížeči, kde lze dále navázat (filtrovat, hledat, zjišťovat podrobnosti,...). Vyhledávání v této databázi je dle názvu organizace.

Akce EORI (Economic operator´s identifier) se napojí na databázi Evropského registru čísel EORI. Spárování je provedeno na základě EORI identifikátoru.
Od 1.7.2009 se hospodářské subjekty při styku s celní správou musí, za podmínek stanovených v celních předpisech, identifikovat EORI číslem. Tuto povinnost stanovuje nařízení Komise (ES) č.312/2009 ze dne 16.dubna 2009, kterým se mění nařízení (EHS) č.2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č.2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.


Novinka ICS Dovoz:
 • zrušení kontroly PO256
 • zrušení kontroly PR243
 • zavedení kontroly na vyplnění skupiny POPL - celková výše poplatků/způsob platby.

PO256:
Jestliže je použit zjednodušený postup místního řízení (ZJP MŘ) nebo zjednodušený postup zjednodušeného celního prohlášení (ZJP ZCP),
PAK skupina musí být použita,
JINAK skupina může být použita.

PR243: Jestliže je vyměřován celní dluh
Pak musí být vyplněn způsob platby CD.


Novinka ECS Vývoz - akce Zákazy a omezení 2012.

Úprava akce Zákazy a omezení 2012: akce předá seznam deklarovaných podkladů, certifikátů a osvědčení do celní webové služby, a výsledek uloží k dané položce deklarace.
Výsledek lze kdykoli zobrazit akcí editoru Zobrazit XML výsledek.
Pokud si webová služba žádá další podklady, je zobrazen editor pro jejich zadání, pro každý požadavek je dynamicky vytvořena skupina pro odpověď. V odpovědi lze zvolit ze seznamu možných certifikátů, případně lze hned vyplnit Označení, Doplňující údaje, Země a Stav.

Po potvrzení dialogu budou potřebné záznamy vytvořeny.


Novinka ICS Dovoz, přidána kontrola PR406:

JESTLIŽE je ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění roven 9NPH - Nepožadování jistoty při placení v hotovosti,
PAK celková výše zajišťovaného celního dluhu musí být vyšší než 0 Kč.


Novinka Nová akce "Doplnění licencí z osvědčení" v přehledech položek modulů

ICS Dovoz/NCP/ECS Vývoz.
K dané položce dotáhne osvědčení z přehledu Osvědčení na základě shody Zbožového a doplňkového kódu a zaškrtnuté volby Dovoz/Vývoz.
Pracuje nad označenými položkami.


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz, Rozpočet PONx:

V editoru rozpočtu PONZ, PONEU, PONT - pokud dojde ke změně měny, bude kurz automaticky aktualizován.


Novinka Exporty ad hoc EORI pro neobchodní zboží v poštovním styku

Opravena podpora exportu ad hoc eori pro zprávy:

 • oprava
 • storno
 • potvrzení doručení rozhodnutí o propuštění zboží do režimu


Novinka Souhrnná deklarace - do importu pomocí Helios Orange - interní formát byla přidána podpora importu: Číslo přepravního dokladu (CIM) - element AOSD49.


Novinka Datum a čas podání bude aktualizován před vlastním generováním podávací zprávy.

Týká se zpráv:

 • DN_POD, DN_UKO, DN_PODV, DN_UKOV, DN_UVSO, ICS_DN_PODD, ICS_DN_PODDCN, DN_SD
 • ICS_DN_VRAT
 • EMCS_DN_AADSUB, EMCS_DN_DELDAT


Novinka ICS Dovoz: Do položek dokladu ICS Dovoz byl přidán atribut Odpočitatelné náklady od o.22 ve fakturované měně.

Při sumaci celkové částky na hlavičce dokladu budou tyto dílčí náklady odečteny.
Při generování dodatečných ICS Dovoz z NCP dokladů, budou dílčí náklady na cílové položce nasčítány.


Novinka Přidána práva na akce Nová z aktuální a Nová ze vzorů do všech relevantních celních přehledů:

NCTS Vydaný, NCTS Přijatý, ECS Vývoz, ECS Výstup, Ukončení před tranzitem, ICS Dovoz, ICS NCP, EMCS Vydaný, EMCS Přijatý, Souhrnná deklarace.
Tzn. 2x10 nových práv.


Novinka Akce "Odesílání informací o změně stavu" nad přehledy NCTS/ECS/ICS převedena na možnost pracovat hromadně nad vybranými záznamy.


Novinka ICS Dovoz - v přiřazování scanů předložených podkladů, osvědčení a licencí lze použít novou akci Přidat.

V přenosovém přehledu lze označit scany hromadně, vytvořené záznamy nastaví číslo stránky na 1.


Novinka Není možné posílat ve zprávě DN_VRAT(CZ490A) odpisy, které mají částku k vrácení nebo částku přiznanou rovnu nule. Přidáno opatření, které při pokusu o podání žádosti o vratku obsahující takovéto odpisy uživatele upozorní a před vlastním exportem nulové odpisy smaže. Případně smaže i položky vratky, které už v sobě žádné odpisy neobsahují.

Pořadová čísla odpisů a položek budou případně přečíslována, aby bylo vyhověno pravidlu PR293.


Oprava Žádost o vrácení cla.

Opraven import částky přiznané do odpisu vratky z chybové zprávy CZ906A.
V některých případech se mohlo stát, že se částka z chybové zprávy přiřadila k nesprávnému odpisu.Verze 2.0.2011.1105 ze dne 21.11.2011

Novinka ICS Dovoz, změna kontroly QP48D:

JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení (ZJP MŘ) nebo zjednodušený postup zjednodušeného celního prohlášení (ZJP ZCP),
PAK může být deklarovaný druh zajištění celního dluhu roven pouze hodnotě: 9110 - Souborná jistota povolená v ČR
nebo
95ZP - Poskytnutí jistoty zřízením zástavního práva podle daňového řádu


Novinka ICS Dovoz - Dovozní celní prohlášení na neobchodní zboží v poštovním styku:

při importu dat ze zprávy CZ416A CR_PRID, Rozhodnutí o přijetí CP: pokud se jedná o neobchodní zboží v poštovním styku, pak bude ad hoc EORI deklaranta uloženo ke konkrétnímu dokladu.
Následné zprávy (oprava, storno, potvrzení doručení rozhodnutí) budou používat v exportech toto přidělené ad hoc EORI.


Novinka Vratky CLA - Přidána možnost importovat částky přiznané do odpisu vratky z chybové zprávy CZ906A.

V následném podání žádosti o vratku cla bude tato částka upřednostněna.


Novinka Při převodu z ECS Vývoz na NCTS Vydaný se nebude na položkách přenášet číslo povolení RHÚ.


Novinka ICS Dovoz - zrušena kontrola pravidla PR351_GKV:

JESTLIŽE je uvedená měrná jednotka NAR, NPR, NCL
PAK v množství v MJ nesmí být uvedeno žádné desetinné místo.


Novinka ICS Dovoz - upraven export a kontrola vyplněnosti pro Datum vzniku celního dluhu, dle PO240 v součinnosti s PO280.

Datum vzniku celního dluhu se bude exportovat
pokud je předchozí režim 53
nebo je předchozí režim 51 / 91 a zároveň nejsou naplněny podmínky pro články 122 a 130 CC
nebo je druh prohlášení střední část doplňkové celní prohlášení ("Y" nebo "Z")
nebo je použit ZJP MŘ s druhem prohlášení střední část úplné celní prohlášení ("A") a současně jsou druh dopravy na hranici i druh dopravy ve vnitrozemí pevná dopravní zařízení

PO280: H49 Použití čl. 122 nebo 130 CC – dostatečné zušlechtění nebo přepracování:
Jestliže je předchozí režim AZS/P (51), přepracování pod celním dohledem (91),
pak element musí být použit,
jinak element nesmí být použit.


Novinka Při importu zprávy o propuštění z vícero dokladů se po každém naiportovaném dokladu musely potvrzovat změny ze zpráv oproti dokladům v Heliosu.

Předěláno tak, aby se všechny změny ze všech dokladů zobrazily a potvrdily pouze jednou po dokončení všech importů v jednom informačním okně.


Novinka Při přijetí zprávy Rozhodnutí o povolení vykládky (CZ043A) se nebude přepisovat "Zůčastněný v místě určení" ani přidávat do organizací v případě odlišnosti.


Novinka ICS Dovoz, úprava editoru DCH, nový atribut 7c:

(nepovinně) Je hodnota transakce dov. zboží VELMI BLÍZKÁ hodnotě podle čl.29 odst.2 písm.b) nařízení(EHS) č.2913/92?
s možností výběru Nezadáno/Ano/Ne.


Novinka NCTS Vydaný, ECS Vývoz: přidány kontroly na délku poznámky k pátrání.

Bude kontrolováno již v editoru dokladu, během podávací zprávy.

 • NCTS Vydaný - max. 140 znaků
 • ECS Vývoz - max. 250 znaků


Novinka Žádosti o vratku cla
 • upraven export zaokrouhlení dílčích odpisů
 • při podání se bude aktualizovat datum podání dané vratky
 • úprava vzhledu procesního okna, bude zobrazováno LRN vratky.


Novinka ICS Dovoz:

přidány tiskové zdroje pro tisk předložených podkladů, osvědčení a licencí 1.položky s nastavenou platností pro použití u všech položek: xDokTyp1Pol, xDokPre1Pol6


Novinka ICS Dovoz - upravena kontrola QP182D, nebude vyžadováno zadání označení nefiktivního certifikátu ve stavu Ne.


Novinka Import dat - ze zpráv CR_PRO, CR_PROD, CR_DPH, CR_PROV nebudou aktualizována data dokladu: TDKL deklarant. Pro zprávu NCTS/ECS/ICS Helios Orange zůstává podpora zachována.


Novinka Změna v editorech využívajících přenos měny a kurzu z kurzovního lístku. Doposud se při přenosu objevil browse, který byl napevno setříděn dle čtveřice atributů Měna, Celní kurz, Množství kurz, Kurz EUR. Nově se při přenosu respektuje třídění přednastavené dle defaultní sestavy pro přihlášeného uživatele, tj. ve shodě se vstupem do přehledu Kurzovní lístek (přehled 62) přímo v hlavním stromečku.


Novinka Nová akce Doplnění dokumentů dovozce v přehledu Předložené doklady v položkách ICS Dovoz.

Přidá k dané položce Předložený doklad, který je nastaven na 3.záložce-Specifikace u všech Dokumentů přiřazených Dovozci (Dokumenty k organizaci), které mají zaškrtnutu volbu Převzít pro dovoz.Verze 2.0.2011.1029 ze dne 31.10.2011

Novinka ICS Dovoz: při importu zprávy CZ416A CI_REGD, pokud přišla jako odpověď na DN_PODDCN CZ405A Dovozní celní prohlášení na neobchodní zboží v poštovním styku, bude aktualizován element EORI v číselníku organizací u organizace, která je zadána v poli deklarant příslušného dokladu.


Novinka ICS Dovoz, úprava exportu Dovozce ve zprávě CZ405A DN_PODDCN, dle pravidla R011_TCE_CZ405A:

JESTLIŽE je totožný deklarant a příjemce,
PAK datová skupina "Příjemce" (odstavec 8) na úrovni skupiny "CELNÍ OPERACE - hlavička" a datová skupina "Příjemce" (z odstavce 8) na úrovni skupiny "POLOŽKA ZBOŽÍ" NESMÍ být použity
JINAK
JESTLIŽE je deklarován pouze 1 příjemce,
PAK je použita datová skupina "Příjemce" (odstavec 8) na úrovni skupiny "CELNÍ OPERACE - hlavička" a datová skupina "Příjemce" (z odstavce 8) na úrovni skupiny "POLOŽKA ZBOŽÍ" NESMÍ být použita.


Novinka ICS Dovoz - úprava exportu Data vzniku celního dluhu, dle PO240. Úprava se týká rozšíření pro ZJP MŘ s "A" a doprava pevným dopravním zařízením.

PO240:
JESTLIŽE je předchozí režim dočasné použití (XX53) nebo AZS/P (XX51), přepracování pod celním dohledem (xx91) a nejsou naplněny podmínky pro články 122 a 130 CC
nebo je druh prohlášení střední část doplňkové celní prohlášení ("Y" nebo "Z")
nebo je použit ZJP MŘ s druhem prohlášení střední část úplné celní prohlášení ("A") a současně jsou druh dopravy na hranici i druh dopravy ve vnitrozemí pevná dopravní zařízení,
PAK musí být datum vzniku celního dluhu uvedeno,
JINAK nesmí být uvedeno.


Oprava Chyba ve verzi 2.0.2011.1027, špatné kódování češtiny v datových xml přenosech na CÚ.

Opraveno.Verze 2.0.2011.1027 ze dne 20.10.2011

Novinka Změny v Žádostech o navrácení cla (z důvodů zaokrouhlování na 2 des.místa):

Do přehledů vlastních odpisů byl přidán atribut : Částka přiznaná. (Povolena editace)
Tato částka se bude aktualizovat ze zprávy CI_ZVRT při zamítnutí žádosti o navrácení cla.
Následně v dalším podání DN_ZVRT budou mít přednost v exportu právě tyto přiznané částky. Pokud nejsou vyplněny, tak se budou exportovat data do GPA05 z atributu Částka k vrácení.

Upraven výpočet hlavičkové částky k vrácení : suma vyplněných atributů částek přiznaných v odpisech, případně částek k vrácení.

Upravena možnost smazání vratky : pouze pro stavy : Pořízeno, Chyba a Zamítnuto
Upraveno možnost podání : pouze pro stavy : Pořízeno, Podáno, Chyba, Zamítnuto.Verze 2.0.2011.1023 ze dne 12.10.2011

Novinka ECS Vývoz - webová služba Zákazy a omezení 2012

Do editoru položek ECS Vývoz byla přidána nová akce: Zákazy a omezení 2012

Akce je napojena na novou webovou službu celní správy
http://app.celnisprava.cz/TARICWS/PublicService.asmx?WSDL

Současná webová služba (http://www.cs.mfcr.cz/tariccz/tariccz.asmx?wsdl) zůstává plně funkční a pravděpodobně bude vypnuta k 31. 12. 2011.

Současná webová služba je sekvenční, dotazuje se po jednom certifikátu, až nakonec nejsou žádány žádné podklady.
Nová služba ukáže všechny možné certifikáty najednou a v dotazové sekci se případně ptá na chybějící. Nová služba ohlídá neplatné kombinace certifikátů.


Novinka Předchozí doklady - úprava akce pro import dokladů ze schránky/Excelu

Zrušena podpora atributů: Doplňující údaje + Hr.hmotnost.

Podporovaná struktura dat: Kód, Označení, Číslo položky, Č.pov.RHU, Země, Datum propuštění[yyyymmdd], Typ, MJ, Množství.
Struktura je fixní, přesně dle popisu. Na prvním řádku může(nemusí) být popis polí začínající polem Kód.
Je hlídáno, zda tam již daný doklad není.


Novinka ECS vývoz - zavedení kontrol pro pátrání.

Při odesílání dávky DI_PATV CZ583A - Odpověď deklaranta na výzvu o doložení výstupu zásilky z EU budou provedeny kontroly vyplněnosti dle dokumentace zpráv GŘC.
Kontroly na tuto zprávu se provádí až při vlastním odesílání, ne v editoru dokladu(nelze zjistit stav a zamýšlený export).


Novinka NCTS Vydaný - upravena kontrola vyplněnosti C007

JESTLIŽE Informace dostupny=1
PAK Poznámka MUSÍ být uvedena
JINAK Poznámka NESMÍ být uvedena.


Novinka ICS Dovoz - přidání tisk. zdrojů pro NCP pohyby.
 • Nákl. kusy
 • Kontejnery
 • Předložené podklady, osvědčení
 • Předchozí doklady


Novinka ICS Dovoz - Do parametrů nastavení byla přidána volba pro kumulaci dokladů z NCP na ICS Dovoz, dle země SPZ při příjezdu. Záložka č.4 Převody dokladů.

Přednastaveno: Ne = současné chování.Verze 2.0.2011.1022 ze dne 04.10.2011

Novinka ICS Dovoz - Od 4.10.2011 lze pro zjednodušený postup místního řízení (ZJP MŘ) nebo zjednodušený postup zjednodušeného celního prohlášení (ZJP ZCP) použít pouze deklarovaný druh zajištění celního dluhu 9110 - Souborná jistota povolená v ČR.

Upravena kontrola QP48D.


Novinka Editor položky - Dodatečné informace 2012

Do editoru položek byla přidána nová akce Dodatečné informace 2012

Akce je napojena na novou webovou službu celní správy:
http://app.celnisprava.cz/TARICWS/PublicService.asmx?WSDL

Info zde: http://app.celnisprava.cz/TARICWS/PublicService.asmx

Současná webová služba (http://www.cs.mfcr.cz/tariccz/tariccz.asmx?wsdl) zůstává plně funkční, a pravděpodobně bude vypnuta k 31. 12. 2011.

Nová akce zobrazuje také seznam všech certifikátů k dané položce.


Novinka Analýza chyb:
 • vylepšeno dotahování popisu porušeného pravidla
 • přidání zobrazování informací z FE04.


Novinka Úprava webových akcí:
 • Kontrolu stavu MRN na internetu EU
 • TARIC EU.

Změna chování webu.
Upraveno.


Novinka ICS Dovoz, zajištění

Označení jiných druhů nesmí být použito pro:
[ PO140D_GUF02 ]

 • 9110 Souborná jistota povolená v ČR
 • 92ZL Jednotlivá jistota s použitím záruční listiny
 • 93CJ Celní jistota složením hotovosti na účet celního orgánu
 • 9ZD1 Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v ČR
 • 95ZP Poskytnutí jistoty zřízením zástavního práva podle daňového řádu


Novinka ICS Dovoz - předchozí doklady

Je povoleno nevyplňovat předchozí doklady pro:

Zjednodušený postup místního řízení s druhem prohlášení (A) - pro běžné celní prohlášení (běžný postup podle článku 62 Kodexu)
a současně jsou druh dopravy na hranici i druh dopravy ve vnitrozemí pevná dopravní zařízení.
V ostatních případech povinnost vyplnit předchozí doklady zůstává.


Novinka ICS Dovoz, přidáno pravidlo PO231 pro kontrolu variabilního symbolu

PO231:

JESTLIŽE je ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění roven 93CJ a GRN není uvedeno,
PAK tento element musí být uveden,
JINAK
JESTLIŽE je ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění roven 93CJ
PAK tento element může být uveden,
JINAK tento element nesmí být uveden.


Novinka ICS Dovoz - kontrola SPK - sekundárních přístupových kódů

Implementace pravidla PO252 Sekundární přístupové kódy na záruce jsou povinné pro zajištění:

 • 9110 - Souborná jistota povolená v ČR
 • 9ZD1 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v ČR
 • 95ZP - Poskytnutí jistoty zřízením zástavního práva podle daňového řádu


Novinka ICS Dovoz - zrušena kontrola PR362:

JESTLIŽE "Druh prohlášení - střední část" je zjednodušené nebo doplňkové celní prohlášení (C,Y nebo Z),
PAK druh předloženého dokladu nesmí být "Povolení k celnímu řízení s ekonomickými účinky / konečné použití" (N990).


Novinka ICS Dovoz, zrušena kontrola PR316

JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení (ZJP MŘ) nebo zjednodušený postup zjednodušeného celního prohlášení (ZJP ZCP),
PAK nesmí být použity preference

 • 115 - Třetí země - autonomní tarifní suspenze - specifické konečné použití zboží
 • 123 - Celní kvóta v rámci WTO - specifické konečné použití zboží
 • 140 - Snížení celní sazby na základě konečného použití zboží
 • 223 - Preference GSP - celní kvóta s konečným použitím zboží
 • 240 - Preference GSP - specifické konečné použití zboží
 • 315 - Preferenční celní sazba - specifické konečné použití zboží
 • 323 - Preferenční celní kvóta - specifické konečné použití zboží
 • 340 - Preferenční celní sazba - specifické konečné použití zboží


Novinka Žádost o vratku cla - generování zprávy DN_VRAT CZ490A - Podklady pro žádost o vratku

částky budou zaokrouhleny na 2 des.místa vždy nahoru.

H06 Částka navržená k vrácení celkem GPA05 Částka navžená k vrácení


Novinka ECS Vývoz - generování z modulu fakturace

Po vytvoření položek v ECS Vývoz, budou do položek doplněny záznamy z číselníku Osvědčení, dle celní nomenklatury a druhu deklarace.


Novinka Archivace zpráv

Do tabulky zpráv byl přidán atribut Datum archivace zpráv, který bude vyplňován při generování zpráv pro archivaci zpráv.


Novinka ICS dovoz - změna pravidla PR229

Nesmí být použity druhy zajištění:

 • 9120 - Souborná jistota povolená v jiném členském státě EU
 • 9ZD2 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v jiném členském státě EU
 • 9NPV - Nezajišťování celního dluhu při jeho vyměření formou výměru

Z kontroly vypadává 9N02 - Nezajišťování celního dluhu povolené v jiném členském státě.


Novinka ICS Dovoz - Propuštění zboží z dočasného použití do volného oběhu

Předchozí doklady: Do editoru byla přidána záložka "Doč.použití -> VO". Použije se pro podání v režimu XX53 a kategorie předchozího dokladu Původní celní prohlášení (Y).

Přidané atributy:

 • Celní hodnota odepisovaného množství v MJ
 • Měrná jednotka taric: MJ, Množství v MJ, Upřesnění MJ
 • Tabulka Měrné jednotky pro výpočet cel a daní: MJ, Množství v MJ, Upřesnění MJ, Přídavný kód SPD

Exportováno v dávkách DN_PODD CZ415A, DN_OPR CZ417A.


Novinka ICS Dovoz, aktualizace pravidla PO240, kontrolující Datum celního dluhu:

JESTLIŽE je předchozí režim dočasné použití (XX53) nebo AZS/P (XX51), přepracování pod celním dohledem (xx91) a nejsou naplněny podmínky pro články 122 a 130 CC
nebo je druh prohlášení střední část doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z)
nebo je použit ZJP MŘ s druhem prohlášení střední část úplné celní prohlášení (A) a současně jsou druh dopravy na hranici i druh dopravy ve vnitrozemí pevná dopravní zařízení,
PAK musí být datum vzniku celního dluhu uvedeno,
JINAK nesmí být uvedeno.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontrol

PO259:

JESTLIŽE je ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění roven 9N01, 9NCK, 9NPH, 9NPV, 9NPP nebo 9NJZ
PAK skupina OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ nesmí být použita,
JINAK JESTLIŽE ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění je roven 92ZL nebo 93CJ,
PAK skupina OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ může být použita,
JINAK skupina OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ musí být použita.


PO140D_GUF01:

JESTLIŽE je ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění roven 9110, 92ZL, 9ZD1 nebo 95ZP,
PAK element GRN musí být použit,
JINAK
JESTLIŽE je ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění roven 93CJ,
PAK element GRN může být použit,
JINAK element GRN nesmí být použit.


Novinka Editor ECS Vývoz.

Při změně měny na hlavičce dokladu se automaticky dotáhne aktuální kurz (stejné chování jako je v editoru ICS Dovoz).


Novinka ICS - Podání žádosti na opravu CP

Žádost o opravu nelze podat, pokud není zadáno MRN.Verze 2.0.2011.1009 ze dne 27.09.2011

Oprava ICS Dovoz - při podání deklarace dávkou DN_PODD CZ415A v zjednodušeném postupu pro typ deklarací C, Y (ne A, Z) se mohla objevit hláška Access violation při generování HASH hodnot.

Opraveno.Verze 2.0.2011.1006 ze dne 21.09.2011

Novinka ECS Vývoz, převod dokladu na NCTS Vydaný:

Pokud nebyla vyplněna částka ve fakturované měně, pak nebyl aktualizován kurz, a v položkách dokladu NCTS Vydaný zůstal kurz původní, bez ohledu na měnu.
Upraveno, kurz bude při převodu aktualizován vždy.


Oprava Opravena chyba Access violation, která znemožňovala práci (načtení, uložení) s Předchozími doklady ve všech modulech.Verze 2.0.2011.1005 ze dne 21.09.2011

Novinka ICS Dovoz, Vratky CLA - do přehledu vratek cla byl přidán atribut Částka přiznaná.

Hodnota se aktualizuje importem datových zpráv CZ491A a CZ492A:

 • CZ491A CI_VREG Informace o přijetí žádosti o vratku : H07 Částka možná k vrácení celkem
 • CZ492A CI_VRAT Vyhovění žádosti o vratku : H08 Částka vrácena celkem


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly vyplněnosti PO275_GPD10

pro nefiktivní certifikáty ve stavu Ne nebude vyžadován scan dokladu.

PO275_GPD10: Pokud je použit ZJP a druh předloženého dokladu není fiktivní, potom musí být připojen dokument s hashem a naopak nesmí být připojen pokud druh předl. dokladu je fiktivní


Novinka Záruky pro JRT:

úprava exportu zprávy DN_ZAD CZ224A Registrace záručního dokladu pro JRT.
V GU02 bude exportován režim záruky (pro TR i pro JRT).


Novinka Předchozí doklady - přidána akce pro import dokladů ze schránky/Excelu

Podporovaná struktura dat: Kód, Označení, Číslo položky, Č.pov.RHU, Země, Doplňující údaje, Datum propuštění[yyyymmdd], Typ, MJ, Množství, Hr. hmotnost
Struktura je fixní, přesně dle popisu. Na prvním řádku může(nemusí) být popis polí začínající polem Kód - tak, jak je exportován přehled do Excelu.
Je hlídáno, zda tam již daný doklad není.


Novinka Záruky, záruční doklady: Nový číselník Zajdlpar - Paragrafy platnosti JRT záruk.

Číselník bude stahován webovou službou z GŘC, po stažení nutno naimportovat skupinu číselníků NCTS.


Novinka Převod ECS Vývoz -> CMR upraven takovým způsobem, že z ECS dokladu se převede pouze tolik položek, aby ve výsledném CMR dokladu v textu položek (odst 6-9) a ve statistickém číslu (odst 10) vzniklo maximálně 8 řádků textu.


Novinka Rozšíření počtu desetinných míst z 2 na 6 pro atributy:

Zaplacené clo v předchozích dokladech, Částka k vrácení na hlaviččce, položce a odpisu Žádosti o vrácení cla.
Při generování zprávy Žádost o vratku se Částka navržená k vrácení a Částka navržená k vrácení celkem zaokrouhlí na 2 desetinná místa dolů.
Přidán editor Odpisy, v němž je možno editovat Částku k vrácení.Verze 2.0.2011.0909 ze dne 12.09.2011

Novinka Generování Vydané faktury z Přípravné faktury.

Datum případu faktury se vyplní dle nastavení Datumu převodu na 5.záložce v Nastavení parametrů:

 • Datum případu - přenese se datum z přípravné faktury
 • Dnešní datum - vyplní se dnešní datum.Verze 2.0.2011.0908 ze dne 09.09.2011

Novinka JSD Dovoz - upraven import poplatků ze zprávy YAW.

Pokud nebude vyplněna sazba DPH, bude dotažena systémem z číselníku.
Pokud nebude vyplněn základ DPH, bude zpětně dopočten a vyplněn v editoru.Verze 2.0.2011.0907 ze dne 07.09.2011

Novinka ICS Dovoz - Žádost o storno DN_STOD je možno podat, pokud je doklad ve stavu Přijato/Registrováno.

Přidána možnost podat Storno i pokud je doklad ve stavu Oprava přijata.


Novinka ICS, ECS, NCTS - konfigurátor pro Odesílání informace o stavu

Do nastavení parametrů přidána volby pro možnost převodu Odesílání informace o stavu. Pokud bude volba zvolena, budou hodnoty kopírovány v akcích: Kopie položky, Nová z aktuální, Nová ze vzoru.
Kopírování lze zvolit dle druhu dokladu Dovoz / Vývoz / Tranzit. Přednabídnutá hodnota je: aktivní = současné chování.


Novinka Do tabulky TabNCTS (doklady ECS, ICS, NCTS) přidán atribut DatumArchivaceZpravy.

Je aktualizován při vytvoření zprávy typu Archivace
a zrušen jakoukoliv příchozí zprávou k danému dokladu.


Novinka V importu Celních úřadů a jejich rolí byla přidána (z důvodu velkého množství importovaných dat) indikace počtu naimportovaných dat během importu.


Novinka ICS Dovoz, Generování ICS Dovoz z dokladů NCP:

Při převodu položek budou přebírány rovněž VIN kódy motorových vozidel.


Novinka Odesílání informací o změně stavu

Přidána akce pro manuální odeslání emailu se změnou stavu dokladu - včetně případné tiskové sestavy.
V dialogu bude přednastaven stav dokladu a na doklad navázané parametry z číselníku Odesílání informací o stavu.
Dle stavu bude přiložena poslední xml zpráva, pokud je v nastavení volba aktivní (= standardní chování jako při automatickém odesílání, které je spuštěno zpracováním příchozí xml zprávy)


Novinka ECS Vývoz, NCTS Vydaný - zavedeny kontroly vyplněnosti dokladu pro dávku:

DN_UVSO CZ047A - Návrh na ukončení režimu vývoz schváleným odesílatelem

Kontroly pro:

 • Hl.povinný
 • CÚ Výstupu
 • Zastupování
 • Zástupce
 • Aktuální umístění zboží
 • Druh dopravy
 • Dopravní prostředek při předložení na CÚ výstupu
 • Státní příslušnost dopravního prostředku při předložení na CÚ výstupu
 • Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu
 • Sjednané umístění zboží při příjezdu
 • Kód schváleného umístění zboží při příjezdu
 • Pracoviště celního úřadu při příjezdu


Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz, Generování žádosti o vrácení cla:

Přidány detailnější informace o probíhajícím procesu. Pro každý vstupní doklad bude zobrazen počet vstupujících předchozích dokladů a počet z nich vygenerovaných řádků odpisů.
(Jsou vynechány předchozí doklady, které nemají vyplněno číslo povolení RHÚ, a již převedené předchozí doklady).


Novinka Žádosti o vrácení cla, Položky, Odpisy - nová akce Přehled zdrojových položek, zobrazí přehled s položkou celního dokladu, ze které, z některého předchozího dokladu, byl daný odpis vygenerován.


Novinka Přípravné faktury - Generování Faktur vydaných:

Změna - datum případu ve Faktuře vydané se převezme z atributu Datum z přípravné faktury. Tím se zároveň zajistí, že Faktura vydaná bude ve stejném období, ve kterém leží Datum přípravné faktury.


Novinka Celní záruky - do editoru celních záruk, záručních dokladů byl přidán atribut Paragraf (celní režim a ulehčení platby).

Akcí Objednání ZD bude atribut Paragraf vyplněn hodnotou 40 automaticky, pokud označení záručního dokladu obsahuje celní identifikátor M.
Použití pro záruční doklady pro jiné operace než režim tranzitu.


Novinka Záruky - Záruční doklady pro JRT:

Rozšíření el.komunikace registrace záručních dokladů pro JRT operace.
Rozšířena datová zpráva DN_ZAD CZ224A. Aplikovány vyjímky pro:

 • GUF14 Referenční částka
 • GUF16 Omezená platnost (citlivé zboží)
 • GUFP01 Paragraf


Novinka NCTS Vydaný - Pátrání:

Změna kontroly C220: kontrola vůči datumu doručení bude testována dle atributu TC11 vydáno CÚ místo původního Informace dostupný.


Novinka ICS Dovoz, akce Kopie předchozích dokladů z 1.položky:

Pokud jsou hmotnostní odpisy z předchozích dokladů, pak akce pro kopii předch. dokladů vyplní do hr. hmotnosti předch. dokladu hmotnost z cílové položky.


Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz, NCP ICS Dovoz:

Přidána akce Přepočet cen při změně kurzu.
Akcí budou aktualizovány ceny, o.46 včetně výpočtů s PONx, v ICS základy cla atd.
Způsob výpočtů odstavců je shodný s manuálním přepočtem.


Novinka Záruky, sekundární kody pro JRT:

Do zprávy DN_KOD CZ026A Registrace přístupového kódu byla přidána podpora pro registraci záruk typu JRT.

 • GU.GU01 Druh záruky
 • GU.GU01D Druh záruky JRT


Novinka ICS Dovoz, upravena kontrola vyplněnosti dokladu PR316:

PR316: JESTLIŽE je Druh prohlášení - střední část doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z) nebo zjednodušené celní prohlášení (C),
PAK nesmí být použity preference:

 • 115 - Třetí země - autonomní tarifní suspenze - specifické konečné použití zboží
 • 123 - Celní kvóta v rámci WTO - specifické konečné použití zboží
 • 140 - Snížení celní sazby na základě konečného použití zboží
 • 223 - Preference GSP - celní kvóta s konečným použitím zboží
 • 240 - Preference GSP - specifické konečné použití zboží
 • 315 - Preferenční celní sazba - specifické konečné použití zboží
 • 323 - Preferenční celní kvóta - specifické konečné použití zboží
 • 340 - Preferenční celní sazba - specifické konečné použití zboží


Novinka Do dokladu ECS a ICS Dovoz přidán atribut: Datum generování vratky.

Naplní se aktuálním datumem pokud je z dokladu vygenerována alespoň jedna žádost o vrácení cla. Vymaže se při zamítnutí žádosti o vratku nebo pokud se vymažou všechny žádosti o vrácení cla, na nichž se doklad podílel.


Novinka Byl zpřístupněn převod dokladů ICS Dovoz, NCP ICS Dovoz na ECS Vývoz, NCTS Vydaný.


Novinka Převod dokladu ECS Vývoz, ICS Dovoz, NCP ICS Dovoz na NCTS Vydaný:

V položkách cílového dokladu bude vyplněna měna z hlavičky zdrojového dokladu. Následně bude dotažen příslušný kurz.


Novinka Výpočet cla:

Do editoru položek ICS Dovoz byla přidána nová akce: Výpočet cla 2012
Do přehledu položek ICS Dovoz byla přidána nová akce: Výpočet cla 2012 - pro hromadný výpočet cla.

Akce jsou napojeny na novou webovou službu celní správy: http://app.celnisprava.cz/TARICWS/PublicService.asmx?WSDL

Současná webová služba (http://www.cs.mfcr.cz/tariccz/tariccz.asmx?wsdl) zůstává plně funkční, a pravděpodobně bude vypnuta k 31. 12. 2011.


Novinka EUR - zaokrouhlování Hr. hmotnosti je na 3 des. místa.


Oprava ECS Vývoz - pokud byly dotaženy automaticky záznamy k certifikátům, osvědčení, licencí, pak záznamy nebyly ihned zobrazeny, ale až po uložení položky.

Opraveno.


Oprava Import celního sazebníku:

Při importu mohlo dojít k duplicitním hodnotám měrných jednotek v číselníku celního sazebníku. Pokud:

 • celní nomenklatura obsahovala doplňkové kódy,
 • popis byl delší než 40 znaků
 • měrná jednotka doplňkových kódů byla různá od měrné jednotky celní nomenklatury.

V aktuálním celním sazebníku byl výskyt pouze u položky CN=22029010.
Opraveno.


Oprava JSD Dovoz - import dávky YAW s poplatky. Pro více položek se chybně importovaly základy DPH.

Opraveno.


Oprava ECS Vývoz - Odesílání informací o změně stavu:

Při zpracování zprávy o ukončení CR_DPH CZ599A a následném odesílání tiskové sestavy docházelo k chybě Access violation at address, ...
Opraveno.


Oprava Žádost o vrácení cla - pokud bylo u deklaranta vyplněno DIČ, přišla zpět chyba podání: CI_CHB CZ906A - nadbytečný element TDKL09.

Opraveno.


Oprava V dokladu ICS nebylo možno smazat položku na dokladu, která měla vyplněn alespoň jeden VIN kód motorového vozidla. Rovněž nešel smazat doklad obsahující takovouto položku.

Opraveno.Verze 2.0.2011.0733 ze dne 01.08.2011

Novinka Datum vzniku CD se musí exportovat:
 • pokud je druh prohlášení 'Y' nebo 'Z', nebo
 • pokud je předchozí režim 51 nebo 53, nebo
 • pokud je předchozí režim 91 a nejsou naplněny podmínky pro články 122 a 130 CC.

V případě bodu 1. se exportovalo pouze pro 'Y'. Opraveno, nyní funguje pro oba dva druhy 'Y' i 'Z'.


Novinka ICS Dovoz: úprava podání DN_PODD, pro
 • NCP bez zj. postupu, typ deklarace C - pro zjednodušené celní prohlášení (zjednodušený postup podle čl. 76 odst. 1 písm. b) Kodexu)
 • ICS Dovoz bez zj.postupu, - dodatečné CP typu Y -pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle kódu C

bude exportována skupina ZJP s označením povolení. Rovněž budou exportovány HASH hodnoty.


Oprava ICS Dovoz - oprava vyhodnocení kontroly PR272:

JESTLIŽE "Druh prohlášení - střední část" následného dokladu je doplňkové celní prohlášení ("Y" nebo "Z"),
PAK "Kategorie předchozího dokladu" musí mít hodnotu "Původní celní prohlášení" (GPA03="Y").Verze 2.0.2011.0731 ze dne 20.07.2011

Novinka Vratka cla - zprovoznění el.komunikace.

Nové xml zprávy:

 • DN_VRAT CZ490A - Podklady pro žádost o vratku
 • CI_VREG CZ491A - Informace o přijetí žádosti o vratku
 • CI_VRAT CZ492A - Vyhovění žádosti o vratku
 • DI_VRAT CZ493A - Potvrzení doručení rozhodnutí o vyhovění žádosti na vratku
 • CI_ZVRT CZ494A - Zamítnutí žádosti o vratku

Podávací zprávy využívají nastavení parametrů z ICS Dovoz, parametrů, které jsou svázány na org. strukturu daného RHÚ povolení. Nastavení zpráv, cest, certifikátů pro el.podpis, šifrování je potřeba nastavit jako podávací dávka DN_PODD pro ICS Dovoz.

Odpovědi se importují standardní cestou přes definici Odpovědi NCTS, bez uvedení dešifrovacího certifikátu.

Další informace ke komunikačním scénářům na www GŘC, E-customs, Dovozní operace:
Dokument: Elektronické celní řízení na CÚ dovozu
kapitola 2.7.: Hromadná vratka pro vyúčtování AZS/N typu „P“


Novinka Vratky cla - přidány atributy:
 • Datum přijetí
 • Datum schválení
 • Datum zamítnutí
 • Číslo jednací rozhodnutí

Upraveny stavy dokladu:

 • Schváleno
 • Zamítnuto


Novinka Vratka cla - pokud přijde zpráva CI_ZVRT CZ494A a mění se stav dokladu na Zamítnuto, pak budou odvázány odkazy na původní předložené podklady zdrojových dokladů.

Zamítnutá vratka zůstává evidována v systému včetně komunikačních zpráv a ze zdrojových dokladů je nutné nechat vygenerovat novou žádost o vrácení cla.(S novým unikátním LRN.)


Novinka Vratka cla - upraveno generování položek vratky. Pokud mají vstupní doklady stejné MRN ale různé položky, budou ve vratce vygenerované podklady spadat do různých položek.


Novinka ECS Výstup / Ukončení před tranzitem:

Přidána podpora kontrol vyplněnosti dokladu.

Přidány kontroly vyplněnosti:

 • CÚ výstupu - skutečný
 • Hlavní povinný
 • Kód zastupování


Novinka Rozšíření tiskového zdroje Materiálových položek o Popis.Verze 2.0.2011.0730 ze dne 07.07.2011

Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti PO299 zadávání partnumberu na předchozích dokladech:

Jestliže je použita skupina part number na alespoň jedné z položek,
pak skupina musí být uvedena na všech položkách,
jinak skupina nesmí být uvedena.


Novinka ICS Dovoz - export druhého čísla povolení

V xml dávkách:

 • DN_PODD CZ415A
 • DN_OPR CZ417A

bude exportováno druhé číslo povolení, pokud je vyplněno.
Datové prvky : RHU07, RHU08.

Přidána kontrola vyplněnosti na druhé číslo povolení:
PO298:
JESTLIŽE je použit navržený režim AZS/N (41) s preferencí 115, 123, 140, 223, 240, 315, 323, 340, resp. režim (41) s certifikátem N990,
PAK element musí být uveden,
JINAK element nesmí být uveden.


Novinka ICS Dovoz - změna kontroly PO240:

PO240: JESTLIŽE je předchozí režim dočasné použití (XX53) nebo AZS/P (XX51), přepracování pod celním dohledem (xx91) a nejsou naplněny podmínky pro články 122 a 130 CC nebo je druh prohlášení střední část doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z)
PAK musí být datum vzniku celního dluhu uvedeno,
JINAK nesmí být uvedeno.


Novinka ICS Dovoz, NCP Dovoz - úprava druhu prohlášení, o.1 Deklarace

nadále již nelze použít:

 • D - pro podání běžného celního prohlášení uvedeného pod kódem A dříve, než je deklarant schopen zboží předložit
 • E - pro podání neúplného celního prohlášení uvedeného pod kódem B dříve, než je deklarant schopen zboží předložit
 • F - pro podání zjednodušeného celního prohlášení uvedeného pod kódem C dříve, než je deklarant schopen zboží předložit
 • X - pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle kódu B


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly pravidla PR296

PR296: Jestliže je použit režim s hospodářským učinkem,
PAK nelze použít druh prohlášení střední část zjednodušené nebo doplňkové celní prohlášení (C, Y, Z).


Novinka ICS Dovoz, přidána kontrola PR316

PR316: JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení (ZJP MŘ) nebo zjednodušený postup zjednodušeného celního prohlášení (ZJP ZCP),
PAK nesmí být použity preference

 • 115 - Třetí země - autonomní tarifní suspenze - specifické konečné použití zboží
 • 123 - Celní kvóta v rámci WTO - specifické konečné použití zboží
 • 140 - Snížení celní sazby na základě konečného použití zboží
 • 223 - Preference GSP - celní kvóta s konečným použitím zboží
 • 240 - Preference GSP - specifické konečné použití zboží
 • 315 - Preferenční celní sazba - specifické konečné použití zboží
 • 323 - Preferenční celní kvóta - specifické konečné použití zboží
 • 340 - Preferenční celní sazba - specifické konečné použití zboží


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti PR383

PR383: Jestliže je použit režim 41 s preferencí 115, 123, 140, 223, 240, 315, 323, 340, resp. režim (41) s certifikátem N990,
pak nelze žádat o jednorázové RHÚ.


Novinka ICS Dovoz - úpravy kontrol PR236, PR315

PR236: JESTLIŽE je předchozí režim 00 (neexistuje žádný předchozí režim) a Druh prohlášení - střední část není doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z)
a zároveň oba druhy dopravy (na hranici/při příjezdu) jsou jiné než pevná dopravní zařízení, PAK
JESTLIŽE je použit ZJP MŘ,
PAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií X,
JINAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií X nebo s kategorií Z.

PR315: JESTLIŽE je předchozí režim 21, 22, 23 a Druh prohlášení - střední část není doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z),
PAK
JESTLIŽE je použit ZJP MŘ,
PAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií Y,
JINAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií Y nebo s kategorií Z.


Novinka ICS Dovoz - úprava pravidla PR272

JESTLIŽE Druh prohlášení - střední část následného dokladu je doplňkové celní prohlášení Y pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle kódu C
nebo
Z pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle čl. 76 odst. 1 písm. c) Kodexu (zápis zboží do protokolu)

PAK Kategorie předchozího dokladu musí mít hodnotu Původní celní prohlášení (GPA03=Y).


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly PR335

PR335: JESTLIŽE je předchozí režim RHÚ (41, 5Y, 7Y, 9Y) a Druh prohlášení - střední část není doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z),
PAK
JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení (ZJP MŘ),
PAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií Y,
JINAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií Y nebo s kategorií Z.


Oprava Import Doručenek a odpovědí - chyba Incorrect syntax near ','.

K chybě docházelo, pokud bylo na doklad navázáno automatické odesílání informací o změně stavu dokladu a šlo o zprávy: přijato, kontrola, pátrání,....
Zpracování dokladu proběhlo (guid, stav, datumy,.....), selhalo až vlastní odesílání emailu + datová zpráva nebyla následně smazána z disku.

Opraveno.


Oprava ECS Vývoz - při importu odpovědi CZ599A CR_DPH mohlo dojít k chybě:

"Incorrect syntax near the keyword AND".
K chybě mohlo dojít, pokud má xml zpráva více položek než vlastní doklad a chybějící položka nemá vyplněn výměr celních a daňových poplatků.

Opraveno.Verze 2.0.2011.0701 ze dne 01.07.2011

Novinka ICS Dovoz: Generování dodatečných dokladů ICS Dovoz z NCP

JSD Dovoz: Generování dodatečných JSD Dovoz z Zjed. JSD Dovoz

V procesu generování a slučování dokladů bude brán v úvahu atribut Obchodní operace, pokud bude vybraná příslušná volba v Nastavení parametrů, zál.č.4 převody dokladů. Implicitně bude nezaškrtnuto, tj. současné chování: doklady s rozdílnou ob. operací se budou nadále slučovat.


Novinka Archivace dokumentů: na hlavičku dokladu byl přidán atribut Datum archivace dokumentů + příznak provedení archivace.

Datum se aktualizuje exportem formátu zpráv Archivace dokumentů.


Novinka Přehled, Předchozí doklady:

Nad položkami dokladů ICS Dovoz, ECS Vývoz, NCTS byla přidána akce Přehledy/Předchozí doklady.

Návazný přehled bude zobrazen pro označené položky. Pokud není označena žádná, pak budou zobrazeny předchozí doklady aktuální položky s možností posunu záznamu v původním přehledu, tj. přehledu položek.

Při použití akce Sumace hodnot lze tak lépe kontrolovat celkové odpisované hmotnosti.


Novinka Nový druh dokladu: Ukončení před tranzitem.

Jedná se o ukončení vývozu schváleným odesílatelem, před zahájením tranzitu.
Přehled dokladů je pod modulem ECS Výstup, který je určen schválené autoritě při výstupu zboží z EU.

El. komunikace se zahajuje datovou zprávou DN_UVSO CZ047A: Návrh na ukončení režimu vývoz schváleným odesílatelem. Doklad se přepne do stavu Podáno.
Zpět může přijít odpověď CR_UVSO CZ048A Rozhodnutí o povolení výstupu schválenému odesílateli. Doklad se přepne do stavu Ukončeno.
Pokud přijde zpět datová zpráva CR_UVSO CZ048A s informacemi o nepovolení výstupu, tak se doklad přepne do stavu Nepropuštěno.
Zpět může přijít zpráva CR_UVKO CZ049A: Rozhodnutí o kontrole na CÚ výstupu. Doklad bude ve stavu Kontrola.

Podávací dávka využívá IDSubjektu z modulu NCTS Vydaný, el.podpis a šifrovací certifikát je potřeba nastavit jako podávací dávku DN_POD.
Příjem odpovědí je prostřednictvím standardní definice zpráv Odpovědi NCTS - přehled Doručenky a odpovědi.

Je podporována akce převodu dokladů z ECS Vývoz na doklad Ukončení před tranzitem.
Je podporována akce převodu dokladu Ukončení před tranzitem na NCTS Vydaný.

V případě povolení výstupu zprávou CR_UVSO je doklad aktualizován daty z xml dávky, včetně importu položek.
V podávací dávce se vyplňuje pouze: MRN, umístění zboží, druh dopravy a SPZ při předložení
Hlavní povinný, zástupce, kód zastupování,
Celní úřad výstupu.

Položky se nevyplňují ! Budou importovány z CR_UVSO.


Novinka Změny k 1.7.2011 v číselníku zajištění:
 • 9110 - Souborná jistota povolená v ČR
 • 9120 - Souborná jistota povolená v jiném členském státě EU
 • 92ZL - Jednotlivá jistota s použitím záruční listiny
 • 93CJ - Celní jistota složením hotovosti na účet celního orgánu
 • 9ZD1 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v ČR
 • 9ZD2 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v jiném členském státě EU
 • 95ZP - Poskytnutí jistoty zřízením zástavního práva podle daňového řádu
 • 9N01 - Nepožadování jistoty podle čl. 51 nebo 88 celního kodexu
 • 9NCK - Nepožadování jistoty podle čl. 189 celního kodexu
 • 9NPH - Nepožadování jistoty při placení v hotovosti
 • 9NJZ - Nepožadování jistoty z jiného důvodu


Novinka NCTS Přijatý - Navržená výše zajištění

NCTS Vydaný - Výše záruky
po manuálním výpočtu bude výsledek automaticky zaokrouhlen na celé číslo vždy nahoru.


Novinka Číselník osvědčení, přidán atribut Ekon. režim.

Lze přednastavit

 • vstup do ekon. režimu
 • výstup z ekon. režimu
 • bez zápisu (do sk. ev.)

Přednastavená hodnota se převezme při automatickém předvyplňování předložených podkladů, licencí a osvědčení.


Novinka Import odpovědí/doručenek s el. podpisem: pokud je xml zpráva podepsána neplatným certifikátem el. podpisu, budou zobrazeny dodatečné informace o podpisovém certifikátu:
 • Sériové číslo
 • Název certifikační autority
 • Datum platnosti


Novinka Do hromadných změn nad položkami ECS přidána možnost hromadně měnit atribut Region.


Novinka Materiálové položky: přidán atribut Popis.

Při generování dodatečných ICS Dovoz z NCP bude přenášen do cílové položky.


Novinka Odesílání informací o změně stavu dokladu

Přidána funkčnost pro posílání tiskových sestav.

V editoru Odesílání informací o změně stavu lze zadat, pro jaký doklad je dané nastavení (NCTS Vydaný, ECS Vývoz, ICS Dovoz, NCP Dovoz, všechny).
Dále lze nadefinovat 2 tisk. sestavy pro stav Propuštěno a 2 tisk. sestavy pro stav Ukončeno vztahující se k danému druhu dokladu.
Po přijetí příslušné xml zprávy budou případně automaticky vytištěny zadané tisk. sestavy. Pokud budou v nastavení nasměrovány výstupy na disk, např. JPG, PDF,... pak pokud je aktivní volba Zahrnout, bude daná tisková sestava zahrnuta do emailu jako příloha. Pokud bude aktivní volba "Smazat po", pak po odeslání emailu se původní datový soubor tisk.sestavy (JPG, PDF,..) smaže z disku.


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz, NCTS Vydaný:

Předložené podklady, licence a osvědčení: do editoru předložených podkladů u první položky byla přidána volba Platnost pro všechny položky.

Pokud bude volba u daného podkladu aktivní, bude podklad exportován u všech položek. Tzn. není třeba ho uvádět u dalších položek. Pokud bude uveden u jiné položky znovu, duplicity se exportovat nebudou.

Upravena kontrola pravidla QP183
Musí být uvedena alespoň jedna datová skupina "PŘEDLOŽENÉ DOKLADY/OSVĚDČENÍ", ve které element "Druh dokladu" patří do číselníku DRUHLIC (= jedná se o licenci).


Novinka ICS Dovoz

JSD Dovoz

V nastavení parametrů na zál. č. 4-Převody dokladů, v sekci ZJSD->JCD Dovoz zrušena volba pro slučování dokladů dle Země obchodu.


Novinka ECS Vývoz - přejmenování atributu Hodnota zboží na Statistická hodnota.


Novinka ICS Dovoz - povolen nový typ dodatečného prohlášení:

Z - pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle čl. 76 odst. 1 písm. c) Kodexu (zápis zboží do protokolu)


Novinka NCTS Vydaný, NCTS Přijatý - při ručním zadání hrubé / čisté hmotnosti budou hodnoty zaokrouhleny na 3 des. místa.

Import ze zpráv CR_VYK, CR_PRO nebude hmotnosti zaokrouhlovat.


Novinka JSD Dovoz, ICS Dovoz:

V Nastavení parametrů lze nastavit, jaké dodatečné prohlášení se má generovat z NCP.

 • Y pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle kódu C
 • Z pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle čl. 76 odst. 1 písm. c) Kodexu (zápis zboží do protokolu)

Přednastaveno bude Y, tj. současné chování.


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz: do předchozích dokladů byl přidán atribut Zaplacené clo.

Plněno automaticky z celního skladu, převodem z celní výdejky.
Bude využíván pro převod do Žádostí o vrácení cla a následného exportu do xml dávky DN_VRAT.


Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz: upravena kontrola na neplatné kombinace certifikátů, budou hodnoceny pouze podklady/certifikáty ve stavu Ano.


Novinka ICS Dovoz - na zál.č.4 Závěrečné údaje - byla přidána možnost zadat druhé povolení RHÚ: využití pro režim AZS/N 41xx - Dovoz do volného oběhu v rámci AZS v sys. navrac.


Oprava Pokud je zadán kód zajištění a vyskytují se v něm jiné znaky než číslice, mohla se při OK+Kontrola anebo při podání deklarace DN_POD objevit chyba

Conversion failed when converting nvarchar value to data type int.

Opraveno.Verze 2.0.2011.0602 ze dne 03.06.2011

Novinka ICS Dovoz, Generování ICS Dovoz z dokladů NCP:

Při převodu položek budou přebírány rovněž kontejnery.


Novinka ECS Vývoz - úprava kontroly C005V:

JESTLIŽE první číslice z údaje "Druh dopravy ve vnitrozemí" (odstavec 26) = 5 nebo 7
NEBO 1. a 2. místo kolonky 37 (Režim při vývozu - kolonka 37.1.1) je rovno 76 nebo 77
NEBO 3. a 4. místo kolonky 37 (Předchozí režim při vývozu - kolonka 37.1.2) je rovno 71 nebo 78
PAK skupina "DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK při odjezdu" NESMÍ být použita
JINAK
JESTLIŽE "Kontejner"=1 PAK skupina "DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK při odjezdu" MŮŽE být použita JINAK skupina "DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK při odjezdu" MUSÍ být použita

Oprava JSD Dovoz - import poplatků z dávky YAW:

Pokud v dávce YAW byly data k DPH, ale chybí vyplněnost Základu DPH a Sazby, pak se ve verzi zobrazila chyba: is not a valid point value
Opraveno.


Oprava Generování NCP, ICS: nešlo hromadné generování více materiálových položek pro více položek dokladu, se shodným kódem a cenou mat.položky.

Opraveno.


Oprava Celní sazebník:

V přehledu doplňkových kódů nešlo přenést vybrané hodnoty pomocí dvojkliku, šlo pouze pomocí Ctrl+Enter.
Opraveno.


Oprava JSD Dovoz, akce Generování dodatečných JCD - ve verzi 2.0.2011.0601 docházelo k chybě: Error: field MistoPrechodu not found.

Opraveno.


Oprava Rozpočet PONx v cizí měně / zaokrouhlování:

Pokud byly PONx zadány v cizí měně, byla zaokrouhlena na celá čísla již částky v cizí měně, ne až přepočtené v hlavní měně.
Opraveno.Verze 2.0.2011.0601 ze dne 31.05.2011

Novinka ECS vývoz - el.změna odpisů ASZ/N.

Nové datové zprávy:

 • DI_DODP CZ530A - Žádost na změnu odpisů AZS/N
 • CI_DODP CZ531A - Potvrzení zpracování žádosti na změnu odpisů AZS/N

Přenášena jsou základní data dokladu, informace o položkách, a hlavně data o předchozích dokladech včetně odpisů a partnumber informací.
Způsob komunikace: standardní, jako podávací dávka s el. podpisem a šifrováním.
Definici zprávy je potřeba založit ručně, v modulu ECS Vývoz.


Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz, NCP, NCTS Vydaný, kopie dat v předchozích dokladech:

Pokud budou v akcích Nová z aktuální, Nová ze vzoru, Kopie položky kopírovány předchozí doklady (dle Nastavení parametrů), budou přebírána data :

 • Číslo povolení RHU, ze kterého je vyskladňováno
 • Země vydání povolení
 • PartNumber předchozího dokladu


Novinka ECS Vývoz - přidána podpora možnosti požádat o jednorázové povolení RHÚ.

Žádost lze zatrhnout v editoru hlavičky dokladu zál.č. 4-Závěrečné údaje.
Nic víc se nevyplňuje. Data povolení příjdou v xml, ve zprávě CR_PRIV CZ528A.
Do dokladu se neimportují.


Novinka ECS Vývoz - nová skupina RHÚ - povolení režimu s hospodářským účinkem:

Pro režimy 21xx, 22xx je nutné zadat data RHÚ: označení nebo žádost.
Vyplňuje se na hlavičce dokladu zál.č.4 Označení skladu.

Pro režimy xx7x zůstává v platnosti nutnost vyplnění SKL - Označení skladu/typ/země.

Pokud nastane kombinace režimů 217x, 227x, pak se označení povolení RHÚ zapíše k 1. položce zál.č.3 Ostatní údaje. V této kombinaci režimů bude automaticky zpřístupněn atribut typ skladu.

Upraveny kontroly vyplněnosti.


Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola dokladu QP311:

Jestliže element „Předchozí režim“ je roven hodnotě „00“,
PAK element „Kategorie předchozího dokladu“ nesmí obsahovat hodnotu „Y“ (Původní celní prohlášení).


Novinka ICS Dovoz, upraveny kontroly vyplněnosti:

QP48D:
JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení,
PAK deklarovaný kód zajištění celního dluhu může být roven pouze hodnotám 9110 nebo 95JZ.

PR295:
JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení,
PAK upřesňující opatření ke zboží nebo režimu musí obsahovat jednu z hodnot 000 nebo C07.


Novinka ICS Dovoz, upravena kontrola PR315:

PR315: JESTLIŽE je předchozí režim 21, 22, 23 a Druh prohlášení - střední část není Doplňkové celní prohlášení,
PAK
JESTLIŽE je použit ZJP MŘ,
PAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií Y,
JINAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií Y nebo s kategorií Z.


Novinka ECS Vývoz - změny ve vykazování SPZ dopravního prostředku:

Státní příslušnost dopravního prostředku při odjezdu

 • nebude exportováno v podávací dávce DN_PODV CZ515A
 • nebude importováno z dávky CR_PROV CZ529A

Odstraněna kontrola C006H : Státní příslušnost dopravního prostředku při přestupu hranice

Nová kontrola C006D : Totožnost dopravního prostředku při přestupu hranice
JESTLIŽE "Režim při vývozu" ( kolonka 37.1.1) je roven "10"
PAK element "Totožnost při přestupu hranice " MUSÍ být použit
JINAK element "Totožnost při přestupu hranice " NESMÍ být použit.

Změna kontroly C005H:
JESTLIŽE první číslice z údaje Druh dopravy na hranici = 2, 5 nebo 7
NEBO 1. a 2. místo kolonky 37 (Režim při vývozu - kolonka 37.1.1) je rovno 76 nebo 77
NEBO 3. a 4. místo kolonky 37 (Předchozí režim při vývozu - kolonka 37.1.2) je rovno 71 nebo 78
PAK datová skupina Dopravní prostředek při přestupu hranice NESMÍ být použita
JINAK datová skupina Dopravní prostředek při přestupu hranice MUSÍ být použita.


Novinka Rozpočet Hr. hmotnosti - upraven rozpočet Hr. hmotnosti. Dílčí hodnoty nebudou zaokrouhleny na celá čísla, zůstanou na 3 des.místa, případná korekce bude přičtena k nejtěžší položce.


Novinka JSD Dovoz - úprava importu textové dávky YAW s výměrem poplatků.

Pokud budou vyplněna data o DPH, pak budou naimportována.


Novinka ICS Dovoz, Generování dodatečných položek ICS Dovoz z NCP dokladů:

ceny na materiálových položkách budou brány jako ceny průměrné.
Na cílové položce budou znovu přepočítány.


Novinka ICS Dovoz, zaokrouhlování částek v DCH položky:
 • Přirážky v hlavní měně (13a až 17c)
 • Srážky v hlavní měně (19, 20, 21,22)

Bude zaokrouhleno na celé čísla


Novinka ECS Vývoz - Přidána podpora pro novou zprávu CR_REGV (CZ512A - Potvrzení registrace VCP na CÚ vývozu).

Touto zprávou CÚ potvrzuje registraci VCP k dalšímu zpracování (schválení jednorázového povolení RHÚ - PZS)

Stav dokladu: Registrováno.


Novinka ECS Vývoz - změna kontroly QP287:

Země původu musí být vyplněna pro režimy (o.37.1.1) různé od: 10, 11, 21, 22, 23 a 31


Novinka ECS Vývoz, NCTS Vydaný - Přidána kontrola vyplněnosti QP336G:

Jestliže element "Odpisová MJ" je roven hodnotě NAR, NPR nebo NCL
PAK v elementu "Množství v odpisové MJ" nesmí být uvedeno desetinné místo.

ECS Vývoz - Přidána kontrola vyplněnosti QP336:
Jestliže měrná jednotka pro daný zbožový kód je rovna hodnotě NAR, NPR nebo NCL
PAK v elementu "Množství v MJ" nesmí být uvedeno desetinné místo.


Novinka NCTS Vydaný: v dialogu pro podání žádosti o storno je potřeba uvést Typ odůvodnění.

ECS Vývoz: úprava podání žádosti o storno, dávku lze podat pouze s uvedením Důvodu žádosti o zrušení.


Novinka ECS Vývoz, zrušena kontrola QP210, pro režim jiný než 1041 nebude omezen počet předchozích dokladů, jejichž typ je definován na evropské úrovni.


Novinka NCTS Vydaný - úprava dotazovací dávky DI_SP CZ111A Dotaz na ověření sch. příjemce - dle celní aktualizace KEL 2.19.

Je podporována pouze varianta dotazu: Schválený příjemce NCTS s vyplněným identifikátorem TIN.
Není podporován dotaz typu Držitel TIR ID pro schv. příjemce.


Novinka Do souboru celních číselníku stahovaných z GŘC přidány číselníky:
 • hospodazs.xml
 • hospodpcd.xml
 • hospodpzs.xml

jedná se o číselníky hospodářských podmínek pro RHÚ

 • aktivní zušlechťovací styk
 • pasivní zušlechťovací styk
 • přepracování pod celním dohledem


Novinka ECS Vývoz - úprava v exportu zvláštních odpisových měrných jednotkách.

EMJ budou v režimech 21xx, 22xx exportovány v sekci GMJZ,
v režimu 31xx v elementech G29, G30
v ostatních případech vůbec, resp. bude to hlídat kontrola vyplněnosti dokladu.


Novinka Provedena optimalizace rychlosti vykonávání kontroly C060A.

Může napomoci velmi výraznému snížení doby trvání kontroly
NCTS/ECS dokladu obsahujícího větší množství položek.


Novinka ICS Dovoz, přidání kontroly vyplněnosti PO275_GPD10:

Jestliže je použit ZJP MŘ a zároveň druh předloženého dokladu není fiktivní certifikát/licence (označený jako fiktivní v číselnících DOKTYP_V, DRUHLIC),
pak musí být připojen dokument s hashem,
jinak nesmí být připojen.


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz - konfigurátor pro PONx.

Do nastavení parametrů přidány volby pro možnost převodu položkových PONx : PONZ, PON EU, PONT. Pokud bude volba zvolena, budou hodnoty kopírovány v akcích: Kopie položky, Nová z aktuální, Nová ze vzoru.
Kopírování PONx lze zvolit dle druhu dokladu, Dovoz / Vývoz. Přednabídnutá hodnota je: neaktivní = současné chování.

Dále byly do Nastavení parametrů přidány volby pro PONx - způsob rozpočtu.
Pokud bude volba aktivní, budou převáděny hlavičkové údaje způsobu rozpočtu
PONx : PONZ, PON EU, PONT, Fakt. cena včetně dopravného, Počítat pouze stat. hodnotu, Způsob rozpočtu dle ceny/č.hmotnosti/hr.hmotnosti.
Kopírování PONx lze zvolit dle druhu dokladu, Dovoz / Vývoz.
Přednabídnutá hodnota je : aktivní = současné chování.


Novinka ICS Dovoz - Generování ICS Dovoz z dokladů NCP:

Pokud je v Nastavení parametrů zvolena volba o.20.Dod. podmínky : na zál.č.4 Převody dokladů, v sekci ZJSD -> JSD Dovoz, pak se bude při slučování dokladů brát v úvahu jak samotné dodací podmínky, tak také:
pravá část odstavce kód označení místa, kde přecházejí z prodávajícího na kupujícího náklady za dopravu, přepravu a pojištění

 • 1 - místo se nachází na území daného členského státu
 • 2 - místo se nachází na území jiného členského státu
 • 3 - místo se nachází mimo území Společenství).


Novinka Cla - Celní sazebník - přehled Upozornění.

Přidána akce pro import z Excelu (ze schránky).
Importní struktura jednoho řádku: CN Upozornění
Oddělovač atributů: tabelátor.
Ve schránce je potřeba mít pouze vlastní data, ne názvy sloupců.
Pokud je v datech shodný záznam, pak se aktualizuje Upozornění, jinak jsou záznamy přidávány.Verze 2.0.2011.0406 ze dne 05.05.2011

Novinka ICS Dovoz : import zprávy CR_PROD CZ429A Propuštěno.

Pokud datová zpráva nenese žádná data poplatků (importní, exportní), pak budou přepočítána data pro DPH položek.
částka cla = 0
základ DPH = celní hodnota + o.44
doplní se příslušná sazba DPH, dopočítá se částka DPH.


Novinka ICS Dovoz, NCP:

Měrná jednotka pro výpočet cel a daní

Do položek NCP přidána možnost evidence:
Dalších měrných jednotek (Měrná jednotka pro výpočet cel a daní).
Při generování dodatečných ICS Dovoz budou tyto další měrné jednotky převáděny do dodatečných dokladů, v případě slučování položek budou nasčítány množství dle kódů MJ a Upřesnění MJ.


Novinka ICS Dovoz, změna v kontrolách vyplněnosti:

Povolení režimu s hospodářským účinkem:
D018: Jestliže je navrhovaný režim RHU (02, 41, 51, 53, 71, 91) nebo konečné použití - režím (40) s preferencí (115,123,140,223,240,315,323,340), resp. režim (40) s certifikátem N990, pak skupina "Povolení režimu s hospodářským účinkem" musí být použita, jinak skupina "Povolení režimu s hospodářským účinkem" nesmí být použita.

Zvláštní odpisová měrná jednotka:
D020:Jestliže je navrhovaný režim RHU (02, 41, 51, 53, 71, 91) nebo konečné použití - režím (40) s preferencí (115,123,140,223,240,315,323,340), resp. režim (40) s certifikátem N990, pak skupina může být použita, jinak skupina nesmí být použita.


Novinka ICS Dovoz, Typ skladu v povolení RHÚ:

Změna vyplňování Typu skladu v Označení skladu (Celní sklad/AZS). Typ skladu se vyplňuje pouze pro režimy 71XX


Novinka ICS Dovoz, přidání kontroly vyplněnosti PR362:

Jesliže Druh prohlášení - střední část je "Dodatečné celní prohlášeni" nebo "Zjednodušené celní prohlášení",
Pak druh předloženého dokladu nesmí být Povolení k celnímu řízení s ekonomickými účinky / konečné použití (N990).


Oprava NCTS Přijatý, ICS Dovoz, ECS Vývoz, Import seznamu kontejnerů ze zpráv CZ043A, CZ599A, CZ529A, CZ429A:

Pokud byly ve zprávě zadány kontejnery duplicitně pro jednu položku, pak se zobrazila chybová hláška:
Violation of PRIMARY KEY constraint PK__TabNCTSKontejnery__IDNCTSPohyby__OZN.

Upraveno. Data budou naimportována, ale kontejner bude naimportován pouze 1x (zachování vynucené unikátnosti zůstává).Verze 2.0.2011.0405 ze dne 04.05.2011

Novinka Materiálové položky:

Umožněno zadat mat. položky stejného "partnumber" označení, ale různé ceny.
Uvedené ceny jsou jednotkové, při převodu z NCP na dodatečné ICS Dovoz nebudou ceny kumulovány.
Kumulace množství je na základě shody označení a jednotkové ceny.


Novinka ICS Dovoz - zrušena položková kontrola D022:

Jestliže je navrhovaný režim "71" nebo "78", pak element Typ skladu musí být použit, jinak nesmí být použit

Typ skladu na předchozích dokladech se již nepoužívá.


Novinka ICS Dovoz, poplatky, bank. spojení, způsob platby, var. symbol na hlavičce dokladu, zál. č. 5: Editace je umožněna pouze pro stav dokladu:

Pořízeno, Podáno, Přijato, Registrováno, Chyba.

Tj. po importu dat ze zprávy propuštěno CR_PROD CZ429A již není možné data měnit.<r> Položky se případně zpřístupní akcí Změna stavu, která vyžaduje zadání glob. platného hesla.


Novinka Kontejnery - kopie kontejnerů bude dle volby v nastavení parametrů.

Na záložce č.4 Převody dokladů lze nastavit kopírování kontejnerů pro Dovoz, Vývoz, Tranzit. Přednastaveno je Kontejnery: Ano, tj. současné chování.

akce:

 • Kopie položky
 • Nová z aktuální
 • Nová ze vzoru


Novinka Souhrnná deklarace - přidána podpora přenosu dat pomocí interní XML zprávy formátu NCTS/ECS/ICS Helios Orange.


Novinka ICS Dovoz, změna při importu celní hodnoty ze zprávy CR_PROD CZ429A.

Základ pro vyměření poplatku(celní hodnota) se nebude sumovat z elementů poplatků, ale bude aktualizován z elementu G38, pokud bude uveden.


Novinka Celní workflow - odesílání informací o změně stavu:

el. podepsaná zpráva má příponu .signed.xml.
Nadále nebude používáno p7s určené pro staré xml dávky s SMIME kódováním.Verze 2.0.2011.0404 ze dne 26.04.2011

Novinka ICS Dovoz - import poplatků CLO, DPH ze zprávy propuštěno CZ429A

Změny v importu dle specifikace celních změn KEL 1.25:

Odstraněny elementy GPOPLV02,GPOPLV03,GPOPLV04 ve zprávách CZ429A,CZ432A Element GPOPLV05 přejměnován na GPOPLV02

Je nutné mít aktuální verzi programu, starší verze můžou při importu hlásit

Varování nebo chybová hláška Error : '' is not a valid floating point value.


Novinka ICS Dovoz - Změna kontroly pravidla PR325:

JESTLIŽE je pro zajištění celního dluhu použita jednorázová celní jistota (93CJ)
PAK

JESTLIŽE je použita na úhradu celního dluhu (Způsob použití celní jistoty = 2)
PAK musí být použit Způsob platby - úhrada převodem ze složené celní jistoty (R)
JINAK nesmí být použit Způsob platby - úhrada převodem ze složené celní jistoty (R) ani úhrada v hotovosti (A).

JINAK nesmí být použit Způsob platby - úhrada převodem ze složené celní jistoty (R)


Novinka ICS Dovoz - Dopravní prostředek přestupující hranice - bude nepovinný.

Nebude nutné vyplňovat, pokud vyplněno bude, nebude se exportovat v dávkách:

 • DN_PODD CZ415A
 • DN_OPR CZ417A
 • DN_DNCP CZ423A

Při importu dat z CR_PROD CZ429A nebude tato sekce kontrolována/importována.

Odstraněny kontroly pravidel:

 • D008_D012_DOPRPRH
 • C024_CP_DOPRPH


Novinka ICS Dovoz - Celní úřad vstupu - je nepovinný.

Nebude se exportovat v dávkách:

 • CZ415A - podání
 • CZ417A - oprava
 • CZ423A - doplnění

Nebude vyplněn v odpovědních zprávách:

 • CZ428A - přijato
 • CZ429A - propuštěno
 • CZ420A - zamítnutí opravy
 • CZ419A - vyřízení opravy
 • CZ432A - přijetí doplnění
 • CZ451A - nepropuštění

Vyplněnost nebude kontrolována.


Novinka ICS Dovoz - rozšíření kontroly D008_H17 na druh dopravy ve vnitrozemí:

Není -li použit ZJP NCP,
PAK element musí být povinně uveden,
JINAK
JESTLIŽE je skupina "DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK PŘI PŘÍJEZDU",
PAK element musí být povinně uveden,
JINAK element může být uveden.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly vyplněnosti QP48D:

Pro zjednodušený postup místního řízení může být deklarovaný kód zajištění celního dluhu pouze:

 • 9110 - Souborná jistota nebo globální záruka povolená v ČR
 • 94CJ - Převod částky na účet CÚ k opakovanému zajištění celního dluhu
 • 95JZ - Jiný způsob zajištění


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti dokladu: PO269

Jestliže je použita kvóta jiná než kvóty zemědělské ve správě Ministerstva zemědělství (094xxx),
pak Preference pro zajištění musí být uvedena,
jinak Preference pro zajištění nesmí být uvedena.


Novinka ICS Dovoz - na hlavičku dokladu, zál. č. 4 přidán atribut Zušlechtění.

Použití čl. 122 nebo 130 CC – dostatečné zušlechtění nebo přepracování.
Vyplněnost nebude kontrolována.
Dle pravidla PO280 se bude automaticky exportovat v dávkách CZ415A, CZ417A.

PO280:
Jestliže je předchozí režimAZS/P (51), přepracování pod celním dohledem (91),
pak element musí být použit,
jinak element nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz, úprava pravidla PR313:

JESTLIŽE je deklarován režim 4800, 6x21 nebo 6x22,
PAK "Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu" musí nabývat pouze hodnot

 • B01 - Zušlechtěné výrobky vracené do členského státu, ve kterém bylo placeno clo
 • B02 - Zušlechtěné výrobky vracené po záruční opravě
 • B03 - Zušlechtěné výrobky vracené po záruční výměně
 • B04 - Zušlechtěné výrobky vracené po PZS a podmíněném osvobozením od DPH z důvodu zvláštního použití
 • B05 - Zušlechtěné výrobky vracené s částečných osvobozením od cla v případě, že jsou k výpočtu použity náklady na zušlechtění (článek 591)
 • 06B - vyjadřuje nárok na částečné osvobození od cla zpět dovážených, zušlechtěných výrobků (nikoliv podle článku 591 NK2454)
 • 01B - vyjadřuje nárok na osvobození od cla dle článku 145 Kodexu (zušlechtěné výrobky vracené do členského státu, ve kterém bylo placeno clo);
 • 02B - vyjadřuje nárok na osvobození od cla dle článku 145 Kodexu (propouštění zboží do volného oběhu po pasivním zušlechťovacím styku
 • 03B - vyjadřuje nárok na osvobození od cla dle článku 145 Kodexu (propouštění zboží do volného oběhu po pasivním zušlechťovacím styku
 • F01 - Osvobození od dovozního cla pro vrácené zboží (článek 185 kodexu)
 • 01F - vyjadřuje nárok na osvobození od dovozního cla pro vrácené zboží (článek 185 Kodexu); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71
 • 888 - vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla na základě ustanovení odst. 1 části 5 přílohy č. IV Aktu o přistoupení (zboží s prokázaným statusem Společenství)
 • 999 - vyjadřuje požadavek na celní výhodu v jiných než uvedených případech
 • 8A8 - vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla na základě ustanovení odst. 1 části 5 přílohy č. IV Aktu o přistoupení (zboží s prokázaným statusem
 • 9A9 - Vyjadřuje požadavek na celní výhodu v jiných než uvedených případech

JINAK "Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu" nesmí nabývat hodnot B01, B02, B03, B04, B05, 06B, 01B, 02B, 03B.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola PO280 upozorňující na použití nedostatečně zušlechtěného zboží.

Pokud se opravdu jedná o nedostatečně zušlechtěné zboží, pak kontrolu ignorujte, v opačném případě je potřeba zaškrnout danou volbu na hlavičce dokladu: zál. č.4 Závěrečné údaje:
Dostatečné zušlechtění.
Kontrola je zapojena do předchozích režimů AZS/P (51) a přepracování pod celním dohledem (91).


Novinka ECS Vývoz - úprava exportu Předložených podkladů, povolení a osvědčení:

do dávky DNPODV CZ515A budou exportovány pouze podklady se stavem Ano a licence v jakémkoli stavu (např. 1199).

Toto umožní zadat potřebné fiktivní certifikáty pro webovou službu Zákazy a omezení, a ty nadbytečné tam ponechat, export je nepřevezme do podávací dávky.

Kontrola neplatných kombinací zůstává nadále v platnosti.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti Datum vzniku celního dluhu

PO240: JESTLIŽE je předchozí režim dočasné použití (XX53) nebo AZS/P (XX51), přepracování pod celním dohledem (xx91) a nejsou naplněny podmínky pro články 122 a 130 CC nebo je druh prohlášení střední část doplňkové celní prohlášení (Y)
PAK musí být datum vzniku celního dluhu uvedeno,
JINAK nesmí být uvedeno.

Kontrolována je povinnost, pokud je vyplněn navíc - nevadí, je upraveno dále v exportu.


Novinka ICS Dovoz, úprava pravidel:

PR307 - Kategorii předchozího dokladu typu Z nelze použít při zjednodušeném postupu a pokud oba druhy dopravy (vstup/příjezd) jsou jiné než pevná dopravní zařízení.

PR236 - Pro předchozí režim 00 a Druh prohlášení jiný než Doplňkové celní prohlášení a zároveň oba druhy dopravy (na hranici/při příjezdu) jiné než pevná dopravní zařízení, pak jestliže je použit ZJP MŘ,
PAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií X, JINAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií X nebo s kategorií Z.

PR277 - Pokud typ předchozího dokladu je Y a předchozí režim je 21, 22 nebo 23, potom Druh předchozího dokladu musí být EX nebo EU nebo CO.


Novinka ICS Dovoz - rozšíření číselníku předložených podkladů, osvědčení a licencí o příznak: Fiktivní. (Fiktivní certifikáty pro výpočet cla).

Stahováno a importováno z GŘC - doktyp.xml


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti dokladu PO259.

Je kontrolován vztah druhu zajištění

 • 9N01 - Nezajišťování celního dluhu povolené v České republice
 • 9NCK - Nezajišťování celního dluhu podle čl. 189 celního kodexu
 • 9NPH - Nezajišťování celního dluhu při placení v hotovosti
 • 9NPV - Nezajišťování celního dluhu při jeho vyměření formou výměru
 • 9NPP - Nezajišťování celního dluhu při jeho úhradě před propuštěním zboží

a označení GRN, případně var.symbolu.


Novinka ICS Dovoz, změny v importu poplatků: soubor změn v KEL 1.25.

Přidána nová skupina GPOPLL do skupiny GPOPL ve zprávách CZ429A,CZ432A
Odstraněny elementy GPOPLV02,GPOPLV03,GPOPLV04 ve zprávách CZ429A,CZ432A
Element GPOPLV05 přejmenován na GPOPLV02
Vytvořena nová skupina GIMPOPL ve zprávách CZ429A, CZ432A ve skupině G
Vytvořena nová skupina GEXPOPL ve zprávách CZ429A, CZ432A ve skupině G

Dovozní poplatky budou importovány z GIMPOPL, způsob sumace, aktualizace, a uživatelské zobrazení - zůstává zachováno.
Pokud se jedná o zpětný vývoz, a existují vývozní poplatky ve skupině GEXPOPL, pak jsou poplatky importovány ze skupiny GPOPL.GPOPLV - kde jsou již odečteny vývozní od dovozních.

Změny jsou zpětně nekompatibilní!


Novinka ICS Dovoz - Archivace dokumentů :

Při archivaci dokumentů se bude ukládat také HASH soubor.
Soubor bude stejného názvu jako daný dokument + '_HASH' + přípona .txt
Obsahem souboru bude HASH hodnota z databáze. HASH hodnota se znovu negeneruje, pouze se vyexportuje posledně vygenerovaná.


Novinka ICS Dovoz, evidence osvědčení, podkladů a licencí - změny v uvádění označení.

Do číselníku licencí přidán atribut Fiktivní - import z drulic.xml, stahován a importován z GŘC.

Označení zadávat dle pravidel QP182D a QP159.
Je zachována zpětná kompatibilita, tj. podpora fiktivního označení '---'. V takovém případě nebude označení exportováno, ECR brána nebude hlásit porušení.

QP182D: JESTLIŽE je v elementu „Druh předloženého dokladu“ uveden fiktivní certifikát/licence (označený jako fiktivní v číselnících DOKTYP_V, DRUHLIC),
PAK kolonka „Označení dokladu“ nesmí být použita,
JINAK musí být použita.

QP159: JESTLIŽE je jako předložený doklad deklarována licence a nejedná-li se o fiktivní licenci (označená jako fiktivní v číselníku DRUHLIC)
PAK element Země vydání musí být uveden
JINAK element Země vydání může být uveden.


Novinka ICS Dovoz, přidána kontrola PR360: Jestliže je deklarovaný režim 42 nebo 63, pak země určení nesmí být CZ.


Novinka ICS Dovoz, ECS Výstup - zvláštní záznamy.

Upraven import a filtrování přenosu z číselníku zvláštních záznamů. Pro ICS Dovoz a ECS Vývoz nebylo správně zafiltrováno na daný modul.
Do číselníku přidán nový atribut Dovoz, vyplňuje se při importu zvlzazn.xml.


Novinka Přidána 7x kontrola PR351, na všechny měrné jednotky na ICS dokladu a položce.

PR351_QGPA, PR351_GVMJ, PR351_GVMJD, PR351_GKV, PR351_GMJ, PR351_GMJD, PR351_GMJZ.

JESTLIŽE je uvedená měrná jednotka NAR, NPR, NCL
PAK v množství v MJ nesmí být uvedeno žádné desetinné místo.


Oprava Moduly NCTS a ECS:

Pokus o hromadnou změnu Předložených dokladů/osvědčení na položkách způsobí chybu "Invalid object name #TabNCTSDokTypVAZDokumVAZTemp".
Opraveno.Verze 2.0.2011.0310 ze dne 18.04.2011

Novinka ICS Dovoz - Další měrná jednotka - pro výpočet cel a daní:

umožněno zadat stejné MJ s rozdílným upřesněním.


Novinka ICS Dovoz, Materiálové položky - přidán tiskový zdroj.


Novinka Generování dodatečných ICS Dovoz z NCP

Ze zdrojových NCP dokladů/položek budou přebírány materiálové položky (editor položky, zál. č.4), a ty budou vkládány do nově vytvářené položky. Případně, pokud již daná materiálová položka existuje, přičte se množství a cena za položku.


Oprava ECS Vývoz - chyba ve verzi 2.0.2011.0307

Při použití akce webové služby Zákazy a omezení se zobrazila chyba : Access violation ...
Opraveno.


Oprava JSD Dovoz

Při odesílání podávací dávky DAW včetně návazné zprávy DBW se zobrazila chyba:
Procedure sqProc.SELECT() – unsupported type!

Opraveno.Verze 2.0.2011.0307 ze dne 01.04.2011

Oprava Při pokusu o přidání položky do dokladu ECS vývoz se mohla objevit chyba

Access violation at address ...

OpravenoVerze 2.0.2011.0306 ze dne 30.03.2011

Novinka ICS Dovoz: Do položek dokladu ICS Dovoz byl přidán atribut Tisk, který bude určovat tisk celní hodnoty, sazby cla, částky cla a dalších hodnot výpočtu.

Nově vznikající položky budou mít tuto volbu zaškrtnutou = současné chování.
Upraveny akce Kopie položky, Nová z aktuální, Nová ze vzoru.


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz, JSD Dovoz, JSD Vývoz:

Hrubá hmotnost na položkách nebude automaticky zaokrouhlována.

Upraven import ze schránky, z Excelu.


Novinka ICS Dovoz - počítání celní hodnoty, odečítání položek DCH - ods.C:

C. Srážky v HM:

 • 19 Dovozné po příjezdu na místo přepravy
 • 20 Výlohy za konstrukci, montáž
 • 21 Jiné platby
 • 22 Cla a daně placené z důvodu dovozu

Položky odstavce C budou odečítány od celní hodnoty za těchto podmínek:

 • V Nastavení parametrů je zaškrtnuto: Automatické počítání celní hodnoty
 • Režim je různý od 6121, 6122
 • Rozpočítávané dopravné - fakturovaná cena není včetně dopravy. Pak se celní hodnota spočte jako fakturovaná cena + PONZ - blok_C z DCH. Pokud je fakturovaná cena včetně dopravy, pak zůstává výpočet beze změny, tj. přihlíží se k volbě počítat pouze stat. hodnotu, pokud ANO, pak je celní hodnota rovna fakturované ceně, pokud NE, pak je celní hodnota rovna fakt.ceně - PONT - PONEU.

Nakonec bude výsledná hodnota zaokrouhlena podle legislativy, pro českou leg. na celé číslo, pro ostatní na 2 des. místa.


Novinka Staré celní postupy: JSD Dovoz, JSD Vývoz

upraven export dávek DBW, VBW.

Změna kódování z 1250 na 852.


Novinka NCTS Přijatý - způsob proclení.

Změna uvádění způsobu proclení, převedeno na číselník, který bude stahován a aktualizován přes celní web službu. Import přidán do společného importu NCTS číselníků.
zpuproc.xml

 • 1-Zboží osvobozené od cla dle článku 918/83
 • 3-Zboží fyzicky uložené do dočasného skladu
 • 4-Zboží v postavení dočasně uskladněného zboží umístěné mimo prostory dočasného skladu
 • C-Zboží Společenství


Novinka ECS Vývoz - upravena kontrola měrné jednotky předchozích dokladů, pokud bude předchozí doklad typu AAD Administrativní doprovodný doklad (EMCS), pak nebude měrná jednotka testována, jinak beze změny.


Novinka EMCS Vydaný, EMCS Přijatý - přidání možnosti změny hodnoty Sequence number.

Jedná se o pořadí podání / pořadí opravy.

Při běžném provozu, není potřeba měnit, program danou sekvenci řídí sám, v případě nutnosti se automaticky inkrementuje, v importech se automaticky naplňuje z importovaných zpráv.
Pokud je potřeba, lze změnit na zál. č.6., např. pokud je v zahraničí vystavené e-AAD duplicitně.
Samotná změna je povolena až akcí Změna stavu, podobně jako změna GUID scénáře a datumů na zál. č.4.


Novinka ICS Dovoz - povoleno odeslat zprávu DI_PROD CZ471A - Potvrzení doručení rozhodnutí o propuštění zboží do režimu, i ve stavu Oprava přijata.

Stav Oprava přijata mohl být nastaven importem zprávy CR_POPR CZ419A inicializované ze strany celní správy.


Novinka ECS Vývoz, NCTS Vydaný, ICS Dovoz - upraven export předchozích dokladů v dávkách DN_PODV CZ515A / DN_POD CZ015A / DN_PODD CZ415A

Elementy QGPA07 a QGPA08 budou přebírány z editoru předchozího dokladu.
Číslo povolení RHU je evidováno u každého dokladu zvlášť.
QGPA07 - Číslo povolení RHU, ze kterého je vyskladňováno
QGPA08 - Země vydání povolení

Přidána možnost exportu hodnoty PartNumber předchozího dokladu: GPAMP01 Údaj se zapisuje do editoru předchozího dokladu.


Novinka Pro NCTS Vydaný přidán atribut : Vlastní hmotnost, exportuje se v QGPA11 - Vlastní hmotnost položky předchozího dokladu.


Novinka NCTS Přijatý - na hlavičku dokladu byla přidána volba pro havarijní postup.

Pokud bude zaškrtnuto, lze položky dokladu přidávat ručně.


Novinka NCTS Vydaný - přidána kontrola vyplněnosti QP334:

Element "Vlastní hmotnost" (QGPA11) smí být použitý pouze u vývozních předchozích dokladů (GPA) -
tedy "Kategorie předchozího dokladu" (GPA03) je rovna "Y" a "Druh předchozího dokladu" (GPA01) je roven "CO", "EX" nebo "EU".


Novinka ECS Vývoz, NCTS Vydaný - změna způsobu zadávání
 • předchozích dokladů
 • předložených podkladů, licencí, osvědčení.

Způsob zadávání podobně jako v ICS Dovoz.

Z prostorových důvodů (přidání dalších polí) se již nebude zadávat na zál.č.1 jako editace jiné tabulky, ale po novu, na nové záložce č.2 Doklady - v příslušném přehledu.
Přidána nová pole:

 • číslo povolení RHU + země.
 • partnumber
 • Vl.Hmotnost

Nad přehledy těchto dokladů lze použít akce:

 • Kopie podkladů z 1.položky
 • Kopie předchozích dokladů z 1.položky
 • Kopie akt.řádku


Novinka ICS Dovoz

Přidána kontrola vyplněnosti PR348:
Přídavné kódy nesmí začínat na znaky "S" nebo "R".

Přidána kontrola vyplněnosti PR349:
Kód daně musí začínat znakem "S" nebo "R".


Novinka ICS Dovoz:

Změna kontroly PR265:
Jestliže je kategorie předchozího dokladu X (souhrnná deklarace),
pak musí být Předchozí režim "00", "21", "22", "23","10".

Změna kontroly D020:
Ekon. MJ lze použít pouze pro režimy 41,51,53,54,71,78,91,92 nebo
režim 40 s preferencí 115,123,140,223,240,315,323,340.


Novinka Přidány kontroly vyplněnosti dokladu - předchozí režim, kategorie předchozího dokladu a zadání partnumber.
 • ICS Dovoz - PO250 - p.režim 41
 • ECS Vývoz - QP307 - režim 1041
 • NCTS Vydaný - QP302 - p.režim 41


Novinka ICS Dovoz, Generování ICS z NCP Neúplného celního prohlášení, Převod předchozích dokladů:

Je-li v nastavení parametrů zaškrtnuta volba Zachovat odst.40 v položkách,
pak budou přeneseny všechny předchozí doklady.

Dále se vždy vygeneruje odkaz na zdrojový doklad NCP:
MRN, Datum propuštění, Typ(Kategorie)=Y, Číslo položky, MJ, Množství a Druh.

Druh se vyplní dle legislativy:

 • Česká leg. : IM - Jednotný správní doklad-obchod se státy mimo EU a ESVO
 • Slovenská leg. : CLE - Evidenčné číslo/deň zápisu tovaru do evidencie


Novinka Úprava číselníku Další zvláštní okolnosti.
 • A Poštovní a expresní zásilky
 • B Lodní a letecké zásoby
 • E Oprávněné hospodářské subjekty


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz - přidána kontrola neplatných kombinací předložených certifikátů.

Nový číselník badcert.xml: stahován webovou službou z GŘC, importován v rámci balíku NCTS číselníků..

Webová služba pro výpočet cla může požadovat i zadání neplatné kombinace, po provedení výpočtu bude potřeba případné neplatné kombinace odmazat, toto pohlídá nově zavedená kontrola.


Novinka ICS Dovoz

Přidána kontrola vyplněnosti TR0022_CP:

Jestliže je Počet nákladových kusů roven 0
pak musí existovat alespoň jedna položka zboží
se stejným Druhem a Značkou s Počtem NK > 0.


Novinka ICS Dovoz, generování dodatečných dokladů ICS dovoz:

Pokud jsou převáděny předchozí doklady - (Nastavení parametrů, zál.č.4 Převody dokladů - volba Zachovat odst.40 v položkách), pak bude testována neexistence nově vytvářených dokladů, tj. nebudou se vkládat již převedené (označení, druh, číslo zdrojové položky).


Oprava ICS Dovoz - pokud byly zadány materiálové položky, pak nešla položka dokladu ani doklad smazat.

Opraveno.


Oprava TCP Tranzit, Celní případy - staré postupy:

při ukládání dokladu mohlo dojít k chybové hlášce
String or binary data would be truncated.
Opraveno.
Byl upraven výběr odst.51 CÚ určení. Bude přebíráno pouze 17 míst.


Oprava Dotahování měrné jednotky dle doplňkového kódu.

Pokud existovaly jiné měrné jednotky na úrovni celního sazebníku a jiné na doplňkových kódech, nemusely být MJ z dop.kódů správně dotaženy.
Opraveno.

Pro správnou funkci je potřeba znovu spustit import celního sazebníku.Verze 2.0.2011.0208 ze dne 11.03.2011

Novinka JSD Dovoz - povolení exportu datové zprávy DBW i bez vyplněného Odesílatele.

V takovém případě bude zpráva pouze z jedné datové řádky - dat deklaranta.


Novinka Staré celní postupy: JSD Dovoz, JSD Vývoz

upraven export dávek DBW, VBW.

Změna kódování z 1250 na 852.Verze 2.0.2011.0206 ze dne 03.03.2011

Novinka ECS Vývoz - úprava exportu v DN_PODV CZ515A

Data
QGPA07 - Číslo povolení RHU, ze kterého je vyskladňováno
QGPA08 - Země vydání povolení

se budou exportovat nejen pro předchozí doklady kategorie Y, ale nově i pro kategorii Z pokud je vyplněn Zbožový kód předčasně vyvážené rovnocenné suroviny.


Novinka ECS Vývoz - předchozí doklady : evidence předčasně vyvážené rovnocenné suroviny:

do seznamu předchozích dokladů byl přidán atribut DK - doplňkový kód.

Při exportu v dávce DN_PODV CZ515A bude exportován v kódu celní nomenklatury GPA.QGPA09.
Pokud nebude vyplněn, bude exportováno '00'.

Platí pro režim 1100 - Vývoz zušl.výrobků z rovnocenného zboží v AZS/P.


Oprava Třídění položek v exportu podávací xml dávky:

Mohlo dojít k popřeházení pořadí podávaných položek v exportovaném XML podání. Položky byly správně očíslovány, správná data, pouze mohlo být prohozené pořadí.

 • DN_POD CZ01A - NCTS Vydaný
 • DN_PODV CZ515A - ECS Vývoz
 • DN_PODD CZ415A - ICS Dovoz
 • DN_SD CZ380A - Souhrnná deklarace

Upraveno.Verze 2.0.2011.0204 ze dne 24.02.2011

Novinka JSD Dovoz - ekon. množství - povoleno zadání 3 des. míst.

+ upraven import z TXT struktury.


Novinka ECS Vývoz - předchozí doklady: evidence předčasně vyvážené rovnocenné suroviny

V seznamu předchozích dokladů na položkách lze evidovat celní nomenklatury zboží předčasně vyvážené rovnocenné suroviny.

Přidána kontrola vyplněnosti QP309:
JESTLIŽE hodnota elementu „Režim ve vývozu“ je rovna „11“
PAK musí být uvedeno alespoň jedno opakování skupiny „PŘEDCHOZÍ DOKLADY“ (GPA), které obsahuje kategorii dokladu „Z“ a příznak „Předčasný vývoz rovnocenného zboží“ =1 (ANO)

Exportováno v dávce DN_PODV CZ515A - GPA.QGPA09 a GPA.QGPA10,
exportováno v souladu s pravidlem QP309 !, tzn. pokud je evidováno nad rámec QP309 - nebude exportováno.Verze 2.0.2011.0203 ze dne 23.02.2011

Novinka NCTS Vydaný: změna v exportu předchozích dokladů / hmotnost.

U druhů předchozích dokladů EX, EU a CO se povinně exportuje hmotnost do jiných elementů než doposud (hrubá/vlastní hmotnost)

Upozornění Změna je ze strany GŘC v platnosti od 23.2.2011 17:00 hod. Pro podání NCTS vydaný po tomto datu je nutné mít verzi alespoň 2.0.2011.0203

Pro kategorie dokladu Y původní CP,
a druhu dokladu
EX - Jednotný správní doklad-obchod se státy mimo EU a ESVO
EU - Jednotný správní doklad-obchod se státy ESVO
CO - Jednotný správní doklad-Zboží společenství podléhající speciálním opatřením během přechodného období po přijetí nového členského státu

bude hmotnost předchozích dokladů exportována jako Vlastní hmotnost:
DN_POD CZ015A G.GPA.QGPA11
,jinak zůstává export beze změn: DN_POD CZ015A G.GPA.QGPA05 Hrubá hmotnost.

Dle nového pravidla QP329: Může být použita právě jedna z možností pro odpisy z ECS: vlastní hmotnost nebo nákladové kusy.
KEL 2.18
ID změny: 206


Novinka ECS Vývoz: Zrušen export doplňkového kódu ve zprávě DN_PODV CZ515A

Položky, odstavec 33, Zbožový kód+doplňkový kód

Upozornění Změna je ze strany GŘC v platnosti od 23.2.2011 17:00 hod. Pokud budete podávat ECS vývoz po tomto datu ve verzi nižší než 2.0.2011.0203, nesmí být doplňkový kód vyplněn

element GZB02
KEL 2.16
ID změny: 152


Novinka ECS Vývoz - v souvislosti s neexportováním doplňkových kódů, dle KEL 2.16

ID změny: 152,
bude změněno dotahování dat z číselníku Osvědčení.
Pro ECS Vývoz bude bez závislosti na dop. kódu.
ICS Dovoz zůstává beze změny.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti PR325:

Jestliže je pro zajištění celního dluhu použita jednorázová celní jistota (93CJ),
pak musí být použit Způsob platby - úhrada převodem ze složené celní jistoty (R)
jinak nesmí být použit Způsob platby - úhrada převodem ze složené celní jistoty (R).


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti PR320 testující datum splatnosti odkladu platby.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti dokladu, při odesílání dávky DI_PROD CZ471A bude testována role celního úřadu předložení zboží.


Novinka EMCS - v číselníku organizací byla přejmenována položka Evidenční číslo daňového skladu na:
SEED ID (Ev.číslo daňového skladu).

Do SEED ID lze zapisovat:

 • Ev. číslo daň. skladu
 • Číslo registrovaného příjemce
 • Dočasná identifikace reg. příjemce

Pokud nebude zadáno SEED ID, bude v exportech dávky DN_DELDAT CZ818A použito DIČ organizace.

Ověření SEED ID lze provést na stránkách http://ec.europa.eu. ( http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=cs )


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti dokladu, při odesílání dávky DI_PROD CZ471A bude testována role celního úřadu předložení zboží.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti PR236:

Jestliže je předchozí režim "00" a Druh prohlášení - střední část není Doplňkové celní prohlášení,
Pak
Jestliže je použit ZJP MŘ,
Pak musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií "X",
Jinak musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií "X" nebo s kategorií "Z".


Novinka ICS Dovoz, kontroly QP180:

V tomto elementu lze použít pouze znaky definované v ASCII tabulce od pozice 32 do pozice 127.

Kontrola přidána do:

 • Referenční číslo H06: v procesu kontroly dokladu
 • Označení předchozího dokladu GPA02: v procesu exportu dávky DN_PODD
 • Označení předchozího dokladu: v procesu ukládání dokladu
 • Označení předloženého podkladu/licence/osvědčení GPD02: v procesu exportu dávky DN_PODD
 • Označení předloženého podkladu/licence/osvědčení v procesu ukládání podkladu


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti PR315:

Musí být uveden alespoň jeden Předchozí doklad s kategorií "Y",
pokud předchozí režim je "21", "22", "23" a Druh prohlášení není "Y"


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti PR300:

Přídavný kód SPD Vyvezeného zboží na Předchozích dokladech musí začínat na "S...".


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti PR300:

Přídavný kód SPD v Dalších měrných jednotkách na položce musí začínat na "S...".


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti PR319:

Dvojice údajů "Označení" a "Číslo položky" na předchozím dokladu" musí být jedinečná v rámci položky.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti PR335:

Jestliže je předchozí režim RHÚ (41, 5Y, 7Y, 9Y) a Druh prohlášení - střední část není Doplňkové celní prohlášení
Pak
Jestliže je použit ZJP MŘ,
Pak musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií "Y".
Jinak musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií "Y" nebo s kategorií "Z".


Novinka URL adresa pro WSDL webové služby stahování celních číselníků:

Změna URL pro nově generované databáze.
Nově: http://app.celnisprava.cz/ciselniky/servicedata.asmx?WSDL


Novinka ICS Dovoz - úprava pravidla PO242 kontrolující cenu CIF proti celní nomenklatuře.

JESTLIŽE je použit zbožový kód začínající na 02, 04, 16, 35 nebo 17
PAK je element Dovozní CIF cena volitelný,
JINAK se element Dovozní CIF cena nepoužije.

V případě uvedených kapitol se CIF cena použije, pakliže ji vyžaduje TARIC.


Novinka ICS Dovoz - Přidána kontrola vyplněnosti QP34 kontrolující vztah zjednodušeného postupu místního řízení a kódu výsledku kontroly/rozhodnutí.

Přidána kontrola vyplněnosti PR334:
Jestliže je navrženo nezajišťováni celního dluhu při platbě v hotovosti (9NPH),
pak musí být použit Způsob platby - Okamžitá platba v hotovosti pracovníkům CS nebo rovnocenným způsobem (A)
jinak nesmí být použit Způsob platby - Okamžitá platba v hotovosti pracovníkům CS nebo rovnocenným způsobem (A)


Novinka NCTS Přijatý - změna kontrol vyplněnosti dokladu - data dočasného skladu.

Podávací zpráva DN_UKO CZ007A: Návrh na ukončení režimu.

Nové pravidlo kontroly vyplněnosti QP254, úprava aplikace pravidel QP250, QP249.

QP254:
JESTLIŽE je "Druh prohlášení "(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička") rovno hodnotám "T1","TIR","T2F" nebo "T-"
PAK tento element/ skupina MŮŽE být uveden(a) (s výjimkou dalších pravidel pro tento element),
JINAK tento element/ skupina NESMÍ být uveden(a)

QP250:
JESTLIŽE je použit ZJP a současně je funkčnost dočasného uskladnění zboží v ICS aktivní (4.8.2009)
PAK tento element MUSÍ být uveden JINAK tento element MŮŽE být uveden

QP249: JESTLIŽE je použit ZJP a nebo jsou uvedené položky "Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu" nebo "Sjednané umístění zboží při příjezdu" a současně (platí pro obě podmínky): "Druh prohlášení "(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička") roven hodnotám "T1","TIR","T2F" nebo "T-"
PAK tato skupina MUSÍ být uvedena
JINAK tato skupina MŮŽE být uvedena


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti PR299_G:

Pokud (první nebo druhý kód daně nebo první nebo druhý přídavný kód) na položce začíná znakem S...,
musí být zadána alespoň jedna položka v tabulce Další měrná jednotka se stejným kódem SPD.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti QP002_GPA:

Pro kategorii předchozího dokladu jinou než "Z",
musí mít Označení předchozího dokladu délku 18 znaků.


Novinka ICS Dovoz: přidána kontrola vyplněnosti PR302, kontrolující vztah navrhovaného režimu a zadání zjednodušeného postupu místního řízení.


Novinka Celní sazebník - doplňkové kódy:

úprava evidence MJ v doplňkových kódech.
MJ bude pouze u poslední pozice textu, pokud je popis víceřádkový.
Rovněž nebude MJ u dále se rozpadajících skupin.Verze 2.0.2011.0122 ze dne 15.02.2011

Novinka ECS Výstup - přidána podpora importu nové zprávy:

CR_KONS CZ561A - Rozhodnutí o kontrole na CÚ výstupu
CÚ výstupu oznamuje lokální autoritě, že bude provedena kontrola zásilky

Bude nastaven atribut Datum oznámení kontroly.
Stav dokladu bude nastaven na: Kontrola.


Novinka ECS Vývoz, NCTS Vydaný - přidána podpora importu nových zpráv.

Tyto zprávy můžou chodit na neZJP podání.
V rámci scénáře: po přijetí (CR_PRI), a zároveň před propuštěním (CR_PRO).
/Datum nasazení na straně GŘC : 23.2.2011/

CZ004A
CI_OPR - Informace o provedení opravy
CÚ informuje deklaranta o provedení opravy přijatého TCP

CZ504A
C_I_OPRV - Informace o provedení opravy
CÚ informuje deklaranta o provedení opravy přijatého VCP

Po příjmu zpráv se nastaví stav dokladu na: Oprava přijata.


Novinka ECS Vývoz - po přijetí zprávy o kontrole: CZ560A CR_KONV bude aktualizován atribut Datum oznámení kontroly. Podobně jako v modulu NCTS Vydaný.


Novinka ECS Vývoz - Odstraněna kontrola QP286 - kontrolující vztah režimu při vývozu a TARIC přídavného kódu.


Novinka Po exportu podávací dávky bude aktualizován Datum podání: Datum+čas.
 • NCTS Vydaný: DN_POD
 • NCTS Přijatý: DN_UKO
 • ECS Vývoz: DN_PODV
 • ECS Výstup: DN_UKOV
 • ICS Dovoz: DN_PODD
 • NCP ICS Dovoz: DN_PODD
 • SD: DN_SD
 • EMCS Vydaný: DN_AADSUB
 • EMCS Přijatý: DN_DELDAT


Novinka EMCS Přijatý - podávací dávka DN_DELDAT CZ818A:

v datech Příjemce: ConsigneeTrader - Traderid
bude jako doposud exportováno přednostně SEED ID, pokud ale nebude vyplněno, pak bude exportováno DIČ DPH a ne TIN.

Dle pravidla R045_B3.


Novinka Přidána vazba mezi položkami dokladů NCTS,ECS,ICS,SD a předchozími doklady.

Půjde tak nadefinovat master-detail pohled včetně předchozích dokladů.


Novinka ICS Dovoz, NCP ICS Dovoz, ECS Vývoz, ECS Výstup, NCTS Vydaný, NCTS Přijatý:

Při kopii dokladu pomocí akce Nová z aktuální, Nová ze vzoru, a při kopii položky se převezmou předložené deklarované doklady dle volby v Nastavení parametrů.
Zál. č.4 Převody dokladů.
Lze nastavit pro každé parametry jinak a pro každý druh dokladu jinak.

Přednastaveno na všech parametrech bude současné chování: kopírovat.
Netýká se převodu dokladů různých druhů, ty se chovají stejně jako doposud.


Novinka ECS Výstup - oprava filtrace předložených podkladů/osvědčení/licencí.

Pro zadání druhu podkladu bude výběrový číselník předfiltrován na druhy určené pro Vývoz.


Novinka NCTS, ECS, ICS, SD - při ukládání dokladu, seznamu SPZ dopravních prostředků bude testováno, zda není zadán nepovolený znak.

Dle pravidla pr84, lze pouze A..Z, 0..9,
+ lze zadat '-', ' ', ':' ,'/' - budou automaticky odfiltrovány v procesu exportu.


Novinka Změny v číselníku DOKTYP.xml:

Souhrnná deklarace - změna filtrace předložených podkladů/osvědčení/licencí.
Pro zadání druhu podkladu bude výběrový číselník předfiltrován na druhy určené pro Dovoz.


Novinka ICS Dovoz, přidána kontrola vyplněnosti na CÚ při příjezdu, bude testováno, zda má daný celní úřad dovozní roli.


Novinka ICS Dovoz, - úprava exportu DN_PODD CZ415A

Celkový počet nákladových kusů nebude exportován pro režimy 71YY, 78YY.
Dle pravidla D001.


Novinka ICS Dovoz - přidání kontroly vyplněnosti dokladu D009 - atribut Kód způsobu hodnocení.

Jestliže je použit ZJP místního řízení
PAK tento element musí mít hodnotou "1".

D009 je kontrolováno až po D008_D009, které řídí planost vyplněnosti.

Není -li použit ZJP NCP a vyžadují-li podmínky daného režimu použití tohoto údaje, musí být tento údaj povinně uveden.

JESTLIŽE je použit některý z režimů:
volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY)
aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému (51YY)
dočasné použití (53YY)
přepracování pod celním dohledem (91YY)
uskladnění (71YY) ve skladu typu D
PAK tento element musí být použit
JINAK nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola PO248:

Seznam materiálových položek může být uveden pouze pro režimy 41.. :

 • 4100 Dovoz do volného oběhu v rámci AZS v sys. navrac.
 • 4151 - po AZS v podmíněném systému
 • 4153 - po dočasném použití
 • 4154 - po AZS v jiném členském státě
 • 4171 - po uskladňování zboží v celním skladu
 • 4191 - po přepracování pod celním dohledem
 • 4192 - po přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti dokladu D020: kontrolující zvláštní odpisovou měrnou jednotku a množství - vůči režimu celního dokladu.

Jestliže je navrhovaný režim uskladnění v celním skladu nebo jiný režim s hospodářským účinkem (51YY, 53YY,54YY, 71YY, 78YY, 91YY, 92YY),
Pak skupina může být použita,
Jinak skupina nesmí být použita.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti dokladu PR206:

JESTLIŽE Druh zajištění není roven "9ZD1" nebo "9ZD2"
PAK skupina "OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ" může být použita maximálně 1x.


Oprava Souhrnná deklarace - po importu zprávy CR_VYSD CZ389A - Potvrzení odepsání SD, nebyl aktualizován atribut Datum ukončení.

Opraveno.


Oprava Import celního sazebníku - minulý rok: mohlo se stát, ze celní nomenklatury minulého roku byly naimportovány s délkou jednoho znaku/čísla.

Opraveno.Verze 2.0.2011.0120 ze dne 04.02.2011

Novinka ICS Dovoz - přenos podkladů/dokumentů z číselníku Dokumentů.

Pokud v položce dokladu - Předložené podklady a osvědčení nebudou vyplněny: Druh a Označení,
pak při přenosu z číselníku Dokumentů budou tyto hodnoty vyplněny.

Číselník dokumentů - zál.č.3 Specifikace.


Novinka ICS Dovoz, NCP ICS Dovoz ECS Vývoz, ECS Výstup, NCTS Vydaný, NCTS Přijatý:

Při kopii dokladu pomocí akce Nová z aktuální, Nová ze vzoru, a při kopii položky se převezmou předchozí deklarované doklady dle volby v Nastavení parametrů.
Zál. č.4 Převody dokladů.
Lze nastavit pro každé parametry jinak a pro každý druh dokladu jinak.

Přednastaveno na všech parametrech bude současné chování: nekopírovat.
Netýká se převodu dokladů různých druhů, ty se chovají stejně jako doposud.


Novinka ECS Vývoz, ECS Výstup, NCTS Vydaný, NCTS Přijatý: Analýza chyb.

Změna v číselníku element.xml, rozdělení popisu elementů dle modulu.
V analýze chyb bude nyní zobrazen název elementu při jehož vyplnění došlo k chybě.


Novinka NCTS Vydaný, ECS Vývoz.

Byla přidána kontrola vyplněnosti dokladu QP323:

Jestliže je použit ZJP a Předchozí režim je 41, 51 nebo 71,
pak musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií "Y".


Oprava ICS Dovoz - ZJP, dokumenty uložené v DB.

Pro zjednodušené postupy, pokud byly podklady, faktury, osvědčení, atd. uloženy jako dokumenty v databázi, pak při odesílání mohly být špatně spočítány HASH hodnoty. Navíc docházelo k dočasnému nárůstu alokace paměti, podle velikosti předložených dokladů a počtu položek.
Opraveno.

Netýkalo se dokumentů neuložených v DB.Verze 2.0.2011.0112 ze dne 28.01.2011

Novinka ICS Dovoz, NCP:

Přidána nová zpráva pro archivaci dokumentů (podklady, osvědčení, faktury, certifikáty, atd.).
V definici zprávy je potřeba nastavit adresář exportu, nic víc! (žádné certifikáty).

Pro každý doklad vznikne adresář pojmenovaný podle čísla MRN, do něj se uloží dokumenty z předložených podkladů, ze kterých byl hlášen HASH kód.
Pojmenování exportních souborů je dle: kód podkladu, označení, číslo stránky.


Podpora dokumentů uložených v DB i uložených ve filesystému.


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz: přehled Osvědčení.

Přidána podpora importu z Excelu (ze schránky).

Importní struktura jednoho řádku:

CN DK Ozn. Dop.údaje Země Stav Dovoz Vývoz Kód

Oddělovač atributů: tabelátor.
Ve schránce je potřeba mít pouze vlastní data, ne názvy sloupců.
Pokud je v datech shodný záznam, pak se aktualizuje označení a dop. údaje,
jinak jsou záznamy přidávány. V atributech Stav, Dovoz, Vývoz lze uvést A nebo N, vyjadřující stav platnosti Ano/Ne.


Novinka NCTS, ICS, ECS: do zprávy XML Helios Orange, zprávy pro výměnu dat mezi pobočkami, byla přidána podpora přenosu pro atribut Hmotnost na Předchozím dokladu.Verze 2.0.2011.0110 ze dne 26.01.2011

Novinka NCTS Vydaný, NCTS Přijatý, ECS Vývoz

Přidána podpora importu zpráv ve formátu:

ECR 2.0, SMIME, SHA-2, šifrování. (tato kombinace všech čtyř faktorů najednou nebyla podporována). Týká se především zpráv CR_DPH CZ599A, případně dalších, jejichž scénáře byly zahájeny před 1.11.2010 a nebyly dosud ukončeny.

Zprávy v této kombinaci můžou chodit zpět do 1.8.2011, poté bude formát ECR 2.0, XML, SHA-2, ...,.Verze 2.0.2011.0109 ze dne 24.01.2011

Novinka ICS Dovoz, upravena kontrola při odesílání dávky DN_DNCP CZ423A, dávku lze poslat pouze ve stavu dokladu: Pátrání žádost, Chyba, Podáno, Ukončeno, Registrováno.


Novinka ICS Dovoz - přidána podpora automatického uzavírání dokladů po odeslání podání DN_PODD CZ415A.

Nastavení parametrů, Globální konfigurace: volba Automatické uzavírání dokladů po generování zpráv


Novinka Přidána podpora pro automatické uzavírání dokladů po příjmu zpráv o propuštění/ukončení.

Nastavení parametrů, akce Globální konfigurace, volba: Automatické uzavírání dokladů po příjmu zpráv CR_PROx.

Pokud bude nastaveno, budou doklady uzavírány po přijetí zpráv:

 • ECS Vývoz: CR_PROV CZ529A
 • ICS Dovoz: CR_PROD CZ429A
 • NCTS Vydaný: CR_PRO CZ029A
 • NCTS Přijatý: CR_UKO CZ025A

Akce je logována do žurnálu - včetně názvu datového souboru, který akci vyvolal.


Novinka ICS Dovoz - podávací zpráva DN_PODD, přidána podpora exportu: Způsob použití celní jistoty - pro zajištění typu 93CJ, pokud není vyplněno označení zajištění GRN a je použit var. symbol GUF02VS.

Způsob použití celní jistoty bude exportován v elementu GUF04.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti PO242: kontroluje vztah ceny CIF a zbožového kódu začínajícího na 02, 04, 16, 65 nebo 17.

Pro cukr - CIF cena přepočtená na standardní jakost (viz. čl. 38 nařízení Komise 951/2006), Pro drůbež a vejce - dovozní CIF cena (viz. čl. 3 nařízení Komise 1484/95)

CIF cena přepočtená na standardní jakost


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti PO247: Je kontrolován vztah zajištění - druh 9ZD1 - záruční doklad a zadání částky (Hodnota záručního dokladu).


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti QP28: kontrola vztahu zastupování

2 - Přímé zastoupení (ve smyslu čl.5 odst.2 první odrážky kodexu)
3 - Nepřímé zastoupení (ve smyslu čl.5 odst.2 druhé odrážky kodexu)

a vyplnění zástupce, jména, funkce.


Novinka ICS Dovoz, úprava exportu "MĚRNÁ JEDNOTKA PRO VÝPOČET CEL A DANÍ" - seznam: Další měrná jednotka.

GMJD02 Množství zboží v měrné jednotce - bude exportováno pouze na 3 des. místa.


Novinka ICS Dovoz, upravena kontrola PO140D_GUF01: přidán test GRN - označení zajištění proti kódu druhu zajištění 95JZ - Jiný způsob zajištění.

Ostatní testy kontroly PO140D_GUF01 pro zajištění "9110", "92ZL","94CJ", "9ZD1" - beze změny.


Novinka Evidenční kniha - tisk data vyskladnění:

Do tiskového zdroje xNCTSTPPNasledneNCTSTCP byl přidán atribut Datum propuštění (následné deklarace).


Novinka NCTS Vydaný, ECS Vývoz, prodloužena délka atributu označení - ve skupině: Předložené doklady, podklady, licence, osvědčení.

Dle aktuální dokumentace ke zprávám DN_POD, DN_PODV je prodloužení z 20zn na 35zn

Exportováno v elementech GPD02..


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti PO140D_GUF02 pro označení jiných druhů zajištění.


Novinka JESTLIŽE "Druh zajištění" = "9110", "92ZL", "94CJ","9ZD1","93CJ"

PAK element "Označení jiných druhů zajištění" nesmí být použit
JINAK
JESTLIŽE "Druh zajištění" = "95JZ"
PAK element "Označení jiných druhů zajištění" musí být použit
JINAK element "Označení jiných druhů zajištění" může být použit


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti celní nomenklatury.

Doplňkový kód není testován, pokud není vyplněn je exportováno '00'.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti - test vlastní hmotnosti.


Novinka ICS Dovoz: přidána kontrola vyplnění nákladových kusů.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti na délku označení zajištění, dle druhu.

TR0301_CP (délka GRN):

JESTLIŽE je GRN vyplněno PAK
JESTLIŽE "Druh zajištění" = 9ZD1
PAK formát GRN musí být "an24"
JINAK formát GRN musí být "an17"


Novinka NCTS Přijatý - CÚ předložení zboží se bude vyplňovat pouze na první záložce.

Na zál.č.4 zůstává pouze CÚ odeslání.


Novinka Celní sazebník: Evidence MJ bude i na úrovni doplňkových kódů.

Evidence měrných jednotek pro celní sazebník zůstává, z dop.kódů se MJ použije pouze v případě odlišnosti.
Aktualizace MJ zapracována do akcí:

 • výběr CN z přehledu cel.sazebníku / dop.kódů
 • přenos ze skladu
 • přenos z položek
 • přenos z položek JSD

Pro prvotní načtení měrných jednotek je třeba spustit import číselníků.


Novinka ICS Dovoz - údaje DCH: prodloužení označení smlouvy a faktury na 40znaků.


Novinka Předchozí doklady: nebudou kopírovány, pokud se jedná o stejný druh dokladu.

Tzn. dokladové akce Nová z aktuální, ze vzoru, položková akce Kopie položky.
Kopírování předchozích dokladů zůstává u převodu dokladů různých druhů.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti dokladu PO249. Kontroluje se vztah Upřesňujícího opatření, kategorie předchozího dokladu a zadání vyvezeného zboží.

JESTLIŽE Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu má hodnoty "B01", "01B", "B04", nebo "06B" a Kategorie předchozího dokladu je Původní celní prohlášení(GPA03=Y),
PAK skupina VYVEZENÉ ZBOŽÍ musí být uvedena,
JINAK skupina VYVEZENÉ ZBOŽÍ nesmí být uvedena.


Novinka ICS Dovoz - přidána možnost evidence vyvezeného zboží v předchozích dokladech.

V editoru předchozích dokladů, podzáložka Vyvezené zboží

Nové atributy:

 • Zbožový kód
 • Doplňkový kód
 • 1. Přídavný kód TARIC
 • 2. Přídavný kód TARIC
 • 1. Národní kód (Kód daně)
 • 2. Národní kód (Kód daně)
 • Vlastní hmotnost
 • Země původu
 • Preference
 • Základ pro vyměření poplatku (celní hodnota)
 • Vedlejší výdaje

MĚRNÁ JEDNOTKA VYVEZENÉ ZBOŽÍ

 • Měrná jednotka vyvezeného zboží
 • Množství zboží v měrné jednotce
 • Upřesnění měrné jednotky

seznam MĚRNÁ JEDNOTKA PRO VÝPOČET CEL A DANÍ

 • Měrná jednotka vyvezeného zboží
 • Množství zboží v měrné jednotce
 • Upřesnění měrné jednotky
 • Přídavný kód SPD

Export v DN_PODD CZ415A v elementech G.GPA.GV.....


Novinka ICS Dovoz - přidání kontroly vyplněnosti dokladu PR277

JESTLIŽE je kategorie předchozího dokladu "Původní celní prohlášení" (GPA03="Y") a předchozí režim PSZ (G24 = 21,22,23),
PAK Druh dokladu musí být roven "EX",
JINAK nemusí být roven "EX".


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz.

Pod přehled Celní sazebník byl přidán nový uživatelský číselník: Osvědčení.
Zde lze nadefinovat vazby mezi Zbožovým kódem a předkládaným certifikátem/osvědčením pro automatické předvyplňování.

Pro každou celní nomenklaturu lze zadat:

 • Doplňkový kód
 • Druh osvědčení/certifikátu - výběr z číselníku,
 • Označení
 • Doplňující údaje
 • Země
 • Stav
 • Platnost pro Dovoz
 • Platnost pro Vývoz

Tento číselník bude kontrolován při vyplňování položek celního dokladu ECS Vývoz, ICS Dovoz, po zadání celní nomenklatury.
Pokud program nalezne kódy a označení, která nejsou zadány k dané položce, a jsou přiřazeny ke shodné celní nomenklatuře, budou tyto kódy doplněny do předložených podkladů automaticky, včetně souvisejících atributů.

Na závěr bude zobrazena hláška o přidaných kódech.


Novinka ICS Dovoz - import poplatků ze zprávy CR_PROD CZ429A - celková výše poplatků a celková výše zajištění budou importovány na 2 des.místa.

POPL02
POPL03


Novinka Celní sazebník - rozšíření o další třídu, kapitoly, aktualizace číselníků TRIDY.TXT, KAPITOLY.TXT.

Přidána třída: 22 - POMOCNÉ CELNÍ NOMENKLATURY
kapitoly 98, 99


Novinka NCTS Přijatý - zrušeno: "Zúčastněný v místě určení" na 2. záložce.


Novinka ICS Dovoz, ECS vývoz - po opuštění doplňkového kódu bude aktualizována MJ (z číselníku doplňkových kódů/z celního sazebníku).


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz - akce převod z položek:

Do akce převod položek (volané z editoru položek) byla přidána podpora automatického doplnění předložených podkladů, licencí, osvědčení z číselníku osvědčení.
Automaticky budou doplněny chybějící záznamy vztahující se k dané celní nomenklatuře a druhu pohybu. Po proběhnutí akce bude zobrazeno ifnormační okno o doplněných informacích.Verze 2.0.2011.0104 ze dne 04.01.2011

Novinka ECS Vývoz, JSD Dovoz - upraveny kontroly vyplněnosti dokladu:

ob.operace od 1.1.2011 se uvádějí na 1 místo.


Novinka Aktualizace číselníků:

Dodací podmínky:

 • DAP od 1.1.2011 - Delivered at Place
 • DAT od 1.1.2011 - Delivered at Terminal

Roldop.xml
Celutvar.xml
KN_i.xml
KN.xml
Dokpre.xml


Oprava ICS Dovoz:

Ve verzi 2.0.2010.1230 nebylo přístupné políčko Místo podání celního prohlášení.
Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export