Důležité:


Účtování mezd - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Účtování mezd

Vstoupíte do nabídky Mzdy, Výpočet, Účtování mezd.

V této nabídce provádíte zaúčtování mezd do:

 • modulu Účetnictví
 • TXT tvaru (vytvořený soubor použijete pro import do jiného účetního programu)
 • DOS formátu (vytvořený soubor použijete pro import do starší verze programu HELIOS®)


Metodická podpora

Pro správné zaúčtování mezd do modulu Účetnictví je nutné dodržet následující doporučení:


Tip 1. Zkontrolovat, zda jsou odpovídajícím způsobem nastaveny konstanty týkající se účtování

Vstoupíte do modulu Mzdy, nabídky Konstanty a číselníky, v pravé části obrazovky potvrdíte konkrétní měsíc a vstoupíte na záložku 3 - Konstanty a sazby do sekce "[2] Předkontace mezd".

Oddíl Parametry
Oddíl "Parametry" nabízí následující položky:

 • Přededitace
 • Seskupovat řádky


Přededitace
Zatržení této položky umožní před přenosem dokladů do účetnictví účetní doklady prohlédnou, případně opravit. Jestliže tato položka zatržena není, budou předkontace přeneseny do účetnictví bez možnosti jejich prohlížení, případně editace.

Upozornění Jestliže chcete účtovat mzdy do formátu TXT nebo formátu DOS, je nutné, aby položka Přededitace byla zatržena. Pouze ve fázi přededitace lze zvolit účtování do těchto formátů.


Seskupovat řádky
Zatržení této položky seskupí účetní doklady při přenosu do účetnictví podle stejných kritérií. Jestliže účtujete mzdy zaměstnanců např. na zakázky a tato položka je zatržena, dojde k seskupení řádků účetních dokladů zaměstnanců do tolika řádků, na kolik různých zakázek bylo účtováno.


Kontace zaokrouhlení SP (sociálního pojištění)
Vyplňujete pouze tehdy, jestliže chcete dorovnání sociálního pojištění účtovat na jiné účty, než které jsou vyplněny na mzdové složce číslo 14 (Soc. pojištění firma) v Účtové skupině 1. Ve většině případů není nutné nic vyplňovat, program doplní kontaci ze mzdové složky číslo 14 (Soc. pojištění firma).


Oddíl Rozúčtování pojištění

V následujících položkách určujete, zda chcete pojištění rozúčtovat dle níže popsaných hledisek:

 • Útvar
 • Zakázka
 • Nákladový okruh
 • Vozidlo


Tip 2. Nastavit odpovídajícím způsobem účty v účtovém rozvrhu týkající se zaúčtování mezd

Při účtování mezd dochází automaticky k tomu, že všechny parametry (útvar, nákladový okruh apod.), které jsou nastaveny ve mzdě konkrétních zaměstnanců se přenesou i do účetních zápisů tehdy, jestliže parametr je v definici účtu nastaven jako Povinný nebo Bez kontroly. Jestliže nechcete, aby se účetní zápisy u konkrétních účtů rozpadly na dané parametry, je nutné je v Číselníku účtu zakázat.


Příklad Příklad Nastavení účtů v účetním rozvrhu

Mzdy zaměstnanců účtujete na útvary. Z hlediska zaúčtování sledujete na útvary pouze nákladové účty. U nákladových účtů vás nezajímá rozpad na zaměstnance. U rozvahových účtů vás útvary ani zaměstnanci nezajímají. Pouze u účtu 335 vás zajímá rozpad na zaměstnance.

U všech nákladových účtů, které se týkají zaúčtování mezd zvolíte u parametru Zaměstnanec - Zakázané (pokud byste to neudělali, zaúčtovaly by se nákladové účty na tolik řádků, kolik zaměstnanců mělo v daném měsíci mzdu).

U rozvahových účtů, které se týkají zaúčtování mezd zvolíte u parametru Útvar a Zaměstnanec – Zakázané (pokud byste to neudělali, zaúčtovaly by se rozvahové účty na tolik řádků, kolik zaměstnanců mělo v daném měsíci mzdu).

U účtu 335 zvolíte u parametru Útvar – Zakázané, parametr Zaměstnanec ponecháte Bez kontroly, popř. Povinné. Kdybyste tento parametr zakázali, nedošlo by k rozúčtování na jednotlivé zaměstnance.

Upozornění Výše popsaný algoritmus týkající se parametru Útvar a Zaměstnanec platí i pro všechny ostatní (Nákladový okruh, Zakázka, Vozidlo)


Tip 3. Nastavit kontace pro zaúčtování mezd

Základní popis kontací je obsažen v kapitole Účetní kódy – kontace. V následujících řádcích bude popsáno pouze specifické nastavení pro modul Mzdy.


Druh pohybu
Pole se seznamem, ze kterého vyberete Mzdy.


Účtovat seskupeně za hlavní osobní číslo
Je-li toto zaškrtávátko zaškrtnuto a zároveň je zaškrtnuta globální konstanta Seskupit zaměstnance za rodná čísla, systém při generování předkontací naplní sloupce PZ Účto a Zam.účto hodnotami, ve kterých použije místo osobního čísla "hlavní" osobní číslo. Tyto hodnoty budou zaúčtovány spuštěním akce Účtování. Je-li na daných kontacích nastaveno dotažení párovacího znaku jako Číslo zaměstnance nebo Rok + osobní číslo zaměstnance nebo Rok + měsíc + osobní číslo zaměstnance nebo Příjmení a číslo, je párovací znak sestaven z hodnot dotažených k hlavnímu osobnímu číslu (ze základní karty zaměstnance).


Druh řádku
Pole se seznamem, ze kterého vyberete Mzdy.


Párovací znak
Pole se seznamem, kde lze vybrat, která položka z formuláře dokladu se bude přenášet jako párovací znak.

 • (není) – žádný párovací znak se nepřenáší
 • Rok+měsíc – jako párovací znak se přenáší rok a měsíc ve formátu RRRRMM (např. měsíc červen 2001- párovací znak 200106)
 • Na mzdové složce – jako párovací znak se přenáší to, co je vyplněno u konkrétní mzdové složky (záložka Účtování, položka Párovací znak)
 • Definice platebního příkazu – jako párovací znak se přenáší variabilní symbol z bankovního spojení
 • Na mzdové složce+Rok+měsíc – jako párovací znak se přenáší to, co je vyplněno u konkrétní mzdové složky + rok a měsíc.
 • Rok+Osobní číslo zaměstnance – jako párovací znak se přenáší rok a číslo zaměstnance.
 • Rok+Měsíc+Osobní číslo - jako párovací znak se přenáší rok, měsíc a číslo zaměstnance.


Návazné údaje
Na druhé záložce Návazné údaje v definici řádku kontace pro mzdy můžete přiřadit vazbu na Organizaci, kterou máte zadanou v číselníku organizací.


Tip 4. Přiřadit kontace všem mzdovým složkám, které mají být automaticky zaúčtovány do účetnictví

Podrobnější informace k nastavení mzdových složek ve vztahu k účtování najdete zde.


Tip 5. V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové složky zkontrolovat nastavení kontací na mzdových složkách pomocí volby z místní nabídky Přehled kontací a účtů mzdových složek.

Vygeneruj předkontace

Jestliže jste zkontrolovali a nastavili vše, co bylo popsané výše, vyberete z místní nabídky volbu Vygeneruj předkontace. Po spuštění akce se zobrazí dotaz:

Dotaz nebo informativní hláška "Spustit před generováním účetních předkontací kontrolu kontací?"

Po stisku tlačítka "ANO" se zobrazí přehled mzdových složek použitých ve výpočtu, u kterých nemáte vyplněnou kontaci pro příslušnou účetní skupinu (účetní skupiny jsou nastavené ve Mzdových údajích zaměstnanců). Zkontrolujte, zda jste na některou mzdovou složku nezapomněli (pozn. kontace nemusí být přiřazena u všech MS - např. MS 730 Auto do daně je základem daně, o kterém se neúčtuje). Pokud zjistíte, že se jedná o mzdové složky, které mají být zaúčtovány, je nutné jim přiřadit kontaci v číselníku a volbu Vygeneruj předkontace spustit ještě jednou. Po stisku tlačítka "NE" se rovnou vygenerují předkontace mezd. Vytvoří se přehled, na základě kterého dojde k zaúčtování.

Pokud nebude u nějaké mzdové složky kontace vyplněna, zobrazí se po uzavření kontrolního přehledu dotaz:

Dotaz nebo informativní hláška "Kontrola účetních kontací našla některé nesrovnalosti. Pokračovat v generování předkontací?"

Po stisku tlačítka "ANO" se vygenerují předkontace mezd dle nastaveních kontací pro zaúčtování. Po stisku tlačítka "NE" se generování přeruší.

Kontrolu nastavení kontací lze spustit také přes akci místní nabídky Kontrola účetních kontací.

Upozornění Jestliže jsou vygenerované předkontace v konkrétním měsíci, nelze provádět výpočet mzdy ani zadávat údaje do Předzpracování. Generování předkontací proto provádějte vždy až poté, kdy vypočítáte kompletní mzdy daného měsíce.


Účtování

Touto volbou provádíte vlastní účtování mezd. Z místní nabídky vyberete volbu Účtování. Objeví se dialogové okno s přednastaveným datem případu, který se dostane na účetní doklady. Program automaticky nastavuje poslední den zpracovávaného měsíce. Toto datum je možné změnit i mimo zpracovávaný měsíc. Dále se objeví obrazovka Průběh účtování, kterou potvrdíte tlačítkem Další. Jestliže je v konstantách zatržena položka Přededitace, objeví se přehled účetních dokladů. V této fázi je možné do těchto dokladů vstoupit a případně provést korekci.


Upozornění Při opravě údajů dbejte na to, aby jste opravovali pouze údaje, které nenaruší konzistenci mzdových dat a dat v účetnictví (tzn. neměly by být opravovány částky, ale pouze evidenční údaje jako útvar, zakázka apod.)


K zaúčtování mezd je možné použít následující volby:


Účtování

Touto volbou dojde k zaúčtování do modulu Účetnictví Helios Orange


Účtování TXT

Touto volbou dojde k zaúčtování do TXT tvaru. Po potvrzení této volby vybíráte, kde má být txt soubor vytvořen.


Účtování DOS

Touto volbou dojde k zaúčtování do DOS tvaru. Po potvrzení této volby vybíráte, kde má být txt soubor vytvořen.


Upozornění V případě, že jste již mzdy v daném období zaúčtovali, je volba Účtování nepřístupná. Naopak se zpřístupnily volby Pohled do účetnictví (jedná se vlastně o pohled do účetního deníku na příslušný doklad), Odúčtování dokladu (dojde k odúčtování dokladu z účetního deníku), Zrušení příznaku účtování (příznak účtování je nastaven v případě, že jste účtovali do TXT nebo DOS formátu – zvolením této akce dojde k odznačení tohoto příznaku).


Upozornění Informace o tom, zda byl doklad zaúčtován a k jakému datu, je zobrazena také v záhlaví okna Helios Orange v přehledu Výpočet mzdy, Účtování mezd.


Upozornění Jestliže jsou některé účty nastaveny jako saldokontní (tzn. v definici účtu je vyplněn účet na záložce Saldokonto), je nutné, aby se do účetnictví na účetní doklad dostalo také datum splatnosti (jedná se o jednu z podmínek, aby doklad byl zařazen do saldokonta). Datum splatnosti je vyplňováno datem, který je nastaven jako výplatní den (nabídka Konstanty, záložka 3 - Konstanty a sazby do sekce "[3] Přednastavené parametry", pole "Výplatní den"). Implicitně je programem nastaven výplatní den na 15.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export