Důležité:


Celní případy - Změny 2010

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2010.1230 ze dne 30.12.2010

Novinka ICS Dovoz:

Přidána kontrola vyplněnosti dokladu, bude hlídáno zadání kódu ob. operací, od 1.1.2011 musí být na 1 znak.


Novinka ICS Dovoz, NCP ICS Dovoz, ECS Vývoz:

Akce Kopie dokladu (Nová z, Nová ze vzoru) a Převod dokladu převezme pouze jednomístný kód ob. operací. (od 1.1.2011)


Novinka ECS Vývoz:

Dle požadavků celní správy nebude od 1.1.2011 z položek dokladu exportován atribut Region.
Rovněž byla zrušena kontrola QP153.Verze 2.0.2010.1030 ze dne 21.12.2010

Novinka Změna k 1.1.2011: číselník obchodních operací bude jednomístný. Předvyplňován bude kód 1.
 • 1 - Obchodní operace zahrnující skutečné nebo zamyšlené převody vlastnictví za protiplnění (finanční nebo jiné) - kromě obchodních operací označených kódy 2, 7, 8 a 9
 • 2 - Vrácení zboží z původní obchodní operace označené kódem 1, náhrada zboží zdarma
 • 3 - Transakce zahrnující převod vlastnictví bez finančního nebo jiného protiplnění
 • 4 - Transakce, jejichž účelem je zpracování dle smlouvy (AZS, PZS)
 • 5 - Transakce prováděné po zpracování podle smlouvy (vývoz zboží po AZS, dovoz po PZS)
 • 7 - Obchodní operace podle společných obranných projektů nebo jiných společných mezivládních výrobních programů
 • 8 - Dodávka stavebních materiálů a zařízení pro práce, které jsou součástí obecné stavební nebo inženýrské smlouvy (všeobecné dodavatelské smlouvy)
 • 9 - Ostatní transakce, které nelze označit některým z výše uvedených kódů


Novinka ICS Dovoz - akce Převod z položek JSD - v editoru položky ICS Dovoz:

Přidána podpora aktualizace měrné jednotky taric.


Novinka ICS Dovoz:

Do položek dokladu ICS Dovoz / NCP ICS Dovoz přidán počítaný sloupec pro zobrazení MRN finálního dodatečného dokladu ICS Dovoz.


Novinka Při generování Dodatečných ICS Dovoz z NCP se v ICS Dovoz dokladu vyplní Datum celního dluhu a to Datem propuštění z nejstaršího z dokladů NCP, ze kterých je ICS právě generován.


Novinka Při převodu dokladu z ECS na NCTS vydaný se nekopíruje atribut Režim na hlavičce.


Novinka Do ICS Dovoz přidána kontrola D019:

Označení skladu a země skladu na položce musí být vyplněny
pokud druh prohlášení není Dodatečné celní prohlášení
a zároveň Předchozí režim je jeden z (YY51, YY53, YY54, YY71, YY78, YY91, YY92)
a zároveň Kategorie předchozího dokladu je Původní celní prohlášení (Y).


Oprava ICS Dovoz - úprava podávací zprávy DN_PODD CZ428A - pro zajištění, kde není uváděno označení (např. 93CJ), nebyl exportován variabilní symbol.

Opraveno.Verze 2.0.2010.1025 ze dne 09.12.2010

Novinka Aktualizace číselníku upřesnění měrné jednotky.

Nové položky:

 • L Živá váha
 • M Netto sušina
 • N Net
 • P Mléčné látky
 • R surový cukr s výtěžkem 92 %
 • S Bílý cukr
 • T Mléčná sušina
 • X Hektolitr
 • Z Na 1 % hmotnostní sacharózy


Novinka Do přehledu položek byla přidána akce "Načtení předchozích dokladů z CS"

pro načtení předchozích dokladů z celního skladu.
Lze vybrat více celních výdejek, z jejichž položek (PCDčísel) budou zakládány předchozí doklady, množství bude automaticky nasumované.


Novinka Do přehledu číselníku Závěr přidána možnost zadávat uživatelsky nové vlastní závěry.


Novinka ECS Vývoz - odstraněna kontrola vztahu citlivého zboží a závazné trasy.

Bude se kontrolovat pouze u NCTS.


Novinka ICS Dovoz: nová akce Přehledy/Hlavičky původních NCP.

Zobrazí přehled původních NCP dokladů, ze kterých byl ICS doklad vygenerován.


Novinka Tisk evidenční knihy: tisk. zdroj xNCTSTPPNasledneNCTSTCP rozšířen o atribut režim.


Novinka ICS Dovoz - přidán tisk. zdroj pro tisk VIN kódů motorových vozidel: xNCTSPohybyVINCodes.


Oprava ICS Dovoz, po příjmu zprávy CR_PROD CZ429A:

Pokud nebylo k položce vyměřeno (žádné CLO a zároveň ani DPH), pak se nevyplnila sazba DPH. Opraveno, sazba DPH se dotáhne z číselníku DPH dle celního kódu - a následně bude dopočtena čátka DPH.


Oprava ICS Dovoz - výpočet cla: seznam dalších měrných jednotek nebyl před vlastní akcí výpočtu cla uložen. Při změně dat v další MJ bylo potřeba položku uložit, vrátit se do editoru, a teprve poté volat akci výpočtu cla pro konkrétní položku.

Opraveno - stiskem výpočtu se seznam automaticky ukládá do databáze.

Netýká se hromadného výpočtu cla nad přehledem položek.Verze 2.0.2010.1023 ze dne 24.11.2010

Novinka NCTS Vydaný, ECS Vývoz - prodloužení pole "Číslo povolení RHU, ze kterého je vyskladňováno" na 20 znaků.

KEL 2.16.


Novinka ICS Dovoz - webová služba pro výpočet cla, rozšířena podpora pro kvóty.

Kvóty zadávat na zál. č.3 Ostatní údaje, skupina Kvóta.
Označení kvóty bude předáváno službě pro výpočet cla.


Novinka ICS dovoz - úprava kopie dokladu, údaje pro DCH - faktura, smlouva nebudou kopírovány pro doklady vzniklé akcí Nová z aktuální, ze vzoru. Tyto údaje budou zkopírovány pouze pro vznik dokladu pomocí akce Generování dodatečných ICS Dovoz, z přehledu NCP Neúplné celní prohlášení.


Novinka ICS Dovoz - rozšíření kontroly PR299_G.

Pro každý přídavný kód SPD musí existovat alespoň jedna skupina "Další MJ - MĚRNÁ JEDNOTKA PRO VÝPOČET CEL A DANÍ" se stejným přídavným kódem SPD.

Kontrola bude vztažena i na přídavné kódy TARIC EU.

Na straně celní správy zatím nejsou kontrolovány přídavné kódy TARIC EU od přídavných kódů národních. Nelze kontrolovat pravidla QP144 a QP145, nicméně po změně číselníku TARPKOD bude časem kontrolováno.
Do přídavných kódů bude potřeba zapsat pouze kódy pro EU (např. 4115, 4999), a do Kódů daní pouze národních kódy (např.S101 pro Motorové a technické benziny...)


Novinka ICS Dovoz: při akci generování dodatečných ICS Dovoz z dokladů NCP se rovněž zkopírují scany předložených podkladů, certifikátů a licencí.


Novinka Přidána podpora SHA-2 v odpovědích kódovaných v S/MIME s obálkou ECR 1.x

V tomto tvaru můžou chodit odpovědi na neukončené případy, které byly zahájeny v S/MIME (SHA-1 i SHA-2)- verzí před 2.0.2010.1019 z 11.11.2010.
Odpovědi těchto struktur jsou plánovány na 1.12.2010 až 1.8.2011, po tomto datu bude chodit vždy SHA-2 v ECR obálce 2.0 v XML encryption a XML signature.

Netýká se modulů: ICS Dovoz, ICS NCP Dovoz, EMCS Vydaný, EMCS Přijatý.
Týká se modulů: ECS Vývoz, ECS Výstup, NCTS Vydaný, NCTS Přijatý, komunikace ohledně záruk ZJP, komunikace s aplikací parametrů, částečně i JSD Dovoz, pokud chodí zpět el.podepsané TXT zprávy s výměrem poplatků YHS, YVA.

Pro Win XP SP3 není nutný MS hotfix KB968730, je ale nutná verze Helios Orange 2.0.2010.1023 nebo vyšší.
Pro starší verze skončí import chybou: Byl zadán neplatný algoritmus (pro Win XP SP3).


Novinka Při akci Generování JCD dovoz - z Přijaté faktury se nyní respektuje nastavení Vyplňování kódu 'B00' do kolonky 47 dle Nastavení v parametrech.


Novinka ICS Dovoz - úprava v evidenci další měrné jednotky pro SPD.

Kód SPD bude rozlišován na úrovni MJ.

Pokud se použije nějaký národní kód daně, pak se musí vyplnit i v evidenci další měrné jednotky, pro každý kód jeden záznam (dle pravidla PR299_GV).
Export v DN_PODD element GMJD04 skupiny GMJD.


Oprava ICS Dovoz

Při podání zprávy DI_PROD Potvrzení o doručení platebního výměru mohlo dojít k chybě PR314:
Datum doručení nesmí být starší než datum propuštění a novější než aktuální datum.

Chyba mohla být způsobena buď špatnou synchronizací času na SQL serveru nebo použitím akce Změna stavu dokladu, která nuluje čas u datumu propuštění.
Upraveno, nastavena výjimka pro ICS Dovoz, pro ostatní moduly zůstává v platnosti.


Oprava ECS Vývoz: Od verze 2.0.2010.1019 ze dne 11.11.2010 nešlo posílat Vyjádření k pátrání, dávka CZ583A DI_PATV. Dávka byla chybně posílána do domény ZJP.

Netýkalo se modulu NCTS Vydaný.
Opraveno.


Oprava Archivace zpráv

Pro moduly: ICS Dovoz, NCP ICS Dovoz, ECS Vystup, Souhrnná deklarace byla archivace zpráv uvolněna ve verzi 2.0.2010.1019, avšak nešlo uživatelsky vytvořit definici zprávy v daném přehledu (pouze skriptem).
Opraveno.


Oprava NCTS Vydaný - při tisku tisk. formuláře "TDD - Doprovodný doklad A - razítko" mohlo dojít v případě duplicit v číselníku kódu prospěchu k chybě:

DopUdaje: Could not open DataSet.
Opraveno.


Oprava Oprava přidělování LRN při generování ECS/ICS/NCTS ze vzoru z celního skladu. Doposud se LRN přidělovalo ob jedno číslo vyšší než v případě, kdy se nepoužil vzor.


Oprava ICS Dovoz - nešly podat doklady, pokud u některé položky byly použity zároveň:
 • ZVLÁŠTNÍ ODPISOVÁ MĚRNÁ JEDNOTKA (ek.MJ)
 • MĚRNÁ JEDNOTKA PRO VÝPOČET CEL A DANÍ (MJ pro zboží s SPD)

Opraveno.Verze 2.0.2010.1020 ze dne 12.11.2010

Novinka ICS Dovoz - další měrná jednotka.

Úprava umístění a designu pro zadání další měrné jednotky pro výpočet cel a daní. Přesunuto na první záložku, pod související přídavné kódy. Upřesnění napojeno na číselník.


Oprava ICS Dovoz - import zprávy o propuštění skončil chybou:

Incorrect syntax near the keyword "WHERE".

K chybě došlo, pokud nebyly vyměřeny žádné celní poplatky.
Opraveno.


Oprava ICS Dovoz, ECS Vývoz, NCTS Vydaný - při exportu dávky mohlo dojít k chybové hlášce:

Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr).
K chybě došlo, pokud bylo nesmyslné označení předchozího dokladu, kde byl typ Y a délka označení 17 znaků.
Opraveno, kontrolní číslice nebude dopočítávána.Verze 2.0.2010.1019 ze dne 11.11.2010

Novinka ICS Dovoz - akce Nová z aktuální, ze vzoru:

do cílového dokladu budou zkopírovány údaje z DCH: č.faktury, č.smlouvy.


Novinka ICS Dovoz - úprava akce generování dodatečných ICS Dovoz:

do předchozích dokladů zdrojového dokladu se vyplní kategorie dokladu Y původní CP.


Novinka NCTS Vydaný - akce Nová z aktuální, ze vzoru:

ze zdrojového dokladu se převezme:

 • Předchozí režim - hlavička
 • Předchozí režim - položka
 • Označení skladu, země, typ - položka


Novinka Celní případy, el.podpis SHA-2 - povinné od 1.12.2010, volitelné od 1.11.2010.

Všechny podávací dávky všech modulů budou komunikovat na ECR obálce ECR 2.0 a el.podpisem SHA-2 (SHA512).

Moduly:

 • ICS Dovoz
 • ECS Vývoz
 • ECS Výstup
 • NCTS Vydaný
 • NCTS Přijatý
 • EMCS Vydaný
 • EMCS Přijatý
 • Souhrnná deklarace
 • Komunikace s aplikací ZJP - Data povolení (nastavení, dotazování)
 • Komunikace s aplikací ZJP - Záruky, ZD (registrace, dotazování)

Import odpovědí rovněž ECR 2.0 s SHA-2.
Zachována možnost importu i starých zpráv s ECR 1.1 a el.podpisem SHA-1 SMIME.

El.Podpis s SHA-2 lze vytvářet i certifikátem, který byl vystaven certifikační autoritou a podepsán alg. SHA-1 - tzn. je podporován doběh certifikátů platných do 31.12.2010

Není potřeba instalace MS hotfixů kvůli SHA-2 v ECR 2.0, stačí Windows XP s SP3.


Novinka ICS Dovoz - akce generování dodatečných ICS Dovoz z dokladů NCP

ze zdrojových položek bude přebírán atribut Kód způsobu stanovení celní hodnoty.


Novinka ICS Dovoz - upraven export dávky DN_PODD CZ415A:

v elementu G39 Vedlejší výdaje bude exportováno o.44 DPH, nikoli pouze další dodatečné náklady.


Novinka Import zprávy CI_ZAJRU CZ237A - informace o zajištění RU.

V procesním okně nebyla informace, co za zprávu se importovalo, pouze obecná hláška. Upraveno.


Novinka ICS Dovoz - umožnění vyplňovat měnu i pro režimy XX78, 71YY, 78YY při použití jiného typu skladu než D, logika přesunuta do exportní funkce.

V editoru lze měnu vyplnit libovolně, nutnost vyplnění zůstává kontrolována v kontrolách vyplněnosti dokladu.


Novinka ICS Dovoz : upraven import ze zprávy CR_PROD.

Pokud jsou ve zprávě uvedena data o DPH, jsou naimportována do položky.
Upraven způsob importu dat z kombinované celní sazby, nebude změněn druh, ani základ, vynulu je se sazba, nasčítá se částka cla.
Pokud nejsou ve zprávě uvedena data o celním poplatku, pak se pouze nuluje částka cla, označení, základ, sazba zůstává.

Netýká se kompletních poplatků a tisku platebního výmětu - jehož informace jsou ukládány ve svébytné tabulce kompletních poplatků.


Novinka Archivace zpráv, definice zprávy.

Do podpory zprávy typu archivace zpráv byly přidány doklady ICS Dovoz, NCP ICS Dovoz, Souhrnná deklarace a ECS Výstup.

Zároveň byla rozšířena podpora pro zprávy podepsané s SHA-2.

Pokud se jedná o celní ECR obálku 1.0,1.1 s el. podpisem SMIME, SHA-1, pak zůstává archivace jako doposud. Tedy: čistá zpráva je exportována do xml souboru, el. podpis je exportován do souboru .p7s, který lze prohlížet prostředky Windows.

Nově, pokud se jedná o celní ECR obálku 2.0 s el. podpisem dle XML signature, SHA-2, je proveden export vnitřní zprávy pouze do jednoho souboru, včetně el. podpisu. Díky čitelnosti celé podepsané zprávy není nutno exportovat el. podpis zvlášť.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola PR299_G.

Kontroluje se vztah mezi zadaným přídavným kódem a další měrnou jednotkou pro výpočet cel a daní.


Novinka ICS Dovoz - ob. operace.

upraven export ob. operací. Pro režimy 71YY, 78YY nebudou exportovány, přestože jsou vyplněny. (Dle pravidla D001)
Rovněž byla upravena kontrola vyplněnosti dokladu, je kontrolována pouze povinnost vyplnění.

D001:
Tento element se povinně použije u režimů:

 • volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY) ,
 • aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému (51YY),
 • dočasné použití (53YY)
 • přepracování pod celním dohledem (91YY).

U ostatních režimů (71YY, 78YY) se nepoužije.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola pro celk. fakturovanou částku.


Novinka ICS Dovoz - přidána podpora automatického dotažení aktuálního kurzu při opuštění měny.

Podobně jako v JSD Dovoz.


Novinka Pokud byl doklad ICS Dovoz vytvořen dokladovým převodem z NCTS, byl rovněž převzat i Hl.povinný, což způsobovalo nežádoucí filtrování přehledu pro výběr záruk.

Upraveno, Hl.povinný se nepřenáší, v ICS Dovoz není používán.


Novinka ICS Dovoz: akce Nová z aktuální, Nová ze vzoru, a akce Kopie položky nebude kopírovat údaje o vypočteném clu, celní sazbě, dph, a částkách.

Přenese se pouze kód cla (např.A00).


Novinka ICS Dovoz - import z XML HeO internal format NCTS/ECS/ICS:

pokud je ve xml struktuře uveden atribut PONZ, pak je jeho hodnota rovněž nakopírována do o.17a Dovozné.


Novinka NCTS, ECS, ICS - akce Nová z aktuální, ze vzoru:

na cílový doklad se přenese způsob rozpočtu PONX/celní hodnoty.

- Fakturovaná cena včetně dopravy - Počítat pouze stat. hodnotuVerze 2.0.2010.1017 ze dne 04.11.2010

Novinka ICS Dovoz - pro přehled NCP - Neúplné celní prohlášení nebyly podporovány zprávy DN_OPR, DN_STOD pro opravu a storno dat.

Přidáno.


Novinka ICS Dovoz, export dávky DN_PODD:

U deklaranta, příjemce, příjemce na položkách se bude exportovat v příslušných elementech DIČ DPH. Pokud není v číselníku vyplněno, pak se dá do exportu DIČ, je-li vyplněno.

elementy: TDKL09, TCE08, GTCE08


Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz, NCTS: přidán tiskový zdroj xDokTyp6.

Tiskne prvních 6 záznamů z předložených podkladů, licencí, certifikátů.


Novinka ICS Dovoz - NEZJP podání:

úprava exportu hash hodnot předložených dokladů, certifikátů a licencí pro NEZJP podání. Pokud není zjednodušený postup, nebudou HASH algoritmus a vlastní hashe exportovány, dle pravidel: PO275_GPD10 + PO275_GPDH.

Problém mohl nastat, pokud byl doklad původně deklarován jako ZJP včetně scanů, následně změněn na NEZJP a scany dokumentů odmazány - označení HASH algoritmu se exportovalo v elementu GPD10.


Novinka Úprava exportu dávky DN_PODD CZ415A: přidána podpora exportu hodnoty záručního dokladu (vyplňuje se v číselníku záruk, atribut částka).

GUF05 pro "Druh záruky" = "9ZD1" dle pravidla PO247.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly PO240 na Datum vzniku celního dluhu.

Bude kontrolována pouze nutnost vyplnění, ne naopak (to bude ošetřeno v exportu automaticky).


Novinka ICS Dovoz - do hlavičky dokladu přidán atribut Evidenční číslo povolení dočasného skladu. (Přidán do skupiny k označení celního skladu).

Číslo povolení bude exportováno v DN_POD v elementu G43, pouze pro položky, které budou mít upřesňující opatření ke zboží nebo režimu "050", "060", "070","071".

050 - Vyjadřuje nárok na podmíněné osvobození od SPD [§ 3 písm. d) zákona o SPD], jestliže je zboží bezprostředně po propuštění do volného oběhu (§ 34 zákona o SPD) uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 zákona o SPD)

060 - vyjadřuje nárok na podmíněné osvobození od SPD [§ 3 písm. d) zákona o SPD], jestliže je zboží bezprostředně po propuštění do volného oběhu (§ 34 zákona o SPD) uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 zákona o SPD) a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH

070 - vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (článek 185 Kodexu), současně na podmíněné osvobození od SPD [§ 3 písm. d) z. o SPD], je-li zboží po propuštění do volného oběhu (§ 34 z. o SPD) uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 z. o SPD) i osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 z. o DPH

071 - vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (článek 185 Kodexu), současně na podmíněné osvobození od SPD [§ 3 písm. d) z. o SPD], je-li zboží po propuštění do volného oběhu (§ 34 z. o SPD) uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 z. o SPD)


Novinka ICS Dovoz - editor položek - Číslo povolení skladu nebo RHÚ + Země vydání povolení byly přesunuty na zál. č.2 Ostatní údaje.

Povinnost uvést:
Jestliže je uvedena kategorie předchozího dokladu - Původní celní prohlášení ("Y") a zároveň je předchozí režim uskladnění v celním skladu nebo jiný režim s hospodářským účinkem (YY51, YY53, YY54, YY71, YY78, YY91, YY92) a zároveň druh prohlášení není Dodatečné celní prohlášení.


Novinka ICS Dovoz - editor dokladu, zál.č.4 Datum CD - přejmenován na Datum c. dluhu.

Jedná se o datum vzniku celního dluhu.

Tento datum bude exportován pouze pro:

 • druh deklarace Y - (doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle kódu C)

nebo

 • jestliže je předchozí režim dočasné použití nebo AZS/P (51, 53)


Novinka ICS Dovoz - Přidána podpora pro centralizované celní řízení.

V editoru dokladu je potřeba vyplnit Celní úřad kontroly, dle PO241: Jestliže je prováděno centralizované celní řízení, pak musí být uvedena datová skupina CÚ dohledu, jinak nesmí být uvedena.


Novinka ICS Dovoz - Z akce Nová z/ze vzoru odstraněno kopírování údajů bank. spojení a výše zajištění.


Novinka Výpočet cla - pro potřeby výpočtu cla pomocí webové služby bude vlastní hmotnost zaokrouhlena vždy nahoru.


Novinka ECS Vývoz - odstranění kontroly pravidla QP160


Novinka Interní zpráva ICS, ECS, NCTS Helios Orange pro výměnu dat mezi pobočkami generovala prázdné elementy a skupiny POPL a ODPL: poplatky a odklad platby, pokud dané atributy nebyly vyplněny.

Upraveno.


Oprava Pokud byl zadán příliš dlouhý text označení záruky/zajištění, pak se mohlo zobrazit chybové hlášení: String or binary data would be truncated.

Opraveno.


Oprava ICS Dovoz - export alternativní MJ: (GMJD02 Množství zboží v měrné jednotce)

export des. čísla byl závislý na nastavení des. oddělovače ve Windows.
Opraveno.Verze 2.0.2010.1016 ze dne 01.11.2010

Tip ICS Dovoz

Aktualizace modulu ICS dovoz dle posledních specifikací GŘC k datu spuštění systému 1.11.2010.
Certifikace programu proběhla: 19.08.2010 až 08.09.2010

 • úpravy všech komunikačních zpráv + nové zprávy.
 • číselníky pro ICS Dovoz
 • hash-ování dokumentů SHA-2 (512)

Podrobný popis najdete v článku v Poradně: ICS Dovoz - elektronický dovoz v IS Helios Orange
a v příručce k modulu Celní případy: Obsah - Celní případy


Novinka ICS Dovoz, napojení modulu na celní workflow, modul Odesílání informací o změně stavu.

podpora reakce na zprávy:

 • CZ428A - CR_PRID ---- Přijato
 • CZ429A - CR_PROD ---- Propuštěno
 • CZ460A - CR_KOND ---- Kontrola
 • CZ425A - CI_UKOD ---- Ukončeno
 • CZ470A - CI_VYZ ---- Pátrání


Novinka ICS Dovoz, přidán nový formát zprávy: NCTS/ECS/ICS Helios Orange

Podporuje export i import dat. Vychází z celní zprávy DN_PODx.
Zpráva slouží např.

 • k přenosu dat/dokladů mezi pobočkami
 • k importu dat z jiných systémů


Novinka ICS Dovoz, přidány nové kontroly :
 • D017_element - Kontroluje vyplněnost MJ/množství v odpisové měrné jednotce ve vztahu ke kategorii předchozího dokladu - Původní celní prohlášení (Y).
 • PO261 - Číslo položky předchozího dokladu ve vztahu ke kategorii předchozího dokladu - "Z" (Předchozí doklad).
 • D014 - Odpisovaná výše zajištění ve vztahu ke kategorii předchozího dokladu Souhrnné celní prohlášení (X),
 • D016 - hrubá hmotnost ve vztahu ke kategorii předchozího dokladu Souhrnné celní prohlášení (X) a Nákladové kusy / hr.hmotnost.


Novinka ICS Dovoz, editor položek

Při zakládání nové položky bude automaticky předvyplněn kód celní sazby na A00 a do předložených podkladů/licencí bude vložen záznam s odkazem na 1199, jako u JSD Dovoz.
Platí pouze pro českou legislativu.


Novinka ICS Dovoz

Úprava zaokrouhlování pro Fakturovaná cena v hl. měně + základ cla.
Pro jiné než české legislativy bude zaokrouhlováno na 2 des. místa.


Novinka ICS Dovoz

Přidání funkcionality: Evidence nevybrané DPH.
Hlavičky dokladu - záložka č.5 Ostatní údaje.
Chování podobné jako v modulu JSD Dovoz.


Novinka ICS Dovoz

Do přehledu položek přidána akce: Přehledy / Poplatky.... , která zobrazí seznam poplatků k dané položce.
Jedná se o kompletní seznam poplatků, které jsou naimportovány ze zprávy o propuštění CR_PROD CZ429A.


Novinka ICS Dovoz

Při importu zprávy CR_PROD CZ429A budou poplatky typu Axx sesumovány a uloženy k dané položce do celní hodnoty.
Jedná se o základ cla, sazbu, částku a druh.
V případě kombinované sazby nebude vyplněna sazba a druh.
Následně je přepočteno DPH, základ, celkem.


Novinka ICS Dovoz - předchozí doklady:

přidána akce pro kopii aktuálního řádku předchozích dokladů.


Novinka ICS Dovoz, úprava exportu celk. fakt. částky a kurzu.

atributy budou exportovány v TRAN02 a TRAN03 dle pravidel

Fakt.částka, PO265:
Jestliže je navrhovaný režim 78 nebo 71 a typ skladu různý od "D",pak element nesmí být uveden, jinak element může být uveden.

Kurz, PO264:
Jestliže je navrhovaný režim 78 nebo režim 71,
pak tento element nesmí být uveden,
jinak musí být uveden.


Novinka ICS Dovoz - export dat o zástupci, skupina REP.

Upraveno dle aktuální dokumentace.


Novinka ICS Dovoz - do editoru položky přidána akce pro převod položky z JSD.


Novinka ICS Dovoz - upraven import položek z Excelu/schránky.

Přidána podpora slučování položek podle

 • země původu
 • kódu preference


Novinka ICS Dovoz - přidána vazba pro bankovní spojení celního úřadu.


Novinka ICS Dovoz - do přehledu položek byla přidána akce pro hromadný výpočet cla.

Chování podobné jako v JSD Dovoz.


Novinka ICS Dovoz - úprava tiskového zdroje Zajištění : přidána podpora tisku kódu zajištění bez označení GRN.

např. kód 9NPH - Nezajišťování celního dluhu při placení v hotovosti


Novinka ICS Dovoz - úprava vyplňování celk. fakturované částky a kurzu.

Pravidla PO264, PO265 přesunuty z kontrol vyplněnosti dokladu do exportu podávací dávky DN_PODD CZ415A.
Tzn. elementy lze libovolně vyplňovat, export bude řídit, kdy je lze, kdy nelze exportovat.


Novinka ICS Dovoz - úprava exportu kurzu.

Kurz bude exportován ve vztahu k jedné jednotce měny. (např. k 1 JPY, nikoli k 100 JPY jak je uváděno k kurz. lístku)


Novinka ICS Dovoz, Souhrnná deklarace, EMCS Vydaný, EMCS Přijatý:

Přidána podpora zasílání zpráv bez šifrování, bez el.podpisu. - v takovém případě bude export bez ECR obálky.


Novinka ICS Dovoz - napojení na modul záruční listiny.

Akce pro generování záruních listin/záručních dokladů.

Z ICS Dovoz bude předvyplněn typ: Jiné operace
Ručitel: vlastní organizace
Hl.povinný: dle typu zastupování: 2-Dovozce jinak Deklarant
Zbytek atributů dle standartního chování pro modul Záruční listiny.


Novinka NCTS, ECS, ICS: zpřístupnění číselníku kódů schválených míst.

Lze zadávat nové záznamy, editovat, mazat stávající.

Číselník je navázán na čísla povolení dle parametrů nastavení.
Implicitně se plní sám, z el. komunikace s GŘC: zprávy DI_ZJP a CI_ZJP. V Nastavení parametrů lze zapnout dodatečnou kontrolu vyplněnosti dokladu i na tato čísla kódů schválených míst nakládky/vykládky - zál.č.7: Provádět kontrolu v sekci Evidence povolení.


Novinka NCTS Vydaný / ICS Dovoz: v přehledu položek zpřístupněna akce Odpis z dočasného skladu.

Akce zobrazí přehled položek k výběru.
Jsou zobrazeny položky dokladů:

 • NCTS Přijatý
 • Souhrnná deklarace

ve stavu Propuštěno, Ukončeno, Lhůta překročena
ne starších než 4.8.2009.

Z vybraných položek se vytvoří nové položky aktuálního dokladu, dále jsou přeneseny informace do předchozích dokladů: typ, označení, datum propuštění, číslo položky, druh (8, 821) a nákladové kusy.


Novinka NCTS, ECS, ICS:

úprava uvádění kontejnerů: velká písmena + číslice.


Novinka NCTS Vydaný/ECS Vývoz, změny k 25.10.2010:

Do předchozích dokladů přidán atribut Typ předchozího dokladu [X,Y,Z]. Exportováno v dávce DN_POD CZ015A element: GPA03.

Zpřístupněny atributy pro zadání čísla povolení RHU, ze kterého je vyskladňováno + země.
Exportováno v dávce DN_POD CZ015A elementy: QGPA07 QGPA08.

NCTS Vydaný: na hlavičku přidán atribut Předchozí režim.
Do položek NCTS Vydaný, ECS Vývoz přidán atribut Předchozí režim.
Přednostně bude exportováno z položkového atributu, popřípadě hlavičkového.
Dávka DN_POD DN_PODV element: G24.


Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz: do tiskových zdrojů předchozích dokladů byl přidán atribut Typ předchozího dokladu [X,Y,Z]


Novinka Všechny xml dávky níže vyjmenovaných modulů budou na GŘC posílány s el. podpisem s HASH algoritmem SHA-2 (SHA-512):
 • ICS Dovoz
 • Souhrnná deklarace
 • EMCS Vydaný
 • EMCS Přijatý

Týká se všech exportních xml dávek (podání, storno, opravy, vyjádření, atd.).
Zpětně přijaté odpovědi mají stejný HASH algoritmus jako původní podání.

Verze ECR obálky, 2.0. el. podpis a šifrování:
Zaručený elektronický podpis se plně řídí doporučením W3C XML Signature
(http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/).
Šifrování je dle doporučení W3C XML Encryption (http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/).


Novinka ICS Dovoz, Souhrnná deklarace, EMCS Vydaný, EMCS Přijatý:

Přidána podpora pro nešifrované odpovědi z GŘC. Do této verze byla nutnost mít odpovědi pouze šifrované + el. podepsané, nyní lze příjímat i pouze el. podepsané.

Týká se pouze odpovědí, podávací zprávy musí být šifrovány certifikátem GŘC vždy a pro všechny moduly !


Novinka ICS Dovoz - položky:

Přidána podpora automatického předvyplnění doplňkového kódu podle celního sazebníku.
Pokud není v sazebníku žádný dop.kód, pak se předvyplní 00, jinak bude zobrazen přehled přístupných doplňkových kódů dané sazebníkové položky.


Novinka ICS Dovoz: úprava vyplňování PONZ vs DCH.

Při ruční změně hodnoty PONZ, bude tato hodnota propsána i na DCH - 17<a> dovozné.
V případě dalších změn na DCH (o.13a až o.17c) bude suma zpětně uložena do hodnoty PONZ.


Novinka NCTS Vydaný - odstraněna kontrola vyplněnosti dokladu:

Pro předch.doklad typu 8 nelze uvádět MJ, Množství a Datum


Novinka NCTS Vydaný - implementace pravidla QP261:

JESTLIŽE element Kategorie předchozího dokladu (kolonka 40) je roven "X"
PAK MUSÍ být uvedena právě jedna z dále uvedených elementů/ skupin
"Hrubá hmotnost položky předchozího dokladu" nebo "NÁKLADOVÉ KUSY POLOŽKY PŘEDCHOZÍHO
DOKLADU" a
současně nesmí být uvedena kombinace elementů "Množství v odpisové MJ","Datum vystavení","Odpisová MJ"
JINAK NEMUSÍ/MŮŽOU být uvedeny


Novinka NCTS Vydaný - úprava kontroly vyplněnosti dokladu, pravidlo QP142D:

JESTLIŽE Kategorie předchozího dokladu (kolonka 40) je roven "X"
PAK elementy označené tímto pravidlem MUSÍ být uvedeny
JINAK elementy označené tímto pravidlem NEMUSÍ být uvedeny.


Novinka NCTS Vydaný - přidána kontrola QP296:

JESTLIŽE existuje alespoň jedna skupina „PŘEDCHOZÍ DOKLADY“, kde element „Kategorie předchozího dokladu“ je roven hodnotě „Y“ (Původní celní prohlášení),
PAK element „Předchozí režim“ MUSÍ být použit,
JINAK element „Předchozí režim“ MŮŽE být použit.


Novinka NCTS Vydaný - do přehledu položek, sekce předchozí doklady byl přidán atribut pro specifikaci kategorie předchozího dokladu [X,Y,Z].

Exportováno v dávce DN_POD CZ015A v elementu GPA.GPA03.


Novinka NCTS, ICS, ECS: do zprávy XML Helios Orange, zprávy pro výměnu dat mezi pobočkami, byla přidána podpora přenosu kategorie(typu) předchozího dokladu (X,Y,Z).


Novinka ECS Výstup - na zál.č.5 Ostatní údaje - přidána možnost specifikace, zda je zboží uskladněné v DS po ukončení tranzitu.

Atribut se přenáší ve zprávě CZ507A DN_UKOV.


Novinka ECS Vývoz

Přidání kontroly pravidla QP191 pro kontrolu vztahu "Země určení" a "Druh prohlášení".


Novinka NCTS Vydaný, ECS Vývoz - úprava exportu, označení předchozího dokladu:

Pokud je kategorie předchozího dokladu typu Y, a označení je na 17 míst, pak bude pro export automaticky dopočítána 18-tá pozice kontrolního čísla.

ICS Dovoz :
kontrolní číslice bude dopočítána pro kategorie předchozího dokladu <>Z. Dle QP002_GPA.


Novinka ECS Vývoz, NCTS - prodloužení pole označení předchozích dokladů.

Prodlouženo z 20zn. na 35zn. jako v ICS Dovoz.


Novinka Úprava při zpracování TXT odpovědí a doručenek na podání DHS - textové dávky s el.podpisem

Doručenky a odpovědi typu: EHP GHS FHS MHS YHS YDW MDW FDW EHP GDW GDS EOP
se nebudou odmazávat v případě, když dojde k nespárování.
Bude přerušeno jejich zpracování.


Novinka Číselník celních úřadů byl rozšířen o atributy příznaků platnosti CÚ pro role: dovozní a vstupní.

Aktualizuje se z importu roldop.xml


Novinka Předložené podklady, certifikáty, osvědčení: přidána vazba k položkám dokladu NCTS, ECS, ICS.


Oprava ICS Dovoz, ECS Vývoz: ve verzi 2.0.2010.1012 se nezobrazoval číselník obchodních operací.

Opraveno.


Oprava ICS Dovoz, ECS Vývoz: ve verzi 2.0.2010.1012

Datová skupina REP se exportovala přes to, že nebyl použit zástupce.
Opraveno.


Oprava ICS Dovoz

Při generování podávací zprávy jsou scany předložených podkladů přehashovány, HASH uložen k danému záznamu.
Typ Hash algoritmu byl ovšem uložen pouze u posledního podkladu, pak nebyl generován element GPD10.
Opraveno.


Oprava ECS Vývoz

Při tisku formulářem "ECS Vývoz - Pomocná evidence k daňovému přiznání" došlo k chybě

Varování nebo chybová hláška Nemohu otevřít zdroj dat : xDokTypPreFA.

Opraveno.


Oprava ECS Vývoz

Pokud nebyl uveden název nebo funkce zástupce, pak nebyla exportována informace o jazyku skupiny : REPLNG Zástupce LNG. (Platí pouze pro ECS Vývoz, u ICS Dovoz se neuvádí nikdy.)
Opraveno.


Oprava ICS Dovoz, při importu zprávy o propuštění CZ429A CZ_PROD mohlo dojít k chybě: Na záznam jsou navázány další údaje - nelze smazat.

K chybě mohlo dojít, pokud deklarant po odeslání podání, které bylo přijato, následně změnil kódy/druhy předložených podkladů, osvědčení, certifikátů a existoval aspoň jeden typ podkladu se scanem.
Opraveno.Verze 2.0.2010.0515 ze dne 30.07.2010

Tip Nový modul ICS Dovoz pro českou legislativu.


Novinka ECS Vývoz - přídavné kódy

Webová služba pro zjišťování doplňujících informací: jako vstupní parametr bude předávána Země určení z hlavičky dokladu.


Novinka JSD Dovoz, ICS Dovoz

Pro označení skladu přidána podpora možnosti zadání typu skladu Y - Jiný než celní sklad.Verze 2.0.2010.0514 ze dne 19.07.2010

Novinka ECS Vývoz

Do editoru položky dokladu byla přidána akce Doplňující informace. Akce se spojí s celní správou pomocí webové služby a zjistí možné dodatečné informace pro vývoz. Např. přídavné kódy.

Novinka Komunikační jazyk pro celní webové služby.

Pokud celní webová služba vrací zpět uživateli nějaké informace, nebo dotazy, pak bude nastaven jazyk čeština/angličtina podle uživatelsky nastaveného jazyka.

Čeština pro :

 • Čeština (bez diakritiky)
 • Čeština (s diakritikou)
 • Slovenčina (Helios)

v ostatních případech bude aplikována angličtina.


Jedná se o služby :

 • ICS Dovoz - Výpočet cla
 • ECS Vývoz - Zákazy a omezení
 • ECS Vývoz - Doplňující informace
 • ICS Dovoz - Doplňující informace


Oprava Odstraněn export elementu TSD09, který se chybně generoval u deklaranta při podání SD.Verze 2.0.2010.0513 ze dne 01.07.2010

Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz, rozšíření možnosti zadání informací pro materiálové položky.

Lze evidovat další údaje:

 • Kód
 • Množství
 • Měrná jednotka
 • Upřesnění měrné jednotky
 • Cena

Česká legislativa - pouze evidenční informace (přenáší se pouze kód).
Slovenská legislativa - el.přenos dat v ECS Vývoz, ICS Dovoz.
Španělská legislativa - pouze evidenční informace.


Oprava Souhrnná deklarace:

Ve verzích 2.0.2010.0511, 2.0.2010.0512 nešlo odeslat dávku DN_OSD CZ384A - Podání žádosti na opravu SD.
Opraveno.


Oprava Při importu celních číselníků na nečeských Windows se nenaimportovaly některé doplňkové číselníky z Ciselnik.txt

Opraveno.Verze 2.0.2010.0512 ze dne 29.06.2010

Oprava Ve verzi 2.0.2010.0511 nešla otevřít k editaci položka dokladu NCTS,ECS,ICS pokud byl doklad uzavřen, případně pouze ke čtení.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0511 ze dne 24.06.2010

Novinka Do dokladu ICS Dovoz přidány atributy:
 • var.symbol
 • způsob použití celní jistoty
 • skupina atributů pro výsledek kontroly
 • skupina atributů pro celkové poplatky: bankovní údaje.

Do položek ICS Dovoz přidány atributy:

 • CIF cena cukru
 • Kód země první zušlechťující operace
 • Rovnocenné zboží
 • Evidence kvóty
 • Označení skladu
 • Evidence VIN kódů
 • Materiálové položky
 • Kód preference pro zajištění
 • Kód způsobu stanovení CH


Novinka ICS Dovoz - do editoru položek přidána akce Doplňující informace.

Akce se přes webové služby spojí s celní správou a následně zobrazí informace, které lze v dané položce vyplnit.
Např. seznam možných kódů daně, seznam kódů preference.


Novinka Pod přehled ICS Dovoz byl přidán přehled Neúplné celní prohlášení.

Jedná se o nový druh dokladu - Neúplné celní prohlášení.
Zachovány standardní funkcionality (Nová z aktuální, vzoru, změny parametrů, dotaz na web GŘC,...).
Z dokladů NCP lze generovat dodatečné doklady ICD Dovoz, s respektováním standardních seskupovacích pravidel jako v modulech JSD Dovoz, ZJSD Dovoz.
Nastavení pravidel je totožné - v přehledu Nastavení parametrů.


Novinka Hromadná změna dat položek

Do přehledů položek dokladů NCTS Vydaný, NCTS Přijatý, ECS Vývoz, ECS Výstup, ICS Dovoz, NCP ICS Dovoz, Souhrnná deklarace byla přidána akce pro hromadnou změnu dat.

Chování/styl akce podobně jako v jiných agendách.

 • na označené záznamy, předvolba na aktuální řádek
 • lze nadefinovat práva : pro každý druh pohybu zvlášť. (přehledy : 1071, 1134, 576, 890)
 • akce je logována do žurnálu.
 • dotčené záznamy položek aktualizují čas změny + autor změny.

Atributy:

 • celní nomenklatura
 • doplňkový kód
 • země původu
 • kód preference
 • celní výhody
 • typ opravy
 • původní položka
 • místo nakládky
 • místo vykládky


Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz: do položek přidána záložka Ekonomické režimy.

ECS, ICS: možnost evidence materiálových položek.
ICS: možnost uvést označení skladu pro každou položku.


Novinka Napojení na modul Přípravná fakturace:
 • Souhrnná deklarace
 • ICS Dovoz + NCP Zj.p.,
 • EMCS Vydaný, EMCS Přijatý

Ze všech dokladů lze generovat přípravné faktury, + akce na přehled návazných faktur. Položky přípravné fakturace budou vytvořeny automaticky, dle stávajících pravidel v jiných modulech. Tzn. existence kmenových karet na skladu typu služba, s nastaveným příslušným typem "Typ celní služby pro fakturaci".
Výčet typů rozšířen.

Ocenění položek, dle stávajících principů v jiných modulech, včetně počítání slev, typu nabídkových cen, cenových úrovní, využití ceníků, ...


Novinka Do sady stahovaných číselníků od GŘC přidán číselník: kn_i.xml.

Do přehledu celního sazebníku byl přidán atribut "MJ - Intrastat", který se plní importem z kn_i.xml. Import podporuje rovněž minulý rok.


Novinka Převod dokladu CIM ukončení na Souhrnnou deklaraci

Nově se převádí:

 • Vagón z 1.záznamu dat do SPZ
 • Druh dopravy se nastaví na '2' - železniční doprava
 • Pokud je vyplněn alespoň jeden kontejner, nastaví se Kontejner na '1 - Ano'
 • Pokud jsou někde vyplněné kontejnery, přenesou se do SD položek na zál. č.2 kontejnery


Novinka Pro účely evidenční knihy byly rozšířeny tiskové zdroje o Datum podání.

Tiskové zdroje:

 • xNCTSTPPNasledneJCD
 • xNCTSTPPNasledneJCD2
 • xNCTSTPPNasledneJCD3
 • xNCTSTPPNasledneNCTSTCP


Novinka Doplnění TARIC kódu v případě nejednoznačnosti v číselníku TARZBOZI.

Do položek dokladu ECS Vývoz byla přidána možnost vyplnění doplňkového kódu.
V případě vyplněnosti bude exportováno v elementu GZB02 dávky DN_PODV CZ515A.


Novinka Úprava importu číselníku DokTyp: Předložené podklady/licence.

Při importu bude rovněž aktualizován samotný číselníkový kód.
Tzn. bude např. správná aktuální hodnota ZZZ místo původní zzz.


Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola vyplněnosti na doplňkový kód v položkách.


Novinka Pro el. xml zprávy komunikující na standardu ECR Obálka 2.0 byla přidána kontrola certifikátů: podpisový, šifrovací.

Pokud je certifikát platný méně než 14 dní, je o tom zobrazeno informativní hlášení.
V této verzi se jedná o modul Souhrnná deklarace, zprávy:

 • DN_SD CZ380A
 • DN_OSD CZ384A


Novinka NCTS, ECS, ICS: úprava vzhledu akcí v editoru položek.

Na nástrojovou lištu editoru položek byla přidána akce pro přenos informací ze skladu a akce pro přenos informací z položek dokladů NCTS/ECS/ICS.


Novinka Do přehledů:
 • Souhrnná deklarace
 • ICS Dovoz
 • NCP - Zjednodušené postupy

bylo přidáno právo na akci Otevření případu.


Novinka EMCS Vydaný, EMCS Přijatý:

Do editoru hlavičky dokladu byl přidán odkaz na ceník. Na jeden doklad lze evidovat právě jeden ceník.
Výběr ceníků je filtrován na použité organizace na dokladu (Příjemce, Odesílatel, Příjemce služeb). Ceník bude použit k automatickému ocenění přípravné fakturace.


Novinka ICS Dovoz, položky, přehled podkladů/osvědčení.

Přidána akce pro kopii podkladů/osvědčení a licencí.


Novinka Optimalizace zadávání předložených dokladů/licencí a předchozích dokladů.
 • Listboxy předělány na svébytné přehledy s vlastním editorem.
 • U předložených podkladů možnost evidence jejich scanů pro každou stránku zvlášť, nebo v jednom pro vícestránkové PDF scany.
 • Přehled scanů napojen na přehled dokumentů s možností přenosu.
 • HASH hodnota je počítána až při generování podávací zprávy.


Novinka Upraven import předložených podkladů, licencí pro legislativy: španělská, slovenská.

Z důvodu výpočtu cla pomocí webové služby budou mít obě legislativy naimportovány i české celní kódy podkladů/osvědčení a licencí + následně svoje lokalizační.
Z ciselnik__.txt sekce doktyp.


Oprava Odesílání informací o změně stavu dokladu.

Při automatickém odesílání emailu o změně stavu dokladu, pokud byl využíván konkrétní text pro každý typ stavu zvlášť, ne jeden globální, pak se email odeslal, uložil do dokumentů k danému dokladu, ale nešel pak znovu otevřít. Opraveno.


Oprava JSD Dovoz:

Pro zjednodušené postupy se špatně vyhodnotila kontrola o.1 EU/IM/CO a země odeslání z o.15a.
Opraveno.


Oprava JSD Dovoz, Rozpočet PONx dle hr.hmotnosti:

Pokud bylo v Nastavení parametrů nastaveno automatické počítání dopravného a PONx byly rozpočítány dle hrubé hmotnosti, pak po smazání položky nebo po akci Kopie Položky nebylo dopravné automaticky přepočítáno, bylo potřeba spustit akci ručně.
Opraveno.


Oprava Při převodu dokladu ECS Vývoz na NCTS Vydaný se ve verzi 2.0.2010.0405 negeneroval předchozí doklad zdrojového dokladu přesto, že byl v Nastavení parametrů zaškrtnut požadavek generování.

Opraveno.


Oprava Při importu dokladů zprávou NCTS/ECS Helios Orange nešly importovat organizace, které měly vyplněné TIN a neměly SEEDID.

Opraveno.


Oprava Import odpovědí souhrnné deklarace:

Nešlo dešifrovat zprávu, která byla šifrována od GŘC - deklarantským certifikátem vydaným vystavitelem, který má v názvu znak "čárka" - např. "I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009".
Týká se pouze modulu Souhrnná deklarace.
Opraveno.Verze 2.0.2010.0406 ze dne 29.04.2010

Novinka EMCS Přijatý, oprava pojmenování dávky CZ818A DN_DELDAT.

Dávka byla pojmenována bez čísla případu, jelikož LRN v tomto případě není použito. Úprava: nový název dávky bude "MRN"_DN_DELDAT.xml


Oprava EMCS, import zprávy CZ001A - Oznámení očekávaného AAD příjemci

CZ001A šla importovat pouze pokud byla zaslána na vyžádání, tj. zprávou CZ800A DN_ZTO nebo zprávou CZ817A papírově podané AAD.
Pokud Zpráva CZ001A přišla automaticky, iniciována GŘC, pak import skončil chybou.
Opraveno.Verze 2.0.2010.0405 ze dne 21.04.2010

Novinka NCTS Vydaný, převod dokladu z ECS Vývoz.

Při převodu dokladu na NCTS Vydaný z NCTC Přijatý nebo z ESC Vývoz jsou vždy přenášeny komplet předchozí doklady.
U převodu NCTS Přijatý -> NCTS vydaný je vždy dogenerován záznam předchozího dokladu ze zdrojového dokladu z důvodu odpisů dočasného skladu.
Přidána možnost nastavit výše zmíněné generování i pro zdrojový doklad typu ECS Vývoz. Nastavení v parametrech: NCTS - generovat předchozí doklad.
Po upgrade verze volba nebude zaškrtnuta = zůstává původní chování.


Novinka NCTS

Tisk předchozích dokladů byl dosud omezen na 9.
Do nastavení parametrů přidána možnost zaškrtnout tisk všech předchozích dokladů.
Po upgrade verze nebude volba zaškrtnuta = zachován současný způsob tisku.
Není potřeba úpravy tiskových formulářů.


Novinka Byl přidán atribut Datum tisku - do modulů:
 • NCTS Vydaný
 • NCTS Přijatý
 • ECS Vývoz
 • EMCS Vydaný
 • EMCS Přijatý

Datum tisku je myšlen jako datum a čas prvotního tisku! Následné tisky se již neaktualizují. Nelze kontrolovat, zda se doklad skutečně fyzicky vytisknul! Podpora jak tisku na tiskárnu, tak také exportu tisk. formuláře na disk, v jakémkoli formátu.


Novinka JSD Dovoz, import poplatků, variabilní symbol.

Do dokladu JSD Dovoz přidán atribut Variabilní symbol, zál. č.7.
Var. symbol bude importován z těchto datových zpráv:

.YAW, .YAD, .YHS, .YVA, .YDA, .YDS


Novinka Do dokladu EUR přidána možnost zadání MJ do položek.


Novinka EMCS Vydaný

Optimalizace zobrazení základního přehledu, přidání atributu Závěr z příjmu zásilky, vyplněný od příjemce.


Novinka Úprava procesního okna při importu odpovědí NCTS/ECS/EMCS od CÚ:
 • přidána informace o modulu, k němuž daná datová zpráva náleží
 • bude zobrazeno MRN + LRN (pokud je na dokladu vyplněno)


Novinka Upraveno generování zprávy "RHZ Žádost o vrácení cla". Před generováním zprávy je zobrazen přenosový přehled pro výběr skladu ze kterého se do položek zprávy načtou sumy zaplaceného cla a ze kterého se načte celní konfigurace pro nastavení konstant (celní povolení a zkratka deklaranta pro vygenerování jména souboru RHZ).

Zároveň byla upravena definice atributu "CS - Zaplacené clo", který zobrazuje hodnoty dle aktuálně vybraného skladu.


Novinka Nastavení parametrů: přidána nová exportní xml zpráva ECRGATE.

Tou se uživatel může registrovat u GŘC k automatickému doručování zpráv inicializovaných ze strany GŘC.
V procesu tvorby zprávy uživatel vybere název VAN operátora a doménu.
V tuto chvíli je ze strany GŘC podpora pouze domény EMCS, v budoucnu se předpokládá i využití pro ICS Dovoz.

Po registraci budou v doméně EMCS přicházet automaticky zprávy CZ001A Schválené AAD pro příjemce. Nebude potřeba posílat zprávy DN_ZTO CZ800A.
Nastavení el.podpisu a šifrování dle komunikačních parametrů, podobně jako jiné moduly/domény.

Jako potvrzení přijde zpráva ECRGATE_OK nebo případně chyba.


Novinka Do přehledu Nastavení parametrů přidán atribut GUIDScénáře, který bude vyplňován automaticky při generování zprávy ECRGATE.


Novinka Úpravy tisku EMCS Vydaný
 • číslování položkových listů
 • fixováno zápatí první strany pro počet položek menší než 10
 • zalamování prázdné stránky při lichém počtu položkových stránek
 • tisk balení v nákl. kusechVerze 2.0.2010.0402 ze dne 30.03.2010

Tip Nové moduly EMCS Vydaný, EMCS Přijatý

EMCS - Excise Movement and Control System - elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani.

EMCS vydaný - pro elektronické zahájení přepravy
EMCS přijatý - pro elektronické potvrzení přijetí zásilky

Obsluha modulů podobná jako NCTS vydaný, přijatý / ECS Vývoz.
K dispozici podobné akce: označování vzoru, nová z aktuální/vzoru, kopie položek, kontroly vyplněnosti, ...
Scénáře datových výměn dle specifikací GŘC.
Podpora el.podpisu a šifrování oběma směry. /Nutné šifrování odpovědí od GŘC - komerční certifikát/

Upgradem verze budou vytvořeny definice exportních zpráv, včetně převzetí exportních cest, nastavení šifrovacích a podepisovacích certifikátů pro všechny uživatele tak, jak to mají nastaveno v modulech NCTS

EMCS Vydaný

 • Podání návrhu AAD
 • Podání vysvětlení k vypršení lhůty
 • Podání vysvětlení nesrovnalostí
 • Změna místa přijetí nebo příjemce
 • Žádost o storno AAD

EMCS Přijatý

 • Návrh na ukončení - ztotožnění zásilky
 • Podání hlášení o příjmu/vykládce AAD
 • Podání údajů papírového AAD
 • Podání vysvětlení k vypršení lhůty
 • Podání vysvětlení nesrovnalostí

Odpovědi od GŘC jsou napojeny na již existující definici zpráv: Odpovědi NCTS.

Podpora EMCS komunikačních zpráv

 • D_N_AADSUB - CZ815A - Podání návrhu AAD ke schválení celním úřadem
 • D_N_UPDDAT - CZ813A - Požadavek na změnu místa přijetí nebo příjemce
 • C_SHR_EXP - CZ871A - Podání vysvětlení nesrovnalostí v přepravě (Odesílatel / Příjemce)
 • D_N_EXP - CZ837A - Podání vysvětlení na vypšení lhůty (Odesílatel / Příjemce)
 • D_N_CANDAT - CZ810A - Žádost o storno


 • D_N_DELDAT - CZ818A - Hlášení o příjmu vybraných výrobků
 • D_N_EUSUB - CZ817A - Příjemce podává papírově přijatého AAD z EU
 • D_N_ZTO - CZ800A - Ztotožnění zásilky


 • D_N_CANDAT - CZ810A - Potvrzení storna
 • C_I_AADNOT - CZ803A - Upozornění příjemce na odklon přepravy
 • C_I_AADVAL - CZ001A - Oznámení očekávaného AAD příjemci
 • C_I_EXCREM - CZ802A - Obecné upozornění na vypršení lhůty (doručení, změny, ...)
 • C_I_UPDDAT - CZ013A - Oznámení změny místa přijetí příjemci
 • C_I_UVO - CZ819A - Informace pro odesílatele o ukončení přepravy a uvolnění veškerého zajištění
 • C_R_AADPRI - CZ816A - Informuje odesílatele o přijetí jeho návrhu e-AAD
 • C_R_AADVAL - CZ801A - Potvrzení schválení AAD odesílateli
 • C_R_REJDAT - CZ704A - Automatické rozhodnutí o zamítnutí AAD
 • C_R_REJMSG - CZ703A - Rozhodnutí celního úředníka o zamítnutí AAD
 • C_R_STPNOT - CZ807A - Informuje odesílatele nebo příjemce o přerušení přepravy
 • D_N_DELDAT - CZ818A - Potvrzení přijetí hlášení o příjmu vybvraných výrobků
 • C_R_RORPRI - CZ808A - Přijetí návrhu hlášení o přijetí
 • C_I_DELDAT - CZ018A - Oznámení přijetí vybraných výrobků příjemcem
 • D_N_UPDDAT - CZ813A - Potvrzení požadavku na změnu místa přijetí nebo příjemce

Další informace najdete také v Poradně v článku EMCS – nový elektronický systém pro přepravu výrobků podléhajících spotřební daniVerze 2.0.2010.0315 ze dne 16.03.2010

Novinka Číselníky NCTS - stahování:

do stahovaných číselníků od GŘC byl přidán číselník VV.xml: Vybrané výrobky.
Použití: v položkách modulu EMCS.
Číselník nese informace o spotřebních daních.


Novinka Rozšíření číselníku zajdl_ko o položku:

S - Záruka daňového skladu

pro nový kód celní záruky.
Importuje se v balíku NCTS číselníků. Celní sazebník / akce Import.


Novinka Celní záruky:

Do editoru byla přidána položka "SEED ID" - povolení zajištění daňovým skladem.


Novinka Do číselníku Balení přidán atribut/indikátor SPD - určuje možnost použití daného kódu pro spotřební daně.Verze 2.0.2010.0216 ze dne 16.02.2010

Novinka Záruky:

Přidány nové datové zprávy:

 • CZ234A D_I_ZAJRU - dotaz na záruku
 • CZ237A C_I_ZAJRU - odpověď

Zprávy umožňují dotázat se ručiteli na záruky použité uživateli záruky.
Zpětně se aktualizují data: Vyčerpáno, Zůstatek, Datum aktualizace.

Ručitel se neptá na konkrétní záruku, ale na konkrétního uživatele !, resp. jeho EORI. Zpět je vrácen celý seznam záruk. Pokud nejsou některé záruky zavedeny do systému, pak se v případě požadavku [Nastavení parametrů/volba Generovat záruky] vygenerují.


Novinka Registrace záručního dokladu:

Do dialogu před posláním datové zprávy registrace DN_ZAD CZ224A byly přidány volby:

 • Omezená platnost (citlivé zboží)
 • Kopie voucheru předána hlavnímu povinnému


Novinka NCTS Vydaný - přidána podpora kontoly vyplněnosti dokladu, pravidlo C030:

JESTLIŽE jsou deklarovány různé Smluvní strany pro odeslání (určeno skupinou "CELNÍ ÚŘAD ODESLÁNÍ ", odstavec C) a pro určení (určeno skupinou "CELNÍ ÚŘAD URČENÍ", odstavec 53) nebo kód země alespoň jednoho z celních úřadu odeslání nebo určení je AD nebo SM a nejedná se o tranzitní prohlášení v režimu TIRPAK minimálně jedna skupina "TRANZITNÍ CELNÍ ÚŘAD" (odstavec 51) MUSÍ být použita JINAK skupina "TRANZITNÍ CELNÍ ÚŘAD" (odstavec 51) MŮŽE být použita


Novinka JSD Dovoz: přidána kontrola vztahu MJ KGM/KGN a vyplněnosti hmotnosti a množství.


Novinka Generování dokladu NCTS Vydaný z ECS Vývoz:

Do položek / seznamu předchozích dokladů nebude generován záznam odkazu na původní doklad / položku.
Pro převod NCTS Přijatý na NCTS Vydaný generování zůstává, z důvodu odpisů z dočasného skladu.


Novinka Nastavení parametrů - Záruky:

na záložku č.6-Záruky přidáno zaškrtávátko:
Generovat celní záruky ze zprávy CI_ZAJRU


Novinka JSD Dovoz - úprava tisk.formulářů:
 • 512 JCDd Dovoz s oběma adres. A4
 • 519 JCDd Dovoz s oběma adresami

tisk o.38 Vlastní hmotnost na 3 des.místa.


Oprava Dovoz - import z TXT souboru formátem Kobler - TXT.

Od unicode verze hlasil import chybu : List index out of bounds (0)

Opraveno.Verze 2.0.2010.0120 ze dne 05.02.2010

Oprava ECS Vývoz: při stisku F2 Nový se zobrazila chyba

No argument for format '%s'
Opraveno.Verze 2.0.2010.0119 ze dne 03.02.2010

Novinka Změna URL a komunikace webových služeb:

Zjištění stavu MRN:

Taric: výpočet cla, ECS Vývoz, zákazy a omezení

Adresy se v TabURL změní automaticky změnovým skriptem.


Novinka Úprava importu číselníku NCTS. DOKPRE.xml: Druh předchozího dokladu.

Přidána podpora importu verze č.2 číselníku dokpre.


Oprava El.podpis/šifrování: V úložišti certifikátů nebyly nalezeny certifikáty od CA

I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009.
Opraveno.Verze 2.0.2010.0117 ze dne 21.01.2010

Novinka ECS Vývoz, úprava exportu DN_PODV CZ515A

změna pro pravidlo QP153Q:

Data dodací podmínky nebudou exportována, pokud je režim při vývozu (odstavec 37.1.1) roven 76 nebo 77, nebo
režim při vývozu (odstavec 37.1.1) je roven 31 a zároveň předchozí režim (odstavec 37.1.2) je roven 71.
Ve své evidenci si daná data deklarant evidovat může, nebudou pouze přenášena do podávací xml zprávy.


Novinka ECS Vývoz, přidání kontroly pravidla QP287:

Pro "Režim při vývozu" (kolonka 37.1.1) roven hodnotám 10, 11, 21, 22 a 23 je nutno uvést Země původu.


Novinka ECS Vývoz, přidání kontroly pravidla QP286

"TARIC první EU přídavný kód" (GZB03) a "TARIC druhý EU přídavný kód" (GZB04) ve zprávách D_N_PODV.

JESTLIŽE element "Režim při vývozu" (kolonka 37.1.1) je roven hodnotám 21, 22 a 31 a současně platí, že datum přijetí deklarace je větší nebo roven 1.1.2010
PAK tento element NESMÍ být použit


Novinka ECS Vývoz: do kontroly elementu Region odeslání / výroby v pravidlu QP153, přidána podpora režimu 3178.Verze 2.0.2010.0115 ze dne 20.01.2010

Novinka Změna limitu pro vyměření cla z 320 Kč na 254 Kč.

Upraveny akce Výpočet cla v editoru položky a akce pro hromadné výpočty položek.Verze 2.0.2010.0103 ze dne 04.01.2010

Oprava Unikódová verze zkracovala texty popisu v celním sazebníku a ečitu pro minulý rok.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0101 ze dne 01.01.2010

Upozornění Celní případy - stromeček, přehledy:

Optimalizace seznamu celních přehledů.
Legislativně staré přehledy byly přesunuty do nové skupiny (soudečku) Celní případy - staré postupy. Jedná se o:

 • Vývoz
 • Zjednodušený vývoz
 • Tranzit
 • SCP

V souvislosti s postupným nasazením modulu eDovozu (ICS Dovoz) budou časem přesunuty i přehledy Dovoz a Zjednodušený dovoz.
Dále byl zrušen přehled Zákony a číselníky, akce importu a stahování číselníků přesunuty do přehledu Celní sazebník. Pokud byl původní přehled použit ve Workflow či Automatu, je funkčnost zachována.


Novinka Stahování celních číselníků - změna URL pro stahování celních číselníků.

Nyní: http://app.celnisprava.cz/ciselniky/servicedata.asmx?WSDL

Byla přidána podpora stahování datových číselníků z jiného serveru než je ten, na kterém běží web služba.

Pozor! Pokud jsou na proxy serveru explicitně povoleny jen konkrétní URL, nemusí stahování fungovat.
Ke dni 31.12.2009 vrací web služba data ze serveru: http://old.cs.mfcr.cz

Aktuální URL web služby je uloženo v tabulce TabURL (druh=6), změnou verze aktualizováno automaticky.


Novinka NCTS Vydaný - úprava kontroly vyplněnosti dokladu, pravidlo QP261, upřesnění pořizování kolonky 40 pro typ předchozí evidence 8 - souhrnné celní prohlášení.

Změna znění pravidla QP261, které je přiřazeno k elementu "Množství v ekonomické MJ" (QGPA01) ve zprávě D_N_POD:
JESTLIŽE Druh předchozího dokladu (kolonka 40) je roven 8 (Souhrnné celní prohlášení)
PAK MUSÍ být uvedena právě jedna z dále uvedených elementů/ skupin "Hrubá hmotnost položky předchozího dokladu" nebo "NÁKLADOVÉ KUSY POLOŽKY PŘEDCHOZÍHO DOKLADU" a současně nesmí být uvedena kombinace elementů "Množství v ekonomické MJ", Datum vystavení", "Ekonomická MJ". JINAK NEMUSÍ/MŮŽOU být uvedeny.


Novinka Souhrnná deklarace: přijetím zprávy CR_VYSD CZ389A se bude aktualizovat Datum a čas ukončení.

Platí pouze pro modul Souhrnné deklarace, modul NCTS Přijatý má svojí zprávu CR_UKO.


Novinka NCTS Přijatý, Souhrnná deklarace

Přidán atribut Datum odepsání SD,
Datum a čas se vyplní ze zprávy CR_VYSD CZ389A.


Novinka NCTS Přijatý - Přidána kontrola pro element: Číslo povolení dočasného skladu.


Novinka NCTS Přijatý/Souhrnná deklarace

Přidán vztah mezi organizací dočasného skladu a dokladem NCTS Přijatý/Souhrnná deklarace.


Novinka U sazby DPH 20% nastaven celní kód 1.

U sazby DPH 10% nastaven celní kód 2.
Nastavení celního kódu pro dřívější sazby je zrušeno.

Toto jednorázové nastavení se provede jen pro uživatele, kteří mají neprázdnou tabulku JCD.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export