Důležité:


Účetnictví - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Novinka Pro přiznání k DPH byla doplněna funkcionalita kontrolního dotazu formální správnosti na EPO. Tato kontrola se použije před ostrým podáním na EPO a to zejména v případě doručení prostřednictvím datové schránky, kdy se na straně finančního úřadu provádějí kontroly správnosti později.

Pro přiznání k DPH je zapotřebí nadefinovat novou definici zprávy, adresa místa určení zpráv:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani?test=1. Nevyžaduje se podpis elektronickým certifikátem.

Po odeslání touto definicí zprávy se zobrazí eventuální chyby v internetovém prohlížeči. Kromě toho je možno později zobrazit chyby pomocí nového tlačítka Analýza chyb vlevo dole v editoru Číselníku období DPH.

Při zobrazení eventuálních formálních chyb je na konci vždy informace: Podání nebylo přijato, protože bylo odesláno v testovacím režimu.

Kontrolního dotaz formální správnosti na EPO kontroluje pouze formální chyby - správnost XML formátu zprávy a povolené formáty jednotlivých polí. Nekontroluje se faktická správnost číselných údajů.


Novinka Do systému zařazen nový číselník syntetických účtů vzor CZ Podnikatel 07.

Zařazeno i do generování nové databáze.


Novinka Pro řádky kontace faktur a dobropisů pro text do účta doplněna volba "Uživ.sloupec-položka/položka TXT".

Při účtování systém dotahuje uživatelský atribut z položek, jestliže není zadán, pak z textových položek.


Novinka Kopie účetního dokladu v účetním deníku:

Je-li v editoru změny / kopie zadána organizace, je dotaženo odpovídající DIČ pro zadanou organizaci takto :
- buď DIČ, které je zadáno přímo na organizaci
- nebo DIČ z číselníku DIČ pro danou organizaci, které má nastaveno "Aktuální DIČ plátce DPH" nebo "Aktuální DIČ neplátce DPH", je-li jednoznačné.

Úprava platí pro akce nad přehledem deníku :
- Hromadné změny
- Hromadná změna údajů pro Kontrolní hlášení DPH
- Kopie dokladu
- Oprava dokladu pro kontrolní hlášení


Novinka V Globálních konstantách je v oddíle "Účetnictví" na záložce "Účetnictví" nové zaškrtávátko "Povolit účetní opravné položky před splatností", výchozí stav nezaškrtnuto.

Je-li zaškrtávátko nezaškrtnuto, systém se chová jako dříve, nepovolí generování účetní opravné položky před splatností.
Je-li zaškrtávátko zaškrtnuto, systém povolí generování účetní opravné položky před splatností.


Novinka V přehledu "Texty v jiných jazycích", tabulka TabUpoJazyk, je pole "Záhlaví" (sys.název Hlavicka) rozšířeno na 255 znaků.


Novinka Při tisku, el.podání nebo aktualizaci skupinové registrace účetních dokladů výkazu DPH, souhrnného hlášení nebo kontrolního výkazu DPH mohlo dojít k chybě "String or binary data would be truncated".

K chybě docházelo v případě, že jsou v systému "dlouhá" čísla účetních dokladů a účetních řádků.
Při plnění sloupce "Uživatelské číslo" dochází k sestavení tohoto čísla ve formě:
IdObdobi / DUD / CisloDokladu / CisloRadku a je-li řetězec delší než 20 znaků, došlo k chybě.

Upravena délka sloupce "Uživatelské číslo" na 35 znaků.
Platí pro výkazy : DPH, Souhrnné hlášení a Kontrolní hlášení, CZ i SK.


Verze 2.0.2018.0909 ze dne 23.10.2018

Novinka V hromadné změně účetních dokladů v editaci při zaúčtování byla doplněna kontrola, zda zadané datum případu leží v období účetního dokladu. V případě chyby hlášení: "Datum případu musí ležet v období deníkového dokladu".


Novinka Byla upravena kontrola účetních dokladů při změně rozpracovanosti, která kontroluje uzavření období DPH resp. uzavření KH DPH CZ nebo KV DPH SK. Pro změnu stavu na/z "Uzavřeno" kontrola neprobíhá, tj. je možno změnit fázi rozpracovanocti účetního dokladu z účtováno na uzavřeno, příp. naopak.


Oprava Pokud byla nultá organizace plátce v tuzemsku i v zahraničí, tak se v některých případech při převodu mezi doklady převedla nesprávná měna DPH.

Především šlo o případy, kdy doklad faktury vznikal automaticky na základě realizace výdejky a zároveň tato výdejka musela být převedena z faktury (např. zálohové).
Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba, kdy v uzavřeném období DPH nešlo opravovat na účetním řádku párovací znak, ačkoli na účetním řádku je vyplněno "evidenční číslo daňového dokladu".


Oprava Chyba při importu XML skupinové registrace DPH - Incorrect syntax near ','.

Opraveno.Verze 2.0.2018.0901 ze dne 27.09.2018

Oprava Opravena chyba při samovyměření, rozúčtování a tisku hlavní knihy.

Sloupec "RucniPomerKoef" doplněn do procedur samovyměření, rozúčtování a do dočasných tabulek pro tisk hlavní knihy. Pro okamžitou pomoc je k dispozici opravný HQL skript.Verze 2.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Novinka Pokud je v přiznání DPH nebo KH/KV nastaven filtr tak, že není zobrazen žádný záznam (v nazafiltrovaném přehledu ale záznamy DPH jsou), nepředvyplnily se při akci Nový údaje o firmě na hlavičce. Funkcionalita je doplněna:

1. Není-li přehled prázdný, země pro přenos údajů se převezme z aktuálního (označeného) záznamu. V této části se funkcionalita nezměnila.
2. Je-li přehled prázdný (vlivem zafiltrování), postupuje se takto :
2.1. určí se vlastní země
2.1.1. jestliže existují v tabulce jen záznamy s vlastní zemí ->
2.1.1.1. země pro přenos údajů = vlastní země
2.1.2. jestliže existují záznamy s jinou než vlastní zemí :
2.1.2.1. načte se seznam zemí
2.1.2.1.1. je-li pouze jedna země -> země pro přenos údajů = tato země
2.1.2.1.2. není-li žádná země -> země pro přenos údajů = vlastní země
2.1.3. je více zemí :
2.1.3.1. zobrazí se přenosový přehled zemí pro přenos (přednastavena je vlastní země)
2.1.3.1.1. uživatel přenese nějakou zemi -> země pro přenos údajů = tato země
2.1.3.1.2. uživatel nepřenese žádnou zemi -> země pro přenos údajů = vlastní země
Platí pro přehledy :

 • Přiznání (období) DPH (země DPH)
 • Kontrolní hlášení CZ (země sídla)
 • Kontrolní výkaz SK (země sídla)


Novinka V editoru globálních konstant - Účetnictví, první záložka je nové zaškrtávátko "Nápočet sloupců upomínek a platebních příkazů v saldu ON-LINE".

Umožňuje zapnout nebo vypnout ON-LINE nápočet sloupců v saldu z upomínek a platebních příkazů:
- Datum první upomínky
- Datum poslední upomínky
- Maximální stupeň upomínky
- Suma tuzemských platebních příkazů
- Suma zahraničních platebních příkazů
Nápočet těchto sloupců je časově náročný a prodlužuje celkový čas aktualizace salda
i pro uživatele, kteří tyto sloupce nepotřebují.

Přechodem na novou verzi HeO se přepne globální konstanta "Nápočet sloupců upomínek a platebních příkazů v saldu ON-LINE" do stavu OFF-LINE (nezaškrtnuto) a výše uvedené sloupce se vyprázdní. Před jejich názvem v přehledu salda je uvedeno "OFF-LINE".
Jejich plnění lze zajistit ručním spouštěním akce "Aktualizace sloupců salda (datum upomínek, sumy plat.příkazů)", která je dostupná v přehledu saldokontních skupin. Pozor - změna názvu sloupců se projeví až při dalším otevření Helios Orange!

Pro opětovný automatický nápočet je nutno konstantu "Nápočet sloupců upomínek a platebních příkazů v saldu ON-LINE" zpětně zatrhnout.


Oprava Opravena chyba, kdy se při stažení zpráv z INBOXU žádanka CSÚIS nedostala do přehledu žádanek.Verze 2.0.2018.0600 ze dne 27.06.2018

Novinka Číselník "Příjmy a výdaje" je přesunut do "Číselníky" - "Další". Možnost jeho zobrazení není vázána na žadný modul.


Novinka Při kontrole účetních dokladů, kurz DPH, je dohledáván kurz pro kontrolu z kurzovního lístku, jen dle datumu DUZP (nikoli podle datumu doručení). Hláška "Kurz DPH nedohledán v kurzovním lístku" se zobrazí, pokud není kurz nalezen nebo pokud je kurz v účetním deníku a kurzovním lístku jiný.


Novinka Upraveno zobrazení akcí "Jazykové varianty" a přednastavení pro stupně upomínek při zobrazení přehledu "Stupně upomínek" v Účetnictví a ve Fakturaci.

Upraveno zobrazení akcí "Jazykové varianty" a "Přednastavit pro parametry pro penalizační faktury" při zobrazení přehledu "Parametry penalizační faktury" ve Fakturaci.


Oprava Opraveny názvy akcí ve spodní části přiznání k DPH. Dtto zobrazení tlačítek akcí Přenes, Koeficient a Vypořádací koeficient, která nebyla vidět vůbec.


Oprava Opravena chyba, kdy se pro vysoká čísla (řád miliard...) při:
 • aktualizaci salda ke dni
 • aktualizaci salda k období stavu
 • aktualizaci fakturačního salda ke dni
 • aktualizaci fakturačního salda k období stavu

zobrazila hláška: SQL[8115,16] Arithmetic owerflow error converting numeric to data type numeric.


Oprava Opravena chyba při účtování cizoměnové pokladny, kdy se mohla zobrazit hláška:

Cannot insert the value NULL into column 'PorCisKV',
table 'tempdb.dbo.#TabDenikUcto_______________________________________________________________________________________________________000000002871'; column does not allow nulls. INSERT fails.


Oprava Opravena chyba při skupinové registraci k DPH, kontrolní hlášení, pokud u zastupujícího člena je datum do účetního období až v následujícím roce než je datum do na kontrolním hlášení (tj. je fiskální rok).

Chyba se projevovala hláškou:
Pro rok 2018 a měsíc 5 neexistuje účetní období u zastupujícího člena. Účetní období je nutno u zastupujícího člena založit.Verze 2.0.2018.0507 ze dne 08.06.2018

Oprava Opraveno volání procedury pro kontrolu účetních dokladů.Verze 2.0.2018.0500 ze dne 22.05.2018

Novinka Je opraveno účtování DPH (na přiznání k DPH) pro případ, kdy se jedná o "roční" zúčtování zálohového koeficientu. V některých případech došlo k účtování částek s opačným znaménkem.


Novinka Je upraveno zobrazování editoru účetního deníku:
 • nastavení pro zobrazení pole pro zadávaný základ daně
 • zobrazení dolního posuvníku editoru deníku.


Novinka Kontace pro faktury a dobropisy přijaté i vydané. Pro položkové řádky kontace "Základ DPH", "Částka DPH" a "Ostatní částky" je volba "Text do účta" rozšířena o variantu "Popis z položky". Při této volbě je při účtování dokladu na úč.doklad do pole "Text" přenášen "Popis" z textové položky resp. "Popis 1" ze skladové položky.


Novinka Pole pro zadání časové periody odebráno z editoru kontrol ekonomiky a z Nastav v přehledu kontrol ekonomiky.


Novinka Byla doplněna funkcionalita souhrnného hlášení v souvislosti se změnou periodicity povinnosti odevzdávat souhrnné hlášení:

Akce Nový:
Při pořizování nového výkazu Souhrnného hlášení lze nově vybrat, zda bude měsíční nebo čtvrtletní (pro změnu je potřeba přednastavený měsíc/čtvtrletí nastavit na "Není", platí jen pro "Řádné" SH). Byly doplněny kontroly na duplicitu zadávaného SH - měsíční (nesmí být založeno SH se stejným rokem a měsícem nebo stejným rokem a čtvrtletím, které obsahuje daný měsíc), čtvrtletní (nesmí být založeno SH se stejným rokem a čtvrtletím nebo stejným rokem a měsícem, který obsahuje dané čtvrtletí).

Akce Oprava:
Akce na změnu čtvrtletního SH na měsíční.
Nově je přidána akce na opačný postup - změna měsíčního SH na čtvrtletní.
Obě akce lze použít jen v případě, že v dané měněné periodě neexistuje uzavřené SH nebo následné SH.
Je-li tedy požadována oprava měsíčního SH na čtvrtletní, je nutno použít akci "Změna na čtvrtletní souhrnné hlášení".


Novinka Je upravena funkcionalita akce Ověření DIČ - VIES (EK) a zaškrtávátka Aktuální DIČ plátce DPH a Aktuální DIČ neplátce DPH:

Je-li výsledek kontroly "Ne, zadané DIČ není platné" a:

 • dané DIČ nebylo nastaveno jako Aktuální DIČ, je zobrazeno jen výše uvedené hlášení "Ne, zadané DIČ není platné".
 • dané DIČ bylo nastaveno jako Aktuální DIČ, je zobrazeno "Ne, zadané DIČ není platné, zrušen příznak Aktuální DIČ".

Je-li výsledek kontroly "Ano, zadané DIČ je platné" a:

 • dané DIČ bylo nastaveno jako Aktuální DIČ, je zobrazeno jen výše uvedené hlášení "Ano, zadané DIČ je platné".
 • dané DIČ nebylo nastaveno jako Aktuální DIČ, je zobrazeno "Ano, zadané DIČ je platné, nastaven příznak Aktuální DIČ".
 • dané DIČ nebylo nastaveno jako Aktuální DIČ, ale bylo nastaveno jako Aktuální DIČ neplátce DPH, je zobrazeno "Ano, zadané DIČ je platné, nastaven příznak Aktuální DIČ, zrušen příznak Aktuální DIČ neplátce DPH".


Novinka Práva na zařazení účtu a odebrání účtu z vazby na saldokontní skupinu a saldokontní skupinu fakturačního salda se nově nastavuje v právech na přehledu "Ostatní přehledy", "Účetnictví", "Účtový rozvrh - vazba na saldokontní skupiny", číslo přehledu 1898.

Právo na "Nový" - právo na zařazení účtu na sal.skupinu.
Právo na "Zrušit" - právo na zrušení vazby účtu na sal.skupinu.


Novinka Pro výkazy: Výkaz DPH, Souhrnné hlášení, Kontrolní výkaz DPH SK a Kontrolní hlášení DPH CZ byly sjednoceny kontroly a hlášení.

Pozn. RRRR...rok, MM...měsíc, Q...čtvrtletí

Kontrola na existenci účetního období, hláška:
Pro rok RRRR a měsíc MM/čtvrtletí Q neexistuje účetní období u zastupujícího člena. Účetní období je nutno u zastupujícího člena založit.

Kontrola na otevření účetního období, hláška:
Pro rok RRRR a měsíc MM/čtvrtletí Q je účetní období u zastupujícího člena uzavřeno.

Kontrola na existenci výkazu, hláška:
'Pro rok RRRR a měsíc MM/čtvrtletí Q neexistuje výkaz u zastupujícího člena. Výkaz je nutno u zastupujícího člena založit.'

Kontrola na otevření výkazu, hláška:
Pro rok RRRR a měsíc MM/čtvrtletí Q je výkaz u zastupujícího člena uzavřen.


Novinka V editoru Účtového rozvrhu a editoru akce Uzavření a otevření účetních knih v přehledu Období je uvolněno nastavení uzávěrky po organizacích bez nutnosti licence na submoduly Pomocný analytický přehled nebo Výkazy PKP.


Novinka Při použití daňových klíčů nebylo možno zaúčtovat daň.doklad s místem plnění v jiné zemi při použití řádku kontace Zasílání zboží. Funkcionalita byla doplněna.

Pro řádek kontace faktury vydané "Zasílání zboží" se načte daňový klíč z kontace (nikoli tedy z položky faktury) a v případě, že splňuje podmínky:

 • Směr plnění = Výstup
 • obsahuje nulovou sazbu DPH pro vlastní zemi
 • je zadán účet pro nulovou sazbu pro vlastní zemi na straně Dal,

potom je na účetní řádek dosazena jako země DPH vlastní země, přiřazeno příslušné období DPH pro vlastní zemi a spočítán Základ daně.


Oprava Byla opravena chyba, kdy se opravný doklad samovyměření do přeúčtování napočítá v chybné částce. Proto bylo upraveno účtování výkazu DPH. Pro řádek 26 výkazu DPH se účtují jen účty se směrem plnění Výstup.


Oprava Byla opravena chyba, kdy při účtování dodatečných souvisejících nákladů mohlo dojít k chybě, která se projevila hlášením: "Položka #TabDenikUcto...PZ2 musí být zadána" a účtování se neprovedlo.Verze 2.0.2018.0411 ze dne 25.04.2018

Novinka Do Konfigurace -Globální konstanty - Účetnictví záložka Účetnictví - další je přidáno zaškrtávátko Neexportovat údaje o zaměstnanci a kontaktní osobě. Výchozí hodnota: nezaškrtnuto.

Je-li zaškrtávátko zaškrtnuto, nejsou při účtování do TXT formátů (Účto TXT a Účto TXT UNICODE) exportovány údaje o zaměstnanci (číslo zaměstnance) a kontaktní osobě (jméno a příjmení). Při účtování do formátu Účto DOS tyto údaje nebyly a nejsou přenášeny nikdy.
Totéž platí i pro export účetních dokladů do TXT formátů (Účto TXT a Účto TXT UNICODE).
Skupinová registrace KH DPH - zde se v souborech XML uvádí číslo, jméno a příjmení kontaktní osoby (pro části A.3 KH DPH).
Přenos těchto údajů se opět řídí nastavením výše zmíněné globální konstanty.Verze 2.0.2018.0400 ze dne 09.04.2018

Novinka Při použití daňových klíčů (DK) nebylo možno DK použitý na řádku 26 zařadit i na řádek 28 (samovyměření - oprava). Opraveno.

Vytvořen nový soubor daňových režimů a klíčů k importu : DANKLICE_201801.TXT.
Upraveny podmínky navazování daňových klíčů na řádek 26 resp. řádek 28 výkazu DPH SK 2012. Na uvedené řádky lze navázat i ty daňové klíče, které jsou již navázány na řádku opačném.
Automatické přiřazení daňových klíčů do výkazu DPH SK 2012 jsou na řádek 28 přiřazeny i daňové klíče RCH - Reverse Charge, samovyměření.


Novinka V přehledu Generátor účetních sestav byla doplněna akce "Nastavení práv". Pomocí této akce lze definovat uživatele nebo role, které mají právo na danou sestavu.

Funkcionalita (stejná jako např. u generátoru mzdových sestav):

 • není-li zadaný žádný uživatel / role, mají právo všichni uživatelé / role
 • je-li zadaný uživatel / role, má právo pouze zadaný uživatel / role


Novinka Generátor sestav standardu je doplněn o možnost nastavení práv obdobně jako v Generátoru účetních sestav.


Novinka Kontrola na nastavení "Povolit nárok na odpočet z minulých let" byla prováděna již dříve v těchto operacích:
 • účtování z agend
 • import do úč.deníku
 • rozúčtování úč.deníku
 • kopie úč.dokladu
 • samovyměření (přednabízení)
 • přiřazení období DPH (částečně)
 • přeúčtování dobropisu

Tato kontrola zajišťovala správné doplnění/předvyplnění období DPH v uvedených operacích.

Nově je doplněna kontrola na tato místa - platí pro CZ období DPH a účty DPH Ostatní a Dovoz :

 • doplnění období DPH v úč.deníku
 • hromadné změny v úč. deníku

Zde je prováděn test, zda zadané období DPH splňuje podmínky nastavení parametrů, tedy i konstanty "Povolit nárok na odpočet z minulých let". V případě, že zadané období DPH nevyhovuje, je zobrazena chyba "Není povolen nebo není možné uplatnit nárok na odpočet daně z minulých let." a operace není dokončena. Doplněna kontrola na to, zda není přiřazeno období DPH časově předcházející DUZP / datum doručení. V případě, že ano, je zobrazena chyba "Nelze přiřadit období DPH časově předcházející DUZP / datumu doručení" a operace není dokončena.

 • ukládání řádku úč.deníku

Zde je prováděn test, zda zadané období DPH splňuje podmínky nastavení parametrů, tedy i konstanty "Povolit nárok na odpočet z minulých let". V případě, že zadané období DPH nevyhovuje, je zobrazeno dotaz "Není povolen nebo není možné uplatnit nárok na odpočet daně z minulých let. Zadané období uplatnění DPH odporuje těmto pravidlům. Přesto pokračovat ?" a uživatel může zvolit variantu dalšího postupu.
Doplněna kontrola na to, zda není přiřazeno období DPH časově předcházející DUZP / datum doručení. V případě, že ano, je zobrazen dotaz "Nelze přiřadit období DPH časově předcházející DUZP / datumu doručení. Zadané období uplatnění DPH odporuje těmto pravidlům. Přesto pokračovat ?" a uživatel může zvolit variantu dalšího postupu.

Dále je zajištěno správné naplnění seznamu období DPH pro zadání v editoru účetního deníku a v editoru samovyměření s ohledem na nastavení konstanty "Povolit nárok na odpočet z minulých let".
Je tedy možné vybírat období DPH jen z přípustných období DPH vzhledem k datumu DUZP resp. datumu doručení (+ přeúčtovací období DPH CZ).

Samovyměření

Při účtování Samovyměření lze vždy přiřadit jakékoliv období DPH (směrem časově dopředu). V tomto případě se nepříhlíží k nastavení konstanty "Povolit nárok na odpočet z minulých let". Z druhu účetního dokladu a z editoru Samovyměření byly odebrány nastavení pro umožnění posunu uplatnění DPH.

Místo plnění "Ostatní" a směr plnění "Výstup"

Ponechána původní funkcionalita.

Starší doklady U starších dokladů může být zadáno období DPH chybné vzhledem k nastavení konstanty "Povolit nárok na odpočet z minulých let". Při otevření takového dokladu a potvrzení ok je zobrazen dotaz "Není povolen nebo není možné uplatnit nárok na odpočet daně z minulých let. Zadané období uplatnění DPH odporuje těmto pravidlům. Přesto pokračovat ?" a lze tedy doklad opět uložit s nesprávným obdobím DPH. Takto je zajištěna zpětná kompatibilita.


Novinka Nastavení práv pro uživatele/roli na DUD má vliv za zobrazení deníkových dokladů v přehledech.

Pro přehledy přímo z účetního deníku platí:

 • Je-li právo pro uživatele/roli nastaveno na "Plný přístup", vidí uživatel deníkové doklady daného DUD v přehledech a může je editovat.
 • Je-li právo pro uživatele/roli nastaveno na "Jen ke čtění", vidí uživatel deníkové doklady daného DUD v přehledech a nemůže je editovat.
 • Je-li právo pro uživatele/roli nastaveno na "Zakázaný přístup", nevidí uživatel deníkové doklady daného DUD v přehledech.

Pro zobrazení přehledů, které vychází z účetního deníku, platí:
Obsahuje-li přehled záznamy s DUD, do kterého má uživatel zakázaný přístup, přehled se nezobrazí a uživatel je informován chybovým hlášením : "Nemáte právo přístupu do DUD : seznam DUD. Přehled nelze otevřít." Toto platí pro přehledy:

 • Období DPH : Evidence pro účely DPH, Evidence pro účely DPH skupiny, Pohledávky za dlužníky v insolvenci, Přenesení daňové povinnosti - odběratel a Přenesení daňové povinnosti - dodavatel.
 • Účtový rozvrh : Přehled hlavní kniha, Tisk - Hl.kniha
 • Souhrnné hlášení : Evidence dokladů souhrnného hlášení
 • Kontrolní hlášení CZ : Evidence dokladů KH DPH
 • Kontrolní výkaz SK : Evidence dokladů KV DPH
 • MOSS : Evidence pro účely DPH


Novinka Chyba "Datum případu neodpovídá žádnému období" je systémem hlášena v případě, že pro aktuální datum neexistuje účetní období. V jiném případě by bylo vše v pořádku, ale v tomto případě, kdy je požadováno, aby se přehled pro rozkopírování otevřel v každém případě bez hlášení chyb, bylo hlášení chyby potlačeno. Systém v tomto případě dotáhne časově poslední období.


Novinka Z editoru hromadné změny účtu / daňového klíče je odebráno zaškrtávátko pro umožnění vyplnění zadávaného pole. Účet / daňový klíč lze vyplnit přímo. Účet / daňový klíč je nutno vyplnit (není povolena prázdná hodnota).

Akce "Oprava" je umožněna jen v případě, že dané KH/KV není uzavřeno.


Novinka Kontrolní hlášení/výkaz Skupinová registrace k DPH, import XML od člena do databáze zastupujícího člena. Pokud v databázi zastupujícího člena neexistuje účetní období (rok), které obsahuje rok a měsíc nebo čtvrtletí podle xml od člena, import nelze provést. U zastupujícího člena je nutno příslušné účetní období (rok) napřed založit. Dtto pokud neexistuje příslušné kontrolní hlášení.

Pro lepší informovanost obsluhy byly upraveny příslušné hlášky při importu XML souboru:

Jestliže neexistuje příslušné účetní období, je uživatel informován hlášením:
Pro rok RRRR a měsíc MM / čtvrtletí Q neexistuje účetní období u zastupujícího člena. Účetní období nutno u zastupujícího člena založit.

Jestliže neexistuje příslušné kontrolní hlášení, je uživatel informován hlášením:
Pro rok RRRR a měsíc MM / čtvrtletí Q neexistuje kontrolní hlášení u zastupujícího člena. Kontrolní hlášení nutno u zastupujícího člena založit.


Novinka Po akci Nová MD/Nová Dal v editoru deníku, spuštěné z řádku základu daně, je přednabídnuta i částka v cizí měně - částka daně. Na Druhu účetního dokladu: Přenos mezi řádky, Přenášet měnu: pole musí být zaškrtnuto.


Novinka Při výpočtu vypořádání SK DPH přes daňové klíče mohl systém chybně vypočítat hodnoty pro přehled vypořádání (hodnoty vypořádání). Opraveno.


Novinka Byla opravena úprava nápočtu KV DPH SK, část B.3.1.

Jestliže je suma krácené částky daně nižší než limit 3000EUR, je generován STORNO řádek do části B.3.1. v původní celkové výši části B.3.1. minulých KV DPH.


Novinka Je-li zadáno druh data "Datum splatnosti" nebo "Datum úhrady" a není zadáno datum splatnosti, systém se zeptá, zda doplnit. Jestliže uživatel odpoví ANO, kurzor je nastaven do pole datumu splatnosti a může zadat hodnotu. Jestliže uživatel odpoví NE, je zobrazena chybová hláška "Chybí datum splatnosti/úhrady. Nutno doplnit toto datum nebo upravit Druh data." a korzor je nastaven do pole datumu splatnosti.


Novinka Úprava dotažení nového uživatelského období (období stavu) do generovaných účetních dokladů.


Novinka Upraveny podmínky, kdy má být zaškrtávátko "Zvláštní úprava DPH SK" přístupné.

Podmínky :

 • musí být nastaveno párování za organizaci
 • musí být nastaveno párování za párovací znak
 • nesmí být nastaveno párování za zakázku, zaměstnance a středisko
 • párování za datum párování resp. párovací znak 2 je volitelné


Oprava Byla opravena chyba při výpočtu částky vypořádání s použitím daňových klíčů, kdy se částka vypořádání nevypočítala (byla 0).


Oprava Byla opravena chyba, kdy se při účtování dorovnání úhrady ve fakturaci chybně nabídl aktuální datum. Opraveno, jako datum případu se do účetního deníku přenáší vždy datum úhrady z úhrady.

Poznámka: Nezávisle na nastavení zaškrtávátka "Datum případu (případně i datum úhrady) podle data poslední úhrady" na účetním kódu, zaškrtávátko má vliv na účtování dorovnání z účetního salda a nikoli z fakturace.


Oprava Opravena chyba, kdy se ve výkazu DPH se neuložil přiřazený účet, pokud se provede změna v poli rozsah účtu a přejde se pomocí tlačítka na následující záznam (ctrl+PgDn). Opraveno, změna se automaticky zobrazí bez nutnosti obnovení přehledu.Verze 2.0.2018.0006 ze dne 28.02.2018

Novinka V přehledech dokladů / řádků výkazů (Výkaz DPH, Kontrolní hlášení CZ a Kontrolní výkaz SK) byly zpřístupněny akce:
 • Ověření IČ DPH
 • Log ověření DIČ
 • Kontrola formátu DIČ

Akce "Zajištění DPH - log použití" je i nadále přístupná pouze v případě, že je v globálních konstantách zatrženo logování.


Novinka Přehled Parametry penalizační faktury (v účtu i fakturaci). Opravena chyba, kdy z místního menu zmizela akce Přednastavení:

Problém se týká 2 akcí : "Jazykové varianty" a "Přednastavit parametry pro penalizační faktury".
Při zobrazení přehledu "Parametry penalizační faktury" z přehledu "Účetnictví" - "Penalizační faktury" jsou obě akce viditelné - zde je to v pořádku.
Při zobrazení přehledu "Parametry penalizační faktury" z menu "Fakturace" - "Konstanty a číselníky" akce viditelné nebyly - opraveno.


Novinka Byla opravena chyba při přeúčtovaní DPH s použitím daňových klíčů, kdy vznikl nevyrovnaný doklad, na účtech samovyměření byly na dokladu hodnoty rozdílu základu daně a částky daně.


Novinka Je umožněna editace účtu skupiny / daňového klíče skupiny záznamu skupinové registrace kontrolního hlášení CZ a kontrolního výkazu SK.

Do přehledu skupinové registrace kontrolního hlášení CZ a kontrolního výkazu SK přidána akce pro hromadnou změnu. Lze měnit účet DPH skupiny / daňový klíč skupiny.


Novinka Upraveno sestavení párovacího znaku pro formáty: RRRRMM a DPH-RRRRMM.

Měsíc je vždy na 2 místa (měsíce 1-9 tedy s nulou zleva).
Platí pro účtování DPH CZ a SK.
Upraveno sestavení párovacího znaku pro formáty: RRRRQ a MOSS-RRRRQ.
Platí pro účtování MOSS.


Oprava Byla opravena chyba, kdy systém nedetekoval změnu uzávěrkového charakteru a číselné řady na Druhu účetního dokladu v případě posunu šipkami nahoru resp. dolů.

Opraveno, při změně uzávěrkového charakteru a/nebo číselné řady na Druhu účetního dokladu v případě posunu šipkami nahoru resp. dolů se systém zeptá: Uložit změny? a pokud potvrdíte Ano, změny se uloží.Verze 2.0.2018.0004 ze dne 06.02.2018

Novinka Přechodem na novou verzi dojde k překopírování sestav do přehledu "Evidence pro účely DPH - neseskupeno".


Novinka Upraven přepočet základu a částky DPH při účtování faktur - samovyměření. Hodnoty se nepřepočítají, pouze se vyhodnotí odchylka daně.Verze 2.0.2018.0001 ze dne 17.01.2018

Novinka Do přehledů částí A.1., A.4., B.1. a B.2. je doplněn počítaný sloupec "Více účetních dokladů". Sloupec je zatržen v případě, že je na daný řádek KH DPH navázáno více než jeden účetní doklad. Doklady lze zobrazit a je na uvážení uživatele, zda se jedná o chybu nebo nikoli.


Novinka Byl přepracován princip kontroly kontrolního hlášení DPH (CZ), zda je na řádek KH DPH navázáno více účetních dokladů. Úprava hlášení systému v případě nalezení vazeb na více účetních dokladů - v hlášení je zdůrazněno, že se jedná pouze o UPOZORNĚNÍ, nikoliv vždy o chybu.


Novinka Přehled Vstupní účtový rozvrh standardu. Opravena akce Kopírovat rozvrh vč. druhého účtu, Kopírovat rozvrh a Kopírovat totožné rozvrhy, kdy se otevřel chybný editor.


Novinka Pro výkazy DPH SK od 1.1.2018 se mění formát XML

část Adresa

 • element "telefon" bez podelementů
 • element "fax" zrušen
 • nový element "email", dotahuje se z kontaktu E-mail nulté organizace

část Oprávněná osoba

 • element "telefon" bez podelementů
 • nový element "email"

Poznámka Pro výkazy DPH SK do roku 2017 včetně vše zůstává původní.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export