Důležité:


Banka - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Novinka Doplněna funkcionalita Automatické přiřazení úhrad - uživ. definice. V rámci této volby má uživatel možnost ovlivnit způsob dohledání úhrad a zrychlit zpracování bankovních výpisů. Akce se spouští podle nastavení v Lokálních uživatelských konstantách a tato definice má přednost před globálními parametry. Funkcionalita je dostupná v přehledech bankovních výpisů a položek. Pro efektivnější dohledání úhrad doporučujeme spouštět akci po jednotlivých typech transakcí na položkách s odpovídajícím nastavením.


Novinka Byla provedena optimalizace procedury pro automatické přiřazení úhrad.


Novinka Při zadání chybného kódu SWIFT se nyní zobrazí chybová hláška, která přesně popíše chybu.


Novinka Kartové centrum

Je zpřístupněn nový formát importu karet pro napojení na zakázkové pluginy apod. - "obecný formát (plugin)", hodnota 99.


Novinka Kartové centrum

Upraven import CS Flat - věta 25 = "věta detailního avíza pokladny s volitelným Id trans".
Je respektován starý i nový formát věty a případný formát DCC.


Novinka Nový formát výpisů kartového centra KB - eVýpis (.CSV) verze 3. Tuto verzi zasílaných eVýpisů nastaví pro „Obchodníka“ společnost KB SmartPay. Obsahuje transakce za všechny terminály a provozovny za zvolené období (den/týden/měsíc).


Novinka Import a účtování v kartovém centru, formát KB byl doplněn o věty s typem transakce:
 • 32 - storno nákupu Internet SET
 • 34 - storno nákupu na Internetu
 • 67 - credit nákupu na Internetu
 • 68 - storno creditu nákupu na Internetu


Novinka V editoru Bankovní spojení byl zveřejněn WWW odkaz pro kontrolu zahraničních IBAN a BIC: https://www.iban.com.

Opraven WWW odkaz na Kontrolu IBAN SK: https://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/iban/vypocet-iban-pre-sr


Novinka Při existenci více platebních příkazů pro export tuzemských nebo zahraničních platebních příkazů (akce Přenos do banky - export) neprobíhala kontrola všech platebních příkazu, ale pouze aktuálního. Opraveno.

A) v editoru před exportem NENÍ zaškrtnuto "Zpracovat označené příkazy"
- systém převezme do dalšího zpracování všechny platební příkazy, které vyhovují zadaným datumům "Splatnost od-do" a "Vystaveno od-do", které jsou zadány v editoru před exportem (bez ohledu na to, zda jsou některé platební příkazy označeny či nikoliv)

B) v editoru před exportem JE zaškrtnuto "Zpracovat označené příkazy"
- systém převezme do dalšího zpracování označené platební příkazy bez ohledu na datumy, v případě, že není označený žádný platební příkaz, systém převezme do dalšího zpracování ten platební příkaz, na kterém je v přehledu platebních příkazů kurzor


Novinka Při zpracování bankovních výpisů - Příprava účtování se dohledávalo dle Obratové částky, nyní v algoritmu hledání bylo nahrazeno Částkou transakce.

V procesním okně do vypisované hlášky k částkám byl doplněn Kód měny.


Novinka Úprava číslování řádků při účtování bankovních výpisů po změně způsobu účtování protihodnot.


Novinka Údaj "Příjmy a výdaje" je v editoru řádku bankovního výpisu dotahován bez ohledu na to, zda je instalován modul "Pomocný analytický přehled."


Novinka Byl upraven přenos faktur v Úhradách bankovních vypisů. Pokud je v globálních konstantách nastaveno dohledávat VS dle Dodavatelské faktury nebo Návazné objednávky a tyto atributy na faktuře jsou prázdné, vezme se místo toho Párovací znak z dokladu zboží a zapíše se do Párovacího znaku na Úhradě bankovního výpisu.


Novinka Upraveny priority dotažení účetního účtu na řádek bankovního výpisu - účetní vazby, postupně od nejvyšší priority:
 • a) z globální konstanty, jsou-li bank.spojení na hlavičce a řádku BV stejná
 • b) z KS, je-li nastaven jako "Prioritní"
 • c) z VS
 • d) z bankovního spojení na řádku nebo úhradě BV
 • e) z účetního deníku

kde:

 • BV ... bankovní výpis
 • KS ... konstantní symbol
 • VS ... variabilní symbol


Oprava V akci Automatické přiřazení úhrad opraveno hledání variabilního symbolu v účelech platby 2 až 4.


Oprava Opravena chyba, která se vyskytovala při opravě a smazání záznamů v číselníku Konstantní symboly a Úhrada poplatků.

Nové řešení rovněž umožňuje použití externích sloupců apod.


Oprava V procesním okně přiřazení úhrad v bance, nefungoval "dvojklik" na chybný řádek pro otevření editoru úhrad. Opraveno.Verze 2.0.2018.0909 ze dne 23.10.2018

Novinka Import formátu KB do kartového centra doplněn o věty:
 • 45 - platba kartou v mobilním telefonu
 • 46 - storno platby kartou v mobilním telefonu


Novinka Upraven algoritmus importu do kartového centra, formát CS Flat a CF Flat DCC, pro více cizích měn.Verze 2.0.2018.0902 ze dne 03.10.2018

Oprava Byla opravena chyba v číselníku Úhrada poplatků v modulu Banka. Při mazání záznamu se zobrazovala chyba Field 'ID' not found.Verze 2.0.2018.0901 ze dne 27.09.2018

Novinka V globálních konstantách Banka - Bankovní výpisy - Účtování umožněno zadání "Účet pro převody mezi vlastními BÚ" i přenosem z číselníku účtů.Verze 2.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Novinka Při exportu tuzemských a zahraničních platebních příkazů SEPA upravena kontrola na zadání měny. Chybové hlášení "Nevyplněný kód měny" se objeví jen v případě, že je měna skutečně nevyplněna. Původní kontrola na vyplnění měny EUR byla odebrána.


Novinka Kartové centrum

Doplněn import sumačních řádků formátu CS Flat - Global Payments :
04 - věta avíza, úroveň účtování IČO pro obchodníka s cashback rozšířením
05 - věta avíza, úroveň účtování Obchodní místo pro obchodníka s cashback rozšířením

Upraven import detailních řádků formátu CS Flat - Global Payments :
26 - věta detailního avíza pro obchodníka cashback
27 - věta detailního avíza pokladny s volitelným Id trans cashback


Novinka Do tabulky TabPenezniUstavy byly doplněny sloupce Autor, Datum pořízení, Změnil a Datum Změny.


Oprava V přehledu 328 Pohledávky v editoru úhrady na položce bankovního výpisu nefungoval rychlý filtr. OpravenoVerze 2.0.2018.0601 ze dne 19.07.2018

Novinka Kontrola na shodu organizace / zaměstnance se provádí v závislosti na nastavení "Dohledávat podle org/zam debet/kredit" na bankovním spojení takto:
 • Dohledávat podle org/zam debet/kredit: Pouze podle organizace / zaměstnance - kontrola se provádí
 • Dohledávat podle org/zam debet/kredit: Podle organizace / zaměstnance, případně bez vazby - kontrola se provádí
 • Dohledávat podle org/zam debet/kredit: Vždy bez ohledu na organizaci / zaměstnance - kontrola se neprovádí.Verze 2.0.2018.0600 ze dne 27.06.2018

Novinka Při import formátu KB do kartového centra se jako datum transakce do položek zapisuje datum transakce z vět typu 004-Detail transakce pozice 44-51.


Novinka Byl upraven import nového formátu ČS Flat.

Systém automaticky rozezná starý a nový formát importu.
Týká se i nového formátu ČS Flat DCC.


Novinka Ve formátech zpráv Kartového centra je možné zvolit nový druh zprávy - Citibank SK.

Po zvolení tohoto formátu lze importovat výpisy kartového centra Citibank SK.
Pro tento nový formát lze pořídit i definici kartového centra.
Účtování - účtuje se takto:

 • druhy vět nákup (Purchase), výběr hotovosti (Cash Advance) a splátka (Payments) se účtují řádkem kontace "Zúčtování s bankou".
 • druhy vět vratka (Miscellaneous Credits) a poplatky (Miscellaneous Debits) se účtují řádkem kontace "Poplatek banky".

Pozn. v kurzovním lístku musí být zadán příslušný kurz cizí měny !


Oprava Opravena chyba při zobrazení sloupce "Transakce - Měna(Z)" v přehledu řádků bankovních výpisů.


Oprava Pokud se v účelech platby vyskytovaly některé znaky a zde se hledal variabilní symbol, nedoběhlo automatické přiřazení úhrad spuštěné nad bankovním výpisem. Opravena chyba při úpravě variabilního symbolu.Verze 2.0.2018.0500 ze dne 22.05.2018

Novinka Pro novější formát Kartové centrum - ČS Flat DCC bylo do definice zprávy doplněno zobrazení záložky č. 6 - Kartové centrum.Verze 2.0.2018.0400 ze dne 09.04.2018

Novinka Pokud je vystaven sdružený zahraniční platební příkaz, při akci automatické přiřazení úhrad se hledá zahraniční platební příkaz podle údaje v poli Variabilní symbol, pokud se nedohledá, tak i podle údaje v poli Účel platby 1.

Podle detailů na řádcích dohledaného zahraničního platebního příkazu se přiřadí faktury.


Novinka Vylepšení dohledávání cizoměnových plateb.

Funkcionalita je přístupna na novou konstantu (Konfigurace, Banka, Bankovní výpisy, Úhrady): "Hledat variabliní symbol i v účelech platby 2-4", zaškrtávátko, výchozí neoznačeno.
V poli Účel platby se akce Automatické přiřazení úhrad pokusí dohledat variabilní symbol (VS). VS se dohledává přes pole Účel platby 1, Účel platby 2, Účel platby 3, Účel platby 4.
Algoritmus dohledání: Spojí se texty v atributech Účel platby 1, Účel platby 2, Účel platby 3, Účel platby 4 do jednoho řetězce. Texty z polí se oddělí čárkou. Např.: Účel platby 1= "123, 456" a Účel platby 2 "789, 012". Účel platby 3 a 4 budou prázdné -> výsledný řetězec: "123,456,789,012". Odstraní se všechny mezery a jiné znaky než číslice a čárka. Získá se seznam VS:
123
456
789
012
Pokud se nenalezne zahraniční platební příkaz stávajícím mechanismem, pokračuje se v dohledání faktur/dobropisů pro všechny VS dle seznamu, pro každou dohledanou fakturu/dobropis 1 úhrada.


Novinka Je upravena konfigurace bankovního spojení (BS), zda dohledávat striktně podle organizace (resp. zaměstnance) z bankovního spojení nebo ne. Je možno samostatně nastavit pro debet (Debet, Storno Debet) a kredit (Kredit, Storno Kredit). Týká se akce automatické přiřazení úhrad i příprava účtování.

Do bankovních spojení s vazbou na organizaci nebo nebo zaměstnance jsou přidány na novou záložku 3 - Přiřazení úhrad 2 nové atributy - komba "Dohledávat podle org./zam debet" a "Dohledávat podle org./zam kredit".
Volby:

 • Pouze podle organizace/zaměstnance
 • Podle org./zam., případně bez vazby (výchozí nastavení)
 • Vždy bez ohledu na org./zam.

Význam voleb:
Pouze podle organizace/zaměstnance - hledají se pouze faktury/dobropisy (pohyby leasingu), kde je organizace/zaměstnanec s vazbou na dané bankovní spojení. V žádném případě se nehledají doklady s jinou organizací/zaměstnancem.

Podle org./zam., případně bez vazby (výchozí nastavení) - odpovídá stávajícímu mechanismu. V prvním kole dle organizací, v druhém kole bez organizací. (Viz i rozdílný algoritmus Automatické přiřazení úhrad x Automatické přiřazení úhrad - debet bez bank. spojení - toto je zachováno.) Poznámka - je zachována i stávající metodika, když se najde bankovní spojení k organizaci A, ale faktura je vystavena na organizaci B., tak se fa nepřiřadí.

Vždy bez ohledu na org./zam. - hledat vždy hned bez ohledu na organizaci/zaměstnance na faktuře. Poznámka - když se najde bankovní spojení k organizaci A, ale fa je vystavena na organizaci B., tak se faktura přiřadí.

Poznámka: Pokud bude existovat více stejných BS, ale bude na nich nastaveno různé Dohledávat podle org./zam debet resp. Dohledávat podle org./zam kredit (podle směru), tak se posuzuje podle nastavení s vyšším číslem:
0=Pouze podle organizace/zaměstnance
1=Podle org./zam., případně bez vazby
2=Vždy bez ohledu na org./zam.

Je možnost toto nastavení měnit hromadně na označených BS akcí Hromadné změny...


Novinka Pokud existuje více stejných bankovních spojení, po jejich dohledání se dohledává faktura pro všechny tyto BS. Když se jednoznačně dohledá podle variabil.symbolu a dalších kritérií, přiřadí se i příslušné BS. Teprve pokud nebude jednoznačné, vypíše se hláška o duplicitě do procesního okna.


Novinka Zobrazování přehledů Pohledávky resp. Závazky z řádku nebo úhrady bankovního výpisu je možno přednastavit. Viz Uživatelské konstanty lokální, Banka, záložka Banka, oblast Bankovní výpisy, nová konstanta, pole s výběrem Zobrazení přehledů Pohledávky nebo Závazky s volbami:
 • Pohledávky nebo závazky - odpovídá stávajícímu zobrazení
 • Pohledávky nebo závazky vč.uhrazených - jsou zobrazeny navíc i neuhrazené
 • Všechny pohledávky a závazky - jsou zobrazeny všechny


Novinka Kartové centrum:

1) V přehledu Kartové centrum lze nově zobrazit pomocí nové akce "Položky kartového centra" položky kartového centra. Buď pouze výpisu, na kterém je kursor, nebo označených výpisů společně.
2) V přehledu Kartové centrum lze změnit novou akcí "Hromadná změna kontace" hromadně číslo kontace na označených výpisech. Zobrazí se přehled kontací zafiltrovaný na druh pohybu=Kartové centrum. Kontaci lze měnit jen na výpisech, které nejsou dosud zaúčtovány.
3) Na řádcích kontace pro Kartové centrum lze zadávat na druhé záložce nově i organizaci. Tato organizace je při účtování přenesena na účetní doklady.
4) Na hlavičce koncí pro kartové centrum lze nově zadat údaj "Nesekupovat stejné řádky".
Po přechodu na novou verzi je tento údaj zaškrtnutý, tzn. že účtování probíhá stejně jako dříve - neseskupeně. Je-li zaškrtávátko nezaškrtnuto, dochází při účtování k seskupování stejných řádků.
K seskupení nedojde v těchto případech:

 • jedná-li se o řádky kurzového rozdílu
 • na řádku kontace je zároveň zvoleno "Sdružování řádků"


Novinka Výsledky (chybových) hlášek akcí příprava účtování a autom. přiřazení úhrad na bankovním výpisu jsou nově (kromě procesního okna, které zůstalo beze změny) zapisovány i do řádků bankovního výpisu.

Důvod je, aby byla hláška k dispozici při hledání chyb i po zavření procesního okna na příslušném řádku bankovního výpisu.

Názvy nových sloupců:

 • Stav přípravy účtování (ikona - barevné kolečko)
 • Výsledek přípravy účtování (text)
 • Stav autom. přiřazení úhrad (ikona - barevné kolečko)
 • Výsledek autom. přiřazení úhrad (text)

Stavy - ikona - barevné kolečko:

 • Neprovedeno - šedé kolečko
 • OK - zelené kolečko
 • Chyba - červené kolečko
 • Upozornění - žluté kolečko
 • Informace - modré kolečko

Stav Neprovedeno je výchozí stav, dosud není provedena žádná akce příprava účtování resp. autom. přiřazení úhrad (nebo je akce zrušena). Ostatní stavy odpovídají stavu v procesním okně.
Ve Výsledku ... je stejný text, jako je text v hláškách procesního okna. Pokud není provedena žádná akce příprava účtování resp. autom. přiřazení úhrad (nebo je akce zrušena) je údaj ve sloupci Výsledek... prázdný.
Opětovným spuštěním akcí příprava účtování a autom. přiřazení úhrad na bankovním výpisu se stav a výsledek přepíše aktuálními údaji podle výsledku akcí.


Oprava Při zadání další položky do již existujícího bankovního příkazu pomocí volby Nový z faktur se nepřenese variabilní symbol hrazené faktury do řádku - opraveno.


Oprava Pokud na řádku bankovního výpisu je vyplněna organizace, nefungovala akce Automatické přiřazení úhrad - debet bez bankovního spojení - opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy nešlo připojit fakturu k zaúčtovanému řádku bankovního výpisu, pokud již existoval záznám v úhradách.


Oprava Při exportu platebních příkazů pomocí zpráv byla generována SQL chyba - do skriptu byla doplněna jiná tabulka. Tato chyba nastala pokud se zobrazí přehled hlaviček platebních příkazů z procesního okna generování platebních příkazů z faktur přijatých a z přehledu se pak zvolil export do banky (generování zpráv).

Opraveno.


Oprava Akce Hromadné změny na řádku bankovního výpisu, pole Příjmy a výdaje. Byla opravena chyba, kdy se touto akcí dostal zápis údaje (ID) Příjmy a výdaje z jiného roku, než aktuálního. To mělo za následek chybné sestavení Výkazu peněžních příjmů a výdajů.


Oprava V globálních konstantách na záložce Banka - Bankovní výpisy a první podzáložka Příprava a kurz je zaškrtnuto políčko Importovat pouze výpisy účtů vlastní firmy. Avšak účty, které jsou u vlastní organizace vyplněny chybně nenaimportuje, ale naopak se chybně natáhly všechny ostatní výpisy.

Funkcionalita byla opravena, při uvedeném nastavení se importují pouze účty k vlastní organizaci.Verze 2.0.2018.0006 ze dne 28.02.2018

Novinka Banka - konstanta Nepřiřazovat faktury po splatnosti více než dnů je nově omezena na interval 0 až 50000. Poznámka - jedná se o počet dnů, když je 0, není počet dní zpět omezen.


Novinka Upřesněno posuzování zaplacených/přeplacených faktur v úhradách: neberou se v úvahu uvedené druhy úhrad:
 • Plat.příkaz z fakturace
 • Plat.příkaz ze salda
 • Kurzový rozdíl k bilančnímu dni
 • Úhrada kartou


Novinka Kartové centrum, formát KB (Komerční banka)

Byla doplněna funkcionalita importu výpisu z KC o druh řádku 63 = "Storno na kartu" a bylo proto upraveno i účtování kartového centra pro druh řádku 63. Částky jsou importovány se zápornými znaménky.


Novinka Banka, úhrady na řádku bankovního výpisu. Pro akci Přenos faktur nebo akci Nový byl opraven přenos variabilního symbolu z faktury na úhradu bankovního výpisu podle nastavení v konfiguraci banky, bankovní výpisy, úhrady, oblast Automatické přiřazení vydaných faktur v pořadí (číslo faktury / číslo dodavatelské faktury / číslo objednávky).


Oprava Banka, řádek bankovního výpisu nebo úhrada na řádku bankovního výpisu, pole Variabilní symbol. Při výběru v poli Variabilní symbol byl v některých případech přehled chybně zafiltrován, mohlo k této situaci dojít v případě, že v účtovém rozvrhu bylo pole s výběrem Párování plateb z bankovních výpisů nastaveno na Účet zakázat ovšem v jiném období (roce). Chyba byla opravena.


Oprava Opravena chyba, kdy se v Bance - Automatické přiřazení úhrad - nedohledají doklady, které nemají vyplněn datum splatnosti.


Oprava Automatické přiřazení úhrad hlásilo chybu pokud byl platební příkaz vygenerován pouze ze saldokonta bez vazby na fakturu. Opraveno.


Oprava Opravena chyba v modulu Banka, úhrady bankovního výpisu. Při výběru dokladu zboží akcí Přenos faktur, nebo výběrem v editoru úhrad bankovního výpisu, akce Zobrazit všechny doklady, tato akce hlásila chybu SQL.Verze 2.0.2018.0004 ze dne 06.02.2018

Oprava Opravena chyba při automatickém přiřazení úhrad, kdy v případě, že k jedné organizaci existují 2 stejná bankovní spojení, vracel systém chybnou hlášku.


Oprava Byla opravena chyba v anglickém překladu hlášky, viz modul Bank, Foreign payment orders, akce místního menu (pravá myš) na libovolném řádku. Zobrazoval se jiný text.Verze 2.0.2018.0001 ze dne 17.01.2018

Oprava Datamoduly přehledů Detail platebních příkazů tuzemských a Detail platebních příkazů zahraničních byly upraveny tak, aby při vytažení přehledu do uživatelského soudečku nehlásil chybu.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export