Důležité:


Účtovníctvo (SK) - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2013.1200 ze dne 20.12.2012

Novinka Kontrolný výkaz daň z pridanej hodnoty.

Zkratka KV = Kontrolný výkaz DPH

Jedná se o strukturovaný přehled tuzemských plnění (místo plnění SK) na vstupu i výstupu požadovaný slovenským zákonem o DPH za zdanitelná plnění v tuzemsku od 1.1.2014.

Povinnost pro plátce registrované k DPH na Slovensku, může se týkat i českých (příp. jiných zahraničních) firem, je připravena 1. fáze vývoje KV DPH.

1. fáze vývoje umožuje nastavit konstantu KV DPH, měrné jenotky KV DPH, Kódy zboží KV DPH, přepočty MJ, založit nové analytiky účtů DPH pro KV, přiřadit je na řádky KV DPH, upravit kontace. Cílem je umožnit od 1.1.2014 pořizovat a účtovat doklady již podle nové metodiky respektující požadavky na členíní KV DPH.

Úpravy v Helios Orange:

1) nastavení konstanty
V globálních konstantách Účetnictví je na druhé záložce nové zaškrtávátko "Kontrolní výkaz DPH SK". Aby bylo možné zpracovávat KV je nutno mít toto zaškrtávátko zaškrtnuto (!)

2) nový přehled "Kontrolní výkaz DPH SK"
V soudečku Účetnictví - záložka Číselník období DPH je umístěn nový přehled "Kontrolní výkaz DPH SK". V něm jsou definovány hlavičky KV. V editoru hlavičky KV je nutno uvést především název KV, časové údaje, typ výkazu a zemi. Údaje jsou obdobné jako v editoru období DPH. Jednotlivé KV jze uzavírat a otevírat, spouštět kontrolu dokladů KV a zobrazovat účetní řádky spadající do daného KV.

3) vazby účtů na jednotlivé části KV
V editoru hlavičky KV je na záložce "6 - Vazby na účty" možno definovat vazby účtů na jednolivé části výkazu A.1.-D.2. Jeden účet může být navázán jen na jedinou část KV.

4) účetní deník - editor
V editoru účetního deníku je nová akce "Kontrolní výkaz DPH SK" - tlačítko v horní liště. Zobrazí se editor zadání údajů pro KV:

 • Kód/druh zboží
 • MJ
 • Množství
 • Pořadové číslo faktury
 • Požadové číslo původní faktury

Je-li instalován příslušný modul lze kód/druh zboží zadávat z číselníku.
MJ : kg / tuna / metr / kus

5) přehled účetního deníku
V přehledu účetního deníku lze použít novou akci Změny - "Hromadná změna údajů pto kontrolní výkaz DPH". Touto akcí lze hromadně měnit údaje :

 • Kód/druh zboží
 • MJ
 • Pořadové číslo faktury
 • Požadové číslo původní faktury

6) účtování prvotních dokladů
Při účtování prvotních dokladů (faktur a dobropisů) je zabezpečen přenos údajů pro KV do účetního deníku.

7) zboží a služby - editor. Je k dispozici nové pole Kód KV DPH s proklikem celního sazebníku podle prvních 4 míst celní nomenklatury. Je možné zadání i přímo. KDruhy zboží MT a IO se zadávají přímo z klávesnice. Pouze při fakturaci zboží vymezené v A.2. KV DPH v řežimu přenesení daňové povinnosti.

8) Měrné jednotky - editor. Nové pole MJ pro kontrolní výkaz DPH. Pro označení MJ kg, t, m, ks.

9) došlá faktura - editor. Přidáno pole Dod. faktura KV, ve kterém lze zadat pořadové číslo faktury vč. znaků např. /, -, * a pod. Mezery nejsou povoleny. Když je pořadové číslo faktury pouze číselné, nemusí se toto pole vyplňovat, stačí Dodávatelská faktura. Při vyplnění Dod. faktura KV se přednabídne číslo faktury do pole Dodávatelská faktura bez znaků.

10) realizace faktur - při realizaci faktur dojde k přepočtu množství pro povolené měrné jednotky pro KV DPH (kg, t, m, ks), pokud se jedná o označenou měrnou jednotku s měrnou jednotkou pro KV DPH nebo existuje přepočet MJ.Verze 2.0.2013.1100 ze dne 27.11.2013

Novinka Pro SK výkaz DPH vzor 2012 je umožněna ruční editace vypořádacího koeficientu a částky vypořádání (tlačítko "Vypořádací koeficient" v editoru období DPH, potvrzení heslem).

Období DPH musí být uzavřeno a zaškrtnut příznak vypořádání.
Po změně vypořádacího koeficientu lze provést přepočet částky vypořádání.
Hodnota koeficientu je kontrolována v rozmezí 0-1.
Změna vypořádacího koeficientu je zapsána do žurnálu.Verze 2.0.2013.0901 ze dne 04.10.2013

Novinka Procento pro tvorbu opravných položek je určováno dle počtu dnů takto:
 • do 360 dnů včetně - netvoří se
 • více než 360 dnů tvorba 20%
 • více než 720 dnů tvorba 50%
 • více než 1080 dnů tvorba 100%Verze 2.0.2013.0801 ze dne 02.09.2013

Novinka V distribuci je k dispozici nová verze slovenského výkazu pěněžních toků (cash flow) nepřímou metodou vč. tiskového formuláře.


Novinka Období DPH s SK vzorem. U dodatečného výkazu DPH je princip, že na formuláři jsou údaje za celé období vč. dokladů opravy. Požadavek - v tomto případě zobrazovat v přehledu daňových dokladů nejen doklady dodatečného období, ale i řádného období a všech předcházejících dodatečných období.

Řešení: V přehledu "Daňové doklady" se pro SK vzory výkazů DPH nyní zobrazují účetní doklady takto:

 • aktuáně vybrané období DPH je řádné : doklady pouze aktuálně vybraného řádného obdobé DPH
 • aktuáně vybrané období DPH je opravné : doklady aktuálně vybraného obdobé DPH a doklady všech dalších řádných a opravných období DPH stejné periody a země, která jsou uzavřena
 • aktuáně vybrané období DPH je dodatečné : doklady aktuálně vybraného obdobé DPH a doklady všech dalších řádných, opravných a dodatečných období DPH stejné periody a země, která jsou uzavřena

(stejný princip jako při výpočtu výkazu DPH).Verze 2.0.2013.0700 ze dne 08.07.2013

Novinka Kontrolní sestava Evidence DPH

Do tiskového zdroje DanovaEvidence přídány sloupce:

 • název (IČO) organizace (NazevICOOrg)
 • číslo prvotního dokladu - faktura (PrvotniDoklad_Faktura)
 • číslo prvotního dokladu - pokladna (PrvotniDoklad_Pokladna)
 • číslo řádku výkazu DPH (RadekVykazuDPH)


Novinka Při přechodu na novou verzi bude příznak sazby DPH (základní/snížená) nastaven ve vzoru výkazu DPH SK EU 2012 a v řádcích období DPH vzoru SK EU 2012 takto:
 • pro řádky číslo 1,2,5,6,20,22 a 24 - snížená
 • pro řádky číslo 3,4,7,8,21,23 a 25 - základní

Je upraven i TXT vzorový soubor TEXTDPH_SK_409.TXT.Verze 2.0.2013.0208 ze dne 27.02.2013

Novinka Nové tlačové zostavy Inventúra účtu, Poznámky k účtovnej závierke

Podrobně zde:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/U%C4%8Dtovn%C3%A1_z%C3%A1vierka_(SK)_-_Nov%C3%A9_tla%C4%8Div%C3%A1


Novinka Při generování nové databáze se slovenskou legislativou se konstanty pozice zaokrouhlení nastavují stejně jako pro ostatní legislativy - na setiny měny.Verze 2.0.2013.0128 ze dne 21.01.2013

Oprava V editoru období DPH pole pro zadání Faxu překrývalo pole pro zadání čísla orientačního a PSČ.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export