Účetnictví - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.1200 ze dne 30.12.2019

Novinka Účetnictví, přiznání k DPH, kontroly, hláška Nesoulad směru plnění daňového účtu a strany:

V globálních konstantách "Účetnictví" - záložka "Účetnictví - další" je nové nastavení :
"Kontrolovat směr plnění daňoveho účtu a strany :"
Volby :
"Účetní deník, výkaz DPH, KH/KV"...kontrola na shodu směru plnění na účtu DPH a strany účetního řádku se provádí při kontrole deníkových dokladů, dokladů výkazu DPH (pouze varování) a dokladů Kontrolního hlášení CZ / Kontrolního výkazu SK (pouze varování)
"Pouze účetní deník"...kontrola na shodu směru plnění na účtu DPH a strany účetního řádku se provádí pouze při kontrole deníkových dokladů
"Nekontrolovat"...kontrola na shodu směru plnění na účtu DPH a strany účetního řádku se neprovádí nikdy


Novinka V globálních konstantách , DPH, Zajištění DPH, je nová konstanta "Ověřovat pouze aktuální DIČ", zaškrtávátko, výchozí = nezaškrtnuto.

Pokud bude "Ověřovat pouze aktuální DIČ" = 0 = nezaškrtnuto, budou akce Ověření DIČ DPH - VIES, resp. Overenie IČ DPH probíhat jako doposud. Tj. budou se kontrolovat i neaktuální DIČ a pokud budou platná, nastaví se že jsou aktuální.

Pokud bude "Ověřovat pouze aktuální DIČ" = 1 = zaškrtnuto, budou akce Ověření DIČ DPH - VIES, resp. Overenie IČ DPH probíhat bez konroly neaktuálních DIČ.


Novinka Upraveno pořadí nabízení formátů zpráv v definici zprávy souhrnného hlášení.


Novinka Evidence k DPH

Níže popsaná řešení platí pro výkaz DPH a souhrnný výkaz SK od roku 2020.
Výkaz DPH :

 • nový vzor výkaz DPH: "Vzor SK EU 2020"
 • změna hlavičky XML podání

Souhrnný výkaz :

 • v přehledu je nová akce "Druhá část souhrnného výkazu", zobrazí se přehled, který je nutno ručně vyplnit
 • je-li souhrnný výkaz uzavřený, nelze přehled "Druhá část souhrnného výkazu" měnit
 • při generování XML podání se generují záznamy souhrnného výkazu a záznamy druhé části souhrnného výkazu takto :
 • záznamů je vždy 12 záznamů + 12 záznamů druhé části na stránku
 • je-li v tabulkách záznamů méně, jsou doplněny prázdnými elementy na počet 12


Novinka Při uzavírání Kontrolního hlášení (KH)/Kontrolního výkazu (KV) (vyplnění datumu uzavření v editoru KH/KV a potvrzení klávesou OK) jsou vyhodnoceny tyto stavy:
 • v účetním deníku došlo ke smazání dokladu, který měl vazbu na KH/KV. Dtto oprava s dopadem do KH/KV.
 • v účetním deníku existují doklady, které zatím nejsou napočítány do KH/KV a měly by být napočítány

Oba tyto stavy způsobí, že je dotaz na provedení uzavření KH/KV doplněn o text "aktualizace" a po potvrzení dotazu proběhne napřed aktualizace KH/KV, poté teprve jeho uzavření.


Oprava Byla opravena chyba, kdy při účtování faktur a dobropisů s použitím daňových klíčů mohl systém hlásit výjimečně chybu "Liší se sazba DPH na položce dokladu a na daňovém klíči". Důvod - DIČ uvedené na faktuře je navázáno na více organizací s nastavením různé země DPH.

Proto je Země DPH pro daňový klíč nově načítána z DIČ pouze pro vlastní organizaci.


Novinka Spouštění procedury ep_UCTO05 doplněno do účtování zápočtů nad fakturací a nad saldem.

Upozornění :
Stejně jako v ostatních případech se volání procedury ep_UCTO05 uplatní jen tehdy, je-li nastavena editace před zaúčtováním.
Poznámka :
Při účtování zápočtů v rámci Návrháře zápočtů se procedura ep_UCTO05 nevolá, protože zde probíhá účtování vždy bez editace před zaúčtováním.


Novinka Při založení nového přiznání k DzP PO dojde k překopírování údajů částí E a F z předchozího uzavřeného DzP PO s případným vyřazením nejstaršího účetního období. Zároveň se údaje z minulého přiznání sloupec "... odečtená v daném období" vynuluje a přičte do sloupce "...odečtená v předcházejících období".


Novinka Při přiřazení faktury nebo dobropisu (vydané a přijaté) na úhradu k položce bankovního výpisu se do variabilního symbolu zapisuje číslo dodavatelské faktury jen pokud je vyplněné, jinak se zapíše párovací znak z faktury.


Verze 2.0.2019.0904 ze dne 24.10.2019

Novinka Do účetního deníku se při účtování faktur a dobropisů zapisuje nově vazba i na textovou položku.

V přehledu deníku a editaci před zaúčtováním lze pomocí Nastav zobrazit údaje z textových položek faktury.



Verze 2.0.2019.0903 ze dne 15.10.2019

Novinka Byly upraveny obálky podání Kontrolního hlášení DPH CZ a Souhrnného hlášení DPH CZ.


Novinka Definice zpráv, přiznání k DPH.

Název "Výkaz DPH - XML podání" doplněn takto "Výkaz DPH - XML podání (do roku 2010)". Upravno pořadí nabízení formátů zpráv.


Novinka Byly upraveny volby "Text do účta" pro jednotlivé druhy účetních kódů. V některých případech se nenabízely všechny možné volby.


Oprava U některých řádků výpisu neproběhla příprava účtování a systém hlásí chybu „Invalid object name '#tmpSpecSymb'“ nebo „Invalid object name '#tmpVarSymb'“. Opraveno.



Verze 2.0.2019.0900 ze dne 26.09.2019

Novinka Opravé položky v saldokontu:

Je-li nastaveno :

 • Zařazeno pro OP dle § 8 - nezaškrtnuto
 • Zařazeno pro OP dle § 8a - nezaškrtnuto
 • Zařazeno pro OP dle § 8c - nezaškrtnuto
 • Zařazeno pro účetní OP - zaškrtnuto

systém generuje nově opravné položky jen účetní.


Novinka Přechodem na novou verzi se doplní nový daňový klíč pro SK :

Kód = "OUT-Tuz-PDP-0(ZS)-Koefic"
Název = "Prenesenie daňovej povinnosti - dodávateľ - ERP- 0% (odberateľ základná sadzba) koeficient"
Doplní se i vazba mezi daňovým klíčem a daňovým režimem "OUT-Tuz-SK".
Dále se doplní vazby mezi daňovým klíčem a výkazem DPH SK a KV DPH SK.

Nový daňový klíč je doplněn rovněž do importního souboru DANKLICE_201901.TXT a do souboru k importu ze Store.


Novinka Účty samovyměření - vstup, častka daně je rozúčtována na jednotlivé účty základu daně daného účetního dokladu.

Případný zaokrouhlovací rozdíl je účtován na účet zaokrouhlení.


Novinka Do hromadných změn druhů účetních dokladů je doplněno nastavení těchto hodnot :
 • DPH počítat vždy z hlavní měny
 • předvyplnit datum doručení
 • kontrolovat nespolehlivé plátce a jiné důvody ručení DPH


Novinka Do hromadných změn nad účtovým rozvrhem byla doplněna možnost hromadného nastavení DIČ organizace.


Novinka V případě, že jsou v importním souboru číselníkové údaje, které nejsou obsaženy v číselnících databáze, do které se import provádí, zobrazí se v procesním okně přenosu dat z importního deníku (TabDenikImp) do účetního deníku (TabDenik) chybové hlášení :

"Neexistují údaje : " a následuje seznam všech číselníkových údajů, které by se v rámci importu celého dokladu nemohly naimportovat, protože neexistují v číselnících. Import skončí chybou.
V přehledu "Účetní deník - Import" jsou importovaná data zanechána, sloupec "Chybová hláška 255" obsahuje seznam chybných číselníkových údajů pro daný deníkový řádek.

Seznam kontrolovaných číselníkových údajů :
CisloUcet, UcetDPH, Mena, CisloZakazky, CisloNakladovyOkruh,
CisloOrg, DICOrg, CisloZam, Utvar, IdVozidlo,
TypZmeny, OrganizaceTransakce, IdDanovyKlic, ISOKodZeme, IdPrijmyVydaje, KontaktOsoba

Pozn. v případě, že uživatel zaškrtne v editoru před přenosem dat z importního deníku do účetního deníku generování číselníkových údajů, nemělo by k výše uvedeným chybám docházet.


Novinka Akce Kopie účetního dokladu. Je-li označen pouze jeden doklad (jeden účetní řádek) je v editoru kopie přístupné nově i zaškrtávátko pro Časový posun. Je-li zaškrtnuto, je možné zadat časový posun datumů.


Novinka Byly doplněny nové skupiny tiskových formulářů:
 • 411 - pro počáteční stavy
 • 412 - pro konečné stavy

Byly vytvořeny nové tiskové formuláře do nových skupin.


Novinka Do kopie účetní kontace doplněno kopírování sloupece "Uplatnění DPH záloh".


Novinka Je-li instalován modul daňových klíčů a je zapnuto používání daňových klíčů, lze v editoru DUD zadan Daňový režim pro daný DUD.

V editoru účetního dokladu je potom výběr Daňovývh klíčů zafiltrován na zadaný Daňový režim na příslušném DUD. V editoru Samovyměření je výběr daňových klíčů ošetřen takto :

 • jestliže není na příslušném DUD nastaven DR --> nabídne všechny DK Samovyměření (původní stav)
 • jestliže je na příslušném DUD nastaven DR a obsahuje nějaké DK Samovyměření --> nabídne tyto
 • jestliže je na příslušném DUD nastaven DR a neobsahuje žádné DK Samovyměření --> nabídne všechny DK Samovyměření (původní stav)

Řešení pro akce "Kopie dokladu" (i hromadná kopie) a "Přesun dokladu do jiného DUD" v přehledu účetního deníku. Pomocí těchto akcí lze změnit DUD na účetním dokladu, je proto nutné správně nastavit i daňový klíč na cílovém dokladu tak, aby odpovídal přednastavenému daňovému režimu cílového DUD. Nastavení daňového klíče proběhne dle těchto principů : (DR - daňový režim, DK - daňový klíč)

 • cílový DUD nemá přednastavený DR - DK se přenese beze změny
 • cílový DUD má přednastavený stejný DR jako zdrojový DUD - DK se přenese beze změny
 • cílový DUD má přednastavený jiný DR, který obsahuje stejný DK - DK se přenese beze změny
 • cílový DUD má přednastavený jiný DR, který obsahuje jiný DK, který je ale stejně nastaven - DK se změní
 • cílový DUD má přednastavený jiný DR, který obsahuje pouze jiné DK - DK se vymaže

Dojde-li k vymazání DK, je uživatel informován hlášením :
"Na některých řádcích nebyl dohledán daňový klíč odpovídající přednastavenému daňovému režimu na novém DUD. Daňový klíč na dokladu byl vymazán. Je nutné doplnit daňové údaje!"

Dojde-li ke změně DK, je uživatel informován hlášením :
"Na některých řádcích byl změněn daňový klíč dle přednastaveného daňového režimu na novém DUD. Je nutné zkontrolovat daňové údaje!"

Dojde-li k vymazání DK a změně DK zároveň v rámci úč.dokladu, je uživatel informován hlášením :
"Na některých řádcích nebyl dohledán odpovídající daňový klíč, na některých řádcích byl změněn daňový klíč. Je nutné zadat a zkontrolovat daňové údaje!"


Novinka Do kontroly dokladů období DPH přidána kontrola na shodu směru plnění na účtu DPH a strany účetního řádku.

V případě nesouladu je zobrazeno hlášení : "Nesoulad směru plnění daňoveho účtu a strany".


Novinka Byla opravena chyba v rozkopírování příznaku "Přednastaveno" u daňových klíčů.

Doplněno rozkopírování vazeb daňový režim - daňový klíč při rozkopírování daňových klíčů.

Upozornění :
Pro úspěšné rozkopírování daňových režimů a daňových klíčů je nutno provádět rozkopírování jednotlivě v tomto pořadí :

 • Účtový rozvrh
 • Sazby DPH
 • Daňové klíče
 • Daňové režimy


Novinka Opravena akce rozúčtování deníkového řádku, která skončila chybou :

"Cannot insert the value NULL into column Castka..." V případě, že není na hlavičce účetního kódu zadán "Způsob výpočtu daně" a účetní kód obsahuje řadky "Částka daně".

Byly doplněny úpravy :

 • při ukládání editoru hlavičky účetního kódu se provádí kontrola, zda je zadán "Způsob výpočtu daně" (pouze v případě, že účetní kód obsahuje řádek "Částka daně"), v případě, že není zadán, je zobrazena chybová hláška "Způsob výpočtu daně musí být zadán"
 • při účtování se kontroluje výsledná částka pro zápis do účetního deníku, je-li NULL nebo nula, řádek se do účetního dokladu nezapíše.


Novinka Do účtového rozvrhu přidáno zaškrtávátko "Účet peněz". V editoru je umístěno na druhé záložce "Další údaje". Přednastaveno je nezatrženo.

Zaškrtávátko lze nastavit i pomocí hromadné změny.

Urychlena auktualizace Výkazu peněžních příjmů a výdajů.
Používat pouze v případě, že aktualizace Výkazu peněžních příjmů a výdajů trvá dlouho.

Pro zprovoznění je třaba aplikovat skript:
-- příspěvkové organizace
IF NOT EXISTS(SELECT * FROM TabFIAKonst WHERE Sekce=N'Vykazy' AND Identifikator=N'VPPV' AND Hodnota=N'Ano')
INSERT INTO TabFIAKonst(Uzivatel,Sekce,Identifikator,Hodnota) VALUES (N'*',N'Vykazy',N'VPPV',N'Ano')
UPDATE TabCisUctDef
SET TabCisUctDef.UcetPenez = 1
WHERE TabCisUctDef.CisloUcet LIKE('068%')
OR TabCisUctDef.CisloUcet LIKE('24[1345]%')
OR TabCisUctDef.CisloUcet LIKE('26[12]%')

-- podnikatelské subjekty
IF NOT EXISTS(SELECT * FROM TabFIAKonst WHERE Sekce=N'Vykazy' AND Identifikator=N'VPPV' AND Hodnota=N'Ano')
INSERT INTO TabFIAKonst(Uzivatel,Sekce,Identifikator,Hodnota) VALUES (N'*',N'Vykazy',N'VPPV',N'Ano')
UPDATE TabCisUctDef
SET TabCisUctDef.UcetPenez = 1
WHERE TabCisUctDef.CisloUcet LIKE('2[126]1%')

Skript nastaví i účty peněz do účtového rozvrhu. Lze nastavit odchylně.


Novinka Po přiřazení úhrady faktury na již zaúčtovaný řádek bankovního výpisu se nově doplňuje odkaz na fakturu, k odpovídajícímu záznamu v účetním deníku. Tím dojde ke sparování úhrad v účetním fakturačním saldu.


Novinka Jestliže není na řádku kontace "Zaokrouhlení zisk (hlavička)" nebo "Zaokrouhlení ztráta (hlavička)" zadán účet, je při účtování dotažen z účetní konfigurace.

Týká se účtování :

 • faktur a dobropisů vydaných a přijatých
 • pokladních dokladů
 • dokladů pokladního prodeje
 • kartového centra
 • přiznání DPH vzor CZ 18/19/20/21
 • výkazu MOSS

Druhy řádků jsou přejmenovány :

 • "Zaokrouhlení zisk (hlavička)" na "Zaokrouhlení výnos (hlavička)"
 • "Zaokrouhlení ztráta (hlavička)" na "Zaokrouhlení náklad (hlavička)"


Novinka Upomínky a penalizační faktury, byla provedena oprava:

Když se spustí akce tisk: F8 a odeslat emailem, tak se nedoplní do příjemce email přednastavený na organizaci stejně jak to funguje třeba u FAV.



Verze 2.0.2019.0603 ze dne 16.07.2019

Oprava Při účtování z prvotních evidencí, kde je uveden zaměstnanec (nikoliv fakturační) se nerespektovalo nastavení na účtu - zaměstnanec zakázán. Opraveno.



Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka V rámci rozšíření funkcionality fakturace na zaměstnance byl na doklad v účetním deníku doplněn atribut, že jde o fakturačního zaměstnance.

Nový slopec - příznak "Fakturační zaměstnanec" je plněn při zaúčtování faktur/dobropisů a zaúčtování příjemek a výdejek. Je-li na prvotním dokladu zadán fakturační zaměstnanec, je příznak "Fakturační zaměstnanec" v úč.deníku nastaven na 1 (zaškrtnuto).
Při kontrolách povinností na účtu je respektován příznak "Fakturační zaměstnanec". Je-li nastaven na 1 (zaškrtnuto), hodnota v poli zaměstnanec v úč.deníku se řídí nastavením povinnosti pro organizaci.
Podobný princip je aplikován i v editoru úč.deníku - přístupnost pole "Zaměstnanec".
Je-li příznak "Fakturační zaměstnanec" nastaven na 1 (zaškrtnuto), je v editoru úč.deníku nadpis pole pro zaměstnance změnen na "Fakturační zaměstnanec" a řídí se nastavením povinnosti na účtu pro organizaci.

Příznak "Fakturační zaměstnanec" je přenášen na nový řádek v úč.deníku při těchto operacích:

 • export / import
 • rozúčtování deníku
 • generování kurzového rozdílu
 • kopie dokladu a hromadná kopie
 • kopie pro KH resp. pro SH
 • samovyměření
 • krácení poměr.koeficientem
 • přeúčtování DPH SK

Příznak "Fakturační zaměstnanec" je přenášen při generování přehledu hlavní knihy.

Návazné úpravy:
Vzhledem k zavedení nového příznaku "Fakturační zaměstnanec" došlo k úpravám některých dalších procesů.
Úpravy zajišťují správný přenos příznaku "Fakturační zaměstnanec" a plnění zaměstnance v účetním deníku, čímž je zajištěno jak správné spárování v saldokontu tak i správnou funkcionalitu editoru úč.deníku.
Jedná se o tyto procesy:

 • účtování zádržného
 • všechna účtování úhrad (účtování, dorovnání, kurz.rozdíl, kurz.rozdíl k bil.dni)
 • všechna účtování saldokontních případů (dorovnání setin, kurz.rodíly, přeúčtování), platí pro saldokontní přehledy a saldokontní přehledy ke dni
 • účtování opravných položek ze salda
 • účtování zápočtů (z fakturace i ze salda)

Banka
Doplněna identifikace fakturačního zaměstnance v úhradách na položce a úhradě bankovního výpisu, vzniklé zaúčtováním faktur na zaměstnance. Upravena příprava účtování a kontroly, kde je povinná organizace.

Pokladna
Doplněna identifikace fakturačního zaměstnance na pokladních dokladech, vzniklé generováním z faktur na zaměstnance nebo připojením faktur na zaměstnance. Upraveno účtování a kontroly, kde je povinná organizace.


Novinka Tiskový formulář přiznání k DPH vzor č. 21 (CZ). Byla provedena oprava textů přiznání k DPH na řádcích 1 a 2, která se projeví od zdaňovacího období od 1.4.2019.

Poznámka:
Pro okamžitou pomoc lze opravit texty řádků 1 a 2 editací v přehledu "Výkazy DPH" na druhé záložce v editoru číselníku období DPH.


Novinka Do přehledu Výkazy byl přidán nový sloupec Datum aktualizace po měsících, do kterého se zapisuje datum a čas poslední aktualizace po měsících.


Novinka V případě, že jsou definována uživatelská období (období stavu) duplicitně ve více globálních obdobích, nelze tisknout Hlavní kniha, systém hlásí chybu "Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression". Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba, kdy se při generování upomínek ze salda mohla zobrazit hláška:

Položka 'Paušální náhrada' musí být zadaná !


Oprava V účetním deníku byla opravena chyba, kdy se při kopii dokladu do jiného roku (např. roku 2019) v účetním deníku se doklad nezkopíroval, pokud do se pole s rokem hodnota roku (např. 2019) napíše pomocí klávesnice. (Výběr z nabídky přes tlačítko (...) fungovalo a funguje správně.)



Verze 2.0.2019.0410 ze dne 17.05.2019

Novinka Byly upraveny texty pro tiskový formulář Přiznání k DPH vzor č.21 + je k dispozici nový distribuční tiskový formulář -1538 Přiznání k DPH vzor č.21 (od 1.4.2019).

Na období DPH od 04/2019 resp. 2. Q. 2019 prosím nastavte tento nový tiskový formulář.


Oprava Byla opravena chyba při zadávání vzájemného zápočtu pod saldokontem pomocí akce Nový a myší se vybralo z kalendáře Datum potvrzení, tak se nepřednastavilo uživatelské období (období stavu).


Oprava Byla opravena chyba při generování upomínek ze saldokonta i fakturace, která se projevila chybovou hláškou "Položka Paušální náhrada musí být zadána".



Verze 2.0.2019.0405 ze dne 23.04.2019

Oprava Opravena chyba, kdy se při spuštění kontroly kontrolního hlášení se objevila chyba Field ´DatumOd_X´ not found a kontrola se ukončila.

Pokud je KH DPH uzavřeno, stejná chyba se objevila při snaze o Otevření KH.

Do doby opravy verze pomůže přidat do přehledu Kontrolní hlášení - CZ pomocí Nastav sloupce

 • Datum od (DMR)
 • Datum do (DMR)


Oprava Byla opravena chyba při účtování realizační faktury, kdy se základ DPH i částka DPH odpočtu daňového dokladu (zálohy) evidoval v hlavní měně místo v měně DPH, pokud měna DPH není stejná jako hlaní měna.



Verze 2.0.2019.0403 ze dne 10.04.2019

Oprava Byla opravena chyba v Kontrolním hlášení (CZ), při zadání Měsíc: 12 se zobrazila chybová hláška: [SQL:242,16] The conversion of a nvarchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value.



Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka Novela CZ zákona o DPH upravuje výpočet částky DPH z částky vč. DPH (výpočet "zhora"). Pouze pro doklady se zemí DPH CZ.

Pro zemi DPH CZ a datum DUZP rovno nebo vyšší než datum účinnosti novely - pravděpodobně 1.4.2019 - se částka DPH počítá novým vzorcem:
Částka DPH Částka včetně DPH - Částka včetně DPH / KoeficientCZ
kde KoeficientCZ = 1 + sazba DPH % / 100

V důsledku to znamená, že se původně používaný výpočet DPH koeficientem: sazba DPH % / (100 + sazba DPH %) a zaokrouhlená na 4 desetinná místa byl zrušen. Nově je dosaženo toho, že se DPH počítaná z částky bez DPH ("zdola") a z částky vč. DPH ("zhora") rovnají (s tolerancí +/- v řádu haléře).

Nový výpočet platí pro výpočet částky DPH v oblastech :
- Účetnictví (účetní deník)
- Pokladna
- Zálohové faktury (navázání zálohových faktur)
- Účtenka - finanční vratka
- Korekce sazby DPH (skladové doklady a fakturace)


Novinka Byla vyřešena možnost rozdělit kontrolní hlášení (KH) na dvě období ve stejném měsíci v případě fúze:

1) doporučený postup - nejdříve změnit datumy od-do u období DPH, až poté u KH DPH

2) úprava datumů od-do u KH DPH (viz níže) provede systém automaticky, ovšem pouze za těchto podmínek :
- KH DPH je "Řádné"
- KH DPH není uzavřeno
- KH DPH neobsahuje žádné doklady

Období DPH:
Po změně datumů od-do u období DPH je zobrazen dotaz, zda se mají změnit i datumy u příslušného KH DPH.
Po potvrzení dotazu dojde ke změně datumů od-do u příslušného KH DPH takto :
a) období DPH a KH DPH jsou oboje měsíční nebo čtvrtletní - datumy od-do jsou změněny u odpovídajícího KH DPH
b) období DPH je čtvrtletní a KH DPH jsou měsíční - datumy od-do jsou změněny u KH DPH, které odpovídá změněným datumům u období DPH.
c) je-li již založeno období DPH, které je zkráceno, a v pořizovaném účetním dokladu je zadáno DUZP mimo rozsah tohoto období DPH (se stejným měsícem a rokem), systém vygeneruje doplňující období DPH téže časové periody s upraveným datumem OD resp. datumem DO

KH DPH:
Datumový rozsah KH DPH lze změnit a vytvořit tak druhé KH DPH do stejné časové periody (měsíc / čtvrtletí). Při zakládání nového KH DPH systém dotáhne změněné datumy u odpovídajícího období DPH (existuje-li) a dosadí je do datumů od-do zakládaného KH DPH.
Datumy od-do lze měnit jen v případě, že KH DPH neobsahuje navázané účetní doklady.
V případě, že je období DPH již rozděleno např. na 2 části, pořizování nových KH DPH respektuje toto rozdělení a postupně doplňuje správné datumy OD-DO dle jednotlivých období DPH.


Novinka Kopie dokladu deníku a externí informace

V editoru definice Uživatelských sloupců je pro tabulku účetního deníku (TabDenik) umožněno zaškrtnout zaškrtávátko "Kopírovat".
Je-li zaškrtávátko zaškrtnuto, systém kopíruje i příslušné uživatelské sloupce.
Platí pro akce v přehledu účetního deníku :
- kopie / storno (jeden účetní doklad)
- kopie / storno (více označených dokladů)
- kopie pro opravu Souhrnného hlášení
- kopie pro opravu Kontrolního hlášení

Poznámka: Je-li zaškrtávátko "Kopírovat" zatrženo u alespoň jednoho libovolného uživatelského sloupce tabulky TabDenik, je možné, že se výše zmíněné operace kopírování velkých dokladů nebo většího množství dokladů zpomalí !!

Kopie dokladu deníku a zadání organizace

V editoru kopie je nová volba "Změna organizace".
Volby :
"Neměnit" ... organizace na kopii zůstává zachována původní
"Změnit" ... organizace na kopii je nahrazena zadanou organizací včetně DIČ
"Zrušit" ... organizace na kopii je zrušena
Výchozí nastavení : Neměnit
Při nastavení "Změnit" je zadání organizace povinné.
Při nastavení "Neměnit" a "Zrušit" jsou pole pro zadání organizace a DIČ prázdná a nepřístupná.
Platí pouze pro kopii jednoho účetního dokladu.


Novinka Tiskový formulář Přiznání k DPH vzor č.20 (od 29.7.2016), systémové číslo -1057, v poli Přiznání sestavil je doplněno jméno. Tj. tisk ve formátu Jméno Příjmení.


Novinka Do globálních konstant byl přidán atribut Seskupit případy starší než poslední časové rozlišení do skupiny 9999. Změna nastavení se projevuje po znovunačtení příslušných přehledů.

Byla provedena revize vyhodnocení úhrad faktur.


Novinka Pokud se v editoru samovyměření ručně změní základ DPH v hlavní měně, základ DPH v měně DPH se nepřepočítá, ale zůstává nezměněn. Tím dojde ke změně kurzu DPH, je určen podílem základu DPH v hlavní měně a základu DPH v měně DPH. Nový kurz DPH je zobrazen vedle pole pro základ DPH v měně DPH, je needitovatelný a zaokrouhlený na 3 desetinná místa.

Spočítaný kurz DPH je po potvrzení Samovyměření přenesen do účetního deníku, Základ daně, Částka daně a Odchylka daně jsou spočítány dle tohoto kurzu.
V přehledu deníkových dokladů je nový sloupec "Samovyměření - počítaný kurz", sloupec (zaškrtávátko) signalizuje, že byl kurz DPH při Samovyměření spočítán.


Novinka Upraveny tiskové formuláře formátu PDF/FDF.


Oprava Byla opravena chyba při ověřování spolehlivosti plátce DPH, kdy se ojediněla zobrazovala chybová hláška "Cannot Drop table #TempTabOznacCisOrg".


Novinka Vytvořena nová verze číselníků pro PO - 201902.

Obsahuje původní číselníky z verze 201901 a nový číselník PARTKON.
Nové číselníky budou součástí nové distribuční verze.
Bude též možno číselníky stahovat ze Store.


Oprava Sloupec Řádek DPH CZ v přehledu daňových dokladů v případě daňových klíčů pro samovyměření zobrazoval pouze řádek přiznání k DPH na výstupu, na který je navázán (např. řádek 3), ale nezobrazoval vazbu řádek přiznání k DPH na vstupu (např.43). Opraveno.


Novinka Při akci Uzavření a otevření účetních knih se v ojediněnlém případě vyskytla hláška:

[SQL:8115,16] Arithmetic owerflow error converting numeric to data type numeric.
Projevuje se v případě extrémě velkých obratech na účtech.

Systém nyní při provádění roční uzávěrky kontroluje velikost výsledných částek pro zápis do účetního deníku a následný zápis do salda a stavů účtů na maximální velikost (řád jednotky bilionů). Je-li některá z výsledných částek vyšší (řád desítky bilionů a vyšší), je zobrazeno chybové hlášení :
"Při výpočtu roční uzávěrky byla napočítána příliš velká částka. Roční uzávěrku nelze provést. Kontaktujte výrobce programu." a uzávěrka není provedena.
Zdroj částky jsou v tomto případě zapsány do přehledu účetních období k uzavíranému období do neveřejného sloupce "Uzávěrka-příliš velká částka-zdroj".
Poznámka:
Kontrola před spuštěním účetní uzávěrky chybu příliš vysoké částky neodhalí.


Novinka V editoru účtového rozvrhu lze v poli Třetí účet/analytika PAP (dříve nazývaný pouze Třetí účet) vybrat analytiku účtu PAP přenosem z přehledu "Analytiky PAP" promocí tlačítka [...]. Lze přenést jen ty analytické účty, u kterých souhlasí syntetický účet na první tři znaky čísla účtu a číslo účtu PAP je delší než 3 znaky.


Novinka V editoru řádku účetního kódu pro účtování úhrady je zpřístupněno nastavení, jak se má doplňovat párovací znak.

Jsou k dispozici tyto volby:

 • Číslo dokladu
 • Číslo zálohového dokladu
 • Číslo dodavatelské faktury
 • Číslo původního dokladu
 • Číslo organizace
 • Číslo zakázky
 • Automaticky
 • Číslo zaměstnance
 • Nákladový okruh
 • Číslo vozidla
 • Číslo zál. dod. faktury
 • Číslo pův. dod. faktury
 • Popis dodávky
 • Objednávka
 • Z deníku / faktury (z účetního dokladu účtování faktury, není-li dotažen, pak párovací znak z faktury)

Kromě poslední volby (Z deníku / faktury) všechnu ostatní volby doplňují párovací znak z údajů hlavičky faktury.

Původně systém doplňoval párovací znak z účetního dokladu účtování faktury , když nebyl doplněn, pak hodnotu pole "Párovací znak" na faktuře (odpovídá nové variantě "Z deníku / faktury").

Přechodem na novou verzi systém na všechny řádku účetního kódu pro úhrady nastaví volbu "Z deníku / faktury" (odpovídá původnímu nastavení).

V editoru řádku účetního kódu pro účtování úhrady je dále zpřístupněno nastavení, jak se má dotahovat párovací znak 2.

Jsou k dispozici volby:

 • PZ2 na dokladu nebo konverzí z PZ
 • Konverzí z PZ
 • PZ2 na faktuře


Novinka Editor rozpočtu - rozpočty pro státní příspěvkové organizace

V editoru sloupce pojmenovány tak, aby pro uživatele byly názvy jednoznačné:

Rozpočet rok X
Rozpočet rok X + 1
Rozpočet rok X + 2
Rozpočet rok X + 3


Novinka Údaje o poskytnutých garancích a Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Zprávy - generování zpráv - do xml doplněny údaje o kontaktní osobě.



Verze 2.0.2019.0103 ze dne 14.02.2019

Novinka V XML exportovaného souboru byla opravena verze písemnosti na aktuální verzi písemnosti "01.02"


Novinka Byla upravena výška polí v editoru Kontrolní výkaz DPH SK. U některých polí byla výška malá.


Novinka Úhrady faktur - účtování:

1. Datum případu se při účtování úhrad přenáší z datumu úhrady
2. Při dohledávání účtu z řádku kontace se nově přihlíží i k nastavení "Záporně". V prvním kroku se systém snaží dohledat účet z řádku kontace s příslušnou stranou a "Záporně" = NE. Nenajde-li žádný účet, dohledává se účet z řádku kontace s opačnou stranou a "Záporně" = ANO.



Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Novinka Číslo jednací výzvy 99999999/99/9999-99999-999999 v případě použití volby "rychlá odpověď na výzvu" nově dodržuje pravidlo, že první osmičíslí 99999999 může mít 1 až 8 cifer.


Novinka Je umožněno odebrání navázaného dokumentu z libovolného řádku dokladu účetního deníku. Nezálaží na tom, na kterém řádku bylo provedeno navázání dokladu.


Oprava Byla opravena chyba, kdy v účetním deníku při akci Nový doklad, použije se tlačítko samovyměření, HELIOS Orange ohlásí chybu:

"Format UPDATE %s SET %s ... invalid or incompatible with argument"
Chyba se projevovala pouze v případě, že nebyl zadán účet.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export