Důležité:


Banka - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2016.1224 ze dne 30.12.2016

Oprava Opravena chyba, kdy se v definici zpráv kartového centra, formát zprávy "ČSOB (UTF-8)" nezobrazovala záložka 6 - Kartové centrum.


Oprava Globální konstanty, Banka, Bankovní výpisy, Příprava a kurz. Konstanta Povolit dotažení jiné org./zam. z úč. deníku než je na řádku výpisu nefungovala korektně. Opraveno.Verze 2.0.2016.1200 ze dne 15.12.2016

Novinka V bance byla optimalizována funkce automatického přiřazení úhradVerze 2.0.2016.1100 ze dne 07.12.2016

Oprava Banka - konfigurace:

Když se zaškrtne pole Povolit dotažení jiné org./zam. z úč. deníku než je na řádku výpisu, tak při různé organizaci na úhradě a v účetním deníku se organizace dohledaná z deníku nastaví na úhradě bankovního výpisu.
Opravena chyba, kdy se organizace na úhradě bankovního výpisu neměnila podle účetního deníku.Verze 2.0.2016.1009 ze dne 24.11.2016

Oprava Platební příkazy - pokud byl platební příkaz generován ze saldokonta, objevovala se chybová hláška při editování detailu platebního příkazu.

Chyba opravena.


Oprava Opraveno chování procesního okna při zaškrtnuté volbě Přerušit účtování při první chybě (v konfiguraci Banka > Bankovní výpisy > Účtování)

Změněna hláška z 'Pokračování realizace dokladů přerušeno kvůli chybě' na 'Proces akce přerušen kvůli chybě'Verze 2.0.2016.1001 ze dne 04.11.2016

Oprava Banka - v editoru položky bankovního výpisu se již při výběru účetního účtu nastaví kurzor správně na nejbližší účet podle zadané části účtu.Verze 2.0.2016.1000 ze dne 01.11.2016

Novinka Funkcionalita inkasních příkazů tuzemských (vč. tuzemských inkasních příkazů v cizí měně) je rozšířena o nový přehled Banka, Inkasní příkazy tuzemské, Smlouvy o inkasu.

Pro každou smlouvu o inkasu lze evidovat:

  • název smlouvy a vlastní bankovní spojení.
  • informace o protistraně: organizace, její bankovní spojení a CID - Identifikace příjemce.
  • UMR - identifikace inkasního vztahu (smlouvy o inkasu) vč. data uzavření smlouvy a platnosti od - do.
  • typ inkasa, opakování inkasa, frekvence, poznámka

Na řádku inkasního příkazu tuzemského je nové pole Smlouva o inkasu, kde se navazuje příslušná smlouva o inkasu.

Funkcionalita umožní pluginům pro tvorbu inkasních příkazů využívat údaje z navázaných smluv o inkasu.


Novinka Účetní účet v položkách bankovního výpisu

Vrácena původní funkcionalita - pokud se napíšou první číslice čísla účtu a klikne se na tabelátor, otevře se návazný přehled účtového rozvrhu na prvním účtu začínajícím zadanými číslicemi.Verze 2.0.2016.0414 ze dne 16.09.2016

Novinka V souborech bankovních výpisů kartového centra CS Flat txt formátu došlo ke změně:
  • změnila se struktura věty 86
  • dříve se hodnoty v kontrolní větě 86 - součtová věta sumárního avíza pro CCS - kontrolovaly proti součtu ve větách 31 - běžná věta sumárního avíza CCS, tato kontrola je zrušena
  • věty typu 31 nejsou již nikde popsány a zřejmě ani používányVerze 2.0.2016.0413 ze dne 01.09.2016

Oprava V editoru bankovního spojení se ne/zobrazovalo zaškrtávátko Započítat do ŘPT.

Již se zobrazuje správně.Verze 2.0.2016.0407 ze dne 23.06.2016

Novinka Opraveny chyby v automatickém přiřazení úhrad při dohledávání faktur.


Novinka Automatické přiřazení úhrad v bance již nevyžaduje zadání účetního účtu na bankovním spojení vlastní organizace.


Oprava Byla opravena chyba při dotahování účetní vazby pro převod mezi vlastními bankovními spojeními. Pokud nemělo bankovní spojení vazbu na organizaci, mohlo dojít k nechtěnému přiřazení zmíněné konstanty.


Oprava Pokud je cizoměná faktura hrazena z účtu v hlavní měně a i na řádku bankovního výpisu se použije částka v hlavní měně docházelo k tomu, že na úhradě faktury byly naplněny sloupce Realizovaná úhrada v HM a Realizovaná úhrada v HM vč KR částkou v měně faktury místo částkou v hlavní měně.

Opraveno.Verze 2.0.2016.0406 ze dne 16.05.2016

Novinka Do konstant modulu banka, Bankovní výpisy, účtování byla přidána nová konstanta: Účet pro převody mezi vlastními BÚ. Lze zadat např. účet peněz na cestě.

Pokud bude Účet pro převody mezi vlastními BÚ vyplněn, je zapnuta nová funkcionalita převodů mezi vlastními bankovními účty.

Pokud se na řádku bankovního výpisu detekuje vlastní bankovní spojení - kromě vlastního bankovního spojení stejného jako je na hlavičce BV - (viz přehled [3] Bank. spojení na záložce 5 - Bank. spojení editoru Organizace) pro vlastní organizaci, akce Příprava účtování doplní do Účetního účtu na řádku bankovního výpisu Účet pro převody mezi vlastními BÚ z konstant banky. Dtto při ručním výběru bankovního spojení. Když je v Účetním účtu na řádku bankovního výpisu Účet pro převody mezi vlastními BÚ a ručně se změní bankovní spojení na jiné než vlastní organizace, pole Účetní účet se vyprázdní.


Novinka Upraven import kartového centra ČSOB.

Jestliže je v importním souboru pouze jediná věta typu 02 (obchodní místo), dojde k zápisu Čísla příjemce do hlavičky kartového centra, čímž se zabrání duplicitním zápisům.Verze 2.0.2016.0404 ze dne 29.04.2016

Oprava Banka - automatické přiřazení úhrad.

Pokud jsou naimportované úhrady z kartového centra nebo ručně zadané úhrady na řádku bankovního výpisu nepřiřazené k fakturám a spustí se akce Automatické přiřazení úhrad, mohlo se stát, že se po neúspěšném spárování párování pro daný řádek ukončilo a nepokračovalo na další řádky.

Opraveno.


Oprava Kurz na řádku bankovního výpisu mohl být za určitých okolností při ukládání zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

Opraveno.Verze 2.0.2016.0303 ze dne 05.04.2016

Novinka Kartové centrum

ČSOB nově generuje výpisy ve formátu TXT v kódování UTF-8, původně byly TXT soubory v kódování Windows 1250. V Kartovém centru je přidán nový druh zprávy - ČSOB (UTF-8), pomocí kterého lze nové výpisy ČSOB naimportovat. TXT výpis, který nelze naimportovat standardním druhem zprávy ČSOB kvůli hlášce "Chyba v čísle ústředí obchodníka", je třeba importovat novým druhem zprávy ČSOB (UTF-8).


Oprava Banka - akce Vypočti částky podle faktury nebyla přístupná pod klávesovou zkratkou Ctrl+F.

Opraveno.


Oprava Pokud se ve verzi 2.0.2016.0301 na úhradách v bankovním výpisu použila funkce Přenos faktur a vybralo se více faktur, přenesla se pouze jedna faktura.

Opraveno.


Oprava Na řádku bankovního výpisu nebylo možné ve verzi 2.0.2016.0301 spustit akce pro účtování a ostatní účtovací akce.

Opraveno.


Oprava Banka, Platební příkazy, Přenos do banky export - nebylo možné změnit název exportního souboru, pole bylo nepřístupné.

Opraveno.


Oprava Označování řádků bankovních výpisů mohlo být pomalé.

Opraveno.Verze 2.0.2016.0301 ze dne 22.03.2016

Novinka Jednotlivé formáty importů bankovních výpisů jsou realizovány formou plnohodnotných přehledů, lze tedy k nastavení využít funkce Nastav (záložka "3-podmínky-filtr"). Aby se nastavení uplatnilo při každém spuštění, je třeba toto nastavení uložit a nastavit jako výchozí pro daného (resp. všechny) uživatele.


Novinka V souboru výpisů kartového centra ČSOB může být více vět obchodního místa (věty 02). Pro každé místo obchodníka a bankovní účet je vytvořen nový záznam v kartovém centru. Do kartového centra se nově zapisuje i bankovní účet, ten slouží i pro kontrolu duplicity.

Kontrola věty "Součet za obchodníka" (věta 06) není prováděna, protože systém není schopen jednoznačně určit, ke kterým větám má být kontrola provedena.


Novinka Při přípravě účtování se na zálohové faktury (vydané i přijaté) doplní zálohový účetní účet z řady dokladu, organizace se dotáhne z příslušné faktury (stejně jako zakázka, útvar, nákl.okruh a vozidlo).


Oprava Ve verzi 2.0.2016.0101 se při pokusu o import kartového centra ČS flat mohla objevit hláška "Neplatný název sloupce IDKartovecentrum".

Opraveno.Verze 2.0.2016.0101 ze dne 11.02.2016

Oprava Generování kurzových rozdílů z úhrad bankovních výpisů bylo opraveno.


Oprava Zpráva z kartového centra České spořitelny obsahující platbu AMEX. Při importu se objevila hláška

Format INSERT INTO #TabOdmitnuto... Opraveno.Verze 2.0.2016.0100 ze dne 29.01.2016

Oprava V bance při automatickém přiřazení úhrad se mohla vyskytnout chyba v případě, kdy měl zákazník v konfiguraci nastaveno hledání kurzu pro řádek výpisu "z řádku výpisu".

Opraveno.Verze 2.0.2016.0010 ze dne 15.01.2016

Novinka Kartové centrum KB, upraveno účtování mínusové transakce


Novinka Import kartového centra Unicredit bank

Stringové identifikátory jsou porovnávány vždy až po převodu na velká písmena.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export