Důležité:


Banka - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2014.1200 ze dne 29.12.2014

Novinka Nový formát kartového centra - Slovenská sporitělňa, lze standardně zaúčtovat.


Novinka Do kartového centra Komerční banky byl doplněn typ věty č.33 "Nákup u obchodníka přes internet". Upraveno účtování.


Novinka Doplněna volba dotahování párovacího znaku jako uživatelský sloupec z položek kartového centra.


Novinka U zahraničních plateb nedocházelo k automatickému párování/dohledání platebního příkazu.

Upraveno. Pokud se platební příkaz nedohledá podle Variabilního symbolu z řádku bankovního výpisu proti Účel platby 1 ze zahraničního platebího příkazu, porovná se Účel platby 1 z řádku bankovního výpisu oproti Účel platby 1 ze zahraničního platebního příkazu.


Oprava Při Automatickém přiřazení úhrad na bankovním výpise se nepřiřadily úhrady v případě, že existuje řádek výpisu s návazností pouze na platební příkaz ze salda (bez návaznosti na doklady zboží).

Opraveno.Verze 2.0.2014.1102 ze dne 09.12.2014

Novinka U zahraničních plateb nedocházelo k automatickému párování/dohledání platebního příkazu.

Upraveno. Pokud se platební příkaz nedohledá podle Variabilního symbolu z řádku bankovního výpisu proti Účel platby 1 ze zahraničního platebího příkazu, porovná se Účel platby 1 z řádku bankovního výpisu oproti Účel platby 1 ze zahraničního platebního příkazu.


Oprava Při Automatickém přiřazení úhrad na bankovním výpise se nepřiřadily úhrady v případě, že existuje řádek výpisu s návazností pouze na platební příkaz ze salda (bez návaznosti na doklady zboží).

Chyba byla opravena.Verze 2.0.2014.1100 ze dne 28.11.2014

Novinka Proces přenosu faktur v řádku bankovního výpisu (Bankovní výpisy, Oprava, 2. záložka Položky, Oprava, 2. záložka Úhrady, akce Přenos faktur) byl přenesen do procesního okna.

Nově se uživatel dozví, která faktura se přenesla, případně částečně, či nikoliv. Pokud vše proběhne v pořádku, procesní okno se automaticky zavře.Verze 2.0.2014.1000 ze dne 31.10.2014

Novinka Po akci Automatické přiřazení úhrad nad položkami bankovního výpisu se provede obnovení přehledu.Verze 2.0.2014.0900 ze dne 22.09.2014

Novinka Nad číselníkem Organizací bylo zpřístupněno zobrazení Bankovních spojení pro více označených organizací, kde se dá následně provést hromadná akce pro konverzi IBAN a čísla účtu.


Novinka Při automatickém přiřazení úhrad se již dohledávají platební příkazy i pouze podle variabilního symbolu.Verze 2.0.2014.0800 ze dne 02.09.2014

Novinka Jestliže se dohledání účetního účtu dle měny a částky obratu nezdaří, systém nově dohledává účetní účet i dle měny a částky transakce.


Novinka Variabilní symbol na úhradách bankovního výpisu se nyní dotahuje na základě konstanty Automatické přiřazení vydaných faktur dle položky.


Novinka Při přípravě účtování se na zálohové faktury (vydané i přijaté) doplní zálohový účet účtování z řady dokladu i organizace dohledaná při automatickém přiřazení úhrad.


Oprava Opravena chyba při spuštění akce Automatické přiřazení úhrad nad bankovními výpisy.

Nyní se respektuje konstanta Při automatickém přiřazení úhrad přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury, konstanta Zaplacené faktury posuzovat k, i tolerance na měně.Verze 2.0.2014.0604 ze dne 18.07.2014

Oprava Příspěvkové organizace

Oprava dotahování typu změny a údaje Příjmy a výdaje v Přípravě účtování bankovního výpisu.
Akce Zrušit přípravu účtování zruší i typ změny a údaj Příjmy a výdaje.Verze 2.0.2014.0602 ze dne 02.07.2014

Oprava Příspěvkové organizace

Příprava účtování a ruční doplnění účtu na řádku bankovního výpisu a úhradě k řádku bankovného výpisu - pokud byl typ změny a příjem/výdaj zadán na účtu, nedoplnil se. Opraveno.

Při účtování bankovního výpisu se typ změny chybně přebíral ze zadaného typu změny na řádku bankovního výpisu, případně na úhradě k řádku bankovného výpisu. Správně se má typ změny přebrat z účtu a pokud není na účtu, z konstant - Typ změny - kredit bank. účet nebo Typ změny - debet bank. účet. Opraveno.Verze 2.0.2014.0600 ze dne 27.06.2014

Oprava Pokud se vystavuje sdružený platební příkaz ze saldokonta, akcí Automatické přiřazení úhrad se negenerovaly řádky úhrad podle detailů nalezeného platebního příkazu. Opraveno.


Oprava Při zadávání nového nebo opravě stávajícího bankovního spojení se mohlo stát při konverzi čísla běžného účtu na IBAN, že se objevila hláška např.:

'[SQL:245,16] Conversion failed when converting the nvarchar value 'BLZ 12 345 678' to data type int.'
Tato chyba byla opravena.Verze 2.0.2014.0500 ze dne 28.05.2014

Novinka Při importu bankovních výpisů se na základě nové konstanty (Banka, Bankovní výpisy, záložka Příprava a kurz: Importovat pouze výpisy účtů vlastní firmy) kontroluje, zda se mají importovat všechny výpisy nebo jen výpisy účtů vlastní firmy.


Novinka Při generování čísla účtu z IBANu se nově nekontroluje, zda je vyplněn kód ústavu.


Novinka Při založení nebo opravě bankovného spojení, tj. po zadání čísla účtu a kódu banky se do editoru automaticky založí IBAN, pokud validace bankovního spojení na modulo 11 proběhne O.K.


Novinka Při exportu zahraničních příkazů byla k validaci čísla účtu a kódu bankovního ústavu přidána validace na IBAN a SWIFT kód. Bude-li vyplněn validní IBAN a SWIFT kód a číslo účtu bude prázdné, nebude vypsána chybová hláška k číslu účtu.


Novinka Byly vytvořeny nové tiskové skupiny pro přehledy:
 • Bankovní výpisy - úhrady (přehled 738)
 • Bankovní výpisy - řádky a úhrady společně (přehled 740)

V těchto přehledech je tedy umožněn Tisk formulářem (F8)


Oprava V ojedinělých případech mohlo dojít k tomu, že se při účtování bankovních výpisů zobrazila hláška Duplicitní označení - nelze vložit záznam a k zaúčtování nedošlo.

K této chybě mohlo dojít v případě odúčtování bankovního výpisu, změně nastavení konstanty Způsob účtování protihodnot z: Sumace debet či kredit na: Ke každému řádku protiřádek a opětovnému účtování bankovních výpisů.

Opraveno.Verze 2.0.2014.0400 ze dne 23.04.2014

Novinka Po vytvoření nové databáze bude číselník konstantních symbolů předvyplněn minimální sadou nejpoužívanějších konstantních symbolů:

KS - Popis
0008 - Platby za zboží
0058 - Penále, poplatky z prodlení, sankce
0138 - Srážky z mezd
0308 - Platby za služby
0408 - Platby za přepravné
0558 - Finanční platby ostatní
1148 - Platby daní, poplatků, odvodů a cel
3558 - Platby pojistného pojišťovnám
7618 - Platby sociálního zabezpečení
8148 - Ostatní platby daní, poplatků, odvodů a cel


Novinka Byly vytvořeny nové tiskové skupiny pro přehledy:
 • Bankovní výpisy - úhrady (přehled 738)
 • Bankovní výpisy - řádky a úhrady společně (přehled 740)

V těchto přehledech je tedy umožněn Tisk formulářem (F8)


Novinka Položky kartového centra byly rozšířeny o pole "Reference". Pole je plněno při importu kartového centra formátu KB, věta 004 - Detail transakce.

Referenci lze dále účtovat jako párovací znak.


Oprava Na řádku deníku je organizace X. Bankovní spojení na řádku výpisu patří organizaci Y. Po spuštění přípravy účtování program hlásil, že v deniku je jiná organizace než na řádku bankovního výpisu a nazměnil jí ani v případě, že je tato změna povolena v kofiguraci banky.

Opraveno. Při zrušení přípravy se nastaví zpět organizace původní.Verze 2.0.2014.0300 ze dne 27.03.2014

Novinka Při automatickém přiřazení úhrad k bankovním výpisům je do úhrad automaticky doplněna organizace.

Pak, při přípravě účtování, pokud jsou v oblasti účtování na řádku bankovního výpisu nebo úhradě již zadány nějaké údaje (organizace, útvar, zakázka, NO, zaměstnanec, vozidlo, typ změny, příjem/výdaj) jsou tyto údaje zachovány a nepřepíší se údaji z účetního deníku.


Oprava Nebylo možné vymazat bankovní výpis, pokud byl předtím odúčtován některý řádek.

Opraveno.Verze 2.0.2014.0261 ze dne 27.02.2014

Novinka Přepracovány kontroly při exportu platebních příkazů SEPA
 • Měna musí být EUR
 • Musí být vyplněn SWIFT a IBAN příkazce i příjemce
 • SWIFT ani IBAN nesmí mít nepovolené znaky.
 • Nekontroluje se, zda je bankovní spojení tuzemské či zahraniční.
 • Nekontroluje se, zda je zadaný bankovní účet či kód banky, čili se ani neprovádí jejich kontrola na modulo 11.
Upozornění POZOR !

Nové kontroly budou funkční při exportu platebních příkazů pomocí bankovních pluginů, jejichž verze bude vyšší než 2.0.2014.0228. V nižších verzích pluginů budou kontroly prováděny "postaru".


Novinka Při editaci zahraničního platebního příkazu je kontrolován typ poplatku pro úhrady v měnách Evropského hospodářského prostoru (EHP) na účet do zemí EHP, Švýcarska a Monaka.

Platí, že:

 • u plateb bez konverze (měna účtu plátce je shodná s měnou platební transakce - např. úhrada v EUR z účtu vedeného v EUR) je přípustný způsob zpoplatnění pouze SHA,
 • u plateb s konverzí (měna účtu plátce je rozdílná od měny platební transakce - např. úhrada v EUR z účtu vedeného v Kč) smí být způsob zpoplatnění pouze OUR nebo SHA.

Pro účel identifikace poplatku byl zaveden nový atribut Typ v číselníku Úhrada poplatků, který může nabývat těchto hodnot:
0) Neurčený
1) SHA (shared) - Jedná se o variantu, kdy plátce hradí poplatky své bance a příjemce poplatky bance své, popř. zprostředkujícím bankám.
2) BEN (beneficiary) - Poplatky související s mezinárodní platbou hradí příjemce platby, včetně poplatků účtovaných bankou plátce.
3) OUR (our) - Veškeré poplatky spojené se zahraniční platbou bude hradit plátce (včetně poplatků banky příjemce, případně i zprostředkujících bank).

Pro účel identifikace země v EHP je využíván atribut EEA (European Economic Area) v číselníku Zemí.


Novinka Opis exportu zahraničního platebního příkazu byl rozšířen o položku Částka celkem za sestavu. Součet se v tiskové sestavě objeví v případě, že jsou měny všech zahraničních platebních příkazů stejné.Verze 2.0.2014.0202 ze dne 11.02.2014

Oprava Ve verzi 2.0.2014.0201 nebylo možné editovat variabilní symbol na řádku bankovního výpisu.

Opraveno.Verze 2.0.2014.0201 ze dne 10.02.2014

Novinka Do editoru před exportem platebních příkazů (filtr dle datumu) přibylo zaškrtávátko "Zpracovat označené záznamy". Při jeho zaškrtnutí se zpracují označené příkazy s datem splatnosti vyšším než dnešní datum.

Editor byl převeden do nového designu.


Oprava Při změně účetního účtu na řádku bankovního výpisu bez použití výběru nebo při zadání neúplného čísla účtu se do editoru do sekce Účtování neaplikovalo nastavení povinných vstupních údajů pro tento účet a nebylo možné zadat další povinné údaje.

Opraveno.


Novinka Odstraněn filtr na období v přehledu faktur resp. pohledávek a závazků, který byl vyvolaný z editačních polí Číslo faktury, Dodavatelská faktura nebo pomocí tlačítek Pohledávka, Závazek v editoru úhrady řádku bankovního výpisu.

Dále byl filtr na období odstraněn z přehledu Účetní deník, který byl vyvolaný z editačního pole Variabilní symbol v editoru záznamu úhrady řádku bankovního výpisu.


Novinka Kartové centrum

Do úhrad bankovních výpisů byl přidán atribut Kartové centrum, který může nabývat následujících hodnot:

 • Není KC (úhrada nepochází z kartového centra)
 • Úhrada (zdrojem úhrady je částka úhrady v kartovém centru)
 • Poplatek (zdrojem úhrady je částka poplatku v kartovém centru)

Dále byl upraven algoritmus automatického přiřazení úhrad tak, aby ignoroval úhrady, jejichž zdrojem je poplatek v kartovém centru. Poplatek nesmí být součástí úhrady faktury.Verze 2.0.2014.0104 ze dne 20.01.2014

Novinka Kartové centrum

Pro každý formát kartového centra, který je v Helios Orange podporován, lze nakonfigurovat, co se má jako VS doplňovat do úhrad řádků BV, extra pro Úhrady a extra pro Poplatky:

 • Číslo transakce
 • Číslo karty
 • Číslo příjemce
 • Číslo sumáře

Nastavení se provede v novém přehledu pod soudečkem Kartové centrum: Definice kartového centra.
Každý z podporovaných formátů pro KC lze zadat pouze jednou.


Novinka Kartové centrum

Import do Kartového centra pro formát ČSOB je upraven. Poplatky jsou importovány s opačným znaménkem, tedy v souladu s ostatními formáty bank.

Přechodem na novou verzi se upraví stávající data takto:
a) na položkách Kartového centra se skriptem otočí znaménko poplatků u řádků formátu ČSOB
b) na řádcích kontací pro poplatek ČSOB se nastaví příznak Záporně na NE


Oprava Při tisku platebích příkazů se v případě použití kontroly na nespolehlivého plátce nebo zveřejněný bankovní účet správcem daně objevila chyba "Nelze vytvořit omezení. V databázi se již nachází objekt s názvem PK__#TempTabQueryCisOrg__IDOrg.".

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export