Důležité:


Banka - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2012.1219 ze dne 20.12.2012

Novinka Do globální konfigurace modulu Banka byla doplněna konstanta 'Povolit dotažení jiné org./zam. z úč. deníku než je na řádku výpisu'.

Pokud je nastavena na Ano, chová se systém jako dřív. Pokud v přípravě účtování bankovního výpisu dojde k dohledání odpovídajícího účetního účtu v účetním deníku a při následném přenosu dalších údajů (organizace, zaměstnanec, nákladový okruh, zakázka, ...) dojde ke zjištění, že organizace (či zaměstnanec) v účetním deníku je jiná než organizace (či zaměstnanec) na řádku výpisu (či detailu řádku), přenesou se organizace (či zaměstnanec) z deníku, přepíšou se údaje na řádku a je zobrazeno upozornění. Toto nastavení je vhodné tam, kde bankovní spojení na řádku výpisu buď chybí nebo patří jiné organizaci než je v zaúčtované faktuře, např. Česká pošta, PPL apod. Pokud je konstanta nastavena na Ne, je ve výše popsaném případě ohlášena chyba a účet ani další údaje se z deníku nepřenesou.


Novinka Kartové centrum

Import CS Flat:
Jsou-li v importním souboru obsaženy detailní věty (21,24,25), sumární věty (02) se neimportují.


Novinka Při ručním zadání čísla bankovního výpisu pokračuje číselná řada od tohoto čísla. Datum a částka zůstatku se do nového bankovního výpisu dotahuje z předchozího zadaného výpisu.


Oprava Po načtení zprávy kartového centra Unicredit byla obráceně položka Částka a Částka k úhradě.

Opraveno.Verze 2.0.2012.1202 ze dne 03.12.2012

Novinka Pokud v přípravě účtování bankovního výpisu dojde k dohledání odpovídajícího účetního účtu v účetním deníku a při následném přenosu dalších údajů (organizace, zaměstnanec, nákladový okruh, zakázka, ...) dojde ke zjištění, že organizace (či zaměstnanec) v účetním deníku je jiná než organizace (či zaměstnanec) na řádku výpisu (či detailu řádku), je ohlášena chyba a účet ani další údaje se z deníku nepřenesou. Dříve se organizace (či zaměstnanec) přenesly z deníku, přepsaly údaje na řádku a bylo pouze zobrazeno upozornění.


Novinka Při generování nové databáze jsou do číselníku Peněžní ústavy doplněny peněžní ústavy, které doposud v číselníku Peněžní ústavy nebyly.


Novinka Import kartového centra ČS Flat doplněn o věty typu
 • 02 - běžná věta účtování po dnech
 • 25 - běžná věta detail avízo pokladny.


Novinka Pro všechny formáty kartového centra (ČS Flat, KB, ČSOB a UniCredit) se zobrazuje v definici zpráv záložka 6-Kartové centrum, kde lze zadávat účetní kód a způsob číslování.


Novinka Účtování kartového centra

1) Špatně se účtovalo číslo transakce jako párovací znak, byly odebrány 2 znaky zprava a naopak nuly zleva zůstávaly, i když byla konstanta "Konverze PZ při účtování" nastavena tak, že se mají vymazat. Opraveno.

2) U kartového centra Unicredit se chybně účtovala částka, poplatky a částka k úhradě. Opraveno.

3) Doplněno účtování cizí měny. Kurz je dotahován dle datumu transakce jako denní kurz včetně předchozího. Účtování cizí měny není potřeba nastavovat na řádcích kontace (toto nastavení tam ani není), probíhá automaticky v případě, že je v kartovém centru zadána jiná měna než hlavní.


Oprava Automatické přiřazení úhrad nebralo v potaz nastavení konstanty 'Při automatickém přiřazení úhrad přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury' v případě, že je dohledána faktura, jejíž Saldo = 0 (byla již na halíř zaplacena).

Opraveno.Verze 2.0.2012.1008 ze dne 09.11.2012

Novinka Import do kartového centra, formát UniCredit, neimportovalo se číslo transakce.

Doplněno.Verze 2.0.2012.1004 ze dne 25.10.2012

Oprava Pokud se na řádku bankovního výpisu zadal variabilní symbol a následně se z tohoto políčka spustil přenosový přehled, objevila se chyba "Chybná definice klauzule WHERE nebo WHERE Sys".

Opraveno.Verze 2.0.2012.1001 ze dne 24.10.2012

Novinka V přehledu bankovních spojení je nyní možno nastavit práva pro bankovní spojení vlastní organizace. Lze nastavit právo přímo pro bankovní spojení, pro platební příkazy a pro bankovní výpisy.

Právo pro bankovní spojení

 • Plný přístup
 • Pouze k čtení - nelze měnit parametry bankovního spojení (editor je pouze ke čtení), jinak je možno s BS pracovat
 • Zakázané - v tomto případě nebude BS vidět v přehledu bankovních spojení, nelze ho zadávat na doklady; pokud je již někde na dokladech zadané, zůstavá zadané a je vidět, že je zadané

Právo na platební příkazy

 • Plný přístup
 • Pouze ke čtení - nelze vytvářet ani měnit ani mazat platební příkazy s daným BS, editor PP je pouze ke čtení
 • Zakázané - platební příkazy s daným BS nejsou vůbec vidět v přehledu

Právo na bankovní výpisy

 • Plný přístup
 • Pouze ke čtení - nelze vytvářet ani měnit ani mazat bankovní výpisy s daným BS, editor BV je pouze ke čtení
 • Zakázané - bankovní výpisy s daným BS nejsou vůbec vidět v přehledu

Pro jednotlivé sekce nastavení práv platí:

 • Dokud nejsou nastavena žádná práva, mají práva všichni uživatelé. Jakmile má některý uživatel nastavena práva na plný přístup, mají ostatní uživatelé přístup jen ke čtení.
 • Jestliže je Právo pro bankovní spojení nastaveno jako Zakázané, pak v případě plného přístupu pro platební příkazy či bankovní výpisy mohu tyto generovat či automaticky vytvářet pomocí importu a zpráv. Nemohu ale PP či BV vytvořit ručně.


Tip Kartové centrum

Je zaveden nový formát "Kartové centrum - UNI Credit". Tímto formátem lze do kartového centra importovat soubory s příponou TXT a CSV formátu UNI Credit Bank (banka posílá soubory k importu zazipované, před importem je nutno tyto soubory ručně rozzipovat).

Do hlavičky kartového centra jsou importována tato pole:

 • Datum případu
 • Pořadové číslo avíza
 • Číslo účtu / kód banky
 • Název pobočky
 • Měna
 • případně Bankovní spojení, je-li dotaženo dle čísla účtu a kódu banky

Do položky kartového centra jsou importována tato pole:

 • Datum transakce
 • Číslo sumáře
 • Číslo karty
 • Číslo příjemce
 • Částka
 • Poplatky
 • Částka k úhradě (kontrola, zda je částka k úhradě součtem Částka + Poplatky)
 • Hotovost cashback

Po vybrání souboru k importu (typ souboru TXT nebo CSV) je provedena kontrola, zda soubor nebyl již importován dle polí:

 • Datum případu
 • Pořadové číslo avíza
 • Číslo účtu / kód banky
 • Název pobočky

Importované záznamy (přijaté) lze účtovat.


Novinka V Globální konfiguraci - Banka - Bankovní výpisy - Úhrady je přidána nová konstanta "Při automatickém přiřazení úhrad přiřazovat úhrady i v leasingu". Ve výchozím stavu je zaškrtnuto, tj. stávající stav. Pokud není zaškrtnuto, nedohledávají se úhrady v leasingu.Verze 2.0.2012.0901 ze dne 25.09.2012

Novinka Banka - formulář BV (systémové číslo -206) je upraven. Tiskne se obratová částka v měně účtu + částka a měna samotné transakce, pokud je v jiné měně než měně bankovního účtu.


Novinka Akce „Přenos faktur“ na úhradách řádku bankovního výpisu nyní používá pro stanovení částky úhrady hodnotu ze sloupce Saldo na přenášené faktuře.


Novinka Doplněna možnost připojení dokumentů k bankovnímu výpisu.Verze 2.0.2012.0801 ze dne 23.08.2012

Novinka V globální konfiguraci v sekci Banka - Bankovní výpisy - Úhrady je nová konstanta 'Při automatickém přiřazení úhrad přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury'. Pokud není zaškrtnuto, dojde při dohledání přeplacené faktury k zobrazení chybového hlášení '(!-) nalezena přeplacená vydaná faktura či přijatý dobropis' a faktura není na řádek bankovního výpisu přiřazena. Toto platí pro přímé hledání (Kredit x Vydaná faktura), při hledání v opačném druhu faktur (Debet x Vydaná faktura) se faktura na řádek bankovního výpisu přiřadí.


Novinka Byl upraven způsob dotažení Typu změny na řádek bankovního výpisu. Bylo zrušeno dotažení Typu změny při přípravě účtování. Nyní se Typ změny doplňuje při importu při založení nového záznamu a při ručním zadání pak při změně typu transakce.


Novinka Kartové centrum

Systém nově importuje větu 24 - věta detailního avíza e-commerce pokladny, formát CSFlat - výstup Eiger. Větu lze zaúčtovat standardním postupem.


Novinka Do tabulky vzoru řádku bankovního výpisu byly doplněny sloupce Typ změny a Organizace 2.


Oprava Kartové centrum

Při importu souboru do kartového centra formátu ČSOB se mohla objevit chyba "Chyba v čísle ústředí obchodníka" (může se stát jen v případě, že je dlouhá adresa obchodního místa)

Opraveno.Verze 2.0.2012.0606 ze dne 21.06.2012

Novinka Do globálních konstant pro modul Banka přidána záložka "Kartové centrum" a na ní je možno nastavit, zda se datum případu při účtování bude přebírat z hlavičky nebo z data transakce z položek. Výchozí nastavení je z hlavičky (stávající stav). Je-li zvolen způsob přebírání datumu transakce z položek, je kontrolováno, spadá-li toto datum u všech položek do stejného období jako datum na hlavičce dokladu. V případě, že ne, je zobrazeno chybové hlášení "Některé položky dokladu spadají do jiného období než hlavička." a doklad nelze zaúčtovat.

Platí pro všechny 3 formáty kartového centra (ČS, KB, ČSOB).
Nová záložka "Kartové centrum" v konstantách je přístupná pouze za předpokladu, že je instalován modul "Kartové centrum".


Novinka Bylo upraveno dohledání účetního účtu při přípravě účtování řádku bankovního výpisu. Při hledání se nepoužil variabilní symbol bez nul zleva.

Pokud byla např. faktura 010-400010 zaúčtována do deníku s ořezem 0 zleva u párovacího znaku (v deníku tedy byl párovací znak 10400010) a následně byla stejná faktura zadána ručně na bankovní výpis (do variabilního symbolu se vyplnilo 010400010 - tedy včetně nul zleva), nebyla faktura při přípravě účtování dohledána v účetním deníku (10400010 <> 010400010), nebyl tak přenesen účetní účet a řádek nebyl připraven pro účtování.


Novinka Na hlavičce a řádcích bankovních výpisů byl doplněn nový sloupec "Stav přiřazení úhrad".

Na hlavičce nabývá těchto hodnot:

 • Nepřiřazeno
 • Přiřazeno částečně
 • Přiřazeno

Na řádku nabývá těchto hodnot:

 • Nepřiřazeno
 • Přiřazeno
 • Přiřazeno z leasinguVerze 2.0.2012.0312 ze dne 22.03.2012

Novinka Kartové centrum

V přehledu položek kartového centra je nový sloupec Číslo transakce, je přednastaven do zobrazení přehledu. Do něj je importován údaj z importního souboru formátu Komerční banky. Na řádcích kontace pro účtování kartového centra lze vybrat Číslo transakce jako párovací znak do účetního deníku.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export