Celní příjemky - Celní sklady

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Potvrzením hlavní nabídky Oběh zboží, Celní příjemky se zobrazí přehled celních příjemek. Vzhled tohoto přehledu, způsob setřídění záznamů a filtrování závisí na uživatelském nastavení pomocí volby místní nabídky Nastav.

Přehled dokladů vidíte vždy pouze k aktuálnímu středisku (skladu), které je zobrazeno na stavovém řádku. Poklepáním na ikonu nebo klepnutím pravého tlačítka myši a vybráním akce Změna střediska se zobrazí organizační struktura a z ní si můžete vybrat sklad, jehož doklady chcete zobrazit. V nabídce Možnosti, Uživatelské konstanty - lokální, Oběh zboží si lze přednastavit sklad, který používáte nejčastěji.

Přehled dokladů je rozdělen také podle jednotlivých období, které je zobrazeno ve stavovém řádku. Poklepáním na ikonu pak lze období změnit, případně v tomto přehledu zadat nové.

Celni prijemky - Celni sklady1.jpg

Než začnete vystavovat doklady pro celní příjem zboží, je nutné nejdříve nastavit Globální konstanty a číselné řady v číselníku Druhy dokladů pohybu zboží.


Nový

Pokud chcete vystavit novou celní příjemku, zvolíte nabídku Nový. Po jejím potvrzení se otevře část číselníku Druhy dokladů pohybu zboží pro Celní příjemky. Kurzorovým řádkem se nastavte na číselnou řadu, do které chcete doklad vystavit, a pomocí kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete formulář nového dokladu.


Druhy dokladů pohybu zboží

Systém Helios Orange umožňuje rozlišovat pohyby na celním skladu například také prostřednictvím číselné řady. Můžete si založit několik řad celních příjemek, které budou mít svoje vlastní číslování. Vy si při pořizování celní příjemky musíte vždy vybrat příslušnou řadu.

Okno s výběrem řady Celní příjemky

Celni prijemky - Celni sklady2.jpg

Pokud by jste chtěli rozšířit nabídku řad celních příjemek, tak v přehledu pomocí volby Nový vložíte novou řadu. Ve formuláři Druh dokladu pohybu zboží pro druh pohybu Celní příjemka máte možnost editovat pole Řada dokladu (třímístné předčíslí), Název dokladu, v poli Druh pohybu zboží musíte vybrat Celní sklad - Příjem na sklad. Můžete ovlivnit, kterým tiskovým formulářem se bude příjemka přímo tisknout. Na záložce 2-Definované OK nového dokladu lze přímo definovat jaké akce se mají spustit při stisku tlačítka Def OK na formuláři celní příjemky. Na záložce 3-Přednabízení musí být nastaven Druh vstupní ceny jako JC bez daní valuty.

Výběr příslušné řady, kterou chcete pořizovat, poté potvrdíte např. tlačítkem Přenos, poklikáním, či klávesovou zkratkou <CTRL><ENTER>. Po potvrzení výběru se nabídne pořizovací formulář Celní příjemky.


Záložka 1-Hlavička

Celní příjemka, záložka Hlavička

Celni prijemky - Celni sklady3.jpg

V Hlavičce se vyplňuje:

Dodavatel

Organizace z číselníku organizací, podle kterých můžete v jednom celním skladu rozlišovat jednotlivé odesílatele. Tento údaj se v "naskladňovacím" Dovozním JCD, které se pak generuje z celní příjemky, přenáší do pole Odesílatel.

Datum případu

Datum příjmu na celní sklad. Tento údaj se přenáší do pole Datum v dokladu JCD. Datum musí ležet v aktuálním období, které máte ve stavové liště programu. Pokud je ve stavové liště programu vybráno období 2002 - pak lze datum zadat pouze v rozsahu 1.1.2002 - 31.12.2002.

Období stavu

Nepovinný údaj, Který se používá jako další časové kritérium pro vyhodnocování. Pomocí období stavu lze rozlišovat například dekády, čtvrtletí atd. Lze takto ošetřit i případy, kdy období stavu nebude odpovídat datumu případu. (více viz kap. Období stavu)

Místo určení

Položka z číselníku Organizací. Jde o nepovinný údaj, pomocí kterého si můžete evidenčně rozlišovat místo výsledné vykládky.či místě uskladnění.

Dodavatelská faktura

Číslo dodavatelské faktury, které slouží jako uživatelské evidenční číslo celní příjemky v programu. Tento údaj se pak přenáší do naskladňovacího JCD na pozici Referenční číslo.

Režim JCD

Jde o údaj, pomocí kterého se určuje jak se má celní příjemka chovat ve vazbě na Celní případy. Rozlišuje se jím i účel celní příjemky z hlediska propouštění do příslušných celních režimů. V JCD, které se generuje z celní příjemky, bude v poli Režim. Lze jej nechat předvyplňovat podle nastavení celního skladu v Organizační struktuře.

Objednávka - evidenční údaj, podle kterého lze rozlišovat jednotlivé celní příjemky.

Druh vstupní ceny

Pomocí nastavení tohoto údaje určujete, jakým způsobem budete zadávat ceny do položek celní příjemky. Pokud zadáte:

 • JC bez daní Valuty - Budete pak zadávat jednotkovou cenu do položek a celková cena se bude počítat Množství na položce * Jednotková cena.
 • CC bez daní Valuty - Budete pak zadávat celkovou cenu položky a jednotková cena se bude počítat Celková cena / Množství na položce. Poznámka - libovolné doplňující údaje k celní příjemce

Po úspěšném vyplnění hlavičky lze při zadávání Celní příjemky přeskočit rovnou na záložku č. 4 - Sklad ze které se snáze zadávají položky na doklad.


Záložka 3 - Položky

Celní příjemka, záložka Položky

Celni prijemky - Zalozka 3-Polozky - Celni sklady1.jpg

Na této záložce vidíte přehled položek zařazených na příjemce. Pomocí funkce Nastav si můžete nechat zobrazit libovolné údaje o položce.


Zadávání položek na doklad

Položky na doklad zadáváte několika způsoby:

 • Pomocí výběru karet z přehledu stavu skladu
 • Převodem položek z jiných dokladů

1/ Nejčastější způsob pro pořízení položek dokladu je ruční výběr karet a to pomocí přehledu stavu skladu na záložce 4-Sklad. (přesný popis je záložka Sklad)

2/ Položky lze převádět i z jiných dokladů Oběhu zboží. (Tento způsob však není příliš často pro klasický celní sklad používán) Po potvrzení pravého tlačítka myši se otevře místní nabídka funkcí platných pro tuto záložku. Volbou Převod položek vybíráte z dokladů:

 • Zvýšení stavu skladu
 • Snížení stavu skladu
 • Objednávky
 • Expediční příkazy
 • Rezervace
 • Nabídkové sestavy
 • Vydané faktury
 • Přijaté faktury
 • Dopravní služby

Máte zde možnost nechat si převést některé položky z jiných, již vystavených dokladů. Položkovým přenosem vznikne vazba mezi jednotlivými doklady, která umožňuje v přehledu dokladů vidět tzv. Návazné doklady. Zvolíte si, ze kterého přehledu chcete doklady vybírat, potvrdíte a přehled se otevře. Najdete doklad, ze kterého chcete položky přenášet, a zvolíte Převod s editací, Převod bez editace nebo Převod s výběrem a potvrzením:

Převod s editací

Jednotlivé položky se vám budou nabízet k editaci a máte možnost si zvolit, co chcete na doklad zařadit. Ve formuláři máte na výběr následující tlačítka:

 • Převod bez editace - převede aktuální položku a všechny následující bez možnosti editace.
 • Ukončit - nepřevede aktuální položku a přestane nabízet další.
 • OK - převede aktuální položku a nabídne další.
 • Storno - nepřevede aktuální položku a nabídne další.

Převod bez editace

Převedou se všechny položky tak, jak jsou zadané na původním dokladu. Po převodu lze do jednotlivých položek vstoupit a opravit množství a cenu nebo položku z dokladu smazat.

Převod s výběrem a potvrzením

Nejdříve se vám nabídne přehled všech položek zadaných na původním dokladu a vy máte možnost ikonou Nepřevádět označit ty položky, které nechcete na nový doklad převést, případně můžete upravit množství a cenu.

Pokud doklad, ze kterého chcete položky převádět, ještě není vystavený, máte možnost ho v tomto přehledu vystavit a potom jeho položky přenést.


Volby místní nabídky

V přehledu položek zadaných do Celní příjemky je možnost provádět další operace. Ty jsou přístupné k vybranému záznamu přes pravé tlačítko myši. Kromě standardních funkcí Oběhu zboží (skladové evidence) je pro celní sklad možno sledovat:

Související náklady

Přes pravé tlačítko myši lze rozpočítávat na položky příjemky související náklady, které vstupují do JCD generovaných z celní příjemky jako PONZ Dopravné.

Celní případy

Přehled návazných celních případů

Zobrazí se přehled hlaviček dokladů JCD, které byly z této položky vygenerovány. Lze takto sledovat navázaná JCD na pohyb skladu.

Přehled návazných položek celních případů

Zobrazí se přehled položek dokladů JCD, které byly z této položky vygenerovány. Lze takto sledovat navázaný pohyb JCD (obraz položky celní příjemky na JCD) na pohyb skladu.

Odpisový list malý

Otevře se přehled čerpání položek výdejkami nad označenou položkou a případně vygenerovaných JCD z výdejek. Existuje zde možnost tisknout formulář Odpisového listu pomocí Tisku formulářem. (klávesa <F8>, nebo místní menu Tisk)

Odpisový list velký

Otevře se přehled čerpání položek výdejkami z celého JCD nad označenou položkou a případně vygenerovaných JCD z výdejek. Existuje zde možnost tisknout formulář Odpisového listu pomocí Tisku formulářem. (klávesa <F8>, nebo místní menu Tisk)

Aktualizace odebraného množství

Aktualizuje odebrané množství.


Záložka 4 - Celní sklady

Celní příjemka, záložka 4-Sklad

Zalozka 4-Sklad - Celni sklady1.jpg


Na této záložce vybíráte zboží, které chcete zařadit na doklad. Pokud máte zboží vybráno, (tzn. řádek s příslušnou kartou si zamodříte) nastavíte se na něj kurzorovým řádkem a pomocí kláves <Ctrl><Enter> (nebo dvojklikem myši) otevřete tabulku pro zadání množství a cen.

Pokud zboží ještě ve skladu není, přepnete se do seznamu Zboží a služby funkcí Nový. Pokud již položka v číselníku Zboží a služby existuje (třeba nebyla ještě zařazena na sklad nebo figuruje na jiném skladě), přenesete ji do přehledu Stav skladu funkcí Přenos. Pokud zboží ještě neexistuje, zadáte ho do seznamu. Postup zadání nové karty zboží naleznete v kapitole Zboží a služby. Při zadávání nového zboží dbejte na to, aby nedocházelo k duplicitám. To znamená, aby pod více názvy a označeními nebyl zadán jeden druh zboží.


Zadání zboží na doklad

Formulář pro zadání množství a ceny


Tabulka má čtyři záložky. Základní údaje, Popis, Výrobní čísla a Celní případy

Na záložce Základní údaje zadáváte množství určené k příjmu, cenu, měrnou jednotku, měnu, zemi původu, zemi preference, kód daně, dodací podmínku, hmotnost, hmotnost brutto. Cenu můžete zadat jak jednotkovou (JC bez daní valuty), tak i sumační (CC bez daní valuty). Typ ceny zadáváte na hlavičce dokladu. Měrná jednotka, Země původu, kód preference Hmotnost, Dodací podmínka a JC bez daní valuty se přenáší podle nastavení na kmenové kartě v přehledu Zboží a služby.

Lokace zboží a Množství obalových kusů slouží k přesnější evidenci umístění zboží v celním skladu.

Číslo EUR.1 nebo Form A se přenáší do generovaných JCD do odstavce 41.

Číslo dovozní JCD/ pořadové číslo, Datum projednání JCD celním úřadem a Kurz JCD se přenáší do položek celní příjemky pomocí akce Doplnění EVČ JCD do skladu v přehledu Celní případy, Dovoz.

Na záložce Popis je pouze Popis 1, 2, 3 a 4, Akce, Číslo zakázky, Čárový kód.

Na záložce Výrobní čísla lze pracovat s výrobními čísly jednotlivých položek.


Opakovaný výběr

Tato volba umožňuje zadat jednu položku na doklad několikrát. Toto využijete například tehdy, jestliže potřebujete zadat jedno zboží v různých cenách.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export