Důležité:


Účetnictví - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.0603 ze dne 16.07.2019

Oprava Při účtování z prvotních evidencí, kde je uveden zaměstnanec (nikoliv fakturační) se nerespektovalo nastavení na účtu - zaměstnanec zakázán. Opraveno.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka V rámci rozšíření funkcionality fakturace na zaměstnance byl na doklad v účetním deníku doplněn atribut, že jde o fakturačního zaměstnance.

Nový slopec - příznak "Fakturační zaměstnanec" je plněn při zaúčtování faktur/dobropisů a zaúčtování příjemek a výdejek. Je-li na prvotním dokladu zadán fakturační zaměstnanec, je příznak "Fakturační zaměstnanec" v úč.deníku nastaven na 1 (zaškrtnuto).
Při kontrolách povinností na účtu je respektován příznak "Fakturační zaměstnanec". Je-li nastaven na 1 (zaškrtnuto), hodnota v poli zaměstnanec v úč.deníku se řídí nastavením povinnosti pro organizaci.
Podobný princip je aplikován i v editoru úč.deníku - přístupnost pole "Zaměstnanec".
Je-li příznak "Fakturační zaměstnanec" nastaven na 1 (zaškrtnuto), je v editoru úč.deníku nadpis pole pro zaměstnance změnen na "Fakturační zaměstnanec" a řídí se nastavením povinnosti na účtu pro organizaci.

Příznak "Fakturační zaměstnanec" je přenášen na nový řádek v úč.deníku při těchto operacích:

 • export / import
 • rozúčtování deníku
 • generování kurzového rozdílu
 • kopie dokladu a hromadná kopie
 • kopie pro KH resp. pro SH
 • samovyměření
 • krácení poměr.koeficientem
 • přeúčtování DPH SK

Příznak "Fakturační zaměstnanec" je přenášen při generování přehledu hlavní knihy.

Návazné úpravy:
Vzhledem k zavedení nového příznaku "Fakturační zaměstnanec" došlo k úpravám některých dalších procesů.
Úpravy zajišťují správný přenos příznaku "Fakturační zaměstnanec" a plnění zaměstnance v účetním deníku, čímž je zajištěno jak správné spárování v saldokontu tak i správnou funkcionalitu editoru úč.deníku.
Jedná se o tyto procesy:

 • účtování zádržného
 • všechna účtování úhrad (účtování, dorovnání, kurz.rozdíl, kurz.rozdíl k bil.dni)
 • všechna účtování saldokontních případů (dorovnání setin, kurz.rodíly, přeúčtování), platí pro saldokontní přehledy a saldokontní přehledy ke dni
 • účtování opravných položek ze salda
 • účtování zápočtů (z fakturace i ze salda)

Banka
Doplněna identifikace fakturačního zaměstnance v úhradách na položce a úhradě bankovního výpisu, vzniklé zaúčtováním faktur na zaměstnance. Upravena příprava účtování a kontroly, kde je povinná organizace.

Pokladna
Doplněna identifikace fakturačního zaměstnance na pokladních dokladech, vzniklé generováním z faktur na zaměstnance nebo připojením faktur na zaměstnance. Upraveno účtování a kontroly, kde je povinná organizace.


Novinka Tiskový formulář přiznání k DPH vzor č. 21 (CZ). Byla provedena oprava textů přiznání k DPH na řádcích 1 a 2, která se projeví od zdaňovacího období od 1.4.2019.

Poznámka:
Pro okamžitou pomoc lze opravit texty řádků 1 a 2 editací v přehledu "Výkazy DPH" na druhé záložce v editoru číselníku období DPH.


Novinka Do přehledu Výkazy byl přidán nový sloupec Datum aktualizace po měsících, do kterého se zapisuje datum a čas poslední aktualizace po měsících.


Novinka V případě, že jsou definována uživatelská období (období stavu) duplicitně ve více globálních obdobích, nelze tisknout Hlavní kniha, systém hlásí chybu "Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression". Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba, kdy se při generování upomínek ze salda mohla zobrazit hláška:

Položka 'Paušální náhrada' musí být zadaná !


Oprava V účetním deníku byla opravena chyba, kdy se při kopii dokladu do jiného roku (např. roku 2019) v účetním deníku se doklad nezkopíroval, pokud do se pole s rokem hodnota roku (např. 2019) napíše pomocí klávesnice. (Výběr z nabídky přes tlačítko (...) fungovalo a funguje správně.)Verze 2.0.2019.0410 ze dne 17.05.2019

Novinka Byly upraveny texty pro tiskový formulář Přiznání k DPH vzor č.21 + je k dispozici nový distribuční tiskový formulář -1538 Přiznání k DPH vzor č.21 (od 1.4.2019).

Na období DPH od 04/2019 resp. 2. Q. 2019 prosím nastavte tento nový tiskový formulář.


Oprava Byla opravena chyba při zadávání vzájemného zápočtu pod saldokontem pomocí akce Nový a myší se vybralo z kalendáře Datum potvrzení, tak se nepřednastavilo uživatelské období (období stavu).


Oprava Byla opravena chyba při generování upomínek ze saldokonta i fakturace, která se projevila chybovou hláškou "Položka Paušální náhrada musí být zadána".Verze 2.0.2019.0405 ze dne 23.04.2019

Oprava Opravena chyba, kdy se při spuštění kontroly kontrolního hlášení se objevila chyba Field ´DatumOd_X´ not found a kontrola se ukončila.

Pokud je KH DPH uzavřeno, stejná chyba se objevila při snaze o Otevření KH.

Do doby opravy verze pomůže přidat do přehledu Kontrolní hlášení - CZ pomocí Nastav sloupce

 • Datum od (DMR)
 • Datum do (DMR)


Oprava Byla opravena chyba při účtování realizační faktury, kdy se základ DPH i částka DPH odpočtu daňového dokladu (zálohy) evidoval v hlavní měně místo v měně DPH, pokud měna DPH není stejná jako hlaní měna.Verze 2.0.2019.0403 ze dne 10.04.2019

Oprava Byla opravena chyba v Kontrolním hlášení (CZ), při zadání Měsíc: 12 se zobrazila chybová hláška: [SQL:242,16] The conversion of a nvarchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value.Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka Novela CZ zákona o DPH upravuje výpočet částky DPH z částky vč. DPH (výpočet "zhora"). Pouze pro doklady se zemí DPH CZ.

Pro zemi DPH CZ a datum DUZP rovno nebo vyšší než datum účinnosti novely - pravděpodobně 1.4.2019 - se částka DPH počítá novým vzorcem:
Částka DPH Částka včetně DPH - Částka včetně DPH / KoeficientCZ
kde KoeficientCZ = 1 + sazba DPH % / 100

V důsledku to znamená, že se původně používaný výpočet DPH koeficientem: sazba DPH % / (100 + sazba DPH %) a zaokrouhlená na 4 desetinná místa byl zrušen. Nově je dosaženo toho, že se DPH počítaná z částky bez DPH ("zdola") a z částky vč. DPH ("zhora") rovnají (s tolerancí +/- v řádu haléře).

Nový výpočet platí pro výpočet částky DPH v oblastech :
- Účetnictví (účetní deník)
- Pokladna
- Zálohové faktury (navázání zálohových faktur)
- Účtenka - finanční vratka
- Korekce sazby DPH (skladové doklady a fakturace)


Novinka Byla vyřešena možnost rozdělit kontrolní hlášení (KH) na dvě období ve stejném měsíci v případě fúze:

1) doporučený postup - nejdříve změnit datumy od-do u období DPH, až poté u KH DPH

2) úprava datumů od-do u KH DPH (viz níže) provede systém automaticky, ovšem pouze za těchto podmínek :
- KH DPH je "Řádné"
- KH DPH není uzavřeno
- KH DPH neobsahuje žádné doklady

Období DPH:
Po změně datumů od-do u období DPH je zobrazen dotaz, zda se mají změnit i datumy u příslušného KH DPH.
Po potvrzení dotazu dojde ke změně datumů od-do u příslušného KH DPH takto :
a) období DPH a KH DPH jsou oboje měsíční nebo čtvrtletní - datumy od-do jsou změněny u odpovídajícího KH DPH
b) období DPH je čtvrtletní a KH DPH jsou měsíční - datumy od-do jsou změněny u KH DPH, které odpovídá změněným datumům u období DPH.
c) je-li již založeno období DPH, které je zkráceno, a v pořizovaném účetním dokladu je zadáno DUZP mimo rozsah tohoto období DPH (se stejným měsícem a rokem), systém vygeneruje doplňující období DPH téže časové periody s upraveným datumem OD resp. datumem DO

KH DPH:
Datumový rozsah KH DPH lze změnit a vytvořit tak druhé KH DPH do stejné časové periody (měsíc / čtvrtletí). Při zakládání nového KH DPH systém dotáhne změněné datumy u odpovídajícího období DPH (existuje-li) a dosadí je do datumů od-do zakládaného KH DPH.
Datumy od-do lze měnit jen v případě, že KH DPH neobsahuje navázané účetní doklady.
V případě, že je období DPH již rozděleno např. na 2 části, pořizování nových KH DPH respektuje toto rozdělení a postupně doplňuje správné datumy OD-DO dle jednotlivých období DPH.


Novinka Kopie dokladu deníku a externí informace

V editoru definice Uživatelských sloupců je pro tabulku účetního deníku (TabDenik) umožněno zaškrtnout zaškrtávátko "Kopírovat".
Je-li zaškrtávátko zaškrtnuto, systém kopíruje i příslušné uživatelské sloupce.
Platí pro akce v přehledu účetního deníku :
- kopie / storno (jeden účetní doklad)
- kopie / storno (více označených dokladů)
- kopie pro opravu Souhrnného hlášení
- kopie pro opravu Kontrolního hlášení

Poznámka: Je-li zaškrtávátko "Kopírovat" zatrženo u alespoň jednoho libovolného uživatelského sloupce tabulky TabDenik, je možné, že se výše zmíněné operace kopírování velkých dokladů nebo většího množství dokladů zpomalí !!

Kopie dokladu deníku a zadání organizace

V editoru kopie je nová volba "Změna organizace".
Volby :
"Neměnit" ... organizace na kopii zůstává zachována původní
"Změnit" ... organizace na kopii je nahrazena zadanou organizací včetně DIČ
"Zrušit" ... organizace na kopii je zrušena
Výchozí nastavení : Neměnit
Při nastavení "Změnit" je zadání organizace povinné.
Při nastavení "Neměnit" a "Zrušit" jsou pole pro zadání organizace a DIČ prázdná a nepřístupná.
Platí pouze pro kopii jednoho účetního dokladu.


Novinka Tiskový formulář Přiznání k DPH vzor č.20 (od 29.7.2016), systémové číslo -1057, v poli Přiznání sestavil je doplněno jméno. Tj. tisk ve formátu Jméno Příjmení.


Novinka Do globálních konstant byl přidán atribut Seskupit případy starší než poslední časové rozlišení do skupiny 9999. Změna nastavení se projevuje po znovunačtení příslušných přehledů.

Byla provedena revize vyhodnocení úhrad faktur.


Novinka Pokud se v editoru samovyměření ručně změní základ DPH v hlavní měně, základ DPH v měně DPH se nepřepočítá, ale zůstává nezměněn. Tím dojde ke změně kurzu DPH, je určen podílem základu DPH v hlavní měně a základu DPH v měně DPH. Nový kurz DPH je zobrazen vedle pole pro základ DPH v měně DPH, je needitovatelný a zaokrouhlený na 3 desetinná místa.

Spočítaný kurz DPH je po potvrzení Samovyměření přenesen do účetního deníku, Základ daně, Částka daně a Odchylka daně jsou spočítány dle tohoto kurzu.
V přehledu deníkových dokladů je nový sloupec "Samovyměření - počítaný kurz", sloupec (zaškrtávátko) signalizuje, že byl kurz DPH při Samovyměření spočítán.


Novinka Upraveny tiskové formuláře formátu PDF/FDF.


Oprava Byla opravena chyba při ověřování spolehlivosti plátce DPH, kdy se ojediněla zobrazovala chybová hláška "Cannot Drop table #TempTabOznacCisOrg".


Novinka Vytvořena nová verze číselníků pro PO - 201902.

Obsahuje původní číselníky z verze 201901 a nový číselník PARTKON.
Nové číselníky budou součástí nové distribuční verze.
Bude též možno číselníky stahovat ze Store.


Oprava Sloupec Řádek DPH CZ v přehledu daňových dokladů v případě daňových klíčů pro samovyměření zobrazoval pouze řádek přiznání k DPH na výstupu, na který je navázán (např. řádek 3), ale nezobrazoval vazbu řádek přiznání k DPH na vstupu (např.43). Opraveno.


Novinka Při akci Uzavření a otevření účetních knih se v ojediněnlém případě vyskytla hláška:

[SQL:8115,16] Arithmetic owerflow error converting numeric to data type numeric.
Projevuje se v případě extrémě velkých obratech na účtech.

Systém nyní při provádění roční uzávěrky kontroluje velikost výsledných částek pro zápis do účetního deníku a následný zápis do salda a stavů účtů na maximální velikost (řád jednotky bilionů). Je-li některá z výsledných částek vyšší (řád desítky bilionů a vyšší), je zobrazeno chybové hlášení :
"Při výpočtu roční uzávěrky byla napočítána příliš velká částka. Roční uzávěrku nelze provést. Kontaktujte výrobce programu." a uzávěrka není provedena.
Zdroj částky jsou v tomto případě zapsány do přehledu účetních období k uzavíranému období do neveřejného sloupce "Uzávěrka-příliš velká částka-zdroj".
Poznámka:
Kontrola před spuštěním účetní uzávěrky chybu příliš vysoké částky neodhalí.


Novinka V editoru účtového rozvrhu lze v poli Třetí účet/analytika PAP (dříve nazývaný pouze Třetí účet) vybrat analytiku účtu PAP přenosem z přehledu "Analytiky PAP" promocí tlačítka [...]. Lze přenést jen ty analytické účty, u kterých souhlasí syntetický účet na první tři znaky čísla účtu a číslo účtu PAP je delší než 3 znaky.


Novinka V editoru řádku účetního kódu pro účtování úhrady je zpřístupněno nastavení, jak se má doplňovat párovací znak.

Jsou k dispozici tyto volby:

 • Číslo dokladu
 • Číslo zálohového dokladu
 • Číslo dodavatelské faktury
 • Číslo původního dokladu
 • Číslo organizace
 • Číslo zakázky
 • Automaticky
 • Číslo zaměstnance
 • Nákladový okruh
 • Číslo vozidla
 • Číslo zál. dod. faktury
 • Číslo pův. dod. faktury
 • Popis dodávky
 • Objednávka
 • Z deníku / faktury (z účetního dokladu účtování faktury, není-li dotažen, pak párovací znak z faktury)

Kromě poslední volby (Z deníku / faktury) všechnu ostatní volby doplňují párovací znak z údajů hlavičky faktury.

Původně systém doplňoval párovací znak z účetního dokladu účtování faktury , když nebyl doplněn, pak hodnotu pole "Párovací znak" na faktuře (odpovídá nové variantě "Z deníku / faktury").

Přechodem na novou verzi systém na všechny řádku účetního kódu pro úhrady nastaví volbu "Z deníku / faktury" (odpovídá původnímu nastavení).

V editoru řádku účetního kódu pro účtování úhrady je dále zpřístupněno nastavení, jak se má dotahovat párovací znak 2.

Jsou k dispozici volby:

 • PZ2 na dokladu nebo konverzí z PZ
 • Konverzí z PZ
 • PZ2 na faktuře


Novinka Editor rozpočtu - rozpočty pro státní příspěvkové organizace

V editoru sloupce pojmenovány tak, aby pro uživatele byly názvy jednoznačné:

Rozpočet rok X
Rozpočet rok X + 1
Rozpočet rok X + 2
Rozpočet rok X + 3


Novinka Údaje o poskytnutých garancích a Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Zprávy - generování zpráv - do xml doplněny údaje o kontaktní osobě.Verze 2.0.2019.0103 ze dne 14.02.2019

Novinka V XML exportovaného souboru byla opravena verze písemnosti na aktuální verzi písemnosti "01.02"


Novinka Byla upravena výška polí v editoru Kontrolní výkaz DPH SK. U některých polí byla výška malá.


Novinka Úhrady faktur - účtování:

1. Datum případu se při účtování úhrad přenáší z datumu úhrady
2. Při dohledávání účtu z řádku kontace se nově přihlíží i k nastavení "Záporně". V prvním kroku se systém snaží dohledat účet z řádku kontace s příslušnou stranou a "Záporně" = NE. Nenajde-li žádný účet, dohledává se účet z řádku kontace s opačnou stranou a "Záporně" = ANO.Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Novinka Číslo jednací výzvy 99999999/99/9999-99999-999999 v případě použití volby "rychlá odpověď na výzvu" nově dodržuje pravidlo, že první osmičíslí 99999999 může mít 1 až 8 cifer.


Novinka Je umožněno odebrání navázaného dokumentu z libovolného řádku dokladu účetního deníku. Nezálaží na tom, na kterém řádku bylo provedeno navázání dokladu.


Oprava Byla opravena chyba, kdy v účetním deníku při akci Nový doklad, použije se tlačítko samovyměření, HELIOS Orange ohlásí chybu:

"Format UPDATE %s SET %s ... invalid or incompatible with argument"
Chyba se projevovala pouze v případě, že nebyl zadán účet.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export