Účetnictví - Změny 2021

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Verze 2.0.2021.0628 ze dne 20.08.2021

Novinka One Stop Shop

Je umožněno generování XML souborů pro výkazy OSS EU a OSS Dovoz pro CZ.


Novinka One Stop Shop

Do přehledů výkazů IOSS a OSSEU CZ a SK byly přidány 3 sloupce:

 • Částka daně k úhradě - suma kladných částek daně jednotlivých zemí
 • Částka daně k vrácení - suma záporných částek daně jednotlivých zemí
 • Částka daně celkem - rozdíl dvou předchozích sloupců

Sloupce se napočítávají v rámci aktualizace výkazu.
U výkazů, kde sloupce doposud nejsou napočítány je nutné spustit aktualizaci.


Novinka Do přehledu OSS-EU a OSS-Dovoz byl přidán nový sloupec "Referenční číslo pro platební příkaz".

Sloupec se plní dle zadání

 • pro OSS-EU: např. CZ/CZ64949541/Q3.2021
 • pro OSS-Dovoz: např. CZ/IM2031234560/M07.2021


Novinka One Stop Shop - režim EU.

Pokud je zboží odesíláno z jiného státu EU (stát odeslání) než je registrace k OSS-EU (stát registrace) a plátce není registrován k DPH ve státu odeslání, nemá k dispozici vlastní DIČ DPH. Proto je umožněno zavést formální Vlastní DIČ DPH ve formátu XX*, kde XX je kód státu odeslání. Např. DE*, PL*, HU*. Pouze pro země EU. Slouží i k identifikaci státu odeslání.


Novinka Do nabídky "Párovací znak" u řádků účetních kódů pro Pokladní prodej byla doplněna volba "Uživ.sloupce-položka".

Ke správnému dotažení musí existovat pro tabulku TabUctenkaR externí sloupec se systémovým názvem _ParZnakUziv.
Je-li externí sloupec naplněn, jeho hodnota je dotahována při účtování a plní se do "Párovací znak" v účetním deníku (platí jen pro "položkové" řádky úč.kódu).
V případě požadovaného seskupování jsou řádky seskupeny navíc i dle Párovacího znak.


Novinka Pro slovenské výkazy: One Stop Shop režim EU a One Stop Shop dovozní režim je doplněna standardní funkcionalita generování XML zpráv pro import do portálu SK Finanční správy.Verze 2.0.2021.0616 ze dne 22.07.2021

Novinka Oprava dokladu pro výkazy One Stop Shop (OSS) v následujících obdobích OSS se provádí tímto postupem:
 • oprava výše daně: v přehledu faktur a dobropisů vydaných se pořídí nový dobropis. Doklad musí mít zaškrtnut příznak "Opravný doklad" a zadáno "Číslo původní faktury". Položky obsahují požadovanou opravu. DUZP odpovídá aktuálnímu období OSS.
 • storno celého dokladu: v přehledu faktur a dobropisů vydaných se pořídí nový dobropis. Doklad musí mít zaškrtnut příznak "Opravný doklad" a zadáno "Číslo původní faktury". Položky jsou ve výši původní faktury. DUZP odpovídá aktuálnímu období OSS.
 • nový doklad: v přehledu faktur a dobropisů vydaných se pořídí nová faktura. Musí mít v poli "Opravovaný OSS" zadán OSS, do kterého patří. DUZP odpovídá aktuálnímu období OSS.

Opravné doklady jsou po zaúčtování započítány do aktuálního výkazu OSS.
Výpočet probíhá s kurzy, které jsou dotaženy z opravovaného výkazu OSS.
V přehledu položek OSS jsou tyto doklady označeny příznakem "Oprava" a je k dispozici vazba na "Opravovaný výkaz OSS" - lze zobrazit údaje o výkazu OSS, který je opravován.
V přehledu kurzů OSS jsou dohledané původní kurzy označené příznakem "Oprava".
Při generování XML jsou opravné doklady generovány do věty "O".

Je-li oprava dokladu provedena ve stejném období OSS jako původní faktura, není ve výkazu OSS označena jako "Oprava" a do výkazu XML se generuje do věty "R".


Oprava U výkazů One Stop Shop (OSS) mohlo dojít u dokladů s jinou měnou než EUR k tomu, že systém nenavázal účetní doklady na příslušný výkaz OSS. Opraveno.Verze 2.0.2021.0604 ze dne 30.06.2021

Novinka One Stop Shop, generování období DPH - úpravy
 • Při účtování z agend a při dalších operacích s účetním deníkem je zabezpečeno, že když je zadán jako účet DPH účet, který má nastaven Režim One Stop Shop na OSS (všechny) nebo Režim EU nebo Dovozní režim, potom systém nedotahuje (a případně ani negeneruje) odpovídající období DPH.
 • Při výběru účtů DPH na řádky výkazu DPH nelze vybrat účty s nastavením Režim One Stop Shop na OSS (všechny) nebo Režim EU nebo Dovozní režim.
 • Po přechodu na tuto verzi systém zruší vazbu na období DPH na deníkových řádcích, kde je zadán účet DPH s nastavením Režim One Stop Shop na Režim EU nebo Dovozní režim.

Systém dále vymaže období DPH, která nejsou navázána na žádný účetní doklad v deníku a mají datum Od rovno nebo vyšší než 1.7.2021. K vygenerování těchto období DPH došlo pravděpodobně chybou v minulé verzi 0600.Verze 2.0.2021.0600 ze dne 23.06.2021

Novinka V HELIOS Orange je implementován Zvláštní režim jednoho správního místa (One Stop Shop) v rozsahu:

Režim EU

 • Poskytnutí služeb a prodej zboží na dálku plátcem DPH v EU (i prostřednictvím domnělého dodavatele, elektronické platformy, e-shopu,...) konečným příjemcům v rámci EU.
 • poskytnutí služby konečným příjemcům v rámci EU
 • prodej zboží na dálku
 • dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní (e-shopu)

V přiznání k OSS režim EU je nutno rozlišovat, zda se jedná o prodej zboží (G) nebo poskytnutí služeb (S).

Dovozní režim Prodej dovezeného zboží na dálku - odeslání zboží ze 3. země:
které není předmětem spotřební daně a jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR

Upozornění - nebudeme řešit:
Režim mimo EU (týká se poskytování služeb subjekty ze 3. zemí koncovým odběratelům v EU (osoby nepovinné k dani - neplátci DPH).

Další informace viz:
https://help.helios.eu/wikics/Zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD_re%C5%BEim_jednoho_spr%C3%A1vn%C3%ADho_m%C3%ADsta_-_Zm%C4%9Bny_v_legislativ%C4%9B


Novinka Možnost editovat zaokrouhlení v CZ souhrnném hlášení

Řešení platí jen pro CZ Souhrnné hlášení.
V editoru řádku Souhrnného hlášení jsou nově k dispozici tato pole:

 • Ruční oprava částky - zaškrtávátko, slouží k uvolnění pole "Částka" k editaci
 • Částka - pole pro částku

Výchozí stav: zaškrtávátko přístupné a nezaškrtnuté, pole "Částka" nepřístupné a obsahuje hodnotu částky.
Zaškrtne-li se zaškrtávátko "Ruční oprava částky" je uvolněno pole "Částka" k editaci a lze uživatelský opravit hodnotu.
Jestliže se zaškrtávátko "Ruční oprava částky" zpětně odškrtne, pole "Částka" je zaprotekováno a je do něho vrácena původní hodnota.

Dojde-li výše popsaným postupem k uživatelské opravě hodnoty "Částka", jsou při uložení záznamu plněny do databáze hodnoty v polích:

 • Ruční oprava částky ... nastaví se na "zaškrtnuto"
 • Autor opravy částky ... obsahuje jméno uživatele, který změnu provedl
 • Datum opravy částky ... obsahuje datum a čas změny částky

Jestliže se otevře k opravě řádek Souhrnného hlášení, u kterého již došlo k ruční opravě částky, je v editoru uveden informativní text "Částka byla již dříve ručně opravena".
Byla-li provedena jakákoliv ruční oprava částky a poté se spustí aktualizace Souhrnného hlášení, systém vrátí do všech částek výkazu původní (resp. aktuálně napočítané) částky a oprava se ztratí. Opravu lze provádět jen na neuzavřených Souhrnných hlášení.

Poznámka - akce slouží POUZE pro případ, kdy správce daně požaduje (neoprávněně) upravit zaokrouhlení z důvodu, že sumy na souhrnném hlášení nejsou stejné jako čísla v příznání k DPH. Systém ADIS finanční správy však má toleranci, že sumy na souhrnném hlášení mohou být vyšší o tolik Kč, kolik je za příslušný druh plnění řádků na souhrnném hlášení oproti odpovídajícímu údaji na přiznání k DPH a z tohoto důvodu by neměl správce daně úpravy požadovat.


Novinka Do přehledu "Evidence pro účely DPH" byla přidána vazba na druh účetního dokladu, aby bylo možno zobrazit údaje z přehledu Druhy účetních dokladů.


Novinka Přehled účtového rozvrhu, akce Stav účtu - kurzový rozdíl.

Do editoru před účtováním kurzového rozdílu je přidáno pole pro zadání textu. Zadaný text se přenese do vygenerovaného účetního dokladu.


Novinka Při akci Editace zaúčtovaného dokladu (faktury, skladové doklady) pole:
 • Účet (na textových položkách)
 • Kód PDP (na položkách)
 • Daňový klíč (na položkách)

jsou nově nepřístupná pro editaci.


Novinka Kód země pro kontrolu a použití daňového klíče se při účtování faktur a dobropisů přebírá z pole "Země" z editoru faktury/dobropisu.


Novinka V přehledu faktur a dobropisů jsou nové sloupce:
 • Účetní fakturační saldo v hlavní měně vč. zádržného
 • Účetní fakturační saldo vč. zádržného
 • Rozdíl fakturační a účetní fakturační saldo v hlavní měně vč. zádržného
 • Rozdíl fakturační a účetní fakturační saldo v měně faktury vč. zádržného

Sloupce zahrnují úhrady a případné kurzové rozdíly a veškeré zádržné, tj. i neuvolněné.

V přehledu účetního fakturačního salda jsou nové sloupce:

 • Saldo v hlavní měně vč. zádržného
 • Saldo vč. zádržného
 • Rozdíl fakturační a účetní fakturační saldo v hlavní měně vč. zádržného
 • Rozdíl fakturační a účetní fakturační saldo v měně faktury vč. zádržného

Sloupce zahrnují úhrady a případné kurzové rozdíly a veškeré zádržné, tj. i neuvolněné.


Novinka Podání výkazu DzPPo na daňový portál.

Úpravy v generování elementů do XML : a) element věty O : kc_ii50_40 - jestliže není vyplněna příloha věta E, element se do XML negeneruje b) element věty O : kc_ii_242 - jestliže není vyplněna příloha věta J, Odpočet na podporu výzkumu a vývoje , element se do XML negeneruje c) element věty O : kc_ii_243 - jestliže není vyplněna příloha věta J, Odpočet na podporu odborného vzdělávání, element se do XML negeneruje d) element věty O : kc_ii240_260 - jestliže není vyplněna příloha věta L, element se do XML negeneruje e) elementy věty O, které se do XML negenerují nikdy : kc_ii_63, kc_ii_163, kc_ii221_241, kc_ii_319, kc_ii310_320 f) element věty O, kc_ii_332 - do XML se generuje vždy sazba DPH 15

V adresáři SYSTEM je dále k dispozici nový vzor DzPPo - CZ312020003.
Nový vzor eliminuje chybu v XML podání - element kc_ii_332 věty O, generuje se vždy sazba DPH 15.


Novinka Do editoru výkazů je přidána nová volba Zobrazit nulové řádky s možnostmi:
 • Zobrazovat - zobrazí se všechny řádky i nulové
 • Nezobrazovat - nulové řádky (posouzení vzhledem ke zaokrouhleným sloupcům (tis. Kč nebo celá eura)
 • S nastavením úrovně - zobrazí se původní podrobné volby a lze nastavit jednotlivé stupně úrovně jako doposud


Novinka Při akci Nový se na následné souhrnné hlášení přednastavovalo "Datum" z původního hlášení. Upraveno, nově se pole "Datum" při vytváření následného Souhrnného hlášení nekopíruje ze zdroje a zůstává prázdné.


Novinka Na formuláři -5039 Rozvaha v plném rozsahu jsou dlouhé texty u řádku 011 a 024 zmenšeny tak, aby se vešly na řádek


Novinka V editoru druhů účetních dokladů lze zaškrtnout nové zaškrtávátko "Přednabízet měnu a účetní kurz".

Je-li zaškrtnuto, systém přednabídne v editoru deníku kód cizí měny a kurz. Kód cizí měny - dotahuje se ze zadaného účtu. Kurz - dotahuje se z kurzovního lístku pro danou měnu ke dni případu dle nastavení globální konstanty "Způsob dohledání kurzu pro účetnictví". Přednabízení funguje při pořizování nové věty do účetního deníku v editoru deníku nebo přehledu deníku a při opravě účtu. Jestliže není nalezen kurz, je přednabídnut pouze kód měny. Kód měny a kurz je přednabízen jen v případě, že na daném účetním řádku není dosud vyplněna měna. Jestliže je na účetním řádku již zadán kód měny a změní se účet na účet, na kterém není sledována žádná měna, ke změně kódu měny na účetním řádku nedojde a uživatel je informován hlášením "Byl vybrán účet bez vybrané měny, na dokladu je měna XXX. Zkontrolujte, příp. měnu zrušte.". Jestliže je na účetním řádku již zadán kód měny a změní se účet na účet, na kterém je sledována jiná měna, ke změně kódu měny na účetním řádku nedojde a uživatel je informován hlášením "Byl vybrán účet se zadanou měnou YYY, na dokladu je měna XXX. Zkontrolujte, příp. měnu změňte.". Tato funkcionalita má přednost před původní funkcionalitou přenosu měny mezi řádky/doklady v účetním deníku.


Novinka V přehledech příjemek a výdejek je v podmenu "Účtování" přístupná nová akce "Účtování nulových dokladů".

Umožňuje zaúčtování dokladů, které mají součet evidenční ceny celkem a souvisejících nákladů celkem nulový. Tento způsob účtování nevytváří v účetním deníku žádný doklad (byl by na nulové částky) a pouze nastavuje u dokladu datum účtování a příznak zaúčtování. Před tímto zjednodušným účtováním probíhají tyto kontroly:

 • právo na účtování
 • realizace dokladu
 • nulový součet evidenční ceny celkem - není-li součet nulový, je zobrazeno chybové hlášení "Součet evidenční ceny celkem není nulový. Doklad se musí účtovat standardním
 • nulový součet souvisejících nákladů celkem - není-li součet nulový, je zobrazeno chybové hlášení "Součet souvisejících nákladů celkem není nulový. Doklad se musí účtovat standardním účtováním."

Zaúčtovaný doklad tímto způsobem lze odúčtovat pomocí akcí "Odúčtování dokladu" nebo "Zrušení příznaku účtování". Akce "Pohled do účetního deníku" nezobrazí pohled do účetního deníku, ale zobrazí info hlášení "Byl zaúčtován nulový doklad, odpovídající účetní doklad není vytvořen.". Akce "Editace zaúčtovaného dokladu" není přístupná.


Novinka V editoru organizací na záložce "Účtování" lze zadat nové 2 účty:
 • Účet ostatní pohledávky
 • Účet ostatního závazku

V editoru řady dokladů na záložce "Návazné doklady" lze zadat nový účet:

 • "Účet ostatní pohledávky" pro faktury a dobropisy vydané
 • "Účet ostatního závazku" pro faktury a dobropisy přijaté

Na řádcích účetních kódů lze do pole "Který účet" zadat novou volbu "Účet ostatní pohledávky/závazku". Je-li zvolena tato nová volba, systém při účtování dotahuje z organizací resp. řady dokladů účty ostatní pohledávky / závazku.

Nové účty jsou doplněny:

 • do kopie organizace
 • do hromadné změny v organizacích
 • do kopie řady dokladů


Oprava Byla opravena chyba, kdy se v případě skupinové registrace k DPH při prvním uzavření Souhrného hlášení vygeneroval prázdný soubor.

Při uzavírání Souhrnného hlášení pomocí zadání datumu v editoru Souhrnného hlášení se provede aktualizace vlastních daňových dokladů. Aktualizace vlastních daňových dokladů se dále provádí automaticky při těchto akcích :

 • Zobrazení přehledu SH s aktualizací (v přehledu Souhrnná hlášení)
 • Aktualizace (v přehledu Výkaz souhrnného hlášení)


Oprava Byla opravena chyba, kdy při hromadné změně nad řádky kontací se změnil text do účta, ale změna samotného textu se nezměnila/neuložila.


Oprava Výkaz s aktualizací po měsících s rozpadem na účty nezobrazoval některé řádky. Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba, kdy se přiřazená záloha neúčtovala s přepočtem daňovým a kurzovým rozdílem.

Chyba se projevovala takto: Faktura má aplikované 2 kurzy - daňový a účetní. Je na ní odečtená daňová záloha, která má vyšší základ DPH než realizační faktura a je tedy použito způsobu přepočtu zálohových faktur - Kurzem zálohy. Účetní kód obsahuje řádky základů a částek DPH pro položky i zálohy v přepočtu - daňový i kurzový rozdíl. Při tomto nastavení se daňová záloha účtovala přepočtem daňovým.

Při účtování řádků "Záloha - částka DPH" a "Záloha - korekce částka DPH" s nastavením Přepočet="Kurzový rozdíl" s použitím daňového klíče se do čísla účtu v účetním deníku nepřenáší účet DPH z daňového klíče ale je respektován účet zadaný na řádku úč.kódu.Verze 2.0.2021.0409 ze dne 03.05.2021

Novinka Účtování příjemek a výdejek bylo dočasně vráceno zpět do stavu před verzí x.0.2021.0400, tzn. opět nelze účtovat nulové částky. Definitivní řešení bude realizováno v některé z příštích verzích HELIOS Orange.
Verze 2.0.2021.0400 ze dne 20.04.2021

Novinka Přehled Fakturace, Faktury k datu, na označeném záznamu akce Zobrazení přehledu se zobrazí přehled Denní přehled faktur. Do tohoto přehledu je přidána nová akce: "Účtování - kurzový rozdíl k bilančnímu dni". Akce funguje i pro označení více faktur.

Akce se provede pro jeden nebo více označených faktur. Akce dohledá v Úhradách faktur pro danou fakturu kurzový rozdíl k bilančnímu dni pro který platí, že datum případu kurzového rozdílu k bilančnímu dni = datu zobrazení přehledu Denní přehled faktur. Pokud příslušný kurzový rozdíl k bilančnímu dni nalezne, tak jej zaúčtuje s tím, že datum případu = Datum případu kurzového rozdílu k bilančnímu dni = datum zobrazení přehledu Denní přehled faktur.

Dále jsou k dispozici akce:

 • "Pohled do účetnictví - kurzový rozdíl" ... zobrazí účetní doklady zaúčtovaných kurzových rozdílů označených faktur.
 • "Odúčtování - kurzový rozdíl" ... akce provede odúčtování kurzového rozdílu označených faktur ke dni zobrazení přehledu.


Novinka Podklady k dani z příjmu právnických osob:

V adresáři SYSTEM je k dispozici nový vzor DzPPo - DPzPPO_CZ312020002.xml.


Novinka Upraveno přenášení částky a částky v cizí měně ze saldokontních případů.

Princip:

 • akce Přenos <HM> přenáší pouze částku v hlavní měně
 • akce Přenos CM přenáší pouze částku v cizí měně


Novinka V účetních kódech pro faktury a dobropisy přijaté je u řádku Samovyměření DPH umožněna pro Text do účta volba "Popis z položky".


Oprava Opraven vzor výkazu DPH SK EU 2021.

Do XML se primárně přenáší údaj zadaný v poli "Telefon".


Oprava Opraveny vlastnosti přenášených údajů (účet a daňový klíč) při použití akcí "Nová MD", "Nová Dal", "Nový základ DPH MD" a "Nový základ DPH Dal".

Opraveno dotahování sazby DPH a účtů při změně daňového klíče v editoru deníku.


Oprava Přiznání k DPH CZ. Pokud se udělalo dodatečné přiznání k DPH, zaškrtlo se Vypořádání, akce Vypořádání, nezpřístupnilo se pole Vypořádací koeficient. Opraveno


Oprava Oprava účtování řádku "Zasílání zboží", chybně se použil kurz z kurzovního lístku v případě, že byl nastaven kurz DPH: přímo na fakturách.Verze 2.0.2021.0305 ze dne 01.04.2021

Oprava Akce Generovanie správy zo súvahy+výsledovky mikro účtovnej jednotky SK mohla skončit chybou "Nenájdená verzia výkazu pre XML ! Akcia zrušená !".

Opraveno. Chyba se projevovala pouze někdy. Byl doplněn změnový skript.Verze 2.0.2021.0300 ze dne 19.03.2021

Novinka Provedeny úpravy v kódech daňových režimů a daňových klíčů:

Daňové režimy: Kód "OUT-Dod-Zbo-Tistran-EU-0" změněn na "OUT-Dod-Zbo-Tristran-EU-0"
Kód "OUT-Dod-Zbo-Tistran-EU-0-SK" změněn na "OUT-Dod-Zbo-Tristran-EU-0-SK"
Daňové klíče :
Kód "OUT-DodZbo-Tistran-EU-0-Koef" změněn na "OUT-DodZbo-Tristran-EU-0-Koef"
Kód "OUT-DodZbo-Tistran-EU-0-Nekf" změněn na "OUT-DodZbo-Tristran-EU-0-Nekf"
Upraveny příslušná nastavení vazeb na výkazy DPH.

Vytvořeny nové vzorové soubory pro import daňových režimů a klíčů, verze 202102.
Na Store je k dispozici nový vzorový soubor, verze 202102.


Novinka Pro účetní kódy účtování faktur a dobropisů jsou u řádků "Záloha - částka celkem", "Záloha - základ DPH" a "Záloha - ostatní částky" umožněny nové volby Datum salda:

"Datum úhrady(datum přiřazené zálohy)" : systém dotáhne Datum přiřazené zálohy
"Datum úhrady(datum přijetí platby přiřazené zálohy) " : systém dotáhne Datum přijetí platby přiřazené zálohy
"Datum splatnosti zálohové faktury" : sytém dotáhne Splatnost navázané zálohové faktury
Účet pro dané řádky musí mít vazbu na saldokontní skupinu.


Novinka Na řadách dokladů (Sklady/Konstanty a číselníky/Řady dokladů) lze na záložce 7 - Nastavení DPH zapnout automatické ověřování DIČ DPH.

K automatickému ověřování DIČ DPH na VIES EU dochází, pokud je na řadě dokladů zatržen atribut Ověření DIČ - VIES EU.
Výsledek ověření (log) je zapsán do logů ověření k DIČ DPH. Pokud je v konfiguraci systému nastaveno vyžadování unikátního čísla konzultace při ověřování DIČ DPH, pak se k logu ověření ukládá i toto číslo.
Pokud je výsledkem ověření "Ano, zadané DIČ je platné", pak se nezobrazuje žádná hláška, pouze se zapíše log ověření. Pokud je výsledkem ověření "Ne, zadané DIČ není platné", pak se při uložení dokladu zobrazí toto upozornění.


Novinka V účetním kódu pro faktury a dobropisy vydané lze zadat nový řádek kontace "Záloha - zasílání zboží".

Zaúčtuje se záporně základ daně ze záloh.
Podmínka : musí být vyplněno vlastní DIČ DPH na vyúčtovací i zálohové faktuře a musí být stejné.


Novinka Pro stávající a nové zákazníky se systémová konstanta "Vyžádat unikátní číslo konzultace" nastaví na zaškrtnuto.


Oprava Byla opravena chyba ve skupinové registrace k DPH, slovenské DPH, Kontrolní výkaz DPH (SK).

Když se naimportovaly doklady od členů a následně spustila akce Aktualizace vlastních dokladů, v ojedinělých případech mohlo dojít k tomu, že se změnilo Pořadové číslo faktury pro KV DPH nebo Pořadové číslo původní faktury pro KV DPH nebo IČ DPH.


Oprava Byla opravena chyba v kontrolním výkazu DPH, kdy se v případě skupinové registrace nedoplňovaly údaje do částí B.1. a C.2.


Oprava Byl opraven tiskový formulář Kontrolný výkaz 2021podle vzoru FS.


Oprava Bylo opraveno účtování výkazu DPH SK vzor EU 2021. Oprava se týká účtu dovozu zboží.


Oprava Při generování faktury vydané s přednastaveným daňovým režimem z výdejky bez nastaveného daňového režimu se v některých případech k položkám nedotahovaly přednastavené daňové klíče. Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba při importu xml souboru skupinové registrace Kontrolního výkazu DPH SK a Souhrnného hlášení od člena do databáze zastupujícího člena v případě, že existuje u zastupujícího člena několik dodatečných KV/následných SH pro daný měsíc/čtvrtletí. Systém dohledá neuzavřený dodatečný Kontrolní výkaz DPH SK resp. neuzavřený následný výkaz Souhrnné hlášení.


Oprava Opravena akce "Přenes jen vazby na účty" na výkazy DPH vzor Vzor SK EU 2021, vybere se výkaz DPH Vzor SK EU 2012 a přenesou se účty prodle převodového můstku.

Opraveno i chování, když se výkaz DPH Vzor SK EU 2021 založí ručně nebo se automaticky vygeneruje, když se zadá první doklad s DPH roku 2021.

Opraveno
1. Účet z řádku 28 (SK EU 2012) se správně přenese na řádek 28 (SK EU 2021), ale chybně navíc i na řádky 26 a 29, kam nepatří.
2. Účet z řádku 36 (SK EU 2012) se chybně přenesl na řádek 37 (SK EU 2021), kam nepatří, nemá se přenést nikam.Verze 2.0.2021.0119 ze dne 15.02.2021

Novinka U Kontrolního výkazu SK DPH od roku 2021, pokud je v části C.1. nebo C.2. zaškrtnuta oprava dokladu, do XML pro podání se generuje element "ONP="x"".


Oprava Byla opravena chyba, která se projevovala takto:

Je-li v globálních konstantách zaškrtnuto zaškrtávátko "Používat daňové klíče" a uživatel se pokouší zaúčtovat realizační fakturu s navázanou zálohou, kde jsou i daňové položky, přičemž nejsou vyplněny daňové klíče ani na položkách realizační faktury ani na položkách navázané zálohy ani na řádcích kontace, nedošlo k zaúčtování položek realizační faktury ani navázané zálohy a systém nehlásil žádnou chybu.


Oprava Byla opravena chyba v Podkladu pro přiznání k DzP PO. Přehled, který se otevírá z přehledu na záložce 4 - Řádky daňového přiznání, rozklikne se řádek 40 a zobrazí přehled Řádky daňového přiznání na záložce 2 - Řádky daňového přiznání, tak se mohly řádky zobrazovat 2x nebo i vícekrát (podle počtu podkladů pro přiznání k DzP PO).


Oprava Slovenské přiznání k DPH platné pro doklady od 1.1.2021:

Ve výkazu DPH SK vzor 2021 byly opraveny tyto chyby :

 • na řádek 25 se dostávala hodnota základu DPH (číslo z řádku 24) místo z částky DPH
 • na řádku 29 bylo obrácené znaménko
 • na řádku 32 byl z důvodu jiných předchozích čísel jiný součet
 • na řádky 33, 34 a 35 byly vyhodnoceny chybně
 • ve vygenerovaném souboru XML pro podání byly posunuty hodnoty řádků 33 až 37

Dále byly opraveny chyby v dodatečném přiznání.


Novinka PDF/FDF formulář Výkazu DPH (SK) platného od roku 2021. Pole pro označení křížkem:
 • Řádné
 • Opravné
 • Dodatečné

Opravena chyba, kdy se v případě opravného označilo i řádnéVerze 2.0.2021.0106 ze dne 28.01.2021

Novinka Do výchozího pohledu v definici řádků výkazu byly přidány sloupce Účty brutto a Účty korekce.


Novinka Byla doplněna funkcionalita pro Pořadové číslo původní faktury pro kontrolní výkaz DPH (SK).

1. Nové pole Pořadové č.pův. fa KV DPH
V případě, že je Země DPH = SK a je na faktuře/dobropisu označeno zaškrtávátko Opravný daňový doklad, je k dispozici nové pole Pořadové č.pův. fa KV DPH.
Toto pole slouží k ručnímu zadání pořadového čísla původní faktury KV DPH (SK), pokud se nejedná o vazbu prostřednictvím pole Číslo původní faktury (původní faktura / dobropis). Například, pokud se jedná o doklady, které nejsou fakturami, jsou vytvořeny např. v pokladně, pokladním prodeji, opakovaných platbách a pod. nebo v jiném sysytému.

2. Účtování
Pokud nebude vyplněno pole "Původní faktura / dobropis", podle kterého se dohledává pořadové číslo původní faktury pro KV DPH při účtování do účetního deníku, zaškrtávátko "Opravný daňový doklad" bude zaškrtnuto a zároveň bude vyplněno pole "Pořadové č.pův. fa KV DPH", tak do účetního deníku do "Pořadové číslo původní faktury pro KV DPH" se zaúčtuje text z "Pořadové č.pův. fa KV DPH".


Oprava Byla opravena chyba, kdy se při účtování faktury vydané netvořil řádek pro zasílání zboží (řádek 26 příp. 24 Přiznání k DPH CZ) a zároveň se používají daňové klíče.


Oprava Byla opravena chyba při účtování faktur, která se projevovala hláškou "Nenalezn účet pro řádek xx Základ DPH" na řádku kontace Ostatní částky.

Chyba se projevovala za situace:

 • na realizační faktuře jsou pouze položky bez sazby DPH (není).
 • na záložce Zálohy jsou pnavázány doklady o přijaté platbě, z nichž alespoň jedna položka má nenulovou sazbu DPH.


Oprava Opraveno zaokrouhlování koeficientu.

Koeficient se zaokrouhlí na haléře vždy nahoru.
Oprava se týká výkazů DPH SK EU 2012 (platný do roku 2020) a SK EU 2021 (platný od roku 2021).


Oprava Podklady pro přiznání k dani z příjmu právnických osob, Řádky daň. přiznání, řádek 40 Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje, rozpis podle účtových skupin:

Pro účtovou skupinu 55 - Odpisy,rezervy,kompl.nákl.příš.období,opr.pol.v prov.obl. - příliš dlouhý název, nepřenese se do EPA.
Opraveno.Verze 2.0.2021.0100 ze dne 19.01.2021

Novinka Od 1.1.2021 vč. přestává být země GB součástí EU z hlediska společného systému DPH. Pro DIČ Severního Irska musí platit stejné principy, jako pro DIČ země v EU.

Země Severní Irsko může být nově zadána v číselníku zemí ( s nastavením EU-zaškrtnuto).

Jestliže země Severní Irsko není zadána v číselníku zemí, jsou do systému zavedena následující pravidla :

 • Nová DIČ pro Severní Irsko, začínající na XI, lze zadat v číselníku DIČ s kódem země GB
 • Pro výkaz Kontrolní hlášení v období do roku 2020 včetně platí :
  • cílem je, aby se do výkazu KH napočítaly i doklady obsahující DIČ GB se zemí GB
  • pro zemi GB není prováděna kontrola na zaškrtnutí EU
  • pro DIČ země GB začínající na GB není prováděna kontrola na to, zda jsou označena jako aktuální
  • doklady s DIČ země GB začínající na XI se do výkazu napočítají bez uvedení DIČ

Pro výkaz Kontrolní hlášení v období od roku 2021 platí :

  • cílem je, aby se do výkazu KH napočítaly i doklady obsahující DIČ XI se zemí GB
  • pro zemi GB není prováděna kontrola na zaškrtnutí EU
  • DIČ země GB začínající na XI musí být označena jako aktuální, aby se do výkazu napočítaly
  • doklady s DIČ země GB začínající na GB se do výkazu napočítají bez uvedení DIČ

Jestliže je v číselníku zemí zadána země Severní Irsko (kód země XI, EU zaškrtnuto), platí stejná pravidla, jako pro každou jinou zemi v EU.


Novinka K dispozici je nový vzor podkladů pro přiznání k dani z příjmů právnických osob. Pro formulář vzor 31. V distribuci nový soubor DPzPPO_CZ312020001.xml.


Novinka Od 1.1.2021 vč. přestává být země GB součástí EU z hlediska společného systému DPH, zaškrtávátko EU by nemělo být zaškrtnuto. Pro DIČ Severního Irska musí platit stejné principy, jako pro DIČ země v EU.

Země Severní Irsko může být nově zadána v číselníku zemí s nastavením EU-zaškrtnuto, kód země XI, kód země pro DPH XI.

Jestliže země Severní Irsko není zadána v číselníku zemí, jsou do systému zavedena následující pravidla:

 • Nová DIČ pro Severní Irsko začínající na XI lze zadat v číselníku DIČ s kódem země GB
 • Pro výkaz Souhrnné hlášení v období do roku 2020 včetně platí:
  • cílem je, aby se do výkazu SH napočítaly i doklady obsahující DIČ GB se zemí GB
  • pro zemi GB není prováděna kontrola na zaškrtnutí EU
  • pro DIČ země GB začínající na GB není prováděna kontrola na to, zda jsou označena jako aktuální
  • doklady s DIČ země GB začínající na XI se do výkazu nenapočítají
 • Pro výkaz Souhrnné hlášení v období od roku 2021 platí:
  • cílem je, aby se do výkazu SH napočítaly i doklady obsahující DIČ XI se zemí GB
  • pro zemi GB není prováděna kontrola na zaškrtnutí EU
  • pro DIČ země GB začínající na XI není prováděna kontrola na to, zda odpovídají první 2 písmena DIČ kódu země (GB)
  • DIČ země GB začínající na XI musí být označena jako aktuální, aby se do výkazu napočítaly
  • doklady s DIČ země GB začínající na GB se do výkazu nenapočítají

Jestliže je v číselníku zemí zadána země Severní Irsko s kódem země XI, EU zaškrtnuto, platí stejná pravidla jako pro každou jinou zemi v EU.


Novinka Uzavře-li se výkaz DPH, dojde k zaprotekování polí "Datum dodatečného", "Řádné přiznání", "Číslo úz.pracoviště" a "Územní pracoviště" v editoru.


Oprava Při tisku kontrolního výkazu DPH SK formulářem se nerespektoval zadaný tiskový formulář u výkazu a vždy se zobrazil přehled tiskových formulářů pro výběr formuláře.

Opraveno, při tisku kontrolního výkazu DPH SK se (bez dotazu) tiskne přednastavený tiskový formulář u výkazu. Není-li přednastaven, zobrazí se přehled tiskových formulářů pro výběr.


Oprava Byla opravena chyba při importu xml souboru skupinové registrace přiznání k DPH od člena do databáze zastupujícího člena v případě, že existuje u zastupujícího člena několik dodatečných období DPH pro daný měsíc/čtvrtletí. Systém dohledá neuzavřené dodatečné období DPH.


Oprava Opravena chyba ve výkazu Souhrnné hlášení.

Při použití akce "Řádky deníku aktuálního řádku SH" se v určitých případech mohou zobrazovat i řádky úč.deníku, které do přehledu nepatří (nemají vazbu na daný řádek SH, obsahují jiné DIČ). K této chybě dochází v případě, že účetní doklad obsahuje více řádků spadajících do SH s různým DIČ.


Oprava Byla opravena chyba ve verzi Helios Orange 2.0, kdy při uzavírání editoru účetního deníku mohl systém chybně hlásit informaci :

"Datum uskutečnění zdanitelného plnění ani datum doručení neleží v období DPH !"
nebo
"Datum uskutečnění zdanitelného plnění je různý od období DPH !"
i když bylo datum DUZP resp. datum doručení v pořádku. Týkalo se případů, kdy datum DUZP bylo totožné s posledním dnem období.Verze 2.0.2020.1205 ze dne 12.01.2021

Oprava Při účtování přijaté faktury se mohla pro řádek Záloha - ostatní částky objevit hláška

Nenalezen účet DPH pro řádek(X) Základ DPH!
Pro ostatní částky se ale žádný účet DPH nemá dohledávat.
Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export