Důležité:


Číselník služeb - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V tomto číselníku musíte mít všechny služby, které chcete v modulu Doprava fakturovat. Tento seznam je přístupný volbou Doprava, Fakturace, Číselník služeb v hlavní stromové nabídce systému.


Upozornění UPOZORNĚNÍ Ještě než začnete do tohoto číselníku zadávat první dopravní služby, je potřeba v Nastavení parametrů na záložce Základní údaje nastavit dopravní služby do pole Skupina zboží. Podle této skupiny program rozliší dopravní služby od ostatních. Pokud dopravní služby nebudou takto nastaveny, systém nedovolí služby do číselníku zapsat.


Volbou Nový v přehledu služeb otevřete jednoduchý vstupní formulář pro evidenci nové dopravní služby, na kterou chcete vytvářet fakturační příkazy.


Formulář služby obsahuje následující pole:

Registrační číslo (povinné)

Toto pole jednoznačně identifikuje službu v celém systému Helios Orange. Systém kontroluje duplicitu tohoto čísla nejen v rámci dopravních služeb, ale i v rámci služeb v modulu Oběh zboží.

Název 1-3

Textové pole určené pro název služby. Druhé dva řádky můžete využít např. pro jazykové mutace názvu dopravní služby.

DPH Vstup

Pole s výběrem sazby DPH na vstupu pro poskytované dopravní služby.

DPH Výstup

Opět pole s výběrem sazby DPH, tentokrát pro DPH na výstupu. Touto sazbou budete danit poskytované dopravní služby.

MJ výstup

Textové pole pro označení měrné jednotky poskytované služby. Zadáváte pomocí návazného číselníku Měrné jednotky nebo vyplníte přímo z klávesnice. Pokud zadáváte ručně, musí být jednotka uvedena v číselníku měrných jednotek.

Upozornění V systému Helios Orange existuje pouze jeden společný číselník zboží a služeb, který je dostupný z modulu Oběh zboží, Zboží a služeby. Toto zboží a služby se člení do skupin. Číselník těchto skupin je dostupný z hlavní nabídky Oběh zboží, Zboží a služby, Skupiny zboží. Pro rozlišení dopravních služeb od ostatních služeb, byla přijato pravidlo, že všechny dopravní služby budou zařazeny pouze do jedné skupiny (pouze tyto služby z této jedné skupiny "doprava" budou dostupné z číselníku služeb v modulu Doprava). Kód této služby závisí na údaji Skupina zboží v Nastavení parametrů modulu Doprava.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export