Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Účtování - Kontace - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Základní kontace

E-help Elektronického průvodce k nastavení kontací naleznete zde (nutné pustit zvuk).

Základními kontacemi nazýváme kontace vytvořené automaticky systémem při prvním spuštění. Kontace jsou již „sestavené“, obsahují jednotlivé řádky pro účtování strany Má dáti a Dal účetního zápisu. Do kontace stačí doplnit:

 • Druh účetního dokladu. Nastavujete, kam do účetního deníku se budou účtovat prvotní doklady, které zaúčtujete pomocí základní kontace.
 • Účty k jednotlivým řádkům základní kontace. Nastavujete, které účty použijete při zaúčtování prvotního dokladu.


Příklad Příklad úpravy základní kontace pro účtování výdeje ze skladu

Zadání

Výdejky ze skladu chcete účtovat podle souvztažnosti 504110 // 132110. Druh účetního dokladu pro účetní zápisy výdejek ze skladu je 050.

Řešení

Otevřete přehled Číselníky, Účetní kódy-kontace.

Otevřete k opravě kontaci pro druh pohybu Výdej ze skladu.

Zadejte do pole Druh úč.dokladu -„050“. Kombinací kláves <Ctrl><Enter> otevřete číselník druhů účetních dokladů a stejnou kombinací kláves přenesete číslo účetního deníku i zpět na formulář základní kontace.

Na záložce Řádky kontace poklepejte na první řádek kontace. Otevře se formulář pro řádek kontace (strany Má dáti). Otevře se k opravě.

Zadejte do pole Číslo účtu -„504110“. Kombinací kláves <Ctrl><Enter> otevřete číselník účtů a stejnou kombinací kláves přenesete číslo účtu i zpět na formulář řádky kontace.

Stejný postup opakujte i pro druhý řádek kontace (strany Dal). Zadejte Číslo účtu -„132110“.

Nová kontace

V přehledu Číselníky, Účetní kódy - kontace, najdete v místní nabídce volbu Nový…. Formulář pro zadání nové kontace. Základní seznámení s číselníkem Účetní kódy - kontace, najdete v první části příručky, viz kap. Účetní kódy - kontace.

V této kapitole je zaměřen popis na vytvoření nové kontace podle toho, kde ji budete chtít použít, resp. přednastavit (viz kap. Přednastavení kontací). Z hlediska použití kontace tak existují dva pohledy:

 • Kontace pro „celý“ doklad - kontace přednastavená k typu dokladu nebo zadaná přímo na doklad. Z ní systém při účtování získá představu o tvaru účetního zápisu.
 • Kontace pro jednotlivé položky dokladu - kontace přednastavená ke kmenové kartě, skupině zboží nebo skladové kartě. Z ní systém při účtování získá představu o konkrétním účtu příslušné položky v účetním zápisu.

Formulář pro zadání nové kontace.
Kontace.png

Hlavička kontace

Hlavička kontace - v okamžiku, kdy je kontace použita pro účtování dokladu (je na něm zařazena), jsou tyto údaje rozhodující pro vytvoření účetního zápisu.

Detail údajů hlavičky kontace.
Hlavicka kontace.png


Číslo kontace, Název

Údaje popisující, o jakou jde kontaci. Dobře zvažte číslování kontací a jejich názvy, usnadníte si práci s kontacemi (nebo naopak). Systém hlídá duplicitu těchto údajů, nelze vytvořit dvě kontace se stejným číslem a názvem.

Druh úč.dokladu

Nastavujete, do kterého druhu účetního dokladu se bude účtovat při použití dané kontace. Tento údaj je rozhodující v okamžiku, kdy je daná kontace zařazena ke konkrétnímu dokladu.

Druh pohybu, Řada dokladu

Výběrem parametru Druh pohybu určujete, pro které doklady je kontace určena. Výběrem parametru Řada dokladu lze, pokud je potřeba, výběr nebo použití kontace ještě zúžit. V podstatě určujete vazbu na druhy pohybu, resp. druhy dokladů číselníku Oběh zboží, Zboží a služby, Druhy dokladů pohybu zboží.

Upozornění Tyto údaje platí pro účty, které se podaří nastavit přímo z dané kontace. Pokud z kontace samotné nebo z přednastavení kontací některé položky vyplývá nastavení účtu „odjinud“, projeví se „odjinud“ i nastavení parametru Řada dokladu.


Upozornění Parametr Řada dokladu používejte obezřetně. Vyhnete se tak situaci, kdy systém při účtování bude neustále hlásit, že nedohledal účet pro některý z řádků. Příčina může být právě ta, že kontace, definovaná pro určitou řadu dokladu, je použita na dokladu jiné typové řady dokladů.


Přededitace

Nastavujete, zda budete mít v průběhu účtování možnost upravit (nebo prohlížet) vznikající účetní zápis. Pro kontrolu a odladění správnosti kontace si nastavte hodnotu na Ano, později si nastavení změníte podle potřeby.

Řádky kontace

V okamžiku, kdy je kontace použita pro účtování dokladu (je na něm zařazena), jsou tyto údaje rozhodující pro vytvoření účetního zápisu. Definujete tak charakter řádků účetního zápisu na jednotlivých stranách Má Dáti a Dal.

Nový řádek kontace - formulář
Radek kontace.png

Číslo

Předvyplní se automaticky, určuje pořadí jednotlivých řádků kontace. Pokud potřebujete vytvořené řádky kontace přerovnat, použijte v přehledu 1-Řádky kontace funkce místní nabídky Přesun řádku dolů, Přesun řádku nahoru.

Druh řádku

Z hlediska použití vytvořené kontace (kontace pro celý doklad, kontace pro jednotlivé položky) rozlišujeme také druhy řádku.

U pohybových dokladů si lze vybrat. Např. u příjemky vybíráte z Evidenční cena na dokladu, Evidenční cena na položce. Evidenční cena na dokladu je při účtování jedna hodnota pro celý doklad. Proto ji nelze použít v kontaci pro jednotlivé položky dokladu. Evidenční cena na položce je při účtování „sečtená“ hodnota. Proto ji lze použít jak v kontaci pro doklad, tak v kontaci pro položku.

Pokud potřebujete účtovat evidenční cenu na položce v rámci jednoho dokladu víckrát (např. současně s dokladem zaúčtovat nedokončenou výrobu), použijte druh řádku pro položku s označením (1), (2) nebo (3). Evidenční cenu na položce tedy můžete v rámci jednoho dokladu účtovat až 3x.


U vydaných faktur si vybrat nelze. Daný druh řádku je buď jen pro celý doklad nebo jen pro položky. Pro celý doklad je to např. Částka celkem, Částka zálohy nebo Částka k úhradě. Pro položky jsou to např. Základ daně, Částka daně nebo Ostatní částky.


Upozornění Při tvorbě kontace, která je součástí účetní skupiny a je navázána na položky dokladu, nepoužívejte druh řádku určený pro celý doklad, ale vždy druh řádku pro položky. Při účtování se při chybém nastavení pak setkáte s chybovým hlášením „Nelze najít účet pro řádek kontace“.


Číslo účtu

Vybíráte z účtového rozvrhu účet, na který se bude účtovat nastavený druh řádku. Účet musí existovat, kontrola se provádí při ukládání definice řádku kontace. Toto pole musíte buď vyplnit konkrétním číslem účtu nebo vůbec. Pokud necháte pole prázdné, zobrazí se pak v přehledu jako „xxxxxx“. V tomto případě musíte zajistit, aby se účet dohledal jiným způsobem, např. navázáním další kontace přímo na položku dokladu (skladovou nebo kmenovou kartu) nebo na skupinu zboží.

Zobrazení nezadaného účtu v řádku kontace
Nezadany ucet.png


Při účtování dokladu se dohledává pro daný druh řádku kontace účet v pořadí:

 • Kmenová karta (přehled Zboží a služby)
 • Skupina zboží (přehled Zboží a služby, Skupiny zboží)
 • Skladová karta (přehled Stav skladu)
 • Vystavený doklad (s výjimkou nastavení „xxxxxx“ - nezadaný účet)


Cizí měna

Definujete zda se do účetnictví přenese i informace o cizí měně (pokud na dokladu existuje).

Upozornění V případě druhu řádku Evidenční cena se do atributu Cizí měna vyjímečně přenáší částka zadaná v cizí měně na položku, tzn. nákupní cena nebo prodejní cena. Evidenční cena NEMÁ ekvivalent v cizí měně, počítá se pouze v hlavní měně. Proto má smysl nastavit atribut Cizí měna na "Ano" pouze v případě druhu pohybu Příjem na sklad, kde je evidenční cena a cena zadaná na dokladu shodná.
V ostatních druzích pohybu je evidenční cena a cena zadaná na dokladu rozdílná, tedy zápis v účetním deníku by byl nesmyslný!!


Párovací znak, Druh data, Datum pro účtování

Definujete, který údaj z dokladu se bude přenášet do účetního deníku do atributu párovací znak, jaký bude druh data a datum. Toto nastavení má smysl u saldokontních účtů.


Záporně

Definujete, zda se částka dle druhu řádku bude účtovat záporně.


Text do účta

Definujete text účetního zápisu.


Sklad

Definujete, který údaj se přenese při účtování do účetního deníku do atributu Útvar.


Recyklační příspěvěk

Definujete, jakým způsobem účtovat recyklační příspěvěk zadaný na položky dokladu. Možnosti jsou:

 • Ignorovat
 • Odečíst
 • Neodečíst

Tento atribut se ve formuláři řádku kontace nabízí jen u druhu řádku Evidenční cena na dokladu nebo Evidenční cena na položce. U ostatních druhů řádků se nenabízí, nemá smysl.


Upozornění Při tvorbě kontace, která je součástí účetní skupiny a je navázána na položky dokladu se přebírá jen atribut účet, ostatní atributy se do účetního deníku doplní podle nastavení hlavní kontace, která je navázána přímo na doklad.


Upozornění Systém se při zaúčtování řídí parametry účtu, zadávání útvaru povinné, párovací znak u saldokontních účtů apod. Berte v úvahu vlastnosti daného účtu při nastavování těchto parametrů.

Skupiny kontací

Přednastavení kontací k jednotlivým položkám (kmenová karta, skupina zboží, skladová karta) provádíte pomocí číselníku Číselníky, Účetní kódy - kontace, Skupiny účetních kódů. Do skupiny kontací přiřadíte potřebné kontace pro příslušné pohyby (příjem, výdej, faktura, atd.). Tím, že pak nastavíte k příslušné položce (kmenová karta, …) celou skupinu, přiřadíte najednou kontace pro všechny druhy pohybu ve skupině kontací.

Skupina kontací - ukázka.
Skupiny ucetnich kodu.png

Nová skupina kontací

Jestliže z hlavní nabídky otevřete číselník Číselníky, Účetní kódy - kontace, Skupiny účetních kódů a z místní nabídky zvolíte Nový…, otevře se formulář pro zadání údajů o skupině účetních kódů.

Číslo, Název

Do těchto polí zadejte údaje o skupině pro dostatečnou orientaci, až budete ze skupin vybírat. Pole Číslo je třímístný číselný údaj (případné nuly zleva se vynechají) a pole Název je 40-ti znakový textový údaj.

Upozornění Ještě než budete do skupiny zařazovat jednotlivé kontace, uložte nově vytvořenou skupinu (tedy pouze formulář s vyplněným polem Číslo a Název). Teprve potom otevřete skupinu volbou místní nabídky Oprava… a zařazujte k ní jednotlivé kontace.


Kontace ve skupině

Záložka, na které vidíte v přehledu všechny kontace, které jste již ke skupině zařadili.

Upozornění Zařazujte pouze kontace pro Druh pohybu, který se týká modulu Oběh zboží. Tzn. Příjem, storno příjmu, výdej, storno výdeje, výdej v evidenční ceně, faktura vydaná a dobropis vydaný.


Možné kontace

Záložka, na které vidíte přehled Účetní kódy - kontace a v něm všechny kontace, které ještě nejsou zařazeny právě do této skupiny. Zařazení kontace, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem, provedete volbou Přenos kontace do skupiny z místní nabídky přehledu.

Ukázka zařazení kontace ke skupině - volba Přenos místní nabídky.
Prenos kontace do skupiny.png


Použitím volby Přenos kontace do skupiny jste zároveň přepnuti do přehledu záložky Kontace ve skupině.

Jestliže chcete zařadit i další kontace, přepnete se zpět na záložku Možné kontace a celý postup přenosu zopakujete.

Příklady

Příklad Příklad vytvoření kontace pro příjem.


Zadání

Ve skladové evidenci potřebujete nastavit souvztažnost pro zaúčtování příjmu zboží. Jde o účetní předpis 132010 / 131010. Účet 131010 - Pořízení zboží je saldokontní. Kromě zboží máte ve skladové evidenci také výrobky. Řada dokladu pro příjem je 100 - Příjemka na hlavní sklad. Druh účetního dokladu pro účtování pohybových dokladů skladové evidence je 010 - Pohyby skladu (příjem a výdej).

Řešení

Z hlavní nabídky vyberte Číselníky, Účetní kódy - kontace. Z místní nabídky vyberte volbu Nový.

Ve formuláři vyplníte pole Číslo kontace -„100“. Pro lepší orientaci je možné číslovat kontaci jako řadu dokladu apod., podle vazeb, které v provozu mezi sebou dané doklady mají.

Pole Název -„Příjem zboží na sklad“.

Přenesením z číselníku vyplníte pole Druh úč.dokladu -„010“.

Z pole se seznamem vyberete hodnotu Druh pohybu -„Příjem“.

Z pole se seznamem vyberete hodnotu Přededitace -„Ano“. Později, až budete mít zkontrolováno, že kontace účtuje prvotní doklady tak jak má, můžete nastavit hodnotu Ne.

Z místní nabídky přehledu řádků kontace na záložce Řádky kontace vyberte Nový pro přidání nového řádku.

V prvním řádku (strana MD) nastavte tyto hodnoty formuláře:

Pole Druh řádku -„Evidenční cena položky“. Tento symbol umožní tzv. rozkontaci, což je rozdělení položek jednoho dokladu na různé účty (např. právě kombinace zboží a výrobku na jednom dokladu).

Pole Číslo účtu -„132010“. Vyberte nejlépe z číselníku, možné je i vypsat ručně. Pole Cizí měna -„Ne“. Pole Účtovat záporně -„Ne“.

Pole Párovací znak -„není“. Pole Sklad -„Automaticky“. V tomto případě dosadí útvar (sklad), na kterém bude konkrétní doklad o příjmu na sklad vystaven.

Hodnoty zadané v prvním řádku kontace.
Radek kontace.png


Tlačítkem OK zapište řádek kontace. Stejným způsobem vytvořte i druhý řádek. Zvolte Nový, v panelu nástrojů přepněte stranu na DAL. Ostatní je stejné, pouze pole Párovací znak -„Číslo dodavatelské faktury“.

Výsledek - vytvořená kontace.
Priklady k Ucetnim kodum - kontacim - Obeh zbozi3.gif


Po vytvoření obou řádků celou kontaci uložíte tlačítkem OK.


Příklad Příklad vytvoření skupiny účetních kódů pro rozkontaci položek dokladu.


Zadání

Ve skladové evidenci potřebujete nastavit různé způsoby zaúčtování pro zboží a výrobky. Zboží je zařazeno např. ve skupině zboží 520 - Kožená pouzdra a také ve skupině 780 - Kovové kapsle.

Řešení

Z hlavní nabídky vyberte Číselníky, Účetní kódy - kontace, Skupiny účetních kódů. Z místní nabídky vyberte volbu Nový.

Ve formuláři vyplníte pole Číslo -„132“. Pro lepší orientaci je možné číslovat skupinu třeba jako číslo účtu apod., podle vazeb, které v provozu mezi sebou dané údaje mají.

Do pole Název -„Zboží“. V tomto okamžiku musíte nejprve tlačítkem OK skupinu uložit. Pak ji vyvolejte k opravě volbou Oprava místní nabídky. Nyní již můžete zařadit ke skupině jednotlivé kontace. Přepněte se na záložku Možné kontace, nastavte se na požadovanou kontaci a volbou místní nabídky Přenos kontace do skupiny ji přeneste na záložku Kontace ve skupině. Totéž opakujte i pro ostatní kontace (pro výdej, storna dokladů, fakturu a dobropis).

Nakonec skupinu tlačítkem OK uložte.

Přepněte se do přehledu Oběh zboží, Zboží a služby, Skupiny zboží. Vyberte k opravě (funkce Oprava místní nabídky) skupinu 520 - Kožená pouzdra a z pole Kód účtování se přepněte do číselníku Skupiny účetních kódů. Zpět přeneste právě vytvořenou skupinu 132. Totéž opakujte pro skupinu zboží 780 - Kovové kapsle.

Pokud se tedy např. vyskytne na příjmovém dokladu 100 - Příjemka na hlavní sklad některá položka ze skupiny 520 - Kožená pouzdra nebo 780 - Kovové kapsle, bude na základě nastavené skupiny kontací vytvořen při účtování zápis do účetního deníku. A to do sborníku 010 - Pohyby skladu, na účty 132010 / 131010. Účet 131010 bude mít jako párovací znak číslo dodavatelské faktury.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export