Důležité:


AGRO - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Půdní bloky

Číselník slouží k evidenci půdních bloků s vazbou do organizační struktury s možností provázat údaje z Portálu farmáře (viz číselník Historie LPIS).


Záložky editoru:

 • „LPIS“ – základní záložka pro vyplnění údajů uživatelem
 • „ 2 - LPIS – lokalita online“ – zobrazení půdního bloku na mapě, propojení do mapových podkladů Portálu farmáře viz obrázek č. 2.
 • „Osevní postup – plán“ – přehled osevních postupů pro vybraný půdní blok (viz. obrázek č. 2a.)
 • „Doklady“ – přehled položek dokladů z oběhu zboží za půdní blok a období
 • „Agrotechnické zásahy“ – přehled položek agrotechnických zásahů za půdní blok a období
 • „Účetní deník“ – přehled položek v účetním deníku za půdní blok a období
 • Editor přehledu viz obrázek č. 1.


Uživatelem zadávané údaje na záložce 1 - LPIS:

 • Číslo střediska – vytvoření vazby do číselníku organizační struktury
 • Identifikátor (farmář) – vazba na položku LPIS z „Historie LPIS“
 • Výměra rozloha ha – aktualizuje se funkcí aktualizace LPIS nad přehledem půdních bloků
 • Výměra užitná ha – využívaná výměra pozemku (doplňuje se až po provedení aktualizace LPIS)
 • Koeficient - na půdní blok lze doplnit koeficient náročnosti práce


Obrázek č. 1.

Agro Pb.jpg


Koeficient

 • Na půdní blok lze doplnit koeficient náročnosti práce, který doplníme na organizační struktuře
 • Jedná se o koeficient, kterým je vynásobena částka zadávána ve formuláři Agrotechnické zásahy (viz. popis Agrotechnické zásahy)
  • V Organizační struktuře vybereme Půdní blok, na kterém chceme zadat koeficient náročnosti práce
  • Přes Akci - Oprava externích informací (Alt+Enter)
  • Záložka číslo 2 - AGRO a zadáme koeficient (viz. obrázek č. 1a.)
  • Záložka číslo 3 - Hony upřesnění, nám slouží k upřesnění Půdního bloku (viz. obrázek č. 1b.)
   • Výměra, Střední délka brázdy, Svažitost, Překážky, Půda, Tvar, Zamokření - zaplevelení, LPIS, Kultura


Obrázek č.1a.

Agro koeficient.jpg


Obrázek č. 1b.

Agro koeficient3.jpgObrázek č. 2.

Agro pudni blok2.jpgAkce přehledu „Půdní bloky“:

 • Import – importuje informace z Portálu farmáře a GPS VIDIMTE
 • Aktualizace LPIS označený – doplní údaje do půdních bloků na základě importovaných údajů z Portálu farmáře


Import

1 – Definice pro import - Obrázek č. 1.

 • Cesta k souboru pro import (PBDPB_lpis.dbf)
 • Konverze znakové sady (dos 852, win 1250)
 • Importní podklad
  • Zdroj dat – je nutno uživatelsky identifikovat pouze na záložce 1, o jaký vstupní soubor pro import se jedná
  • Nemá význam na jiných záložkách

Ve spodní části jsou zobrazena data načítaná ze souboru.


Obrázek č. 1.

Agro definice import.jpg2 – Import jízd - Obrázek č.2.

 • Stáhni ze serveru – stejná funkcionalita jako nad importem jízd
 • Odešli číselník prací – po stažení dat ze serveru jízd, odešle data z číselníku prací, kde je vyplněn kód GPS
 • Cesta souboru pro import (xxx.csv) – využití pro ruční načtení jízd ze souboru (nekomunikuje se serverem)
 • Importní podklad
  • Zdroj dat
   • V případě importu ze souboru je nutno nastavit na ROUTE, systém nastaví automaticky

Ve spodní části jsou zobrazena data načítaná ze souboru.


Obrázek č.2.

Agro definice import2.jpg3 – Portál farmáře – Obrázek č.3.

 • Načíst
  • Číselník plodin – číselník týkajících se plodin
  • Číselník hnojiv – číselník hnojiv s definicí účinných látek obsažených v jedné jednotce
  • Číselník škodlivých organizmů – číselník týkající se škodlivých organizmů
  • Půdní bloky – číselník údajů týkajících se půdních bloků
  • Číselník postřiků – číselník postřiků s definicí účinných látek obsažených v jedné jednotce
 • Informace požadavků – jedná se o doplňující/dopřesňující nepovinné údaje, které mají význam při importu půdních bloků. Jejich vyplněním lze omezit soubor načítaných dat půdních bloků a ostatních číselníků. Detailní specifikace na Portálu farmáře
  • Označení dotazu – určení zdroje dat dle Portálu farmáře
  • Název subjektu – nejčastěji název organizace komunikující s Portálem farmáře
  • Textový popis dokumentu (nepovinné)
 • Parametry požadavku – předvyplněny z Konstant – Portál farmáře
  • Jednoznačný identifikátor subjektu dle SZR – číslo je přiděleno Portálem farmáře
  • Datum od/Datum do – určuje rozsah historicky načítaných dat v případě shody se vždy načtou aktuální údaje
 • Importní podklad
  • Zdroj dat
   • Systém nastavuje automaticky podle zvoleného importovaného číselníku z oblasti „Načíst“

Ve spodní části jsou zobrazena data načtená k jednotlivým číselníkům z Portálu farmáře, až po jejich stažení.


Obrázek č.3.

Agro definice import3.jpgImport půdních bloků – Portál farmáře

 • Pro import je potřeba mít nainstalován na PC popřípadě i serveru, podle pokynu „Portálu farmáře“, jejich kryptovací rozhraní. http://www.pds.eu/download/private/vOKOsComsetup.msi
 • Vždy se stahují všechna data k aktuálnímu dni z Portálu farmáře
 • Půdní bloky v systému se pro zachování historie nevymazávají, ale na základě identifikátoru FB dochází k jejich aktualizaci
  • Nenalezené záznamy v importované dávce, zneplatní záznamy již nahrané v systému
  • Nové záznamy jsou přidány
  • V případě že je v systému vs importované dávce nalezena shoda podle kódu půdního bloku a čtverce, ale rozdílný identifikátor FB, pak dojde k nahrazení identifikátoru FB na půdním bloku (středisku) za novější. Starší záznam je zneplatněn – bude mít doplněn platnost do
 • Po skončení importu půdních bloků, je vhodné provést akci Aktualizuj LPIS na označené půdní bloky. Tím dojde k zaktualizování výměr, textů a ostatních doplňkových údajů z historie LPIS na vybrané půdní bloky (střediska).
 • Postup importu
  • 1 - Stisknutím tlačítka „Půdní bloky“ spustíme import dat z Portálu farmáře
  • 2 - Zobrazí se informace co akce provede, pro odsouhlasení stikneme tlačítko „ANO“
  • 3 - Po chvilce se zobrazí ve spodní části načtená data
  • 4 - Pomocí tlačítka „Aktualizuj LPIS“ se provede aktualizace dat v přehledu „Historie LPIS“ a aktualizuje se propojení do přehledu Půdní bloky
  • 5 – Provedeme kontrolu importu a propojení do Organizační struktury a to nad přehledem Půdních bloků


Import půdních bloků – ze souboru

Při importu dochází vždy ke kompletnímu výmazu historie LPIS. Tento způsob není vhodné používat v kombinaci s importem z Portálu farmáře. V budoucí verzi bude zakázáno/zrušeno.


Import číselníků – plodiny , hnojiva, škůdci, postřiky

 • Dochází ke stažení dat z Portálu farmáře k aktuálnímu datu z veřejných schválených údajů ministerstva zemědělství.
 • V systému jsou před importem automaticky vymazána všechna data (plodiny,hnojiva…), která nejsou označena jako vlastní.


Pro import je potřeba mít nainstalován na PC popřípadě i serveru, podle pokynu „Portálu farmáře“, jejich kryptovací rozhraní . http://www.pds.eu/download/private/vOKOsComsetup.msi


Historie LPIS

Přehled zobrazuje importované údaje z Portálu farmáře týkající se půdních bloků.


Historie LPIS.jpg


Povolené vazby

Jedná se o vazební tabulku, která definuje vztahy mezi základními čísleníky: organizační struktura – zakázky – vozidla. Tato funkcionalita slouží ke kontrole a automatizaci doplňování dle definovaných vztahů mezi výše uvedenými číselníky. Vztah, který není definován, bude při pokusu o zápis v daném přehledu systému Helios Orange odmítnut – nebude povoleno uložení záznamu. Kontrola probíhá při uložení formuláře (tlačítko OK).

Při vytváření vazby je možné si vybrat ze dvou typů funkcionalit:

 • kontrola správnosti vazeb
 • automatické doplnění střediska a zakázky podle vozidla

Výběr se provádí pomocí zaškrtávacího pole „Doplnit dle vozidla.“


Uživatelem zadávané údaje:

 • Platnost pro období
  • Od – datum od kdy bude platit vazba
  • Do – datum do kdy bude vazba platit
  • Poznámka - libovolný text k uvedené vazbě
 • Aktivní pro oblast - oblast kde budou vazby zapnuty
 • Číslo střediska
 • Číslo zakázky
 • Nákladové vozidlo
 • Doplnit dle vozidla - zda se má vazba automaticky doplnit dle zadaného vozidla
 • Aktivní - zda je vazba aktivní


Obrázek č.1. Definice vazby

Povol.png


V případě, že máme definovány požadované vazby – vztahy mezi číselníky v Povolených vazbách, je nutné pro aktivaci funkcionality určit pro které moduly - přehledy systému Helios orange se mají požadované vazby aktivovat. Toto se definuje (zapíná) v „AGRO -> konstanty záložka číslo 1“. Vazby jsou pak hlídány v daném (zapnutém) přehledu-tabulce v rámci systému Helios Orange. Tlačítkem "Nastavení na řady dokladu" lze nastavit, které konkrétní řady dokladů budou v Povolených vazbách kontrolovány.


Obrázek č.2. Aktivace povolených vazeb do modulů Helios Orange

Kons.png

Osevní postupy – plán

Slouží k vytvoření povolených vazeb mezi Organizační strukturou (Půdní blok), zakázkou (plodinou), nákladovým okruhem a nákladovým vozidlem. Primárně určené k informaci, jaká plodina byla oseta v jaké výměře na příslušný půdní blok (včetně datumového omezení). Tento přehled ovlivňuje možnost vkládat záznamy do přehledu Agrotechnických zásahů. Záznamy tohoto přehledu jsou zobrazovány v editoru přehledu Půdních bloků na záložce „Osevní postup – plán“.


Uživatelem zadávané údaje:

 • Platnost pro období
  • Od – datum od kdy bude platit postup
  • Do – datum do kdy bude postup platit
  • Stav – aktivní, uzavřený, blokovaný
 • Půdní blok – vazba do číselníku půdních bloků
 • Osetá výměra ha – množství hektarů osetých plodinou (zakázka)
 • Zad - výměra půdního bloku
 • Číslo zakázky – plodina (číselník zakázek)
 • Cílová vlhkost % – na jakou vlhkost bude při sklizni sušena plodina (využitelné sub-modulem Evidence sklizně, např. 8, 14, ...)
 • Nákladový okruh – vazba do číselníku nákladových okruhů
 • Nákladové vozidlo – vazba do číselníku vozidel
 • Odrůda – jaká odrůda byla vyseta na pozemek; (vazba do číselníku skladových karet)
 • Objekt - vazba do číselníku objektů
 • Plodina - vazba do číselníku plodin


Editor přehledu Osevních postupů viz obrázek č. 2a.


Obrázek č. 2a.

Osevni postup.pngAkce přehledu „Osevní postup“:

 • Hromadné změny – doplnění údajů na označené záznamy (viz obrázek č. 2b.) POZOR! akce neprovádí při změně údajů kontrolu na již vytvořené záznamy s příslušnou vazbou do osevního postupu. Kontrola správnosti a smysluplnost údajů je plně v kompetenci uživatele.


Uživatelem zadávané údaje:

 • Způsob
  • Přepsat – vyplněný záznam přepíše hodnotou změny
  • Doplnit – hodnotu změny doplní pouze na nevyplněné záznamy
 • Platnost pro období
  • Od – datum od kdy bude platit postup
  • Do – datum do kdy bude postup platit
  • Stav – aktivní, uzavřený, blokovaný
 • Změna
  • Půdní blok – vazba do číselníku půdních bloků
  • Číslo zakázky – vazba do číselníku zakázek
  • Nákladový okruh – vazba do číselníku nákladových okruhů
  • Nákladové vozidlo – vazba do číselníku vozidel
  • Odrůda – vazba do číselníku odrůd (= číselník Kmene zboží)
  • Vlhkost – zda se má při hromadných změnách upravovat parametr vlhkosti
  • Plodina - vazba do číselníku plodin


Obrázek č. 2b.

HromadO.png

Agrotechnické zásahy

Evidují provedenou práci v rostlinné výrobě (RV) a práci strojů. Tato evidence je využívána pro generování záznamů do mezd, generování vnitropodnikových nákladů a výnosů do účetnictví, sledování aplikace hnojiv a postřiků, evidence spotřeby PHM (zelená nafta). Pro postup použití editoru lze využít informace z manuál pluginu „Zjednodušené zadávání mezd v zemědělství“ Při využití pole „Osevní postup Kód LPIS“ dojde k předvyplnění položek střediska a zakázky.


Editor přehledu Agrotechnických zásahů viz. obrázek č. 3a.

Uživatelem zadávané a zobrazované údaje, záložka 1-Evidence práce:

 • Číslo zaměstnance – vazba do seznamu zaměstnanců
 • Údaje ke dni – zobrazují počet odpracovaných hodin, mzdu, den provedení
 • Datum – kdy byla práce prováděna
 • Kód práce – vazba do seznamu kódů práce
 • Sazba práce – určená sazba
 • Úkolová mzda – ano / ne
 • Výnosové vozidlo 1: – vazba do seznamu vozidel, možnost definovat v nastavení až 3 výnosová vozidla
 • Množ.1 – počet odpracovaných motohodin výnosovým vozidlem pro výpočet vnitropodnikových nákladů za vozidlo
 • Osevní postup Kód LPIS – vazba na výběr osevního postupu
  • Koeficient - na půdní blok lze doplnit koeficient náročnosti práce, který doplníme na organizační struktuře
 • Číslo organizace - V editoru je k dispozici možnost doplnit údaje, na základě kterých může uživatel provést fakturaci.
  • Jedná se pouze o evidenci! Případná fakturace se provádí ručně na základě sestavy (F4-Nastav).
 • Hodiny – počet odpracovaných hodin
 • Dny – počet odpracovaných dnů
 • Vzájemné vypočítávané hodnoty:
  • Prém – sazba:
  • Prém - %:
  • Prém – částkou:
 • Koeficient - se dotahuje z Půdního bloku - Organizační struktury, koeficientem se vynásobí vypočtená mzda, v případě, že u dané práce v číselníku mzdových prací je zatržena volba Koef-povolení (Sazba práce x Hodiny x Koeficient)
 • Mzda – výsledná vypočtená mzda
 • Příplatky - ve spodní části editoru je možné definovat příplatky (1-5 příplatků - řádků), jedná se o příplatky typu přesčasy, prašné prostředí, noční, atd.
  • Koeficient - se dotahuje z Typu příplatku, koeficientem se vynásobí typ příplatku, v případě, že u daného příplatku je zatržena volba Koef-povoleni (Sazba x Množství/hodin x Koeficient)

Obrázek č. 3a.

Agt.pngEditor přehledu Agrotechnických zásahů viz. obrázek č. 3b.

Uživatelem zadávané a zobrazované údaje, záložka 2-Hnojiva s postřiky:

K evidovanému agrotechnickému zásahu je možno sledovat, nebo pořídit záznamy o aplikaci hnojiv a použitých postřicích.

 • Použití Hnojiv
 • Použití postřiků
 • Použitý materiál


Obrázek č. 3b.

2zalozka.pngNastavení Agrotechnického pluginu (viz. Obrázek č. 3c.):

V editoru agrotechnického pluginu můžeme přes pravé tlačítko myši vyvolat funkci nastavení, kde můžeme přidávat-odebírat různé pole. Nastavení je individuální – vázáno na uživatele.

 • Počet vstupů
  • Příplatky- zobrazení řádků pro zadání příplatků (možnost zadat až 5 příplatků k práci)
  • Středisko - zobrazení až 5 úrovní střediska
 • Schovat
  • Vozidlo 2
  • Vozidlo 3
  • Km
  • Dny
  • Kalendář
  • Fakt
  • Přesčasy
  • Čas od
  • Čas do
  • Kmen zboží
 • Vyžadovat
  • Středisko
  • Zakázku
  • Přepočet dní
 • Ostatní
  • Přednabídni poslední datum
 • Generuj dle předpisů
  • Žádný
  • Přesčas
  • Přesčas + prémie


Obrázek č. 3c.

Nastav.pngAkce přehledu Agrotechnických zásahů:

 • AGRO
  • export do mezd – převod označených záznamů do mezd - do období zobrazeného ve spodní informační liště (měsíc/rok); Na základě informací v označených záznamech (datum, zaměstnanec, mzdová složka, hodiny, peníze, zakázka, středisko, vozidlo, nákladový okruh) je do předzpracování mezd generován zápis, který slouží pro výpočet mzdy zaměstnance.
  • zaúčtuj období – měsíční účtování vnitropodniku; Na základě informací v označených záznamech (zaměstnanec, výnosové vozidlo, množství výnosového vozidla, hodiny, peníze, zakázka, středisko, vozidlo, nákladový okruh) a doplňujících informací z výnosového vozidla (vnitro sazba, výnosová zakázka a útvar, výnosový i nákladový účet) je vytvořen účetní zápis, který přeúčtovává náklady výnosového vozidla na příslušný půdní blok a zakázku na základě množství odvedené práce.
 • Hromadně
  • hromadné zadání – je možné hromadně zadávat výkaz práce pracovníka na více osevních plánů (půdní blok, plodina), které obhospodařil stejným typem práce viz obrázek č. 3d.; Akce je využívána i pro plánování práce a to tak, že se naplánuje práce zaměstnance z pohledu půdních bloků a zakázek (Plodina-zakázka) bez doplnění údajů o stráveném času a obhospodařených hektarech. Na konci dne je doplněn v editoru hromadného zadání k příslušným řádků osevních postupů skutečně odpracované hodiny a obdělané hektary.


Obrázek č. 3d.

Agro agrotechnicke prace hromadne nastaveni.jpgČíselník mzdových prací

Číselník mzdových prací definuje seznam Agrotechnických operací s propojením do modulu Mezd mzdových složek a to v poměru 1:N, propojení na GPS VIDIMTE, nastavení parametrů pro evidenci spotřeby PHM (zelená nafta). Pro postup použití přehledu a editoru (obrázek č. 4) lze využít informací z manuál pluginu „Zjednodušené zadávání mezd v zemědělství“.


Uživatelem zadávané údaje (viz. Obrázek č. 4a.):

Záložka „Základní“:

 • Kód práce – maximálně šestimístný, může mít různou strukturu
 • Název práce – obecný název
 • Zelená nafta – zda kód práce bude používán pro generování záznamů zelené nafty
  • Koeficient – je koeficient spotřeby nafty v závislosti na druhu práce
 • Koef-povolení - pokud je pole zatrženo, násobí se v agrotechnických pracích s určenou sazbou práce
 • Sazba práce – mzdová sazba pro uvedený kód práce
 • Úkolová mzda – příznak, zda kód práce má charakter úkolové mzdy
 • Zdroj sazby
  • Sazby kódu práce
  • Sazby zaměstnance
  • Průměru na dovolenou
 • Mzdová složka – vazba do číselníku mzdových složek
 • Název mzdové složky – obecný název složky
 • Aktivní – slouží na rozdělení karet na aktivní a neaktivní


Obrázek č. 4a.

Agro ciselnik praci.jpgUživatelem zadávané údaje (viz. Obrázek č. 4b.):

Záložka „Doplňující informace“

 • Typ práce
 • Kód GPS – přiřazený kód pro konkrétní práci
 • Šířka záběru (cm) – rozpětí radlic, disků atd. při prováděné práci


Obrázek č. 4b.

AGRO ciselni praci.jpg


Zaměstnanci - vnitropodnik

 • Číselník zaměstnanců, určených pro vnitropodnik
  • V případě evidence práce zaměstnanců na zakázkách, evidovaných mimo mzdovou problematiku je nutné mít doplněn tento číselník zaměstnanců
  • Jedná se například o vykazování mzdy formou měsíční odměny a vnitropodnikovým účtováním nákladů na jednotlivé zakázky (plodiny) a střediska (půdní bloky)

Agro zamestnanci.jpg


 • Zaměstnanec - vnitropodnik
  • Výnosová zakázka: - výběr z číselníku Zakázek
  • Nákladový okruh: - výběr z číselníku Nákladový okruh
  • Výnosové středisko - výběr z číselníku Organizační struktura
  • Účet - náklad: - výběr nákladové účtu
  • Účet zisk: - výběr ziskového účtu


Agro zamestnanci vnitropodnik.jpg

Evidence sklizně

Slouží k evidování průběhu sklizně, svážení produktu RV z pole na sklady. Jedná se o sklady evidujícípolní výrobu ve většině případů se jedná o neúčetní evidenci (sklady).


Před vlastním použitím submodulu Evidence sklizně je nutné mít vyplněny a odkontrolovány následující číselníky:

 • Osevní postupy (půdní blok, zakázka, odrůda, datum od, datum do)
 • Agro vozidla – údaje záložky Sklizeň karty vozidla

Sklady sklizně

Slouží k definici skladů pro evidenci produkce – polní výroba.

Řady sklizně

Slouží k definici řady dokladů oběhu zboží – příjemky – určených pro naskladnění produkce.

Agro - vozidla

Číselník Agro – vozidel pro evidenci agro údajů ke každému vozidlu. Možnost doplnit předvyplňování údajů pro modul Evidence žní.

Jsou to hodnoty:

 • Zaměstnanec-odvoz – řidič vozidla/traktoru
 • Osádka 1 – osádka kombajnu
 • Osádka 2 – osádka kombajnu
 • Tarra – hmotnost vozidla bez nákladu

Skupiny

Přehled skupin, které lze využít k evidenci sklizně pro filtrování dle pracovních skupin.

Evidence sklizně

Zobrazuje hlavičky skladových dokladů z Evidence sklizně. Před zahájením evidence sklizně v rámci dne je třeba mít založený doklad v povoleném skladu a v povolené řadě. Na tomto dokladu evidujeme položky, kde každá položka odpovídá navezené fůře RV. Položky vytváříme pomocí funkce F12-Evidence sklizně.


Evidence sklizně (F12) – z číselníku skladových karet vybereme sklizenou plodinu.

Uživatelem zadávané údaje:

 • Čas příjezdu – čas příjezdu vozidla na váhu
 • Skupina – nepovinné a slouží ke členění na pracovní skupiny
 • Kód LPIS – půdní blok (není nutné vyplňovat, vybere-li se osevní postup)
 • Osevní postup – vybírá se půdní blok a zakázka, ke které patří sklizená plodina
 • Zakázka – předvyplněno z osevního postupu
 • Středisko – předvyplněno z osevního postupu
 • Vozidlo odvoz – vozidlo/traktor, které dovezlo na váhu sklizenou plodinu
 • Zaměstnanec odvoz – řidič vozidla/traktoru
 • Váha-Brutto – hmotnost vozidla včetně nákladu
 • Váha-Tarra – hmotnost vozidla bez nákladu
 • Váha-Netto – hmotnost nákladu
 • Váha-Vlhkost % – procento vlhkosti sklízené plodiny
 • Váha-Nečistoty % – procento nečistoty sklízené plodiny
 • Kombajn – stroj, který sklízel plodinu
 • Osádka 1, Osádka 2 – osádka kombajnu
 • Kombajn Ha – hektary sklizené kombajnem
 • Práce hodin – čas spotřebovaný ke sklizení plodiny


Agro evidence sklizne editor.jpgPřehled sklizně

Přehled všech položek evidence provedené během sklizně.

V tomto přehledu máme možnost individuálně ale i hromadně opravovat dříve pořízené záznamy a to funkcí Oprava, nebo Hromadné změny.Použití hnojiv

Slouží pro evidenci hnojení na půdním bloku. Jednotlivé záznamy lze zadávat přímo v tomto modulu, nebo se jedná o přenesené záznamy vytvořené v Agrotechnických zásazích na záložce 2 - Hnojiva a Postřiky.


Uživatelem zadávané údaje:

 • Datum aplikace – datum provedení hnojení
 • Kód LPIS – vazba do výběru osevních postupů
 • Výměra [ha] – ošetřená-hnojená plocha v ha
 • TankMix – identifikace, že je hnojivo použito v TankMix kombinaci
 • Číslo zakázky – vazba do číselníku zakázek
 • Hnojení
  • Hnojivo – vazba do číselníku hnojiv
  • Odrůda – hnojená odrůda
  • Dávka [MJ/ha] – množství v MJ na hektar
  • Množství – vypočteno na základě dávky a výměry
  • MJ – měrná jednotka
  • Datum zapravení – datum zapravení hnojiva do země
 • Aktivní – slouží na rozdělení karet na aktivní a neaktivní


Agro pouziti hnojiv editor.jpgAkce přehledu Použití hnojiv:

 • AGRO
  • Generuj doklad – převod označených záznamů o hnojení do modulu Oběhu zboží – vytvoření skladového dokladu – Výdejky. Doplní se Datum případu, ke kterému bude doklad vygenerován + výběr skladu z Organizační struktury.


Agro pouziti hnojiv akce prehledu.jpgPohled na vygenerovanou položku skladového dokladu Výdejka s přenosem informací o hnojení do Poznámky položky.


Agro pouziti hnojiv vydejka.jpgČíselník hnojiv

Zobrazuje importované údaje z Portálu farmáře – jedná se o číselník hnojiv s definicí účinných látek obsažených v jedné jednotce. Pro možnost výběru-použití musí být vytvořena vazba do číselníku skladových karet.


Agro ciselnik hnojiv.jpgKarta Hnojiva

1-Definice

Uživatelem zadávané údaje:

 • Název – obecný název hnojiva
 • Koeficient přepočtu
 • Hnojivo – karta: - propojení do číselníku Oběhu zboží skladové karty, pro výběr hnojiva je tato informace povinná
 • Aktivní – slouží na rozdělení karet na aktivní a neaktivní


Agro karta hnojiva.jpg2-Konstanty

Zastoupení látek [kg/ha]


Agro karta hnojiva 2.jpgPoužití postřiků

Slouží pro evidenci aplikace postřiků na půdním bloku. Jednotlivé záznamy lze zadávat přímo v tomto modulu, nebo se jedná o přenesené záznamy vytvořené v Agrotechnických zásazích na záložce číslo 2 – Hnojiva a Postřiky.


Uživatelem zadávané údaje:

 • Datum aplikace – datum provedení aplikace
 • Řada – vazba na řadu skladové výdejky, ve které dojde k ponížení stavu skladu
  • Název
  • Druh pohybu
 • Kód LPIS – vazba do číselníku osevních postupů
 • Název – název lokality
 • LPIS ha – plocha v ha
 • Užitné ha – užitná plocha v ha
 • Výměra [ha] – plocha v ha na kterou je aplikován postřik
 • Číslo zakázky – vazba do číselníku zakázek
 • Název – název zakázky
 • Postřik
  • Postřik – název postřiku
  • Směs posřiků – název směsi postřiků
  • Proti škůdci – název škůdce
  • Dávka [MJ/ha]
  • Množství
 • Aktivní – slouží na rozdělení karet na aktivní a neaktivní


Agro pouziti postriku.jpgAkce přehledu Použití postřiků

 • AGRO
  • Generuj doklad – převod označených záznamů o aplikaci postřiku do modulu Oběhu zboží – vytvoření skladového dokladu - Výdejky. Doplní se Datum případu, ke kterému bude doklad vygenerován + výběr skladu z Organizační struktury.


Agro pouziti postriku akce prehledu.jpgČíselník postřiků

Zobrazuje importované údaje z portálu farmáře – jedná se o číselník postřiků s definicí účinných látek obsažených v jedné jednotce. Pro možnost výběru-použití musí být vytvořena vazba do číselníku skladových karet.


1-Definice

Uživatelem zadávané údaje:

 • Název – obecný název postřiku
 • Karta – propojení do číselníku postřiků
 • Název – obecný název postřiku
 • Aktivní – slouží na rozdělení karet na aktivní a neaktivní


Agro ciselnik postriku definice.jpgČíselník směsí

1-Definice

Uživatelem zadávané údaje:

 • Název – obecný název směsi
 • Karta – propojení do číselníku postřiků
 • Název – obecný název směsi
 • MJ – měrná jednotka
 • Aktivní - slouží na rozdělení karet na aktivní a neaktivní


Agro ciselnik smesi definice.jpgKonstanty

V Konstantách se nastavují parametry pro přihlášení na GPS VIDIMTE, parametry pro pastevní deník,parametry pro Povolené vazby.

1 – Obecné – obrázek č.1.

2 – Vidím tě – obrázek č.2.

3 – Pastevní deník – obrázek č.3.


Obrázek č.1.

Agro konstanty obecne.jpg


Obrázek č.2.

Agro konstanty vidimte.jpg


Obrázek č.3.

Agro konstanty pastevni denik.jpgŘada

Propojení do Oběhu zboží – řady dokladů.


Agro konstanty rada.jpg


Číselník škůdců

Import z Portálu farmáře.


Agro konstanty ciselnik skudcu.jpg


Číselník plodin

Import z Portálu farmáře.


Agro ciselnik plodin.jpg


Uživatelské objekty

Import oblastí v rámci půdního bloku vymezující osetou plodinu, import z GPS VIDIMTE. Uživatelský objekt se vytváří záznamem jízdy vozidla-traktoru v rámci půdního bloku, a to objetím zvolené oblasti, tímto se zaznamenají poziční body GPS. Samozřejmou podmínkou je namontované GPS zařízení ve vozidle-traktoru, které dané objekty zaznamenává.


Odrůda

Agro odruda.jpg


Mzdové období

Agro mzdove obdobi.jpgAgro - Vozidla

Jedná se o rozšířený standardního číselníku vozidel, které je doplněno o údaje sloužící pro evidenci zemědělských strojů.


Uživatelem zadávané údaje:

Záložka: 1 – Vozidlo

 • Vozidlo
  • SPZ – poznávací značka stroje
  • Evidenční číslo – evidenční číslo stroje
  • Popis – název stroje
 • Dodatky
  • ID GPS – identifikační číslo GPS stroje
  • Koef. pro zelenou naftu – koeficient umožňující větší odběr dotované nafty na jednotku
  • Číslo střediska – vazba do číselníku středisek
  • Název – název střediska
 • Vnitropodnik
  • Datum DO - údaje na vozidlu jsou definovány platností datumu "DO"
  • Výnosová zakázka – vazba do číselníku zakázek
  • Název – název výnosové zakázky
  • Nákladový okruh – vazba do číselníku nákladových okruhů
  • Výnosové středisko – vazba do číselníku středisek
  • Název – název výnosového střediska
  • Sazba MT – určená sazba na práci
  • Účet – náklad: – vazba do číselníku účtů (např. 599xxx, nebo 8xxxxx)
  • Účet – zisk: – vazba do číselníku účtu (např. 699xxx, nebo 9xxxxx)


Vnitropodnik vozidla.jpgZáložka: 2 – Pozice vozidla online

Propojení přes GPS, zobrazuje aktuální polohu stroje a jeho trasu. Jedná se o plnohodnotnou webovou aplikaci VIDIMTE, tzn., že je možné v tomto okně plnohodnotně ovládat tento program, stejně jako bychom měli aplikací spuštěnou v internetovém prohlížeči.


Agro vozidla 2.jpgZáložka: 3 – Doklady

Zobrazení položek dokladů Oběhu zboží (Příjemky, Výdejky, Vydané Faktury, Přijaté Faktury) dle vyplněného údaje na položce dokladu na záložce číslo 3-Popis položka Vozidlo: (v závislosti na období).


Agro vozidla 3.jpgZáložka: 4 – Agrotechnické zásahy

Zde se zobrazují veškeré agrotechnické zásahy provedené vozidlem (v závislosti na období).


Agro vozidla 4.jpgZáložka: 5 – Účetní deník

Zobrazení účetních dokladů ve zvoleném období dle vyplněného údaje z účetního dokladu položkaVozidlo (v závislosti na období).


Agro vozidla 5.jpgŘidiči

Číselník zaměstnanců/obsluhy vozidel pro účely modulu Evidence sklizně.

Údaje řidiče:

Uživatelem zadávané údaje:

 • Číslo zaměstnance – vazba do číselníku zaměstnanců (osobní číslo zaměstnance)
 • Jméno a příjmení – jméno a příjmení zaměstnance
 • PIN – přístupový kód zaměstnance, pod kterým se přihlašuje pro práci s vozidlem


Agro vozidla ridici.jpgImport jízd

Přehled slouží k uchovávání jízd (včetně doplňkových informací) importovaných z GPS systému.


Agro vozidla import jizd.jpgVozidla a zařízení - GPS

 • číselník vozidel využívající systém - GPS

Zelená nafta

Zobrazuje Agrotechnické zásahy na základě číselníku mzdových prací, které mají označení – zaškrtávátko Zelená nafta.

Na označené záznamy v přehledu Zelená nafta lze rozpustit čerpání PHM. Vypočtené litry PHM se doplní přímo do Agrotechnických zásahů do položky PHM.


Agro zelena nafta 1.jpg


Agro zelena nafta 2.jpgPastevní deník

Pastevní deník – řeší problematiku evidence pastvy z nařízení vlády č.242/2004 Sb. (pastevní deník), i 79/2007 Sb. (limity N kg/ha). Při plánování pastvy vypočítá produkci statkových hnojiv na pastvě, a tím i zatížení pastviny N kg/ha, a kontroluje předepsané limity.


Uživatelem zadávané údaje:

 • Název areálu – vazba do číselníku Areálů
 • Platnost od – datum od kdy je možné používat pastvu
 • Platnost do – datum do kdy je možné používat pastvu
 • Plánovaná pastva – slouží k plánování pastvy
 • Vypočtené hodnoty
  • Přepočítat – se vypočítají hodnoty jaké povoluje vybraný areál a jaké vyprodukují vybrané zvířata
 • Zvířata na pastvě – pomocí tlačítka Nový lze zadávat zvířata jednotlivě na pastvu


Agro pastevni denik editor.jpgZvířata pro pastevní deník

1 – Zvířata

Uživatelem zadávané údaje:

 • Název – obecný název zvířat
 • Průměrná váha – průměrná váha zvířete
 • Množství – Počet kusů zvířat


Agro zvirata pro pastevni denik.jpg2 – Propojení SZ

 • Přidat – propojení do číselníku kategorie
 • Odebrat – lze odebrat kategorii


Agro zvirata pro pastevni denik 2.jpgAreál pastevního deníku

Areály – vytvoření areálů se provede spojením s jedním nebo více půdních bloků (LPIS) do jednoho celku.

Uživatelem zadávané údaje:

 • Název – zvolený název pastvy
 • Platnost od – datum, od kdy je možné používat pastvu
 • Platnost do – datum, do kdy je možné používat pastvu
 • Stav – aktivní, uzavřený, blokovaný
 • Půdní bloky v areálu – pomocí tlačítka Nový je vazba do číselníku půdních bloků


Agro areal pastevniho deniku.jpgČíselník zvířat – obsahuje všechna zvířata, která se vyhání na pastvinu


Agro pastevni denik ciselnik zvirat.jpgKarta zvířete

Uživatelem zadávané údaje:

 • Název – obecný název zvířete
 • Průměrná váha – zvířete
 • Hodnoty N, P2O5, K2O – jsou ručně zadané hodnoty z Portálu farmáře a slouží k výpočtu hodnot vyprodukovanými zvířaty


Agro pastevni denik karta zvirete.jpg

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export