Důležité:


Účetnictví - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2013.1201 ze dne 23.12.2012

Oprava Ve verzi 2.0.2013.1200 nebylo možné generovat platební příkaz ze saldokonta, objevila se hláška
Varování nebo chybová hláška Invalid object name VDenikSaldo

OpravenoVerze 2.0.2013.1200 ze dne 20.12.2012

Novinka Když se účtuje samovyměření ručně z řádku účetního deníku, objevila se hláška Účetní doklad RRRR/DUD/Č/Ř: Kurz DPH není správný a nebylo možné pokračovat. Chyba změněna na upozornění. Kurz je kontrolován i proti celnímu kurzu, varování s kurzem je zobrazeno jen v případě, že není nalezen kurz DPH ani celní kurz nebo zadaný kurz nesouhlasí s dohledaným kurzem DPH nebo celním kurzem.

Když má účet DPH nastaveno Účtování DPH na hodnotu 3=Není nárok, je vyřazeno z kontrol přiřazení na řádky přiznání DPH.


Novinka Generování Přenesení daňové povinnosti

Při generování položek z modulu Účetnictví, Přenesení daňové povinnosti, Generovat položky PDP, Generovat z faktur a pokladny se nově berou v potaz jen položky z dokladů, které mají režim PDP (namísto všech dokladů).


Novinka Na řádcích účetní kontace pro opravné položky je nově možno na druhé záložce "Návazné údaje" zadat útvar, který se použije při účtování ve chvíli, kdy ze saldokontního případu nelze zjistit útvar. Útvar ze saldokontního případu má prioritu, není-li znám, použije se útvar pevně nastavený v kontaci.


Novinka Při kontrolách při uzavírání období DPH je respektována země na období DPH - pro CZ vstupuje do kontroly i datum doručení, pro SK nikdy.

Pro CZ vstupuje do kontrol datum doručení v případě, že se jedná o daň na vstupu, nejedná se o revers-charge (samovyměření) a datum doručení je vyšší než datum DUZP.. V ostatních případech se kontroluje datum DUZP.


Novinka Hlavičková kontace na příjemce má 2 řádky:

MD evidenční cena na pol.1 xxxx
MD evidenční cena na pol.1 xxxx - záporně ano

kontace na skupině zboží 2 řádky
MD evidenční cena na pol.1 132
MD evidenční cena na pol.1 504 - záporně ano

při účtování zobrazí zápis
MD132
MD-132
místo
MD 132
MD -504
problém byl u řádku, kde je nastaveno záporně ano, pak nedotáhne účet 504.

Opraveno


Novinka V editoru skupin organizací je nové zaškrtáváto "Výše dluhu podle počtu dnů tolerance". Je přístupné jen při nastavení podmínky "po splatnosti s tolerancí".

Po jeho zaškrtnutí je výše dluhu spočítána s ohledem na počet dnů tolerance.
Např. tolerance je nastavena na 7 dnů. Dluh je počítán z faktur, které mají datum splatnosti starší než dnešní datum, od kterého je odečteno 7 dnů. Tedy k datu 7 dnů zpět ode dneška.
Po nastavení tohoto zaškrtávátka je potřeba danou skupinu aktualizovat.
Po přechodu na novou verzi je zaškrtávátko nezaškrtnuto, systém tedy počítá u všech skupin dluh jako dříve.


Novinka Export Přiznání k DPH do XML souboru

V případě, že je na řádku základ daně nenulový, exportuje se nově částka daně, i když je nulová.
Platí pro výkaz CZ 17, řádky výkazu 1-13, 40-44 a 47.


Oprava Období DPH, na označeném Období DPH akce Nový, nezkopírovala se Země sídla (TabObdobiDPH.ISOKodZemeSidla).

Opraveno, země sídla se nyní předvyplní při pořizování nového období DPH i při generování nového dodatečného období DPH.Verze 2.0.2013.1100 ze dne 27.11.2013

Novinka Na položkových řádcích kontací faktur, dobropisů, výdejek a příjemek umožněna nová volba dotažení párovacího znaku "Podle kontace položky".

Při tomto nastavení systém při účtování položek dokladu dohledává způsob dotažení párovacího znaku na kontacích na kmeni, skupině a skladu.
Podle dotaženého způsobu dále plní hodnotu párovacího znaku.
Tato funkcionalita byla již dříve umožněna pouze pro výdejky - zde bylo možno nastavit na řádcích kontace položek dotažení párovacího znaku "Automatem".
Přechodem na novou verzi se toto nastavení změní na "Podle kontace položky" (funkcionalita zůstane zachována).
Jestliže je na všech položkových kontacích nastavena volba dotažení párovacího znaku rovněž na "Podle kontace položky", systém nedotáhne párovací znak žádný.


Novinka Do editoru řízení opravných položek bylo přidáno nové pole "Pohledávka v okamžiku vzniku", zkráceně "Původní pohledávka". Částku lze editovat.

Tato částka bude následně použita v generování OP dle § 8a pro porovnání s mezní částkou 200.000,- Kč (tedy pro určení DOP ve výši 20%).
Po přechodu na novou verzi systém tuto částku předvyplní hodnotou účetního salda z nejstaršího salda ke dni. Také při pořizování prvního řádku řízení OP je "Pohledávka v okamžiku vzniku" předvyplněna hodnotou účetního salda z nejstaršího salda ke dni. V případě, že se pořizuje druhý a další řádek řízení OP, je pohledávka naplněna hodnotou s již stávajících řádků řízení OP.
Pro všechny řádky řízení OP je tato částka jednotná - jestliže ji uživatel upraví na některém řádku řízení OP, je zkopírována tato úprava i do ostatních řádků řízení OP. Pro jeden sal.případ je tato částka také jednotná, je tedy nezávislá na datumu salda ke dni.
"Pohledávka v okamžiku vzniku" je přidána jako výchozí v zobrazení přehledu řízení OP.
Pole "Původní pohledávka" je dále přidáno do editoru opravné položky, zde je needitovatelné, pouze pro informaci.
V lokálním menu nad přehledem saldokonta ke dni se změnilo pořadí akcí v podmenu "Opravné položky". Akce pro zobrazení přehledu řízení OP byla posunuta výše, pod akce zajišťující nastavení dle jakého paragrafu bude OP počítána. Akce se nově jmenuje "Řízení OP/odpisu, původní pohledávka".


Novinka Atribut Nespolehlivý plátce v číselníku organizací byl rozšířen o volbu 3 = Neověřeno. Tato hodnota je zároveň implicitní pro nově vytvořené organizace.


Novinka Pokud došlo k uzavření účetních knih a je použita akce "Otevření účetního období", je zobrazen dotaz na pokračování s upozorněním.


Novinka Před uzavřením, tiskem nebo odesláním přiznání k DPH je zobrazen dotaz "Provést kontrolu účetních dokladů období DPH ?".

Po potvrzení je provedena kontrola dokladů. V procesním okně jsou zobrazeny případné chyby nebo varování:

 • nezaúčtované prvotní doklady (doklady fakturace, pokladní doklady, účtenky, sklad zvířat)
 • doklady ve fázi Pořízeno
 • doklady bez vazby na výkaz DPH
 • časový nesoulad mezi označeným obdobím DPH, DUZP, příp i datem doručení.
 • doklady, které časově patří do období DPH, ale mají jiné období DPH nebo žádné období DPH (kromě zaúčtování DPH, počátečních nebo koncových stavů)
 • rozdíl daňové a účetní evidence nad toleranci
 • když jsou daňové údaje v cizí měně, kontroluje se, zda je přepočteno kurzem.

V prováděné akci lze pokračovat, i když byly zobrazeny chyby.
Platí pro všechny legislativy a všechny vzory výkazů DPH.


Novinka Účetní deník, Rozúčtování dle účetní kontace. V editoru u polí:
 • Číslo organizace
 • Útvar
 • Číslo zakázky
 • Zaměstnanec
 • Nákladový okruh
 • Vozidlo

je umožněno zadávat údaje i přímo z klávesnice. Jestliže není zadaný údaj nalezen v příslušném číselníku, otevře se přenosový přehled pro přenos údaje z číselníku.Verze 2.0.2013.1000 ze dne 30.10.2013

Novinka Do přehledů Saldo, Saldo k datu / období stavu a archivu salda byly přidány počítané sloupce:
 • Saldo 1 dle měny - saldo (MD-Dal) dle měny
 • Saldo 2 dle měny - saldo (Splatno-Uhrazeno) dle měny

Neobsahuje-li saldokontní případ žádnou cizí měnu nebo obsahuje-li více cizích měn než práve jednu, sloupce zobrazí nulu. Lze použít do tiskových formulářů.Oprava Účtování mezd - generování předkontací. V určitých případech se mohlo stát, že systém nevyplnil v přehledu předkontací sloupec "Párovací znak pro účetnictví" i přesto, že sloupec "Párovací znak" byl vyplněn správně.

Opraveno.


Novinka Urychlen proces aktualizace stavů účtů a útvarů.


Novinka Doplněno právo na tlačítka Účto TXT, Účto DOS v přehledu Účetnictví - Editace před zaúčtováním (číslo 127)


Oprava Při uzavřeném kalendářním období bylo přesto možno hromadnou změnou v účetním deníku nastavit datum tak, že spadalo do uzavřeného kalendářního období.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0901 ze dne 04.10.2013

Novinka Rozkopírování DPH:

Nastavení tiskového formuláře se přebírá ze zdrojové databáze. Jestliže v cílové databázi neexistuje formulář se stejným ID, nedoplní se v cílové databázi žádný.


Novinka Umožněno speciální nastavení systému, při kterém přehled importu do úč.deníku získá číslo standardního přehledu se všemi možnostmi nástrojů přizpůsobení.


Novinka Do globálních konstant Účetnictví, záložka Účetnictví - další bylo přidáno zaškrtávátko, zda povolit opravu druhu data a datumu párování v uzavřeném období :
 • Druh data a datum párování

Jestliže je zaškrtávátko zaškrtnuto, lze dané pole opravovat, i když je uzavřeno období (globální) nebo/a období stavu nebo/a kalendářní období.

Ostatní omezení opravy polí zůstávají v platnosti bez omezení.
Jedná se zejména o omezení vyplývající z:

 • doklad je ve fázi "Uzavřeno"
 • doklad má vazbu na saldokontní případ v archivu salda
 • DE legislativa, přeúčtování


Novinka Hromadné vystavení upomínek

Při částečně uhrazené faktuře se zobrazovala chyba
Nenalezen kurz faktury nebo je zadáno více kurzů pro měnu a datum (SQL 61754).

Upraveno, v případě dílčích úhrad musel dříve existovat zadaný kurz v kurzovním lístku ke dni úhrady. Nyní kurz být zadán nemusí, systém kurz načte přímo z úhrady. Kurz ke dni vystavení upomínky / penalizační faktury musí být zadán i nadále.


Novinka Doplněny vazby mezi saldokontem a upomínkami a saldokontem a penalizačními fakturami. Je tedy možné mj. vytvářet pohled Master x detail.


Novinka Při účtování zápočtů nad fakturami mohlo dojít k chybovému hlášení, které obsahuje pouze číslo chyby 61526. Význam chyby je

Nelze jednoznačně zjistit účet pro pohledávku, nebo zadaný účet nevyhovuje pravidlům.

Upraveno, doplněn text chyby.


Novinka Při generování nové databáze se nově vygeneruje druh účetního dokladu

050 - Mzdy


Novinka Pro řádky kontace faktur Základ DPH, Částku DPH a Ostatní lze nově nastavit Párovací znak jako Číslo zdrojového dokladu.

Při tomto nastavení se do párovacího znaku účetního dokladu přenese řada + číslo zdrojového dokladu (příjemky apod.), ze kterého proběhl dokladový / položkový převod.


Novinka V editoru účetního deníku je nově zapojena kontrola na dotahované období stavu. Při odchodu z pole "Datum případu" při jeho změně systém dohledává příslušné období stavu. Je-li nalezeno a je otevřené, nastaví se období stavu do pole "Období stavu". Není-li nalezeno, do pole "Období stavu" se nastaví "není". Je-li nalezeno a uzavřeno, systém zahlásí info hlášení "Doklad spadá do uzavřeného období stavu", do pole "Období stavu" se nastaví "není" a kurzor zůstane nastaven na poli "Datum případu".


Novinka Je blokováno smazání salda ke dni, ke kterému existují vygenerované opravné položky.


Oprava Pokud jsou na organizaci navázána bankovní spojení, u kterých byl ručně nastaven příznak Účet v seznamu správce daně, a zároveň nemá organizace žádný zveřejněný bankovní účet správcem daně, pak při pokusu o aktualizaci tohoto údaje pomocí webové služby MFČR nebyl příznak v databázi Helios Orange zrušen.

Opraveno.


Oprava Přeúčtování režií končilo chybou:

Na záznam chcete navázet neexistující údaje...
Opraveno.


Oprava Přehledy saldokonta k datu. Při listování šipkami mezi přehledy stejného saldokonta k různým datům zůstaly některé sloupce nastaveny podle saldokonta k původnímu dni.

Opraveno.


Oprava Účtování mezd - generování předkontací. V určitých případech se mohlo stát, že systém nevyplnil v přehledu předkontací sloupec Párovací znak pro účetnictví i přesto, že údaj Párovací znak v kontaci byl vyplněn správně.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0802 ze dne 10.09.2013

Oprava V určitých případech byla do záznamů předkontací mezd do pole zaměstnance pro účto dosazena chybná hodnota čísla zaměstnance -000001 a předkontace nebylo možné zaúčtovat.

K chybě došlo jestliže je na kontaci pro mzdy nastavena povinnost čísla zaměstnance na účtu u prvního účtu na "Zakázané" a u druhého účtu "Povinné".

Opraveno.Verze 2.0.2013.0801 ze dne 02.09.2013

Novinka Do lokálního menu přehledu Číselníky - Organizace byla přidána funkce Údaje o plátci DPH na webu, SK - Údaje o plátci DPH s důvody ke zrušení registrace k DPH.

Funkce zobrazí v internetovém prohlížeči údaje o plátci DPH z portálu Finančního ředitelství SR, u kterého nastaly důvody ke zrušení registrace DPH.


Novinka Do řádku kontace pro leasing byl přidán nový druh řádku "Částka celkem na předmětu". Dle nastavení polí "Kumulace" a "Záloha" a jejich vzájemné kombinace je do deníkové částky dotažena hodnota z příslušného pole.

Totéž platí pro částku v cizí měně.


Novinka V kontacích pro mzdy bylo nastavení pro dotažení párovacího znaku rozšířeno o variantu "Číslo zaměstnance".


Novinka Do editoru hlavičky kontace "Saldokonto - kurzový rozdíl k fakturám" je přidáno nové zaškrtávátko "Datum případu (případně i datum úhrady) podle data poslední úhrady". Standardně je nazaškrtnuto. Je přístupné pouze v případě, že je zaškrtnuto zaškrtávátko "Nesekupovat stejné řádky".

Je-li zaškrtávátko "Datum případu (případně i datum úhrady) podle data poslední úhrady" zaškrtnuto, datum případu a případně i datum úhrady ve vygenerovaných deníkových řádcích je naplněno datumem poslední úhrady daného saldokontního případu. V případě, že datum úhrady je prázdné, je dotaženo zadané datum úhrady z editoru.
V případě, že datum poslední úhrady pro jednotlivé saldokontní případy spadá do různých obdobích, je vygenerováno více dokladů do jednotlivých období. Doklady jsou v přehledu před zaúčtováním setříděny primárně podle období.
Je-li zadáno období stavu, je do jednotlivých účetních dokladů dotaženo odpovídající období stavu, existuje-li.


Novinka Na hlavičce kontace pro mzdy je nové zaškrtávátko "Účtovat seskupeně za hlavní osobní číslo". Je-li toto zaškrtávátko zaškrtnuto a zároveň je zaškrtnuta globální konstanta "Seskupit zaměstnance za rodná čísla", systém při generování předkontací naplní sloupce "PZ Účto" a "Zam.účto" hodnotami, ve kterých použije místo osobního čísla "hlavní" osobní číslo. Tyto hodnoty budou zaúčtovány spuštěním akce "Účtování".

Je-li na daných kontacích nastaveno dotažení párovacího znaku jako "Číslo zamestnance" nebo "Rok + osobní číslo zaměstnance" nebo "Rok + měsíc + osobní číslo zaměstnance" nebo "Příjmení a číslo", je párovací znak sestaven z hodnot dotažených k hlavnímu osobnímu číslu.


Novinka U zápočtu v cizí měně mohl vzniknout doklad nevyrovnaný v hlavní měně o 0.01

Upraveno, v rámci akce "Přepočet zápočtu dle kurzů" v přehledu zápočtů systém nově provede automaticky případné haléřové dorovnání salda na zápočtu v hlavní měně.
Částka haléřového dorovnání se přičte k nejvyšší částce na položkách zápočtu. Platí pro zápočty v cizí měně, které mají saldo v cizí měně vyrovnáno.


Novinka Při pokusu o odúčtování prvotního dokladu se v případě, že účetní doklad je ve fázi Uzavřeno, objevila hláška:

Mazat lze pouze ve fázi pořízeno nebo celé doklady.
Hláška změněna na:
Nelze odúčtovat doklad ve fázi uzavřeno!


Novinka U účtování velkých bankovních výpisů (3,5 tis. řádků) byl problém s rychlostí přenesení účetních řádků z přededitace do účetního deníku.

Proces byl optimalizován.Novinka Účtování opravných položek ze salda k datu.

V přehledu editace před zaúčtováním je upravena kontrola na období, kontroluje se období, ve kterém je doklad vystaven, a nikoliv globálně nastavené období. Týká se akcí:
v přehledu editace před zaúčtováním - akce "Rozúčtování"
v editoru úč.dokladu - akce:

 • Změna strany
 • Nová MD / Dal
 • Nový základ DPH MD / Dal
 • Přenes
 • Dorovnej
 • DPH
 • Rozúčtování
 • Samovyměření


Novinka Do tiskového zdroje DanovaEvidence nad přehledem Daňové doklady přidány tyto sloupce:
 • číslo prvotního dokladu - faktura (PrvotniDoklad_Faktura)
 • číslo prvotního dokladu - pokladna (PrvotniDoklad_Pokladna)
 • číslo řádku výkazu DPH (RadekVykazuDPH)


Novinka Období DPH s SK vzorem (netýká se pouze SK legislativy, ale obecně). Na Slovensku je u dodatečného výkazu DPH princip, že na formuláři jsou údaje za celé období vč. dokladů opravy. Požadavek - v tomto případě zobrazovat v přehledu daňových dokladů nejen doklady dodatečného období, ale i řádného období a všech předcházejících dodatečných období.

Řešení: V přehledu "Daňové doklady" se pro SK vzory výkazů DPH nyní zobrazují účetní doklady takto:

 • aktuáně vybrané období DPH je řádné : doklady pouze aktuálně vybraného řádného obdobé DPH
 • aktuáně vybrané období DPH je opravné : doklady aktuálně vybraného obdobé DPH a doklady všech dalších řádných a opravných období DPH stejné periody a země, která jsou uzavřena
 • aktuáně vybrané období DPH je dodatečné : doklady aktuálně vybraného obdobé DPH a doklady všech dalších řádných, opravných a dodatečných období DPH stejné periody a země, která jsou uzavřena

(stejný princip jako při výpočtu výkazu DPH).


Novinka Do kontroly dokladů PAP doplněna kontrola na Účet PAP a Typ změny.

Není-li zaškrtnuta globální konstanta "Účetnictví" - "Výkazy pro PO" - "Kontrola nevyplňovaných položek", je kontrolováno, zda v číselníku kontrol PAP existuje záznam pro daný účet PAP a Typ změny bez kontroly nastavení Přípustnosti.
Je-li zaškrtnuta globální konstanta "Účetnictví" - "Výkazy pro PO" - "Kontrola nevyplňovaných položek", je kontrolováno, zda v číselníku kontrol PAP existuje záznam pro daný účet PAP, Typ změny a Přípustnost nesmí být nastavena na "Zakázáno".


Novinka Organizace2 byla doplněna do kontací mezd na druhou záložku editoru řádku kontace pro mzdy.

Přístupné jen při nainstalovaném modulu "Pomocný analytický přehled".Verze 2.0.2013.0703 ze dne 02.08.2013

Novinka Urychlen nápočet výkazu DPH (tisk výkazu, el.podání). Nápočet mohl trvat déle zejména v případě skupinové registrace DPH


Novinka V editoru, který se zobrazí v přehledu Účetní kódy - kontace po spuštění akce Kopie kontace, byly upraveny názvy polí a název editoru v záhlaví okna.Verze 2.0.2013.0700 ze dne 08.07.2013

Novinka Do globálních konstant pro Účetnictví (Možnosti, Konfigurace/správa systému, záložka Účetnictví - další) byla přidána 3 zaškrtávátka, zda povolit opravu v uzavřeném období:
 • Text
 • Párovací znak
 • Organizace a DIČ

Jestliže je zaškrtávátko zaškrtnuto, lze dané pole opravovat, i když je uzavřeno období (globální) nebo/a období stavu nebo/a kalendářní období.

Ostatní omezení opravy polí zůstávají v platnosti bez omezení. Jedná se zejména o omezení vyplývající z:

 • doklad je ve fázi "Uzavřeno"
 • uzavřeno období DPH
 • uzavřeno souhrnné hlášení
 • doklad má vazbu na saldokontní případ v archivu salda


Novinka V editoru období DPH na první záložce lze nově zadat pole "Země sídla". Ta se může lišit od země DPH na druhé záložce. Země sídla je napojena do tiskového formuláře výkazu DPH a do elektronického podání výkazu DPH (XML formát).

Při přechodu na novou verzi systém zemi sídla předvyplní zemí, která je zadána u vlastní organizace. V případě, že u vlastní organizace není zadána země, předvyplní se vlastní země. V editoru souhrnného hlášení bylo možno zemi sídla vyplnit i dříve jako "Název země". Nyní je toto pole přejmenováno také na "Země sídla". Podobně jako u výkazu DPH je i zde země sídla napojena na tiskový formulář a na elektronické podání (XML formát).


Novinka Na řádcích kontace, kde se zadává účet DPH, je po zadání sazby DPH výběr účtu DPH zafiltrován na zadanou sazbu. Ovšem jakmile je sazba zadána a zobrazena v editoru jen jako text, je výběr účtu DPH opět nezafiltrován a lze vybrat účet s jakoukoliv sazbou DPH.


Novinka V editoru kopie kontace je nahrazeno zaškrtávátko "Otočit strany" přepínačem "Způsob kopie" s volbami :
 • Prostá kopie - standardní kopie beze změn
 • Obrácená znaménka - kopie obrací příznak "Záporně" z Ano na Ne a obráceně
 • Otočit strany - kopie otočí strany


Novinka Ve zvoleném přehledu salda ke dni, resp. období stavu je nová akce Saldo za účty k datu, resp. Saldo za účty k období stavu. Zobrazí se přehled salda za jednotlivé účty. V přehledu lze zobrazit navázané účetní řádky nebo kontrolu na stav účtu.


Novinka V importovaném číselníku IČO - PAP jsou IČO uváděna bez nul vlevo, v číselníku organizací mohou být IČO zadána včetně nul vlevo.

Do kontroly IČO doplněn ořez nul zleva u IČO načtených z číselníku organizací.


Oprava V anglickém prostředí s datumy s lomítky nebylo možné zrušit nejvyšší období, objevila se hláška

Only the most recent period can be deleted. (Období lze mazat pouze nejvyšší.).

Opraveno.


Oprava Při spárování saldokontních případů mohl systém hlásit chybu "........ není platné datum".

Opraveno.Verze 2.0.2013.0600 ze dne 18.06.2013

Novinka V editoru kontace umožněno zadání čísla kontace na max 999999999 se zachováním datového typu (INT).Novinka Při účtování faktur je pro řádky (základy nebo částky) DPH kontrolováno, zda je zadáno DUZP. Není-li zadáno, systém nedotáhne žádné období DPH a v procesním okně zobrazí varování "Není zadáno DUZP". Doklad lze i přes toto varování zaúčtovat do účetního deníku.Novinka V editoru položek záloh odpočítávaných na realizační faktuře (na záložce 2 - Sumace a slevy v sekci [2]- Zálohy) lze nově zadat účet DPH. Přenosový přehled účtů je zafiltrován na zadanou sazbu DPH. Zadaný účet DPH je zapsán i do doplňkových položek. Při účtování má tento účet DPH přednost před účtem zadaným na řádku kontace.


Novinka Editor účetního deníku, pole Typ změny, otevře se přehled Typy změn (BID 1337).

Podmínky doplněny o následující:

1. Podle nastavení globální konstanty TabHGlob.PAPDokladyStranaTZ: Když je označeno, filtruje se pouze na Typy změn, které jsou v přehledu Kontroly PAP pro stejné Období jako je v účetním deníku, Typ změny je zadaný a pro MD v editoru je TabKontrolyPAP.TypZmenyMD = 1 (Povinný) a pro Dal v editoru je TabKontrolyPAP.TypZmenyDal = 1 (Povinný). Když není TabHGlob.PAPDokladyStranaTZ označeno, nefiltruje se.

2. Když je navíc v editoru účetního deníku zadán účet, filtruje se navíc pouze na Typy změn, které jsou v přehledu Kontroly PAP pro stejné Období jako je v účetním deníku, Typ změny je zadaný, TabKontrolyPAP.SyntetUcet = syntetice účtu v editoru (=první 3 místa CisloUcet) a Přípustnost typu změny = 1 (povinný) (TabKontrolyPAP.Pripustnost=1).Novinka Do editoru účtového rozvrhu na záložku "2-Další údaje" doplněno nastavení povinnosti pro DIČ.

Volby : Bez kontroly / Povinné / Zakázané / Upozornění Vyhodnocení nastavení povinností : "Organizace - Zakázáno" a zároveň "DIČ - povinné", kombinace nelze uložit. Nastavení : "Organizace - Povinné" a zároveň "DIČ - Zakázané" je platná kombinace. V tomto případě se po vyplnění (přenosu) organizace v editoru DIČ nevyplní.

Při ručním pořizování účetního dokladu se projeví toto nastavení pro volby: Bez kontroly / Povinné / Zakázané / Upozornění. Při účtování z ostatních agend se uplatní volby "Bez kontroly / Povinné / Zakázané". Je-li nastavena volba "Povinné" a DIČ není zadáno, nelze doklad uložit ani zaúčtovat z agend. Je-li nastavena volba "Zakázané" a DIČ je zadáno, před uložením dokladu je hodnota DIČ smazána. Je-li nastavena volba "Upozornění" a DIČ není zadáno, před uložením dokladu je zobrazeno info, že chybí DIČ s volbou, zda zadat (volba platí pouze pro ruční pořizování dokladu v účetním deníku).

Plnění DIČ je kontrolováno v těchto účtování (tam, kde dochází k plnění DIČ):

 • Faktury / Dobropisy
 • Výdej / Příjem ze skladu
 • Kurzový rozdíl v deníku
 • Rozúčtování deníku
 • Mzdy
 • Pokladna
 • Pokladní prodej
 • Kurzový rozdíl stavu účtu
 • Penalizační faktury
 • Time Sheet
 • Expence Sheet
 • Dodateční související náklady
 • Leasing


Novinka Při generování vydaného dobropisu z vydané faktury se DUZP doplňuje podle vybrané řady dobropisu.


Novinka Při účtování v účetním deníku, pokud je v editoru zadán účet, se podle příslušné analytiky PAP a kontrol PAP nabízí pouze povolený typy změn. A když je v globální konfiguraci označeno Kontrola strany typu změny, tak i podle strany.
 • pro stranu MD: poslední 2 cifry 3-místného čísla typu změny v intervalu 00-49
 • pro stranu Dal: poslední 2 cifry 3-místného čísla typu změny v intervalu 50-99


Oprava Při účtování pohybu leasingu kontací, která má řádky pro účtování základu 20% i 21% a řádky pro částky dph sazeb 20 i 21%, došlo ke zdvojení řádků těchto zápisů.

Opraveno.


Oprava Pokud se prováděl výpočet kurzového rozdílu nad účtem v účtovém rozvrhu ke dni, ke kterému není zadán kurz (např. z důvodu víkendu), ale zároveň k tomuto datu je zaúčtovaný nějaký doklad, kurzový rozdíl se nevypočítal správně.

Řešení: Je dotažen nejbližší předchozí kurz z kurzovního lístku. Do procesního okna byla doplněna informace, z jakého dne byl kurz dotažen.


Oprava Po spuštění účtování leasingu systém hlásil chybu "Access violation...".

Chyba se objevila v případě, že název předmětu leasingu obsahuje tečku (např. v datumu).

Opraveno.


Oprava Při exportu tuzemského platebního příkazu do banky pomocí pluginu neprobíhala kontrola na nespolehlivého plátce a zveřejněný bankovní účet správcem daně.

Opraveno.


Oprava Pokud číslo zakázky nebo číslo nákladového okruhu začíná mezerou, nebylo možné provést v účetním deníku hromadnou změnu - mezera byla odmazána a objevila se chyba "Chcete navázat neexistující údaje".

Opraveno.


Oprava Při účtování položkového dokladu, kde figuruje na různých položkách různá organizace a zároveň je na hlavičce vyplněna další organizace, přičemž jedna z organizací nemá vyplněno DIČ DPH, se objevila hláška o navázání neexistujících údajů.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0515 ze dne 12.06.2013

Oprava Po spuštění účtování leasingu systém hlásí chybu "Access violation...".

Opraveno. Dočasně není v procesním okně zobrazen název předmětu.Verze 2.0.2013.0513 ze dne 28.05.2013

Novinka Upraveno označování organizací ke kontrole nespolehlivého plátce a zveřejněných bankovních účtů správcem daně. Ke kontrole lze nyní označit organizace, které nejsou platnými plátci DPH v ČR. Označení funguje také automaticky za nastavení Způsob označení nespolehlivého plátce / Způsob označení zveřejněných bankovních účtů pro kontrolu = Automaticky označovat nové dodavatele / Automaticky označovat všechny nové organizace.

Neplátci DPH v ČR nebudou v následných kontrolách prověřováni. Při prověřování organizací v Číselníku organizací jsou neplátci DPH v ČR ohlášeni v procesním okně.


Novinka Faktury vydané - vnitrofaktury

V editoru řádků kontace položek faktur a dobropisů je k dispozici nová záložka "Návazné údaje". Zde lze nastavit, jakou hodnotou návazné informace bude naplně účetní řádek. Platí pro zakázku, nákladový okruh, vozidlo a zaměstnance.
Možné volby jsou:

 • "Není" - údaj nebude vyplněn
 • "Z položky" - údaj bude dotažen z položky dokladu (ikdyž není vyplněn)
 • "Z dokladu" - údaj bude dotažen z dokladu
 • "Z položky příp.z dokladu" - údaj bude dotažen z položky, jestliže není na položce vyplněn, pak z dokladu

Přednastavena je hodnota "Z položky příp.z dokladu", která odpovídá současnému stavu funkcionality.


Novinka V přehledu Druhy účetních dokladů je v lokálmním menu nová akce "Kopie DUD".

Objeví se editor kopie, kde se musí vyplnit název a číslo DUD (v názvu je přednabídnut název aktuálního DUD s doplněním kopie).
Nové číslo DUD se musí zadat.
Zadání čísla DUD je kontrolováno - nesmí být prázdné a DUD s takovým číslem nesmí v číselníku již existovat.
Po potvrzení editoru systém provede kopii DUD a nastaví se na nový DUD.


Novinka Při nastaveném sledování zveřejněných bankovních účtů správcem daně se při editaci faktury v případě, že nebylo (před)vyplněno DUZP, objevilo hlášení "Bankovní spojení XXX není v seznamu účtů správce daně".

Nyní se hláška nezobrazí pro všechny bankovní účty, které byly zveřejněny 1.4.2013, kdy byla služba uvedena do ostrého provozu.


Novinka Při párování čísel bankovních účtů pomocí webové služby pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH a bankovních účtů plátců DPH jsou bankovní spojení nalezena i pokud čísla účtů obsahují na začátku znaky "0".


Novinka Pro řádky kontace zádržného uvolněno nastavení druhu data na "Saldo bez datumu". V tomto případě nelze vyplnit zdroj data.


Novinka Do položek kontací Příjem/Výdej byla přidána další volba pro dotažení párovacího znaku - "Uživ.sloupec-položka".

Do položek kontací Faktur/Dobropisů byly přidány 2 další volby pro dotažení párovacího znaku - "Uživ.sloupec-položka" a "Uživ.sloupec-položka TXT".
Použití - je nutno nadefinovat uživatelský sloupec nad příslušnou tabulkou položek (TabPohybyZbozi nebo TabOZTxtPol) se systémovým názvem "_ParZnakUziv".


Novinka Při odúčtování přeúčtování skonta se odúčtuje pouze přeúčtování skonta a nikoli i vlastní faktura, jak tomu bylo dříve.


Novinka Přehled "Daňové doklady", pro potřeby tisk.formuláře doplnit pipeline o název organizace.

Doplněno.


Novinka Účtování DSN - Pokud je v řádku kontace v druhu "celkové SN za položku 1,2,3" nastaveno DSN: Pohyby DSN, nedotahoval se zaměstnanec z prvotního dokladu (příjem/výdej)

Doplněno.


Novinka Externí sloupce v TabDenikImp se mažou až ve chvíli, kdy je importní tabulka prázdná. Takže již lze přenášet doklady z importního deníku do deníku "dávkově" a ne pouze všechny najednou.


Novinka V přehledu kontrol PAP umožněno zobrazení názvu typu změny.


Novinka V přehledu organizací je nový sloupce "Partner/IČO", který zobrazuje hodnotu ID partnera a není-li vyplněna, potom hodnotu IČO neobsahuje-li písmena.

Sloupec je naplněn změnovým skriptem a hodnota udržována v triggeru.
Do přehledů deníku je přidána nová vazba "Číselník organizací 2" (vazba na organizace přes Organizaci 2). Takže lze pomocí vazeb "Číselník organizací" a "Číselník organizací 2" zobrazit sloupec "Partner/IČO" pro organizaci a organizaci 2 v deníku.
Nový sloupec i vazba jsou přístupné jen v případě, že je instalován modul "Výkazy pro příspěvkové organizace".


Novinka Účtový rozvrh - rozkopírování.

V editoru výběru databáze lze v případě volby "Občerstvit" zadat "Datum období". Toto datum určuje, ve kterém období v cílové databázi dojde k občerstvení účtů. V ostatních obdobích k občerstvení nedojde.
Zůstane-li datum nevyplněno, dojde k občerstvení ve všech obdobích (stejně jako doposud).


Oprava Při vystavení tuzemského platebního příkazu z faktury neprobíhala online kontrola pomocí webové služby MFČR Zjišťování spolehlivosti plátců DPH a bankovních účtů plátců DPH, pokud bylo nastaveno Automatické online ověření nespolehlivého plátce a bankovního účtu na dokladu.

Opraveno.


Oprava Při generování tuzemských platebních příkazů ze salda se mohla objevit chyba "Cannot resolve the collation conflict between ... in the equal to operation", pokud třídění na SQL serveru nesouhlasilo s tříděním databáze.

Opraveno.


Oprava Pokud se provádí nad účetním dokladem akci "Kopie dokladu" a vybere se provedení "storno a kopie", doplnilo se u řádků "kopie" původní datum případu a ne to, které bylo zadáno do dialogového okna

Opraveno. Kopie i storno dokladu obsahují zadané datum případu.


Oprava Dotaz na webovou službu MFČR Zjišťování spolehlivosti plátců DPH a bankovních účtů plátců DPH byl prováděn i v případě, že na druhu dokladu oběhu zboží nebylo nastaveno Kontrolovat nespolehlivého plátce a jiné důvody ručení DPH ani Kontrolovat zveřejněné bankovní účty.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0456 ze dne 15.05.2013

Oprava Akce Ověření DIČ - VIES (EK) ověřila DIČ ale nezapsala výsledek (datum ověření, ověřil, Výsledek ověření)

Opraveno.


Oprava Při účtování odpisu opravné položky nedošlo k vytvoření účetního dokladu.

K situaci mohlo dojít za předpokladu, že opravná položka byla vygenerována k jinému datumu ke dni než byl generován odpis a přehled salda ke dni opravné položky byl již smazán. Dále muselo platit, že mezi datumy ke dni opravné položky a odpisu nedošlo ke změně odpisu daňových i nedaňových položek (DOP změna a NOP změna jsou nulové).

Opraveno.Verze 2.0.2013.0455 ze dne 25.04.2013

Novinka V editoru před kopírováním kontace je možno zatrhnout zaškrtávátko, zda otočit strany řádků kontace (např. pro pohodlné vytváření kontací dobropisů z faktur apod.)


Novinka V účetním deníku se logují změny atributu číslo zakázky a v dokladech zboží se nově logují změny atribtutů číslo zakázky a nákladové středisko.


Novinka Uzávěrka ve funkční (bilanční) měně.

Kontrola roční úzávěrky kontroluje i vyrovnanost ve funkční měně.
Případná chyba vyrovnanosti (není vyrovnána rozvaha a výsledovka ve funkční měně) je hlášena v procesním okně ve formě varování. Není to důvod k tomu, aby systém nepovolil provést roční uzávěrku.
Kontrola vyrovnanosti ve funkční měně se provádí jen tehdy, je-li nalezen alespoň jeden úč.doklad v uzavíraném období, ve fázi účtováno nebo uzavřeno a v počátečním nebo konečném stavu, který má vyplněnu nenulovou hodnotu funkční měny (sloupec BilancniMena).


Novinka Je zaveden nový číselník: Číselníky -> Organizace -> Partneři PAP - IČO.

Obsahuje seznam IČ organizací v ČR s uvedením IČO a datumu platnosi OD-DO.
U číselníku je přednastaveno omezené načítání dat.

Je-li číselník ICO pro kontroly PAP prázdný nebo není aktuální, je potřeba ho naimportovat.

Stažení z webu:
Z webu Státní pokladna, CSÚIS-správa císelníku, stáhnout aktuální ZIP soubor s daty.
Adresa: http://www.statnipokladna.cz/cs/CSUIS-Sprava-ciselniku.html#189

Popis číselníku:
Datový soubor s daty Identifikačních čísel a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v PAP - Aktuální (PLATNÝ)
Příklad názvu souboru: CSUIS_PAP_IC_31_03_2013_v_01.ZIP
Název souboru obsahuje datum a číslo verze. Nadpis přehledu (Číselníky->Organizace->Partneři PAP-ICO) obsahuje název souboru, který byl naposledy importován. Dle těchto údaju lze tedy posoudit, zda je potřeba stahovat a importovat novější verzi souboru.
Nová verze souboru je většinou vystavena na uvedené adrese poslední den v měsíci.
Soubor je nutno uložit nejlépe do adresáře SYSTEM, který leží v kořenovém adresáři instalace Helios Orange, nebo kamkoliv na disk C, kde je instalován Helios Orange a v adresáři máte právo zápisu.

Import do systému:
Po stažení souboru je nutno v přehledu (Číselníky->Organizace->Partneři PAP-ICO spustit akci Import a k importu zadat stažený soubor ZIP.
Pro kontrolu je zobrazen název souboru, který byl naposledy naimportován, a název souboru, který je vybrán pro import. Je-li dotaz potvrzen "Ano", dojde k vlastnímu importu.
Systém původní číselník ICO vymaže, rozbalí a naimportuje z rozbaleného ZIP souboru aktuálně platní číselník ICO. Číselník ICO (TabICOPAP) leží pouze v systémové databázi Helios Orange, takže při vícedatové instalaci se tento import provede pouze jednou.

Upozornění Upozornění:

Jelikož se jedná o velký soubor (cca 3 miliony záznamů), import muže trvat až desítky minut.

Doporučení:
Vzhledem k velikosti stažených ZIP souborů a rozbalených UNL souborů je třeba pravidelně promazávat úložište ZIP souborů a dočasný adresář systému WINDOWS, kde leží UNL soubory.

Nastavení kontroly:
V globálních konstantách Účetnictví -> Výkazy pro PO lze zaškrtnout volbu "Kontrola IČO partnera", poté se bude kontrola na IČO partnera provádět
Při provádění kontroly "Kontrola dokladů PAP" je možné tuto volbu změnit v editoru před kontrolou.
Pro provedení kontroly na IČO je potřeba mít naplněný výše uvedený číselník "Partneři PAP - IČO".

Kontrola:
Je-li požadována kontrola na partnera aktiva/pasiva resp. na partnera transakce, je provedena kontrola i na IČO partnera. Může dojít k těmto chybám:

 • IČO partnera aktiva/pasiva resp. partnera transakce není zadáno
 • IČO partnera aktiva/pasiva resp. partnera transakce není v číselníku Partneří PAP - IČO
 • Datum případu leží mimo platnost IČO partnera aktiva/pasiva resp. partnera transakce


Novinka V procesním okně aktualizace nespolehlivého plátce a zveřejněných bankovních účtů správcem daně jsou zobrazeny i ty organizace, které:
 • nejsou platnými plátci DPH v ČR nebo
 • nemají nastavené aktivní DIČ nebo
 • nemají aktualizaci povolenu.

U těchto organizací je zobrazeno příslušné hlášení:
"Organizace není plátce DPH v ČR nebo nemá nastavené aktuální DIČ" nebo
"Není povolena aktualizace nespolehlivého plátce ani zveřejněných bankovních účtů".


Novinka Přidán atribut Událost do logu zajištění DPH. Hodnota atributu udává, při jaké události byl záznam logu vytvořen.

Možnosti:

 • Uložení dokladu oběhu zboží
 • Uložení dokladu v účetním deníku
 • Uložení platebního příkazu
 • Realizace platebního příkazu exportem nebo tiskem


Novinka Akce "Ověření DIČ" byla doplněna i do výkazu souhrnného hlášení. Navíc byla upravena tak, že lze provádět ověření buď pro jeden jednotlivý záznam (jednu zemi a DIČ) nebo formou procesu pro označení záznamy s tím, že je každá kombinace Země + DIČ ověřována pouze jednou, ikdyž se v označených záznamech vícekrát opakuje.


Novinka Hlášení a logování použití zahraničního účtu na dokladech a platebních příkazech v kontextu s legislativou nespolehlivého plátce a zveřejněných účtů správcem daně.


Oprava Při použití organizace, která není platným plátcem DPH v ČR, byly zapisovány údaje o použití nezveřejněného bankovního účtu do logu zajištění DPH. Chyba byla opravena.


Oprava Při volbě Číselník organizací - Zajištění DPH - Aktualizovat údaje z webu se objevila chyba "Cannot resolve the collation conflict between ... in the equal to operation", pokud třídění na SQL serveru nesouhlasilo s tříděním databáze.

Chyba byla opravena.


Oprava Automatické ověření nespolehlivého plátce a zveřejněných bankovních účtů na dokladu nebylo funkční. Chyba byla opravena.


Oprava Při pokusu o zapnutí aktualizace údajů o nespolehlivém plátci či ověřených účtech správcem daně se pro neplátce DPH zobrazilo prázdné procesní okno.

Chyba byla opravena, nyní se v procesním okně u neplátců DPH (nebo plátců DPH v jiné zemi) zobrazí informativního hlášení "Organizace není plátce DPH v ČR nebo nemá nastavené aktuální DIČ".Verze 2.0.2013.0400 ze dne 05.04.2013

Novinka V akci Hromadně pro e-mail v účetním deníku bylo doplněno předvyplnění e-mailu typu "Hromadně pro e-mail" podle organizace na aktuálním řádku.


Novinka Na řádcích kontace pro faktury a dobropisy (vydané i přijaté) lze nově zadat druh data Saldo bez datumu.

Účtování nastaví v účetních dokladech druh data na Saldo bez datumu a datum splatno prázdné.


Novinka Při generování dodatečného období DPH akcí "Nové dodatečné období DPH" se údaje
 • Číslo FÚ,
 • Finanční úřad (pro tisk výkazu),
 • Číslo úz.pracoviště,
 • Územní pracoviště

přenáší z posledního (dle datum do) uzavřeného období DPH téže země. Ostatní údaje jsou přeneseny z období DPH, ze kterého byla akce spuštěna.


Novinka Doplněna uzávěrka i za bilanční (funkční) měnu.

Při akci Otevření účetních knih doplněn přenos částek v atributu TabDenik.BilancniMena


Oprava Opraveno pomalé zobrazování přehledu salda.Verze 2.0.2013.0300 ze dne 27.03.2013

Novinka Pro nové databáze je v konfiguraci přednastaveno
 • Kumulované obraty: Měsíční
 • Kumulované obraty v měsících: nezaškrtnutoNovinka Doplněno účtování DIČ zadané na předmětu leasingu

Dle nastavení na kontaci se účtuje DIČ odběratele nebo dodavatele nebo dealera.


Novinka V editoru období DPH je opravena klávesová zkratka pro opravu vypořádacího koeficientu na Ctrl-Alt-K.


Novinka Druh účetního dokladu, záložka 2 - Konfigurace a 3 - Přenos mezi doklady doplněno: Organizace 2, Typ změny.

V deníku doplněna funkcionalita pro přenos mezi řádky a doklady.

Pouze CZ legislativa, licence pro příspěvkové organizace - plugin Fenix USP.


Novinka Do přehledu účetního deníku doplněna akce do submenu Kontroly volba Kontrola dokladů PAP. Kontroly využívají nové číselníky pro příspěvkové organizace - Analytiky PAP, Partneři PAP, Kontroly PAP a stávající číselník typů změn.

V přehledu účtového rozvrhu je možné pomocí akce "Kontroly PAP" zobrazit přehled kontrol PAP, kde je daný účet navázán přes číslo účtu PAP.
Obě tyto akce jsou viditelné a přístupné jen tehdy, je-li instalován modul "Pomocný analytický přehled".

Před spuštěním vlastní kontroly systém testuje, zda jsou naplněny číselníky Analytiky PAP, Partneři PAP, Kontroly PAP a typy změn pro dané období. Jestliže nejsou, systém kontroly nespustí a je potřeba naplnit uvedené číselníky buď stažením souboru CiselnikyPO_CZ201301 z HeliosStore nebo importme z příslušného TXT souboru.

V editoru před kontrolami je možné nastavit:
- Datum OD-DO - pro které deníkové zápisy bude kontrola provedena, dle datumu případu
- Včetně počátečního stavu - zda zahrnout do kontroly i doklady v počátečním stavu
- Obdobi stavu OD-DO - pro které deníkové zápisy bude kontrola provedena, dle období stavu
- Označené doklady (automaticky zatrženo při označení dokladů)
- Kontrola druhého účtu - zda provádět kontrolu druhého účtu
- Kontroly PAP - zda provádět kontrolu pro PAP
- Kontrola strany typu změny - zda provádět kontrolu na stranu typu změny
- Partnera transakce dohledávat i dle organizace - zda v případě, že není zadán partner transakce, provádět kontrolu organizace

Nastavení voleb:
- Včetně počátečního stavu
- Kontrola druhého účtu
- Kontroly PAP
- Kontrola strany typu změny
- Partnera transakce dohledávat i dle organizace
lze přednastavit v globálních konstantách: Možnosti - Konfigurace / správa systému / Globální konstanty / Účetnictví / Výkazy pro PO. Tamtéž je možno přednastavit, zda se má kontrola dokladů spustit po každé opravě dokladu či nikoliv.

Výsledkem kontroly je chybový přehled, kde jsou zobrazeny případné chyby typu:
- Obecné dokladové chyby (doklad je v konečném stavu / doklad není zaúčtován)
- Chyby - účet PAP (Neexistuje účet PAP)
- Chyby - rozdílná povaha syntetických účtů
- Chyby - partner aktiva / pasiva (Není vyplněn partner aktiva/pasiva / Není vyplněno IČ partnera aktiva/pasiva / ID partnera aktiva/pasiva je chybné)
- Chyby - partner transakce (Není vyplněn partner transakce / Není vyplněno IČ partnera transakce / ID partnera transakce je chybné)
- Chyby - typy změny (Není vyplněn typ změny / Typ změny není povolen / Typ změny není povolen na straně MD/Dal)
- Chyby - nepovolené hodnoty (Povoleny jsou pouze číselné údaje)
Deníkové doklady lze opravit přímo v chybovém přehledu, po opravě je kontrola automaticky spuštěna znovu a zobrazí se aktualizovaný chybový přehled.

Provádí se tyto kontroly:
- Kontrola, zda syntetické účty v rámci daných skupin (tj. v rámci záznamů, které se exportují, resp. zpracovávají při exportu) mají nastavenu stejnou povahu (kontrola číselníku účtů). Chybová hláška: „Detekována rozdílná povaha syntetických účtů"

- Kontrola atributů Id partnera vůči přehledu/tabulce Partneři zahraniční (tabulka/přehled odpovídající fenix.uc_c_ico_papmf). Chybová hláška: „Atribut "ID partnera" (Partner aktiva/pasiva nebo Partner transakce) obsahuje hodnoty, které se nepodařilo dohledat v Přehledu partneři zahraniční!“

- Kontroly, zda v atributech Třetí účet (an_pap), ID Partnera/IČO (ico_ap) a Id Partnera/IČO transakce (ico_tran) obsahuje pouze číselné hodnoty (INT). Kontrolují se pouze hodnoty, které nejsou NULL. Chybová hláška: „Atribut <XY> obsahuje nepovolené hodnoty. Povoleny jsou pouze číselné údaje.“

- Kontroly vůči tabulce fenix.uc_c_pap_test – identifikace neúplných záznamů - kontrola povinné vyplněnosti konkrétních kombinací atributů:

Podrobná chyba: „Atribut ICO_AP musí být vyplněn ( + identifikace dokladu v TabDenik).“ (kontroluje poč stavy i běžné období)

Podrobná chyba: „Atribut ICO_TRAN musí být vyplněn ( + identifikace dokladu v TabDenik).“ (kontroluje jen běžné období)

Podrobná chyba: „Atribut Typ změny pro stranu MD musí být vyplněn. ( + identifikace dokladu v TabDenik).“ (kontroluje jen běžné období)

Podrobná chyba: „Atribut Typ změny pro stranu DAL musí být vyplněn. ( + identifikace dokladu v TabDenik).“ (kontroluje jen běžné období)

Podrobná chyba: „Tento Typ změny není povolen pro stranu MD. ( + identifikace dokladu v TabDenik).“ (kontroluje jen běžné období)

Podrobná chyba: „Tento změny není povolen pro stranu DAL. ( + identifikace dokladu v TabDenik).“ (kontroluje jen běžné období)

- Kontrola existence analytiky (tabulka/přehled odpovídající fenix.uc_c_an_pap). Chybová hláška: „Některé analytiky PAP nebyly nalezeny v Přehledu analytik PAP.“

- Kontrola analytických účtů – musí být v rozmezí čísel 0-99. Chybová hláška: „Některé účty nemají správně vyplněno druhé číslo účtu (hodnota je nevyplněna nebo není v intervalu 0-99).“


Novinka Vytvořeny číselníky pro kontroly :

1) Analytiky PAP
Číselník je dostupný z menu "Účetnictví" - "Účtový rozvrh". Záznamy lze uživatelsky editovat. Naplnění číselníku lze provést buď stažením souboru CiselnikyPO_CZ201301 z HeliosStore nebo importem z TXT souboru ANALPAP_CZ_201301.TXT, který je součástí distribuce a leží v podadresáři SYSTEM instalace HeliosOrange. Obě metody zruší všechny záznamy v číselníku a nahradí je importovanými záznamy ze souboru.

2) Partneři PAP
Číselník je dostupný z menu "Číselníky" - "Organizace". Záznamy lze uživatelsky editovat. Naplnění číselníku lze provést buď stažením souboru CiselnikyPO_CZ201301 z HeliosStore nebo importem z TXT souboru PARTPAP_CZ_201301.TXT, který je součástí distribuce a leží v podadresáři SYSTEM instalace HeliosOrange. Obě metody zruší všechny záznamy v číselníku a nahradí je importovanými záznamy ze souboru.

3) Kontroly PAP
Číselník je dostupný z menu "Pomocné číselníky". Záznamy nelze uživatelsky editovat. Naplnění číselníku lze provést buď stažením souboru CiselnikyPO_CZ201301 z HeliosStore nebo importem z TXT souboru KONTRPAP_CZ_201301.TXT, který je součástí distribuce a leží v podadresáři SYSTEM instalace HeliosOrange. Obě metody zruší všechny záznamy v číselníku a nahradí je importovanými záznamy ze souboru.

Číselníky jsou orientovány na období, pro každý rok budou zpřístupněny nové soubory pro jejich naplnění z HeliosStore nebo TXT souboru. Číselníky jsou přístupné pouze tehdy, je-li instalován modul "Pomocný analytický přehled".

Stávající číselník typů změn lze naplnit / doplnit také pomocí HeliosStore staženám souboru CiselnikyPO_CZ201301 nebo importem z TXT souboru TYPYZMEN_CZ_201301. Import neruší záznamy, pouze doplní ty, které chybí a nahradí pole "Název" z importních souborů.


Oprava Při importu do účetního deníku přes Zprávy se mohla od verze 2.0.2013.0208 objevit chyba "...cannot convert variant (NULL) into Boolean...".

Opraveno.Verze 2.0.2013.0211 ze dne 07.03.2013

Oprava Uzavření, tisk, a elektronické podání výkazu DPH CZ 17/18 trvalo dlouho.

Opraveno.


Oprava Při účtování kurzového rozdílu k bilančnímu dni z přehledu saldokonta k datu do jiného období než je aktuální rok 2013 systém hlásil chybu Access violation...

Opraveno.Verze 2.0.2013.0208 ze dne 27.02.2013

Tip Řešení problematiky nespolehlivého plátce a zveřejněných bankovních účtů správcem daně.

Podrobné informace najdete v Poradně zde:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Nespolehliv%C3%AD_pl%C3%A1tci,_zve%C5%99ej%C5%88ovan%C3%A9_%C3%BA%C4%8Dty_-_Poradna_(CZ)


Novinka Hláška "Datum pořízení neodpovídá žádnému období" byla upravena na "Datum pořízení neodpovídá žádnému ÚČETNÍMU období".


Novinka Na řádcích kontace faktur a dobropisů typu
 • Záloha - částka celkem
 • Záloha - základ DPH
 • Záloha - ostatní částky

lze ve výběru druhu data použít nové 2 volby :

 • Datum úhrady(splatnost faktury) - jako datum párování pro deník bude dotaženo datum splatnosti realizační faktury - pro druh data Datum úhrady
 • Datum splatnosti faktury - jako datum párování pro deník bude dotaženo datum splatnosti realizační faktury - pro druh data Datum splatnosti

Původně nazvaná volba Datum úhrady (párování splatno) je přejmenována na Datum úhrady(datum zálohy), její význam je stejný (dotahuje se primárně datum splatnosti zálohové faktury, jestliže není, datum splatnosti realizační faktury - pro druh data Datum úhrady


Novinka Do přehledů Stav saldokonta, Stav saldokonta ke dni, Archiv saldokonta byl doplněn sloupec "Datum úhrady poslední faktury"


Novinka Při účtování kurzového rozdílu v loňské roce v saldokontu není možné ve verzi ...130 zadat období stavu. Při zadání nabízí jen období roku 2013, přesto, že jsem v roce 2012, mám zadáno datum případu 31. 12. 2012.

Upraveno. Jestliže se změní datum případu v editoru před účtováním (například kurzového rozdílu) na datum jiného období, nabídka období stavu se aktualizuje pro dané období.

Novinka Upraven editor akce Uzavření a otevření účetních knih, nebyly vidět celé texty.


Novinka Platební příkazy tuzemské vystavované ze salda:

Vznikl-li saldokontní případ zaúčtováním z leasingu, systém dohledává bankovní spojení z předmětu leasingu dle těchto pravidel:

 • předmět leasingu musí být navázán na skupinu, která nemá zatrženo "Pronajímatel" a zároveň "Povolit platební příkaz" nastaveno na "Platební příkazy" nebo "Všechny příkazy"
 • na předmětu leasingu musí být zadán dodavatel a bankovní spojení - cizí
 • má-li bankovní spojení - cizí vazbu na organizaci na sal.případu a je-li jednoznačné a neblokované, je dotaženo na platební příkaz


Novinka V editoru hromadných změn řádků v účetním deníku umožněno zadávání do editačních polí z klávesnice.


Novinka Pro vzory SK výkazů DPH může být zálohový koeficient pouze v intervalu <0, 1>.


Novinka Na řádky kontace pro nedokončenou výrobu je přidán výběr, jaké náklady se budou účtovat : "Náklady celkové", "Náklady přímé" nebo "Náklady z polotovarů" (kromě řádku "Výroba-Nespecifikované náklady").

Účtování respektuje toto nastavení a účtuje příslušnou hodnotu.


Novinka Období DPH za 12. měsíc - hláška

Není zadán kód zdaňovacího období příštího roku
je doplněna o popis, kam se má kód zadat.


Novinka Upraveno třídění u dočasných tabulek.při použití akce Účetnictví, Účetní výkazy, Souhrnný výkaz, Zobrazení, akce Řádky nebo Doklady


Novinka Sloupce datum první upomínky a datum poslední upomínky v přehledu salda nerespektovaly datum párování salda.

Upraveno, přidána vazba na datum párování. Je třeba mít na paměti, že tato vazba správně zafunguje jen v případě, že je datum párování v deníkových dokladech vyplněno a v momentě nápočtu daného deníkového dokladu do salda musí být na saldokontní skupině zapnuto párování "Datum párování Salda" na "Ano".


Novinka Skupinová registrace DPH:

Struktura daňové evidence byla rozšířena o DIČ a kód země DIČ. Stejně tak import / export skupinové registrace, dojde k přenosu DIČ a kódu země DIČ.
Upravena pipeline pro tiskové formuláře.


Novinka Pro tisk formulářem z přehledů "Daňové doklady" a "Daňová evidence" doplněna vazba na organizaci.


Novinka Doplněna nová přímá vazba mezi účtovým rozvrhem a sal.skupinami.

Jmenuje se "Účet a saldokontní skupina".
Původní vazba "Účet a saldokontní skupina" je přejmenována na "Vazba - účet a saldokontní skupina". Tato původní vazba nelze pro potřeby Master detail použít, je nutno použít vazbu novou - přímou.


Novinka Účtování Období DPH

V řádcích kontace lze nastavit "Účtovat cizí měnu".
Napočítané údaje z Období DPH jsou v měně DPH. Proto se při účtování nutno přepočítají účetním kurzem k poslednímu dni podle Období DPH.
Když je nastaveno na řádku Účtovat cizí měnu = Ano, tak do atributů částky v cizí měně zaúčtuje částka v měně DPH z Období DPH, kód měny = měna DPH.

Je vyhodnocen i kurzový rozdíl, který vznikne mezi sumou částek DPH z řádků daného období DPH a částkami přepočtenými kurzem. Pro tento účel je potřeba doplnit do kontace ještě 2 řádky pro KR, účet buď přímo zadán nebo se dotáhne z číselníku měn. Řádky budou použity pro vyhodnocení všech kurzových rozdílů.
Účtování kurzového rozdílu se počítá pro tyto druhy řádků:

 • daňový účet (kurzový rozdíl pro každý účet zvlášť)
 • vracení daně (kurzový rozdíl pro každý účet zvlášť)
 • úprava odpočtu daně

Zaúčtování kurzového rozdílu respektuje nastavení strany z řádků kontace. Správně by mělo platit :

 • kurzový rozdíl ztráta - na Má Dáti
 • kurzový rozdíl zisk - na Dal

Jsou-li řádky kontace pro kurzový rozdíl nastaveny na opačné strany, systém obrátí znaménko u částky kurzového rozdílu.


Novinka Pokud byl na účetním dokladu tvořící saldokontní případ je z nějakého důvodu (omylem) zadán jako cizí měna kód hlavní měny a částka v cizí měně = 0, neobsahovala vystavená upomínka nebo pen. faktura řádky. Dané úč. doklady systém eliminoval jako kurzový rozdíl.

Provedena úprava ve smyslu, že účetní doklady, které mají zadán jako cizí měnu kód hlavní měny a částku v cizí měně = 0, nepovažuje systém za řádky kurzových rozdílů a započítá je do generování položek upomínky nebo pen. faktury.


Novinka Doplněna možnost nastavení generování typu změny a organizace 2 v editoru před převodem z importní tabulky do deníku. Totéž doplněno i do definice zprávy pro export/import do deníku.

Lze tedy nastavit, že typ změny a organizace 2 v případě, že nejsou nalezeny v číselnících, budou generovány.
Platí jen v případě instalace modulu RM_PomocnyAnalPrehled.


Novinka Do editoru před rozúčtováním je doplněno pole pro zadání typu změny.

Do řádku kontace pro účetní deník je na druhou záložku doplněno pole pro zadání organizace 2.

Princip - pro typ změny:
Je-li zadán na řádku kontace, má prioritu a je vždy zapsán do řádků rozúčtování.
Není-li zadán na řádku kontace ale je zadán v editoru před rozúčtováním, je také vždy zapsán do řádků rozúčtování.
Typ změny zadán na řádku kontace má přednost.

Princip - pro organizaci 2:
dtto jako pro typ změny až na výjimku - je-li organizace 2 zadána pouze v editoru před rozúčtováním a na řádku kontace ne, je zapsána do řádků rozúčtování pouze v případě, že je zároveň zašktrnuto zaškrtávátko "Přenášet organizaci 2".

Pro používání organizace 2 a typu změny je nutné mít instalován registrovaný modul RM_PomocnyAnalPrehled.


Novinka Při účtování faktur se zálohami se mohlo stát, že se hodnota zaokrouhlení zálohové faktury zaúčtovala do deníku vícekrát. Účtovaný doklad byl potom nevyrovnaný.

Opraveno.


Oprava Při tisku hlavní knihy se generuje dočasná tabulka #TabUcZapisy ve které je sloupec JmenoZam omezen na 41 znaků - NVARCHAR(41) - bere se z TabCisZam.PrijmeniJmeno

Toto pole ale může mít 201 znaků.
Tisk pak končí hláškou: String or binary data would by truncated

Opraveno.


Oprava Při účtování vzájemného zápočtu z fakturace se mohla objevit chyba

Conversion failed when converting value '61526xxxxxxxxx615260xxxxxxxxx' to data type integer (x - číslice)

Opraveno.


Oprava Opravena chyba při výpočtu daně z částky vč. daně v detailu pohybu leasingu.


Verze 2.0.2013.0131 ze dne 05.02.2013

Oprava Při účtování ze salda (kurzové rozdíly, haléřové dorovnání,...) systém před otevřením editoru účtování hlásil chybu "Could not convert variant of type NULL into type Integer".

Opraveno.Verze 2.0.2013.0130 ze dne 25.01.2013

Oprava Editor účtového rozvrhu - v některých případech bylo uvolněno k editaci pole "Účtování DPH" ačkoliv nemělo být uvolněno (pro výsledovkové účty). Potom bylo možné u účtu zadat údaje DPH jako směr plnění, sazba DPH atd. Po uložení účtu a opětném otevření do editace se lišily údaje DPH zobrazené v editačním okně a v přehledu účtového rozvrhu.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0128 ze dne 21.01.2013

Tip Od 1.1.2013 platí nový vzor výkazu DPH - CZ18.

Pro stávající zákazníky je přechodem na novou verzi vygenerován nový vzor výkazu CZ18 do vzorů výkazů včetně řádků výkazu. Současně jsou již založená období DPH CZ17 v roce 2013 (neuzavřená) převedena na vzor CZ18 (se zachováním vazeb na účty).
V nově generovaných databázích je vygenerován nový vzor výkazu CZ18 do vzorů výkazů včetně řádků výkazu.
K dispozici je také nový vzorový soubor řádků výkazu CZ18 TEXTDPH_CZ_18. Leží v podadresáři SYSTEM a lze z něj importovat akcí v přehledu vzorů výkazů DPH.
Dále je zabezpečena kompletní funkcionalita výkazu CZ18:

 • nápočet a tisk výkazu
 • elektronické podání na EPO
 • účtování výkazu
 • vypořádání, nápočet hodnot pro vypořádání
 • uzavření / otevření období DPH
 • přenos definice řádků výkazu i ze vzoru CZ17

atd.


Novinka Pokud je nainstalován modul "Podpora účetních firem" je v přehledu období DPH přístupná akce "Rozkopírování".

Po její volbě se zobrazí výběr cílových databází a volba, zda rozkopírovat jen aktuální záznam nebo všechny. Stejné záznamy v cílových databázích nelze obnovit, lze jen zakládat nová období DPH.
Hromadně rozkopírovat lze jen období DPH se stejnou zemí.
Rozkopírování období DPH je možné jen v případě, že v cílové databázi existuje alespoň jedno založené období DPH s danou zemí jako vzor pro přenos údajů jako je název firmy apod, viz dále.

Při rozkopírování se ze zdrojové databáze do cílových databází kopírují tyto sloupce:

 • hlavička období DPH - Nazev, DatumOd, DatumDo, Mesic, Ctvrtleti, Rok, Vyrovnani, ISOKodZeme, VzorEU, Mena
 • řádky období DPH - všechny kromě ZakladDaneVykaz a CastkaDaneVykaz
 • vazby účtů na řádky období DPH - všechny

Při rozkopírování probíhá kontrola na existenci číselníkových údajů. Není-li číselníkový údaj nalezen v cílové databázi, nepřenese se a je potřeba doplnit ručně - na toto je uživatel informován hlášením po ukončení rozkopírování.
Kontrola se týká těchto číselníkových údajů:
hlavička období DPH:

 • ISOKodZeme, Mena

vazby účtů na řádky období DPH:

 • CisloUcet

Po rozkopírování do cílových databází proběhne překopírování dalších údajů ze vzorového období DPH:
CisloFU, FinancniUrad, JmenoFO, PrijmeniFO, ObchodniJmeno, ObchodniJmenoPrvniCast, DodatekOJ, Adresa, Ulice, CisPopisne, CisOrient, PSC, Obec, JmenoOO, PrijmeniOO, PostaveniOO, Sestavil, Telefon, Titul, PrvniHlavniCinnost, DruhaHlavniCinnost, OKEC1, OKEC2, DICZastupce, FTelefon, FFax, Okres, JakyPlatce, TiskovyForm, PlatceDPH, RodneCislo, Email, KodZastupce, JmenoZastupce, PrijmeniZastupce, NazevZastupce, DatNarZastupce, IdentZastupce, ICZastupce, TypZastupce, VyrKoeficient, DIC, UKod, FinUradUcto


Novinka Přehled Kurzovní lístek cizích měn (BID 834).

V případě jiné legislativy než SK se na akci Import, Import otevře editor Import Kursovního lístku. V kombu se přednabízí NBS import.
Výchoví nastavení změněno na ECB import.

Upraveno.


Novinka Při účtování ze saldokonta k datu se dotáhne lokální období dle zadaného datumu případu, projde kontrolami a účtování je provedeno do tohoto období.

Platí pro všechny druhy účtování v přehledu salda.


Novinka Podle nových požadavků novely zákona o DPH pro evidenci pro účely DPH se požaduje uvádět i DIČ. Z hlediska názvosloví Helios Orange DIČ DPH.

Řešení:
1. Do daňových dokladů, kde je již nyní atribut DIČ DPH, se DIČ DPH doplňuje i v případě, že DIČ DPH není přímo na řádku základu DPH nebo DPH, ale je i na jiném řádku dokladu. (Typicky je DIČ DPH většinou pouze na řádku 311 nebo 321). Pokud v rámci jednoho dokladu bude DIČ DPH pouze jedno stejné (resp. stejné nebo prázdné), jako DIČ DPH použít takto dohledané DIČ DPH.

2. Tamtéž je přidán i sloupec "Země" primárně dotahovaný z DIČ, případně z organizace, protože má být možnost evidovat pro každou zemi zvlášť.

3. Země ad bod 2 se doplňuje jen v případě, je je na daném daňovém účtu zaškrtnuto nové zaškrtávátko "Členit podle země" - na první záložce editoru účtového rozvrhu. Lze nastavit i hromadně.

4. Sloupce DIČ DPH a zemi doplněny do distribučního tiskového formuláře -211. Ve formuláři jako nadpis sloupce DIČ. Umožněn (alternativně) tisk i po zemích.
Formulář přejmenován na Evidence pro daňové účely.


Novinka Z období DPH je umožněno zobrazit přehled karet obchodního majetku, které byly aktivní v příslušném zdaňovacím období (období DPH).


Novinka V editoru deníku, v dokladech koncového a počátečního stavu netrvat na povinnosti organizace a párovacího znaku podle nastavení na účtu. Povinnost dalších údajů (úvar, nákladová okruh...) posoudit podle nastavení na účtu Uz.útvary atd. a podle toho, s jakými parametry byla provedená příslušná uzávěrka.

Řešení:
Pro úč.doklady počáteční/koncový stav je upravena kontrola povinností na účtu v editoru účetního deníku při ukládání záznamu. Organizace, Párovací znak a Zaměstnanec nejsou kontrolovány vůbec. Útvar, Zakázka, Nákl.okruh a Vozidlo jsou kontrolovány jen v případě, že je na účtu nastaveno jejich povinné vyplnění a uzávěrka daného období proběhla s rozpadem za útvray, resp.zakázky, resp. nákl.okruhy, resp.vozidla.


Novinka Do následujících formulářů byl doplněn tisk údaje "Územní pracoviště":
 • -228 Následné souhrnné hlášení k DPH - kontrolní opis
 • -226 Souhrnné hlášení k DPH - Kontrolní opis
 • -21535 Výpis z evidence pro daňové účely dle § 92a


Oprava Při hromadném vystavování upomínek a penalizačních faktur ze salda systém hlásil chybu "Transaction count after EXECUTE indicates that a COMMIT or ROLLBACK TRANSACTION statement is missing. Previous count = 1, current count = 0".

K situaci mohlo dojít v případě, že byl alespoň jeden saldokontní případ v cizí měně a chyběl kurz.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0105 ze dne 07.01.2013

Upozornění Došlo k přečíslování finančních úřadů.

V editoru období DPH a editoru souhrnného hlášení je potřeba zadávat číslo finančního úřadu v novém tvaru - 4-místné, např. 2000 pro Prahu.
Při podání XMl na EPO je do XML zprávy zapsáno interní číslo finančního úřadu (interní číslo FÚ je na 3 místa).
Dále je možno nově zadat do editoru období DPH a souhrnného hlášení nepovinné údaje číslo a název územního pracoviště.


Novinka Nová verze - CISSYNT_CZ_PRISPEVKOVE_06.TXT pro CZ legislativu.

TXT vzorový soubor leží v adresáři SYSTEM, lze naimportovat do přehledu syntetických účtů.


Novinka Editor Období DPH, do tabulky na záložce 2 - Výkazy DPH, přehled Řádky výkazu DPH jsou doplněny nové numerické atributy Základ daně a Daň. Při všech akcích, kde se provádí aktualizace, jsou vypočtené hodnoty ukládány do těchto atributů tak, jak se budou tisknout nebo odesílat, tj. zaokrouhlené. Když bude Období DPH uzavřeno, není možnost je měnit.

Pouze pro vzory výkazů CZ 17 a SK EU 2012
Do tabulky řádků výkazů DPH přidány 3 nové sloupce:

 • Základ daně
 • Částka daně
 • Částka na výkazu

Do prvních 2 sloupců se uloží vypočítané hodnoty výkazu DPH, poslední sloupec je příznak, zda daný řádek obsahuje nenulové hodnoty pro výkaz DPH (pro účely filtrování). K uložení vypočítaných hodnot dojde v těchto případech :

 • tisk výkazu DPH
 • el.podání výkazu DPH
 • výpočet vypořádání
 • uzavření období DPH (dochází také k přepočtu hodnot vypořádání)

(Pozn. účtování výkazu DPH nezpůsobí uložení hodnot)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export