Důležité:


Účetnictví - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2017.1300 ze dne 28.12.2017

Novinka Do políčka pro vyplnění textu byla vrácena možnost výběru textu z číselníků pomocných textů pomocí tlačítka ... nebo kombinace kláves Ctrl+Enter.


Novinka Spuštění a ukončení procesů "Uzavření účetních knih" a "Otevření účetních knih" jsou zapisovány do žurnálu.


Oprava Byla opravena chyba, kdy akce Kontrola dokladů období DPH chybně hlásila, že existují nezaúčtované faktury, i když je v modulu Fakturace úplně všechno zaúčtováno.

Chyba se projevovala v případě, že existují stínové doklady.Verze 2.0.2017.1201 ze dne 20.12.2017

Oprava Byla opravena chyba, Kontrolní hlášení DPH - CZ, akce Aktualizace kontrolního hlášení DPH. Akce mohla skončit matoucí chybovou hláškou, např.

"Části A.4., B.1. kontrolního hlášení obsahují řádky, na které je navázáno více dokladů", ačkoli se ve skutečnosti o duplicitu nejednalo.Verze 2.0.2017.1200 ze dne 17.12.2017

Novinka Účetnictví, import do účetního deníku přes zprávy. Když není zaškrtnuto pole Zobrazit před každým importem, je nově doplněno načtení parametrů z příslušné definice zprávy.

Navíc je do editoru definice zprávy přidáno zaškrtávátko pro generování kontaktní osoby.


Novinka Do funkcionality kontrolního hlášení DPH (CZ) byla doplněna kontrola dokladů, které vstupují do částí A.1., A.4., B.1. a B.2. kontrolního hlášení.

Dojde-li k tomu, že je na jeden řádek kontrolního hlášení uvedených částí navázán více než jeden účetní doklad, je tato skutečnost systémem vyhodnocena jako prostupná chyba. Chyba je zobrazena v procesech :

 • aktualizace kontrolního hlášení
 • kontrola kontrolního hlášení
 • uzavření kontrolního hlášení
 • generování XML pro podání kontrolního hlášení na EPO
 • kontrola formuláře kontrolního hlášení spuštěna v rámci centralizovaných kontrol (zde je chyba uvedena jako varování)

Chyba je propustná, tzn., že lze v daném procesu pokračovat.
Chyba je navíc detekována tím, že je v přehledu kontrolního hlášení zaškrtnut sloupec "Duplicitní doklady".


Novinka Editor kontace. Byl opraven přenos dokladové řady. Lze přenášet jen z pole čísla dokladové řady, nikoli z názvu. Pole název je jen k informaci. Přenos je realizován z 2 přehledů dle nastavení druhu pohybu - pro druh pohybu "Pokladní prodej" z řady účtenek, pro pohyby oběhy zboží z dokladových řad skladů / fakturace.


Novinka Editor účetního deníku. Do nadpisu polí s částkou jsou doplněny kódy příslušných měn:
 • částka - kód hlavní měny
 • částka CM - kód vybrané cizí měny


Novinka Omezen počet znaků, které je možné zadat z klávesnice do pole pro přílohu, na 70 znaků.

Omezen počet řádků v poli pro přílohu na 100 řádků.
V případě, že by i přes výše uvedená opatření, obsahoval text řádky delší než 70 znaků, je text do XML upraven rozdělením po slovech na maximální délku jednoho řádku 70 znaků.


Novinka Saldokonto, funkce Dorovnání setin, Přeúčtování. Na výsledný doklad se nedotáhlo k organizaci DIČ DPH. Byl opraven proces haléřového dorovnání v hlavní měně a v cizí měně. DIČ DPH je dotahováno z řádků deníku, stejně jako organizace. Zadání DIČ DPH musí být v souladu s povinnostmi na účtu.


Novinka Při odúčtování nedokončené výroby více dokladů se již nezobrazují hlášky Nenalezen odpovídající doklad v účetnictví...


Novinka Účetní deník, pořizování účetního dokladu. Nechovalo se korektně přenášení měny nebo kurzu, proto byl opraven přenos údajů z řádku na nový řádek dokladu. Nově se údaje dotahují z aktuálního řádku deníku, na kterém je nastaven kursor.


Novinka Byla opravena chyba při generování opravných položek podle § 8c, pokud je pohledávka v cizí měně a přeceňuje se (generují kurzové rozdíly).
 • prvotní generování OP dle par. 8c je správné.
 • při dalším generování OP (z titulu přecenění) se objeví hláška - nesplněna výše pohledávky dle par. 8c na saldokontní skupině (max. 30 tis.).


Novinka Do přehledů Saldokonta a Účetní fakturační saldo byl přidán nový sloupec "Seznam navázaných účtů". Sloupec zobrazuje seznam účtů oddělených čárkou, které jsou navázány na danou saldokontní skupinu.

Je zohledněno vyřazení účtu v aktuálním období.
Sloupec lze zobrazit ve všech přehledech salda přes vazbu na Saldokontní skupiny.
Upozornění - volbou zobrazení tohoto sloupce může dojít ke zpomalení zobrazení přehledu stavu salda.


Novinka Účetnictví, přehled Saldokonta, editor saldokontní skupiny. Volba v poli Vystavovat PP: "Ruční vystavení" platebních příkazů byla odebrána z variant nastavení na saldokontrní skupině.

Při přechodu na novou verzi dojde k nastavení hodnoty "Vystavovat PP" na "Nevystavovat" u těch saldokontních skupin, kde bylo nastaveno "Ruční vystavení".


Novinka Účetnictví - zápočet pod saldem. Po zadání datumu potvrzení se klíčová pole v editoru hlavičky zápočtu uzavřou a nelze je měnit. Netýká se polí Druh úč.dokladu, Období stavu a Poznámka, která zůstávají editovatelná. Rovněž je zakázáno editovat položky zápočtu.


Novinka Účetnictví, účetní deník.

Akce Kopie účetního dokladu:
Do editoru kopie přidána pole pro zadání organizace, DIČ organizace a zaškrtávátko "Do limitu". Hodnoty polí jsou prednastaveny dle zdrojového řádku účetního deníku. Pro kopírování hodnoty "Do limitu" lze zvolit jedno ze 3 nastavení :

 • Kopie - na cílový doklad budou hodnoty "Do limitu" zkopírovány ze zdrojového dokladu
 • Nastavit do limitu - na cílovém dokladu bude zaškrtávátko "Do limitu" vždy zatrženo
 • Zrušit do limitu - na cílovém dokladu nebude zaškrtávátko "Do limitu" zatrženo

Pole "Do limitu" je viditelné jen v případě zatržení globální konstanty "Kontrolní hlášení DPH - CZ".

Akce Rozúčtování deníkového dokladu:
Do editoru rozúčtování přidána pole pro zadání "Pořadového čísla faktury pro KV" resp. "Evidenčního čísla pro KH", "Pořadového čísla původní faktury pro KV" a "Do limitu". Hodnoty polí jsou přednastaveny dne nastavení přenosu na druhu úč. dokladu.
Pole jsou viditelná jen v případě zatržení globální konstanty "Kontrolní hlášení DPH - CZ" resp. "Kontrolní výkaz DPH - SK".


Novinka Účetní kontace dorovnání. Byl upraven algoritmus pro viditelnost zaškrtávátka "Datum případu (případně i datum úhrady) podle data poslední úhrady" v editoru účetní kontace dorovnání. Toto zaškrtávátko nebylo v jistých případech vidět, takže nešlo nastavit způsob vyplnění datumu případu na účetních dokladech podle data poslední úhrady.


Novinka Účtový rozvrh, pole Typ změny MD a Typ změny Dal.

Byla doplněna funkcionalita výběru typu změny tak, že odpovídá zadávání typu změny jako v úč.deníku. Je zohledněna přípustnost, syntetika a strana dle globálního období.


Novinka Účetní deník, akce Rozúčtování dle účetní kontace:

Proces upraven tak, že se kontace zadaná při prvním spuštění rozúčtování přenese automaticky do editoru parametrů rozúčtování při druhém a dalším spuštění rozúčtování. Výběr z přehledu kontací již není zobrazován.


Novinka Do přehledu a editoru období DPH byl přidán nový sloupec - "Sestavil - jméno". Původní sloupec "Sestavil" je přejmenován na "Sestavil - příjmení". V editoru období DPH lze nově zadat zvlášť jméno a příjmení toho, kdo přiznání k DPH sestavil. Poznámka: údaje zadané původně v poli "Sestavil" se přenesou do pole "Sestavil - příjmení", nový sloupec "Sestavil - jméno" zůstane prázdný. Příjmení a jméno nutno upravit "ručně", do dalších období DPH se bude přenášet automaticky.

Při generování XML se přenáší zvlášť údaj jméno a zvlášť příjmení.
Pole IČ právnické osoby přejmenováno na "IČO právnické osoby" a je přesunuto do oddílu, kde se zadávají údaje o zástupci.


Novinka Účetnictví, saldokonto. Do procesu spárování salda byla přidána kontrola, zda doklad vstupuje do uzavřeného souhrnného hlášení. V případě, že ano, není spárování provedeno a systém hlásí chybu "Doklad spadá do uzavřeného souhrnného hlášení".

Kontrola je prováděna pouze v případě, že při spárování dojde ke změně organizace nebo párovacího znaku.


Novinka Byla upravena funkcionalita oprav údajů v účetním deníku na řádcích samovyměření účtovaného z faktur přijatých ve sloupcích Základ DPH a Částka DPH.

V účetním deníku při opravě Částky na řádcích samovyměření se automaticky opraví i údaje ve sloupcích Základ DPH a Částka DPH v případě, že se jedná o zemi DPH CZ a nebyl použit Režim kurzu DPH pro faktury: Přímo na fakturách.


Novinka Bylo sjednoceno výchozí třídění v evidenci pro účely DPH oproti přehledům Řádky dokladů KH DPH resp. Řádky dokladů KV DPH:

Přehledy "Evidence pro účely DPH" a "Evidence pro účely DPH - nesekupeno" byly sjednoceny. Standardní pořadí prvních 3 sloupců výchozího nastavení je nyní toto:

 • Číslo a název (účtu)
 • Název období
 • Celé číslo dokladu

Třídění výchozího přehledu je sjednoceno na sloupce:

 • Číslo a název (účtu)
 • Název období
 • Celé číslo dokladu

Zobrazení těchto přehledů z přehledu období DPH, Kontrolní výkaz a Kontrolní hlášení je tedy jednotné a lze snadno porovnávat přehledy.

Na ostatních místech HELIOS Orange, kde jsou dané přehledy zobrazovány (Řádky výkazu DPH, Řádky KV/KH apd.) je zanecháno původní zobrazení a třídění přehledu.


Novinka Do distribuce zařazen nový číselník Příjmy a výdaje, verze 201801 (ostatní číselníky převzaty z verze 201703). Platný pro rok 2018 pro nový Výkaz peněžních příjmů a výdajů podle zákona č. 25/2017 Sb. a vyhlášky č. 272/2017 Sb.

Editoru v HeO upraveny tak, že pole pro zadání Příjmy a výdaje je přístupné bez nutnosti mít nainstalovaný modul "Pomocný analytický přehled" případně modul "Výkazy pro příspěvkové organizace".


Oprava Bylo opraveno účtování faktur přijatých s položkou, kde je sazba DPH Není s použitím daňových klíčů.

Chyba se projevovala hláškou, že nenalezen účet pro řádek 2 Základ DPH.Verze 2.0.2017.1017 ze dne 05.12.2017

Novinka V editoru řádku účetní kontace Zaúčtování DPH byla chybně zobrazena pole.

Chybělo pole pro zadání druhu párovacího znaku. Na druhé záložce naopak přebývala pole pro ruční zadání párovacího znaku, textu, vzorce a organizace. Bylo upraveno nastavení párovacího znaku pro kurzový rozdíl v procedurách účtování období DPH.


Oprava Opravena chyba v kontaci leasingu:

Druhy řádků (použití pro slovenskou metodiku leasingu) Hodnota úroku základ dane a Hodnota úmoru základ dane se při účtování vůbec nepoužily.Verze 2.0.2017.1016 ze dne 29.11.2017

Oprava Období DPH (SK), režim daňových klíčů. Byla opravena akce účtování, pro druh řádku Daňový účet se chybně nezaúčtovalo nic, doklad byl nevyrovnán.


Oprava Kontrola účetních dokladů mohla v některých situacích hlásit chybu návazných údajů "Chybí druhý párovací znak" i když není funkcionalita druhého párovacího znaku v systému aktivní.

Opraveno.


Oprava Období DPH (SK), režim daňových klíčů. Byla opravena akce účtování, pro druh řádku Daňový účet se chybně nezaúčtovalo nic, doklad byl nevyrovnán.


Oprava Opravena chyba při importu do účetního deníku přes zprávy.

Import do úč.deníku přes zprávy hlásil chyby : "Neplatný název sloupce AdresaOUT", "Neplatný název sloupce AdresaIN" a podobné. I přes tato chybová hlášení k naštení importního souboru došlo. Naimportované záznamy bylo možno přesunout do deníku z přehledu "Import".Verze 2.0.2017.1015 ze dne 23.11.2017

Oprava V přehledu penalizačních faktur, akce Texty v jiných jazycích, Nový nebo Oprava, se objevila chyba "Field 'Stupen' not found".

Opraveno.


Oprava Pokud se do účtového rozvrhu přidal účet začínající na 311 nebo 321, nešel smazat, i když není nikde jinde použitý. Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba, kdy u kontace pro kurzový rozdíl nefungoval přenos zadaného párovacího znaku z řádku kontace.


Oprava Zápočty pod saldokontem. Editor, záložka 2 - Zápočty. Akce Nabídni řádky k dorovnání..., nabídne se přehled řádků k dorovnání. Avšak akce Dorovnej zápočet nebyla aktivní.

Opraveno.Verze 2.0.2017.1010 ze dne 08.11.2017

Oprava Ze saldokonta nebylo možné vytvořit nové období stavu.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy v přehledu Saldokonto, Stav saldokonta, akce Hromadné vystavení upomínek nebo Hromadné vystavení penalizačních faktur hlásila po zadání data a potvrzení OK hlášku: Variant or safe array index out of bounds.


Oprava Byl opraven konflikt třídění, projevovalo se u těchto akcí:
 • aktualizace salda k období stavu
 • aktualizace kontrolního výkazu SK
 • aktualizace kontrolního hlášení CZ

hláškou: "Cannot resolve the collation conflict between... "Verze 2.0.2017.1007 ze dne 25.10.2017

Novinka Z výchozího nastavení přehledu Účtový rozvrh byly odebrány sloupce Na účet je účtováno a Účet v Saldu. Zpomalovaly otevírání přehledu.


Oprava Účetní deník, akce Hromadné změny. Byl opraven přenos hodnot:

Účet, Účet DPH, DIČ, Útvar, Zakázka, Nákladový okruh a Země. Pokud klíčový údaj začínal nulou, hromadná změna se neprovedla, hláška: Na záznam chcete navázat neexistující údaje - nelze opravit.


Oprava Při zobrazení přehledu "Evidence pro účely DPH - neseskupeno" z přehledu "Evidence pro účely DPH" otevřeného z přehledu "Skupinová registrace DPH" se zobrazila chyba Field "Uzavreno" not found.

Opraveno.Verze 2.0.2017.1002 ze dne 16.10.2017

Oprava Byla opravena chyba, kdy se při tisku formulářem (F8) nad přehledy Účetní deník nebo Účetní deník celkem nevytiskly účetní doklady celé, ale pouze označené řádky účetních dokladů.


Oprava Opravena chyba, pokud existují externí sloupce v účtovém rozvrhu, nebyla přístupná akce Oprava externích informací, ani Alt+Enter nereagovalo, ani nebyla vidět záložka s externími informacemi


Oprava Opravena chyba, když není licence na Saldo nad prvotními doklady. Při opravě účtu se zobrazila hláška:

Přehled Účetní fakturační saldo není instalován - nemůže být zobrazen !Verze 2.0.2017.1000 ze dne 11.10.2017

Novinka Byly provedeny grafické úpravy editoru účetního deníku
 • pod polem pro text je zvětšena mezera.
 • pole pro rozdíl žluté, je-li rozdíl nenulový.


Novinka Editor účtového rozvrhu. Skupina polí pro zadání DPH je nyní vpravo, skupina pro zadání měny vlevo. Jestliže je nastaveno v poli "Účtování DPH" hodnota "Není DPH", jsou ostatní pole pro DPH skryta.


Novinka Byla provedena aktualizace terminologie akcí a sloupců za ekonomiku.

Nejdůležitější změny jsou v oblasti stavů účtů a řízení peněžních toků.
Podrobné informace najdete v článku v Poradně https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/D%C5%AFle%C5%BEit%C3%A9_zm%C4%9Bny_ve_verzi_vydan%C3%A9_po_8.10.2017_-_Poradna_(CZ)


Novinka Byla provedena optimalizace (urychlení) nápočtu saldokonta ke dni / období stavu pro účetní saldokonto a saldo nad prvotními doklady.


Novinka Do přehledu saldokonta a saldokonta za účty přidán nový sloupec "Maximální stupeň upomínky". Jedná se o další sloupec ze skupiny sloupců, které lze nastavit do režimu OFF-LINE, protože jejich automatický nápočet může výrazně zpomalit aktualizaci salda (podobně jsou řešeny již nyní např. sloupce "Datum první upomínky", "Datum poslední upomínky" atd.).

Stejný sloupec dále přidán do přehledu faktur a faktur k datu.


Novinka Do systému byly doplněny vazby:
 • mezi saldokontem ke dni / období stavu a saldokontní skupinou,
 • mezi saldokontem ke dni / období stavu a obdobím stavu.

Totéž pro Saldo nad prvotními doklady Pro saldo nad prvotními doklady ke dni / období stavu byly doplněny vazby pro tisk na účetní řádky.


Novinka Pro archiv saldokontních případů byla vytvořena nová skupina tiskových formulářů, číslo 396.


Novinka V souvislosti s novými kódy pro přenesení daňové povinnosti (CZ) byla pro Kontrolní hlášení CZ, části A.1 a B.1 odebrána kontrola na to, zda kód zboží obsahuje pouze numerické znaky. Kód zboží může tedy obsahovat i nenumerické znaky, např. "4a".

Poznámka: pro Kontrolný výkaz SK zůstávají kontroly kódu zboží beze změny.


Novinka Upraven kód generování Primary Key pro tabulku #TabIdSaldoNapocetSloupcu.


Novinka Pro stavební práce - A.2. - je doporučeno používat daňové klíče:
 • Pom-DodTov-DanPrijemca-NeSV
 • Pom-DodTov-DanPrij-NeSV-Opr

Byl vytvořen nový distribuční soubor DANKLICE_201701.TXT, v něm provedena úprava názvů výše uvedených daňových klíčů.


Oprava Jsou opraveny chyby ve výkazu PKP č. 3, které bránily správnému odeslání výkazů PKP.


Oprava Při účtování zápočtu nad fakturami se do účetnictví chybně načítalo datum kurzu z faktury a nikoli ze zápočtu.

Opraveno.Verze 2.0.2017.0506 ze dne 20.09.2017

Novinka Akce Kontrola dokladů období DPH.

Chyběly hlášky:

 • Faktury a dobropisy
 • Účtenky
 • Leasing

s výsledkem OK. příp. nebyly nalezeny, příp. nezaúčtované

Proto byla upravena kontrola na nainstalované moduly pro kontrolu faktur a dobropisů přijatých a vydaných, pokladního prodeje a leasingu.


Novinka Při generování nové databáze s CZ legislativou jsou vygenerovány syntetické účty Podnikatel verze 06.


Novinka V editoru řádku kontace pro mzdy byla na záložce "Návazné údaje" viditelná pole, která tam nemají být.

Pole byla z editoru řádku kontace pro mzdy odstraněna.


Novinka Jestliže se provádí kontrola dokladů pro výkaz PAP v účetním deníku formou zadání rozsahu datumů Od a Do, kontrola nezobrazila chybový přehled. Byl opraven přenos datumů Od a Do do procesu kontroly.


Oprava Faktura přijatá v CM, na které je zúčtována daňová záloha - v kontaci nastaveny řádky Záloha - Základ DPH a Záloha - Částka DPH nastaveny na stranu DAL, atribut záporně nastaven na ANO

Účetní evidence v pořádku, doklad se zaúčtuje správně na stranu DAL kladnou hodnotou. Daňová evidence má být záporná.
Opraveno, je zajištěno obrácení znaménka u všech částek, pokud je atribut záporně nastaven na "ANO".


Oprava Při nastavení konfigurace:

zaokrouhlení valutových DPH = ano, bez úpravy
program u EUR vydané faktury generuje automatem doplňkovou položku na výši DPH, ta je zaúčtována řádkem kontace: "základ daně - korekce hlavička"
Částka v CM je zde na účetním řádku nulová, protože se jedná o korekci částky CZK (a na DUD je nastaveno DPH počítat z hlavní měny), ale při spuštění akce "kontrola dokladů" nad účetním deníkem se hlásí zbytečně "chyba v údajích DPH" - "nejsou zadány údaje cizí měny pro výpočet DPH".
Opraveno, kontrola údajů cizí měny probíhá jen v případě, že je nenulová částka cizí měny.


Oprava Je opraveno zařazování účetních dokladů do Kontrolního hlášení DPH do částí B.2 a B.3 dle Datumu doručení v případě čtvertletního plátce DPH a měsíční periodicity KH.Verze 2.0.2017.0505 ze dne 27.06.2017

Novinka Do přeúčtování ze saldokonta bylo doplněno nastavení a zápis datumu párování i pro druh řádku Přeúčtování.Verze 2.0.2017.0502 ze dne 07.06.2017

Novinka Doplnění nových kódů PDP platných od 1.7.2017

Kód / Název
1a / Zlato - zprostředkování dodání investičního zlata
3a / Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
4a / Stavební a montážní práce - poskytnutí pracovníků
6 / Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
7 / Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví

 • Režim trvalého použití
 • Bez limitu
 • Datum od 1.7.2017
 • Bez měrné jednotkyVerze 2.0.2017.0500 ze dne 05.06.2017

Novinka Při zobrazení účetních řádků, které nejsou zahrnuty v KH, je zohledněno pro daňové klíče Samovyměření navázání účtu DPH pouze na výstupu. Řádky deníku, které obsahují daňový klíč Samovyměření, ale mají vazby na účet DPH na Vstupu se nezobrazují (dříve se chybně zobrazovaly).


Novinka Účetnictví, účetní deník, akce import. Je rozšířeno pole Kód daňového klíče (TabDenikImp.DanovyKlic_Kod) na 30 znaků v importní tabulce. Je upravena procedura importu.


Novinka Helios Orange - Konfigurace - Globální konstanty - Systémové k - Firemní - Účetnictví, karta účetnictví - otazník před checkboxem "Povolit nárok na odpočet daně z minulých let". Nápověda se aktualizovala podle aktuálního znění zákona:

Pro období DPH se zemí DPH CZ.
Když se pole Povolit nárok na odpočet z předchozích let ponechá neoznačeno, program povolí uplatnit nárok na odpočet DPH pouze v roce, ve kterém vznikl nárok na odpočet daně. Když se pole Povolit nárok na odpočet z předchozích let označí, program povolí uplatnit nárok na odpočet DPH v roce, ve kterém vznikl nárok na odpočet daně a ve všech následujících letech. Nárok na uplatnění odpočtu DPH tudíž program povolí vždy, je však nutno u každého dokladu posoudit, zda nárok na odpočet v daném roce je nebo není zejména s přihlédnutím k §73, odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty.


Novinka Do pole pro účet DPH v editoru účetního deníku lze nyní zadat jen účty s místem plnění: Ostatní, Není nárok nebo Refundace.


Novinka Účetnictví, účetní deník, editor.

Týká se pouze příspěvkových organizací.
Je upraveno systémové zafiltrování přehledu Typy změn k přenosu do editoru účetního deníku v případě, že globální konstanta "Kontrola strany typu změny" není zaškrtnuta. Nabízí se Typy změn povolené k danému účtu bez ohledu na stranu MD/Dal.


Novinka Jestliže není nalezen kód výkazu PKP pro daný účet, je pro další výběr podmínka rozšířena o CastVykazu = 4.


Novinka Upraven výpočet hodnoty Základ DPH - hlavička při účtování faktury.


Novinka Zrychlen proces nápočtu sloupců salda při aktualizaci salda.


Oprava Opravena chyba v zápočtech, pokud je hlavní měna EUR. Při přepočtu z cizí měny se chybně počítala částka v hlavní měně, docházelo k násobení kurzem místo dělení.


Oprava Po vygenerování opravné položky k pohledávce přes saldo, saldo k datu se zvolí u vygenerované opravné položky akce "Změna procenta návratnosti a kontace". Zaškrtne se % návratnosti - zadá se např. 50% a zobrazí se chybová hláška: Incorrect syntax near ",".

Opraveno.Verze 2.0.2017.0304 ze dne 19.04.2017

Novinka Pole pro zadání uzávěrky za organizace v účtovém rozvrhu a pole v editoru uzávěrky pro zadání uzávěrky za organizace je viditelné, pokud je licence na moduly "Pomocný analytický přehled" a nově i "Pomocný konsolidační přehled".

Pro oba moduly dále doplněno pole pro zadání uzávěrky za organizace do editoru hromadných změn v účtovém rozvrhu.


Oprava V editoru řádku účetního kódu - kontace chyběla u některých polí s výběrem (např. Párovací znak) možnost zadání volby "není".

Opraveno, volbu "není" lze vybrat.Verze 2.0.2017.0303 ze dne 06.04.2017

Oprava Opravena chyba v zápočtech v modulu Účetnictví pod saldokontem. Záložka 2 - Zápočty, oprava, tlačítko Kurz nahoře. Nabídl se editor pro výběr kurzu, ale bez kódu měny. Při prokliku do kurzovního lístku se nezobrazil žádný kurz a kurz nešlo vybrat.Verze 2.0.2017.0300 ze dne 31.03.2017

Novinka Na větších databázích trvalo zobrazení přehledu "Daňové doklady" velmi dlouho (desítky minut).

Otevření přehledu i na větších datech zrychleno.


Novinka Upravena kontrola na zemi DIČ při aktualizaci kontrolního výkazu.

Správné nastavení země - Řecko v číselníku zemí:

 • ISO Kód - GR
 • Kód pro DIČ - EL
 • zaškrtnuto zaškrtávátko EU

Rozhodující je správné nastavení pole "Kód pro DIČ", tady má být nastaveno "EL".
Je-li v tomto poli nastaveno např. "GR" nebo je prázdné, systém při kontrole kontrolního hlášení zahlásí chybu "VAT ID není země EU, kód země a VAT ID nebude uvedeno." a do kontrolního hlášení nebude zapsáno DIČ.
Stejně tak pro případ, že Řecko nemá zaškrtnuto zaškrtávátko EU.


Novinka Čtvrtletní plátce DPH, měsíční kontrolní hlášení.

V případě, že existuje poslední KH v rámci čtvrtletí a je uzavřeno, dokladu se napočte do druhého KH v rámci čtvrtletí.
V případě, že třetí KH v rámci čtvrtletí dosud neexistuje, doklad se nenapočítá do druhého KH v rámci čtvrtletí. Předpokládá se, že třetí KH bude založeno.


Novinka Opravné položky podle § 8c

Oprava kontroly na limit 30.000,- Kč. Nyní probíhá na součet aktuální pohledávky + sumy pohledávek za stejnou organizaci vystavených v režimu 8c pro dané období. Týká se zařazení OP do režimu 8c i generování OP v režimu 8c.


Novinka Pomocný konsolidační přehled (PKP).

Účtový rozvrh, oprava, záložka 2 - Další údaje, pole Kód výkazu PKP a Číslo položky PKP. Při vstupu do přehledu PKP je zobrazováno bez filtrace na Splatnost.


Novinka Účtový rozvrh, editor. Pole pro zadání Organizace (PAP) je viditelné v případě, že je instalován modul "Výkazy pro příspěvkové organizace" ("Pomocný analytický přehled") nebo modul "Pomocný konsolidační přehled" (což dříve nebylo).


Oprava Při použití akce opravy dokladu pro kontrolní hlášení lze zadat v editoru údajů pro kontrolní hlášení novou hodnotu příznaku "Do limitu". Vygenerovaný doklad ovšem má vždy hodnotu "Do limitu" zaškrtnutou.

Opraveno, vygenerovaný doklad respektuje nastavení příznaku "Do limitu" v editoru.


Oprava Byla opravena chyba, která se projevovala u čtvrtletního plátce DPH v kombinaci s měsíčním kontrolním hlášením: Doklady, které patří do třetího měsíce čtvrtletí podle vyššího z Data doručení (doklady na vstupu) nebo DUZP (doklady na vstupu i výstupu). Provedla se aktualizace KH za druhý měsíc čtvrtletí. Do KH za druhý měsíc čtvrtletí se chybně dostaly i doklady z třetího měsíce čtvrtletí.

Opraveno. Porovnávají se sytémové datumy, ty jsou vždy naplněny.


Oprava Opravena chyba, kdy nebylo možno změnit uplatnění DPH (období DPH). Po opravě lze na účetním dokladu změnit v případě, když je účetní období uzavřeno (dtto období stavu, kalendářní období). Ostatní důvody z titulu DPH k uzamčení pole pro období DPH zůstavají v platnosti : doklad je ve stavu "Uzavřeno", uzavřeno období DPH, uzavřeno kontrolní hlášení/výkaz, souhrnné hlášení.


Oprava Opraveno nekorektní zapisování částek ruční úhrady v případě, kdy měna úhrady byla různá od měny faktury.

Opraveno dotažení kurzu, datumu kurzu a množství kurzu z pokladního dokladu do úhrad. Nově se v editoru úhrad zobrazuje řádek s kurzem, pokud měna úhrady je různá od hlavní měny.Verze 2.0.2017.0201 ze dne 11.02.2017

Novinka Úprava algoritmu zařazení dokladů do kontrolního hlášení pro čtvrtletní období DPH tak, aby se na poslední kontrolní hlášení ve čtvrtletí dostaly všechny doklady příslušného čtvrtletního období DPH, pokud nebyly uplatněny na jiných kontrolní hlášení příslušného čtvrtletního období DPH.


Novinka Při opravě nastavení účtu v účetním rozvrhu na záložce 5 - Aktualizované období se automaticky přednabídnou zaškrtnutá všechna Období, která časově následují po Období, ve kterém se provádí oprava.


Novinka V případě, že je v přehledu Daňové doklady hodnota pro sloupec Číslo dokladu nejednoznačná, zapisuje se do něj místo ErrDupl prázdná hodnota.


Novinka Do kontací faktur a dobropisů přijatých byl přidán nový druh řádku Záloha - Samovyměření.

Zadání řádku v editoru je shodné s druhem řádku Záloha - částka DPH, nelze zadat Přepočet.
Je umožněno zadat účet samovyměření.
Při účtování dojde k zaúčtování částky samovyměření na zálohách.
V editoru položky přenesené zálohové faktury lze editovat 4 nová pole :

 • základ daně samovyměření v hlavní měně
 • částka daně samovyměření v hlavní měně
 • základ daně samovyměření v měně DPH
 • částka daně samovyměření v měně DPH

Je možné používat jak Automat, tak ruční přepočty.


Oprava Při spouštění editoru samovyměření v editoru deníku systém hlásil chybu "Could not convert variant of type...".

Chyba se projevovala v případě, že neexistovalo ani jedno otevřené období DPH. Opraveno.


Oprava Přiznání k DPH CZ

Vypořádací koeficient i částka k vypořádání se nabídnou správně. Ale při opravě vypořádacího koeficientu se nabízela nesmyslná čísla mimo interval <0,100>. Opraveno.


Oprava Opravena kontrola definic výkazů. Nefungovalo upozornění, když byl účet na více řádcích.


Oprava Při hromadném ověření DIČ DPH z přehledu Řádky dokladů DPH KH se mohla objevit u některých DIČ DPH hláška String or binary data would be truncated. Opraveno.


Oprava Opraven název vzoru výkazu DPH při generování nové databáze, správně se generuje název Vzor CZ 18/19/20.


Oprava Opravena chyba dotahování datumu v účtovém rozvrhu dle zvoleného období při akci Tisk, Hlavní kniha nebo akce Přehled hlavní kniha. Nabízelo se aktuální období. Nastaví se vždy datum OD-DO Období, ze kterého je zobrazen účtový rozvrh.


Oprava Účetnictví, Saldokonta, přehled Vzájemné zápočty (saldokonta). V editoru na záložce 2 - Zápočty, kde je přehled Zápočty ze salda, je opraveno mazání označených řádků.Verze 2.0.2017.0001 ze dne 18.01.2017

Novinka Na druh řádku "Odpočet daně (koef)" je přidáno zaškrtávátko "Přeúčtovat".

Je-li zaškrtávátko zaškrtnuto a zálohový koeficient je menší než 100 (CZ), resp. 1 (SK), dojde k přeúčtování jednotlivých účetních řádků obsahující účet DPH navázaný na dané období DPH, který má nastaveno "Nárok DPH" na "Krácený".
Pro každý takový účetní řádek vzniknou přeúčtováním 1 řádek s účtem původního úč.řádku základu daně, obsahuje částku na stejné straně (do tohoto řádku jsou případně přeneseny i údaje cizí měny), organizace, útvar, zakázka, NO, zaměstnanec.
Částka je spočítána na ZakladDane*(100-ZalKoef)/100.
Jednotlivé částky se sčítají pro pozdější řešení zaokrouhlení.
Dále se provádí kontrolní součet původní metodou : 46k - (52 + 53).
Na konci procesu je provedena kontrola na shodu kontrolního součtu a součtu jednotlivých částek. Je-li nalezen rozdíl vlivem zaokrouhlení, je přičten/odečten k/od nejvyšší částky daně generovaných řádků na obou stranách.


Novinka Vytvořena nová sada číselníků pro PAP - verze 201702.

Do kontrol pro PAP v účetním deníku byly přidány další kontroly dané legislativou, týká se PAP IV, typy změn 402 až 405.
TXT soubory pro import jsou k dispozici v adresáři System.
Nová verze číselníků je také dostupná na Helios Store.


Oprava Z modulu Doprava se z cestovních náhrad do účetnictví mohly dostat doklady, které nebyly zaokrouhleny na 2 desetinná místa.

Opraveno

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export