Důležité:


Účetnictví - Změny 2009

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2009.0934 ze dne 03.12.2009

Novinka Pro rok 2010 platí nový vzor syntetických účtů pro příspěvkové organizace.

Vzor SYNTETCZPR04 doplněn.
TXT soubor pro import má název CISSYNT_CZ_PRISPEVKOVE_04.TXT (leží v adresáři SYSTEM).


Oprava V případě odpisu pohledávky se neúčtovaly opravné položky.

Opraveno.Verze 2.0.2009.0932 ze dne 28.11.2009

Oprava Akce Účto TXT pro export dokladů v přehledu Účetní deník byla přístupná i v prázdném přehledu.

Opraveno.


Oprava Pokud u zápočtu nad saldem v cizí měně nebyl zadán kurz přepočtu a po přenesení saldokontního případu do zápočtu se na příslušném záznamu zápočtu zvolila volba "Dorovnej zápočet", objevila se chyba "could not convert variant of type (Null) info type (Double)".

Opraveno.Verze 2.0.2009.0928 ze dne 13.11.2009

Tip Před akci Uzavření a otevření účetních knih jsou zařazeny kontroly, které se stejně před akcí provádějí. Kontroly, které jsou prováděny následně i při vykonávání roční uzávěrky, jsou vypisovány do procesního okna v pořadí:
 • kontrola, zda nebylo období již uzavřeno
 • kontrola, zda je zadán DUD pro uzavření
 • kontrola, zda je zadán DUD pro otevření
 • kontrola, zda se neliší povaha účtů mezi obdobími (výpis prvních 5-ti účtů, kde se liší)
 • kontrola, zda je zadán účet zisků a ztrát
 • kontrola, zda je zadán konečný účet rozvážný
 • kontrola, zda je zadán počáteční účet rozvážný
 • kontrola, zda je zadán účet hospodářského výsledku
 • kontrola, zda byl proveden přechod na euro (jen pro fáze euro = 1)
 • kontrola, zda je zadán účet Kurzový rozdíl zisk (jen pro fáze euro = 2)
 • kontrola, zda je zadán účet Kurzový rozdíl ztráta (jen pro fáze euro = 2)
 • kontrola, zda neexistují doklady v DUD počátečních stavů (jen pro fáze euro = 2)
 • kontrola, zda je vyrovnaná rozvaha a výsledovka s případným zobrazením rozdílu na 6 des. míst
 • kontrola, zda je účtováno na rozvahové účty
 • závěr kontrol (zda je možné vykonat roční uzávěrku či nikoliv)

Provedení kontroly lze volit v editoru před uzávěrkou. Nebyla-li uzávěrka ještě pro dané období nikdy spuštěna, je provedení kontroly defaultně zaškrtnuto. Byla-li již provedena (ať úspěšně nebo neúspěšně), provedení kontroly není defaultně zaškrtnuto.


Novinka Nápočet hodnot pro vypořádání v přehledu období DPH byl upraven.

Přehled hodnot pro vypořádání byl doplněn o 2 nové sloupce Čitatel pro koeficient a Jmenovatel pro koeficient. Pomocí těchto sloupců lze snadno kontrolovat hodnotu koeficientu.
Pro zobrazení nových sloupců je potřeba opětovně napočítat hodnoty pro vypořádání buď akcí "Nápočet hodnot pro vypořádání...." nebo otevřením a uzavřením období DPH. Pomocí těchto sloupců lze snadno kontrolovat hodnotu koeficientu.


Novinka V editoru číselníku účtů lze zadat uzávěrku po Nákladových okruzích.

Procesy provedení uzávěrky byly rozšířeny o respektování Nákladových okruhů.


Novinka V editoru uzávěrky je nápovědní tlačítko s otazníkem. Obsahuje popis uzávěrky a jednotlivých nastavení.Verze 2.0.2009.0923 ze dne 22.10.2009

Novinka Při provádění akcí
 • Uzavření a otevření účetních knih
 • Zrušení a obnovení uzavření a otevření účetních knih

je klávesa OK přístupná pouze v případě, že jsou obě pole (Uzávěrka po útvarech a Uzávěrka po zakázkách) nastavena na Ano nebo Ne.


Oprava Export účetních dokladů z deníku přes zprávy. Pokud bylo nastaveno na druhu zprávy jméno exportního souboru "Vždy použít zadané" nebo "Dotaz na jméno při exportu", export dokladů se nepodařil (chyba při ukládání souboru UDenik.txt).

Opraveno.Verze 2.0.2009.0922 ze dne 14.10.2009

Oprava V účetním deníku se mohlo chybně objevit datum párování 30.12.1899.

Chyba se objevila v případě, kdy není žádná saldokontní skupina nastavena na párování datumu a zadával se řádek účetního dokladu s druhem data "Uhrazeno".
Opraveno.
Přechodem na novou verzi jsou upraveny všechny datumy DUZP a datumy párování v úč.deníku, které se rovnají 30.12.1899, na prázdné. V některých případech bude nutné spustit Aktualizaci sala všech skupin.


Novinka Umožněno sumování atributů PNF,KPZF,KPNF,KPF,PF,PZF. Platí pro přehledy saldo, saldo k datu a archivní saldo.

POZOR - v případě výpočtu průměru těchto sloupců se jedná o aritmetický průměr, nikoli vážený průměr, se kterým se pracuje v modulu ŘPT !! Nezaměňovat !!Verze 2.0.2009.0912 ze dne 20.09.2009

Oprava Při vystavování platebního příkazu ze salda se nerespektovalo odsunutí saldokontních případů do archivu.

Příklad:
Zaúčtovaná faktura přijatá, v saldu se vystaví PP a zaúčtuje úhrada a přesune do archivu. Za rok od stejného dodavatele FP se stejným VS. Při vystavování PP mohou nastat 2 případy

 • aktuální saldo je nižší než prve vystavený PP -> chybová hláška a PP se nevystaví.
 • aktuální saldo je vyšší než prve vystavený PP -> PP se "v tichosti" - s výsledkem OK vystaví - ale jenom na rozdíl saldokont. Navíc jsou v přehledech PP vidět i PP z archivu.

Opraveno.
Při přesunu sal. případu do archivu i při zpětném přesunu je zapsán příznak do platebního příkazu (detailu). Příznak může nabývat hodnot:

 • 0 ... saldo není v archivu (defaultní hodnota)
 • 1 ... saldo je v archivu
 • 2 ... saldo dočasně není v archivu
 • 3 ... saldo původně aktivní je dočasně neaktivní

Příznak 2 je použit pro případ, kdy uživatel na chvíli vrací původně archivované saldo zpět mezi aktivní. Příznak 3 je použit pro případ, kdy uživatel z důvodu přesunu archivního salda zpět mezi aktivní původně aktivní saldo zruší (např. změnou rozpracovanosti v úč. deníku).
Pro výpočet částky a pro zobrazení přehledu platebních příkazů se vezmou platební příkazy s příznakem 0 nebo 2.


Oprava Při ručním pořizování do účetního deníku se mohlo stát, že hodnota datumu DUZP byla nastavena na datum 30.12.1899, i když nebyla do pole DUZP zadána žádná hodnota.

Opraveno.
K chybě docházelo u druhu účetního dokladu, kde byl nastaven přenos DUZP. Opravu lze provést hromadnou změnou.


Oprava Účtování kurzových rozdílů v saldu k bilančnímu dni. Když byly v kontaci kurzového rozdílu k bilančnímu dni dva řádky kontace s Druhem řádku = Saldokontní řádek a lišily se stranou MD a Dal, nedohledal se řádek kontace podle strany MD/Dal, ale použil se řádek kontace s vyšším číslem.

Opraveno.
Údaje z řádku kontace s Druhem řádku = Saldokontní řádek se dotahují i s ohledem na stranu úč. zápisu. Neexistuje-li v kontaci takový řádek, dotahuje se řádek bez ohledu na stranu (tak to bylo původně).
Platí pro saldo i saldo k datu / období stavu.Verze 2.0.2009.0909 ze dne 09.09.2009

Oprava Akce Oprava pro souhrnné hlášení v účetním deníku skončila chybou duplicity v případě, že byla spuštěna nad účetním dokladem, který nemá souvislé číslování řádků (tedy má např. řádek číslo 1 a řádek číslo 3, řádek číslo 2 chybí).

Opraveno.Verze 1.0.2009.0507 ze dne 03.08.2009

Novinka V přehledu souhrnného hlášení je zrušena akce místního menu "Nové opravné souhrnné hlášení", povoleno je pouze řádné a následné souhrnné hlášení.


Oprava Pokud bylo na saldokontní skupině nastaveno párování současně dle párovacího znaku a dle datumu párování a pokud byly ostatní párovací elementy (organizace, zakázka, útvar,..) buď nezatrhnuté nebo na saldokontních případech stejné, došlo ke sloučení některých saldokontních případů s různým párovacím znakem a stejným datumem párování do jednoho saldokontního případu.

Opraveno.
Chyba byla od verze 1.0.2009.0409 a týkala se jen salda ke dni (saldo a saldo k období stavu byly správně).Verze 1.0.2009.0504 ze dne 19.06.2009

Novinka Od 2.6.2009 na webu MF ČR změnili formát XML zprávy k elektonickému přiznání k DPH.

U koeficientů zkrátili z celkem 6 znaků na celkem 4 znaky. Upraveno.


Novinka Výpočet sloupců Saldo po splatnosti, Saldo před splatností, Kumulované prodlení zapl./nezapl., Saldo po splatnosti 1-7. v saldu, saldu k datu/období stavu vycházel z údajů hlavní měny, pro určení prodlení faktur v cizí měně mohly být vlivem kurzových rozdílů nepřesné.

Upraveno. Do výpočtu prodlení se nyní bere v úvahu i případná částka kurzového rozdílu. To znamená, že se i u cizoměnných saldokontních případů regulérně určuje skutečnost, zda je faktura již uhrazena či nikoliv.
Pro aktualizaci hodnot těchto sloupců je nutno spustit aktualizaci všech saldokontních skupin.


Verze 1.0.2009.0413 ze dne 02.06.2009

Oprava Vystavování upomínek:

Pokud je faktura v Kč (tj. není v cizí měně), vygenerovala se upomínka bez položky a následně se netisknul řádek ve formuláři.
Při vystavení sdružených upomínek se tiskly nulové součtové řádky.
Opraveno.Verze 1.0.2009.0410 ze dne 22.05.2009

Oprava V přiznání DPH CZ vzor 15 se mohly chybně tisknout/odeslat (resp. nevytisknout/neodeslat) hodnoty do řádků 44 nebo 45.

Opraveno.Verze 1.0.2009.0409 ze dne 20.05.2009

Novinka Pro období DPH Vzor CZ 15 vyřešeno zaokrouhlování na ř. 44 a 45 - vstup tak, aby odpovídalo zaokrouhlení daně na výstupu na řádcích 3 až 12.


Novinka Na uzavřeném období DPH zakázány akce Přenos řádků DPH, Přenos jen vazeb na účty, Rozkopírování vazeb na účty, Generování řádků DPH a Hromadné zrušení přiřazení účtů.


Novinka Při generování upomínky k saldokontnímu případu v cizí měně jsou eliminovány nejen řádky s druhem data Saldo bez datumu, ale nově i řádky, které mají zadán kód cizí měny a částku v cizí měně mají nulovou (charakter kurzového rozdílu).


Novinka Pokud existovalo řádné období DPH a k němu druhé dodatečné (první dodatečné existovalo také, ale bylo vymazáno) s názvem takovým, jaký navrhl systém, nešlo založit nové dodatečné období akcí "Nové dodatečné období DPH". (Systém dle počtu dodatečných období zjistil, že další by mělo dostat číslo 2 a sestavil název stejný, jaký již existoval pro 2. dodatečné období.)

Upraveno.


Novinka Změní-li se (vymaže) IČO vlastní organizace, je v daňové evidenci změněno IČO na nové u záznamů s původním IČO (týká se i uzavřených období DPH). Tím je zamezeno znásobení částek při nápočtu daně.

Jestliže změní IČO člen, je uvolněna akce mazání záznamů daňové evidence (aby mohl zastupující člen vymazat importované záznamy od člena s původním IČO).
Zadání IČO u vlastní organizace je hlídáno na úrovni editoru.


Novinka Sloupce Prodlení zaplacených / nezaplacených faktur (PZF a PNF) v saldu a saldu k datu / období stavu mohly být pro určení prodlení faktur v cizí měně nepřesné vlivem kurzových rozdílů.

Upraveno.
Do výpočtu prodlení se nyní bere v úvahu i případná částka kurzového rozdílu, takže se i u cizoměnových saldokontních případů regulérně určuje skutečnost, zda je faktura již uhrazena či nikoliv.
V přehledu salda, salda k datu / období stavu a archivu salda je nový sloupec "Částka kurzového rozdílu", který obsahuje absolutní součet částek z účetních záznamů, které mají nastaveno "Saldo bez datumu" - tedy kurzových rozdílů.
Tato hodnota je zpracována pro určení úhrady faktury a tedy i prodlení.
Po přechodu na novou verzi HeO se na hodnotách prodlení PZF a PNF nic nezmění, protože nový sloupec "Částka kurzového rozdílu" není zatím napočítán.
U všech nově vzniklých cizoměnových saldokontních složek je však již tato hodnota počítána a prodlení se počítá již s jejím vlivem.
Pokud uživatel požaduje okamžitý přepočet PZF a PNF s přihlédnutím k hodnotám kurzových rozdílů, lze použít aktualizaci saldokontní skupiny nebo aktualizaci všech saldokontních skupin.


Oprava Při určitém postupu vyplňování editoru samovyměření při potvrzování systém chybně hlásil "Není zadána sazba DPH u některého účtu". Samovyměření proběhlo v pořádku.

Opraveno.
Jednalo se o případ, kdy se jako první vyplnil ručně účet na straně Dal (bez použití přenosu z číselníku účtů) a poté se doplnil účet na stranu MD.


Oprava Tisk dodatečného přiznání k DPH - netisknul se vypořádací koeficient v případech, kdy se měl tisknout.

Opraveno pro tisk i pro elektronické podání.


Oprava Pokud se zadávalo při importu kurzového lístku datum ručně do prázdného pole, mohlo dojít k chybě konverze.

Opraveno.Verze 1.0.2009.0316 ze dne 21.04.2009

Novinka Podání hlášení přes Portál veřejné správy:

Po odeslání podání je zpět přijata odezva/instrukce kam a za jak dlouho se má Helios ptát na stav zpracování. Jedná se o odpověď acknowledgement.

Upraveno časování, pokud bude čas větší než 20sec., interval bude zkrácen na daných 20 sec. Zůstává frekvence dotazování : 3 pokusy.
Zachována současná možnost přerušení.


Oprava Při účtování přeúčtování skonta, pokud se oproti faktuře dostalo do dalšího období a původní období faktury již bylo uzavřeno, systém hlásil uzavřené období a přeúčtování neproběhlo.

Opraveno. Eliminace kontroly aktuálního období před začátkem přeúčtování.Verze 1.0.2009.0313 ze dne 02.04.2009

Novinka U tisku dodatečného období DPH CZ vzory 12/13/14 a 15 se za jistých podmínek mohlo stát, že se údaj nevytisknul do řádku 780 resp. 67, ale do předchozích 2 řádků (jako by se jednalo o řádné / opravné období DPH).

Upraveno.
Dříve, jestliže byly splněny podmínky:
1) legislativa CZ
2) vzor výkazu DPH 12/13/14 nebo 15
3) zaškrtnuto vypořádání
4) přepočteno vypořádání
se období DPH zpracovávalo vždy jako řádné ikdyž bylo nastavené jako dodatečné.
Tato výjimka byla odebrána.


Novinka Vypořádací koeficient na formuláři DPH vz. 15 - tisk/el. odesílání

Pokud není zaškrtnuto vypořádání, údaj se netiskne/není v XML zprávě (dosud se tisklo/ odesílalo 0,00/0.000)Verze 1.0.2009.0312 ze dne 25.03.2009

Oprava Pokud se liší třídění databáze a serveru SQL, objevovala se při tisku a elektronickém odesílání výkazu DPH vzor 15 chyba od verze 1.0.2009.0308 "Cannot resolve the collation..."

Opraveno.


Oprava Mohlo se stát, že nešlo zrušit období DPH, systém hlásil chybu (navázané záznamy v tabulce TabSkupRegDPH).

Opraveno.Verze 1.0.2009.0311 ze dne 23.03.2009

Novinka Konečné, resp. počáteční stavy nejsou sloučeny do jediného řádku v případě, že je na účet účtováno pouze v hlavní měně a jedné cizí měně. Vzniknou vždy 2 řádky konečných, resp. počátečních stavů, jeden řádek pouze v hlavní měně a druhý řádek v cizí měně.


Novinka Při práci s výkazem DPH CZ vzor 15 se mohla objevit chybová hláška: "SQL: 102,15 Incorrect syntax near 'N'.

Upraveno.
Chyba byla způsobena chybou SQL serveru verze 2005 do SP1 včetně, v každém případě doporučujeme nainstalovat aktuální SP.


Oprava V editoru účetního dokladu se mohly objevit 2 závady:
 • po vyplnění polí Účet / Účet DPH účtem DPH přenosem z číselníku účtů nemuselo dojít k dotažení období DPH
 • při pořizování nového řádku úč. dokladu s kopírováním nastavení datumu splatno se mohla objevit chyba "Bylo porušeno kontrolní omezení - operaci nelze provést"

Opraveno.Verze 1.0.2009.0309 ze dne 18.03.2009

Novinka V prvotních dokladech (příjemky, výdejky, faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy atd.) je možné použít volbu Pohled

do účetnictví (Ctrl+U) nad označenými doklady.


Oprava Kontrolní nápočet zůstatků účtů do přehledu Saldokonta pomocí akce Nápočet kontrolních sum nefungoval správně,

jednalo se o sloupce "Suma zůst.deník" a "Suma rozdíl".
Opraveno. Chyba se projevila pouze u databází s jedním obdobím, kde jsou současně počáteční a běžné stavy a neexistuje žádné

předchozí uzavřené období.Verze 1.0.2009.0308 ze dne 17.03.2009

Novinka Zápočty v Saldokontu:

Po zadání Datumu potvrzení se zápočet v případě, že toto datum spadá do jiného Období, přesune do tohoto období a z přehledu pro dané období zmizí. Avšak problém nastal, když v cílovém období už existoval doklad stejného čísla.
Upraveno.
Jestliže je doklad vzhledem k datumu potvrzení přesouván do jiného období a jeho číslo je již v období obsaženo (duplicita), je vyhledáno nové číslo dokladu (jako poslední + 1) a je zobrazen dotaz uživateli. Po potvrzení dotazu uživatelem je doklad přesunut i přečíslován. Dále je opraven způsob obnovení přehledu v případě přesunutí dokladu. Nyní se přehled obnoví automaticky a kurzor je nastaven na první doklad v přehledu.


Novinka Výběr účtu z číselníku účtů - situace:

Jsou dva nestejně dlouhé účty, např. 31100 a 311000. Když se zadá z klávesnice 31100 a postoupí se na další pole, otevře se číselník účtů. Pokud se vybere z číselníku účtů účet 31100 a postoupí se na další pole, otevřel se znovu číselník účtů. V tomto případě by se již číselník účtů otevírat neměl.
Upraveno.
Po výběru z číselníku se již podruhé číselník neotevře.
Upraveno v účetním deníku (účet a daňový účet), položce pokladního dokladu a v editoru pomocných textů.


Novinka Účtování DPH, skupinová registrace. Umožněno účtování zastupujícího člena "o sobě" + celkové závazky/pohledávky k ostatním členům skupiny.

Zastupující člen musí na kontaci Období DPH zaškrtnout zaškrtávátko "Zastupující člen". Potom má možnost definovat v kontaci nový druh řádku kontace "Daňová povinnost (odpočet) člena". Tento řádek se definuje obvyklým způsobem, navíc je potřeba zadat IČO daného člena. Pro každého člena by se měly definovat 2 tyto řádky, MD a Dal, částky daňové povinnosti se uvádí bez zaokrouhlení.
Vytvořený úč. doklad takovou kontací obsahuje oproti standardnímu úč. dokladu, který vznikl účtováním bez skupinové registrace, dvojice úč. řádků s daňovou povinností každého člena. Skládá se tedy ze 3 částí:

 • účtování jednotlivých účtů DPH (za zastupujícího člena)
 • účtování řádků výkazu DPH (za zastupujícího člena)
 • účtování daňové povinnosti (za všechny členy jednotlivě)

Je potřeba, aby součástí instalace Helios Orange byl modul "Skupinové DPH".


Novinka Kurzové rozdíly k faktuře bylo v Saldokontu možné spustit na kterémkoli řádku.

Doplněny kontroly na jednoznačnost cizí měny na saldokontním případu a na vyrovnanost salda v cizí měně.


Oprava Účtování přeúčtování skonta, pokud se oproti faktuře dostane do dalšího období, se zaúčtovalo sice se správným datem případu, ale zůstalo v původním období.

Opraveno. Období je v tomto případě dotahováno dle zadaného datumu skonta.


Oprava V přehledu "Daňové doklady" je možné u pole "Výkaz DPH" rozbalit čísla jednotlivých řádků výkazu DPH (konverzi). Byla tam ovšem sada řádků DPH starého výkazu.

Opraveno.
Dle vzoru výkazu DPH je nastavena příslušná sada řádků výkazu.Verze 1.0.2009.0222 ze dne 01.03.2009

Oprava Elektronické podání výkazu DPH CZ vzor 15 - chyba v elementu "dan_pzb23", daň na výstupu základní, řádek 3 výkazu.

Element se chybně plnil hodnotou daně na výstupu snížené z řádku 2 výkazu DPH.
Opraveno.Verze 1.0.2009.0218 ze dne 20.02.2009

Oprava Pro nový modulu "Skupinová registrace DPH" chyběl nový typ zprávy.

Nešlo proto založit zprávu pro export ani pro import.
Opraveno.Verze 1.0.2009.0217 ze dne 18.02.2009

Tip Nový rozšiřující modul Skupinové DPH

Umožněno vystavení přiznání k DPH a daňové evidence v případě, že se jedná o skupinu podle § 5a až 5c z. 235/2004 Sb.

Členové skupiny mohou exportovat vlastní daňové záznamy, zastupující člen tyto záznamy může importovat do vlastní databáze. Do výkazu DPH zastupujícího člena jsou poté zpracovány jak daňové vlastní záznamy tak i importované daňové záznamy členů.

Export a import daňových záznamů probíhá přes zprávy (formát XML), zpráva je zašifrována.
Platí jen pro výkaz DPH vzor CZ 15.


Novinka Připraven formát elektronického podání výkazu DPH vzor CZ 15.

Testováno na zkušebním portálu PVS.


Novinka Při samovyměření, je-li DPH v cizí měně (nastaveno na období DPH) a způsob kurzu se liší od způsobu kurzu hlavní měny, mohlo dojít k chybnému výpočtu základu daně v cizí měně.

Upraveno.
Základ daně byl spočítán obráceným kurzem v případě, že na účtu DPH zařazeném do samovyměření nebyl zadán kód cizí měny stejný jako na období DPH.


Novinka Úprava nabízení období DPH v editoru samovyměření

Období DPH se přednabídne podle stejných pravidel jako v editoru deníku pro DPH na vstupu, tj.: podle DUZP na editoru samovyměření, pokud je uzavřeno, tak nejbližší následující, s možností změnit/vybrat ze seznamu, kde se nabízejí všechna neuzavřená období DPH pro danou zemi.


Novinka Import účetních dokladů

Při importu počátečního stavu období např. 2008, který má datum případu spadající dojiného období, např. 31.12.2007, docházelo k tomu, že se doklad importoval podle data případu do globálního období 2007.
Upraveno. Pro účetní doklady v počátečním nebo koncovém stavu je určujícím datumem pro zařazení do období DatumOd období a nikoliv datum případu.


Novinka Název nové kontace při kopii se již nezkracuje.


Novinka Ve všech přehledech číselníku účtů rozšířen sloupec s číslem účtu.Verze 1.0.2009.0212 ze dne 02.02.2009

Oprava Úprava a Vyrovnání odpočtu daně

Období DPH, vzor 15 - řádky 60 a 61. Pro tyto řádky má být použita stejná logika jako pro řádek 62.
Opraveno.Verze 1.0.2009.0203 ze dne 24.01.2009

Tip Vytvořen nový tiskový formulář pro výkaz DPH platný od 1.1.2009, systémové číslo formuláře -220


Novinka Vytvořen vzor syntetik pro nepodnikatelské subjekty CISSYNT_CZ_NEPODNIKATELSKE_01.TXT.


Oprava Při pokusuo vytvoření nového období DPH v přehledu období DPH volbou Nový nebo klávesou F2 se objevila chybová hláška "No argument for format %s".

Opraveno.Verze 1.0.2009.0202 ze dne 22.01.2009

Oprava V některých případech se chybně dotahoval zálohový koeficient do nově zakládaného období DPH.

Opraveno.Verze 1.0.2009.0201 ze dne 19.01.2009

Novinka Doplněna funkcionalita účtování vzoru CZ15 doplněna.

V přehledu období DPH je pro vzor CZ15 aktivována sada akcí pro účtování.
V editoru období DPH je pro vzor CZ15 zpřístupněno pole pro zadání účetního kódu a finančního úřadu pro účtování.


Novinka Na záložce editoru období DPH "5 - CZ vzor 15" je vedle pole pro zadání kódu zdaňovacího období následujícího roku tlačítko s otazníkem, které zobrazí nápovědu pro zadání kódu.


Novinka Při účtování dokladů pokladny je nově zajištěna vazba i přímo na položku dokladu pokladny.

Při účtování, není-li zvolena volba "seskupování", je přenesena vazba na položku dokladu pokladny jak do účetního deníku v přededitaci, tak i do "ostrého" účetního deníku. Zde je i napojena vazba do Nastav (v předdeníku nikoliv).


Novinka Upravena funkcionalita nápočtu kontrolní sumy z účetním deníku v saldu tak, aby se respektovala i minulá období.

Suma z účetního deníku se nyní počítá součtem 2 zůstatků:
a) zůstatek počátečních + běžných stavů z období následujícího po posledním období, ve kterém proběhlo uzavření a otevření účetních knih
b) zůstatek běžných stavů ze všech následujících období
Např.:
období 2009 - otevřeno, suma běžných stavů
období 2008 - otevřeno, suma běžných stavů
období 2007 - otevřeno, suma počátečních a běžných stavů
období 2006 - uzavřeno, nic
období 2005 a předchozí - nic


Oprava V přehledech textů a řádků výkazů DPH se po stisknutí tlačítka "Nastav" objevila chyba "Chyba SELECT.... chybné klauzule byly odstraněny". Po zavření chybového hlášení se dalo s nastavením přehledu normálně pracovat.

Opraveno.Verze 1.0.2009.0101 ze dne 31.12.2008

Novinka Upravena funkcionalita editoru samovyměření pro období DPH s nastaveným vzorem CZ 15.
 • Dohledání protiúčtu - účet výstup (řádky výkazu DPH 3-12, účet vstup (řádky výkazu DPH 44 a 45). Dotažení protiúčtu proběhne jen v případě, že je dohledaný účet jednoznačný.
 • Nastavení posunu je přednastaveno zaškrtnuté.


Novinka Vzor výkazu DPH CZ 15 - úpravy:
 • Doplněn řádek 31, který představuje řádek 30 - Dodání zboží. Řádek 30 představuje Pořízení zboží. Při přechodu na novou verzi se řádek 31 automaticky doplní do vzoru výkazu i do řádků výkazů.
 • Text "Pořízení zboží" / "Dodání zboží" je uveden ve sloupci "Vzorec".
 • Oprava diakritiky v textech


Oprava Pokud byl generován zápočet nad saldem ve stejné cizí měně jako má faktura a byl záporný zůstatek salda, byla na řádek zápočtu přenesena částka v hlavní měně se záporným znaménkem. Následně byl chybně spočítán kurzový rozdíl tohoto řádku zápočtu.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export