Důležité:


Účetnictví - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

verze 1.0.2008.1237 ze dne 19.12.2008

Oprava Jestliže se na zápočet v cizí měně (zápočet nad saldokontem) přenášelo saldo v téže cizí měně, byl řádek zápočtu vygenerován vždy na straně Má dáti bez ohledu na znaménko salda.

Opraveno.
Řádek zápočtu respektuje znaménko zůstatku salda. Kladný -> Má dáti, záporný -> Dal.


verze 1.0.2008.1236 ze dne 16.12.2008

Tip Od 1.1.2009 platí v České republice nový vzor výkazu DPH číslo 15.

Nový vzor je připraven.
Nový vzor je automaticky vygenerován včetně textů. Texty lze exportovat i importovat ze vzorového TXT souboru.
Nový vzor lze přiřazovat k období DPH a definovat vazby účtů na řádky výkazu.

V editoru období DPH je nová záložka - CZ vzor 15, kde lze zadávat "Rodné číslo/IČ", "Kód zdaňovacího období následujícího roku" a "E-mail".

V přehledu textů a řádků výkazu jsou nové sloupce : "Sazba DPH" a "Pořízený majetek". Slouží k přiřazení účtů na řádcích 1-8, 11-12 a 40-46.


Novinka Kurzový rozdíl lze vyhodnotit i pro záznam ve stavu "Pořízeno", tedy pro záznam, který ještě není započítán do salda.


Novinka Při uzavírání období se systém ptal, zda má provést aktualizaci uzávěrky. Upraveno. Akce "Uzavření účetního období" vždy pouze uzavře období bez dotazu na aktualizaci uzávěrky. Případná aktualizace uzávěrky - "Zrušení a obnovení uzavření a otevření účetních knih" se musí provést odděleně před uzavřením období.


Novinka V číselníku účtů, záložka 2 - Další údaje bylo doplněno zaškrtávátko Nepřenášet cizí měnu při uzávěrce. Je umožněno i hromadné nastavení tohoto atributu do akce Změny, Hromadné změny.

U těchto účtů se nebude v zápisech otevření účetních knih doplňovat kód cizí měny a částka v cizí měně.
Nutno vždy uvážit, zda nedojde k porušení principu bilanční kontinuity !


Novinka V editoru akce Uzavření a otevření účetních knih (i Zrušení a otevření uzavření a otevření účetních knih) je nové zaškrtávátko Mimořádná uzávěrka. Do pole Počáteční účet zisků a ztrát nutno zadat příslušný účet (např. 711). Uzávěrka se provede jako řádná uzávěrka s tím, že se při otevření počátečních stavů nepřenáší výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení a místo toho se přenesou jednotlivé výsledkové účty (se zůstatkem v uzavíraném období) oproti počátečnímu účtu zisků a ztrát. Respektuje se nastavení Seskupovat Ano nebo Ne.

Určeno prioritně pro akci Uzavření a otevření účetních knih a Zrušení a otevření uzavření a otevření účetních knih při přechodu na euro na Slovensku. Možno však využít i v jiných speciálních případech.


Oprava Pokud se účtoval kurzový rozdíl z deníku (v účetním dokladu tlačítko Kurzový rozdíl), došlo v některých případech k otočení stran a v některých případech k chybnému dotažení účtu zisk/ztráta).

Opraveno.


Oprava Při postupu:

Nový řádek v deníku, změna data případu a období stavu, bez zadání účtu rovnou tlačítko Samovyměření
vzniknul účetní doklad, který měl na prvním řádku chybné (původní) datum případu a období stavu.
Opraveno.


Oprava V situaci: Faktura a částečná úhrada ve stejné cizí měně tvořící jeden saldokontní případ, vlivem kurzů saldo v hlavní měně přeplaceno, v cizí měně nedoplaceno. Po přenesu do zápočtu ve stejné cizí měně byla špatně určena strana.

Opraveno.


Oprava V určitých případech mohlo dojít k tomu, že systém sice vygeneroval hlavičku upomínky, ale nevygeneroval k ní žádný řádek. Týkalo se složitých saldokontních případů v cizí měně, kdy byl posuzován průběžný zůstatek salda právě v cizí měně.

Opraveno.


verze 1.0.2008.1206 ze dne 20.11.2008

Oprava Výpočet DPH z cizí měny

V případech, kdy při výpočtu DPH z cizí měny nebyl v kurzovním lístku dohledán kurz pro DPH, byla do vypočtených částek od verze 1.0.2008.1010 uložena hodnota v cizí měně odpovídající kurzu = 1 a ne nula jako ve starších verzích.

Opraveno. Kontrola dokladů spuštěná nad účetním deníkem nebo chronologickým přehledem tyto doklady najde.

verze 1.0.2008.1205 ze dne 17.11.2008

Novinka Název účtu a druhý název účtu prodlouženy na 220 znaků (číselník účtů, číselník syntetických účtů).

Celý název prodloužen na 251 znak (číselník účtů).
Upraveny importy syntetických účtů.
Nové vzorové soubory syntetik CISSYNT_xxx.TXT (změněná struktura) pro CZ, SK i DE. Nadále lze importovat jen z těchto nových vzorových souborů.


Novinka Částečné kurzové rozdíly

Princip určování kurzového rozdílu:
1) otevřený řádek účetního deníku, ze kterého se generuje kurzový rozdíl, musí být úhrada (datum úhrady)
2) dohledá se jednoznačný saldokontní případ
3) dohledá se nejstarší faktura (datum splatno)
4) kurzový rozdíl je počítán buď k této faktuře (je-li období stejné) nebo k zůstatku salda (je-li období úhrady pozdější než faktury)


Novinka Chybová informace o navázaném zápočtu nad saldem, která se zobrazuje např. při mazání účetního dokladu, je kvůli snadnější identifikaci doplněna o číslo zápočtu.

Nyní se informace skládá z: ID / Číslo / Název / Pořízeno


verze 1.0.2008.1018 ze dne 6.11.2008

Oprava Při podání výkazu DPH na portál přes volbu Zprávy mohly nastat následující problémy:

1) buď se zobrazila chyba s neexistující tabulkou. Tato situace nastala v případě, že po spuštění Helios Orange uživatel rovnou spustil odeslání výkazu DPH přes zprávy, tedy neproběhl žádný tisk výkazu
2) nebo byl výkaz DPH odeslán chybně v případě, že byl naposledy vytisknut (i jenom na obrazovku) jiný výkaz DPH, než který byl následně odeslán přes Zprávy. V tomto případě byla v XML správná hlavička, ale čísla (hodnoty řádků výkazu) byly z naposledy vytisknutého výkazu.

Opraveno.

verze 1.0.2008.1015 ze dne 22.10.2008

Oprava V přehledu Účetní deník nefungoval import přes Zprávy, formáty Helios DOS - účetnictví TXT a Helios IQ - účetnictví TXT. Import se tvářil, že vše proběhlo v pořádku, ale nedošlo k importu ani jednoho záznamu.


verze 1.0.2008.1013 ze dne 15.10.2008

Oprava Pro jiné legislativy než SK nešlo provést Uzavření a otevření účetních knih. Systém hlásil chybu sloupce ExtDoklad (Externí číslo dokladu).

Opraveno.

verze 1.0.2008.1010 ze dne 10.10.2008

Novinka Pro databáze s fází EURO - 0 (s jinou legislativou než SK) jsou dočasně provedena tato opatření:

- je zamezeno pořizovat účetní doklady s cizí měnou SKK spadající datem případu do roku 2009 nebo dále.(FazeEuro je systémový příznak, hodnota 0 znamená, že v databázi nebyl zahájen proces přechodu na Euro)


Novinka Obratová předvaha - Definice obratových sestav a Definice obratových sestav - obnovení.
Je zabezpečeno součtování dle požadované délky účtu i v případě nestejné délky účtu.


Novinka Účtování odpisu pohledávky

Doplněna kontrola i na daňové / nedaňové částky odpisu (uplatněno).
Kontrola na nenulovost probíhá takto:
- jsou-li v kontaci zadány řádky opravných položek, je kontrolována nenulovost částek DOP změna resp. NOP změna (vždy alespoň jedna musí být nenulová)
- jsou-li v kontaci zadány řádky odpisu, je kontrolována nenulovost částek daňový odpis resp. nedaňový odpis (uplatněno, vždy alespoň jedna musí být nenulová)
- jsou-li v kontaci řádky obou typů, je kontrolována nenulovost všech výše uvedených částek, resp. vždy alespoň jedna musí být nenulová

Není-li podmínka splněna (příslušné částky jsou obě nulové), k účtování nedojde s hlášením "Záznam má nulovou částku".


Novinka Saldokonto, haléřové dorovnání v CM. Jestliže došlo k přerušení účtování, byl v prvním stavovém řádku procesního okna zobrazen správně text (výsledek). Ovšem jestliže se jednalo o účtování se seskupováním, objevil se v okně ještě druhý matoucí řádek, kde je uveden text "Kurz.rozdíl k fakturám" a výsledek "Pozastaveno".

Upraveno.
V případě haléřového dorovnání se v druhém stavovém řádku v procesním okně zobrazí text "Haléřové dorovnání".


Novinka V určitých situacích se mohlo stát, že při přeúčtování salda došlo k nesouladu data splatno a druhu data v účetních záznamech přeúčtování.

Upraveno.
V daných případech, kdy je dotažení data splatno nemožné, se změní druh data na "saldo bez datumu".
Upozornění - v kontaci přeúčtování salda je řádek "Saldokontní řádek" citlivý i na stranu zápisu. Je-li tedy na tomto řádku nastaven druh data např. na "Datum splatnosti", ale neodpovídá strana zápisu, do účetního řádku je nastaven druh data "saldo bez datumu".


Novinka Upraveno hlášení systému v situaci, kdy nelze jednoznačně určit účet při účtování zápočtu. Systém hlásil vždy "pohledávka".

Doplněny a zapojeny hlášení i pro "závazek".


Oprava Pokud byl přehled účetního deníku zafiltrován a provedla se akce "Oprava dokladu pro souhrnné hlášení", systém otevřel k editaci původní doklad, což bylo matoucí.

Opraveno, systém zobrazí hlášku "Přehled je zafiltrován, kopie dokladu nemůže být automaticky otevřena".


Oprava V případě, že je saldo po 1.1.2008, částka menší než 200 tis.a počet měsíců po splatnosti víc než 6, negenerovala se opravná položka s DOP 20%, jestliže je saldokontní případ tvořen úč.zápisy před 1.1.2008 nebo již existuje k saldokontnímu případu opravná položka s datumem před 1.1.2008.

Opraveno. Zrušeny testy na existenci úč. záznamů před 1.1.2008 a OP před 1.1.2008. Za daných podmínek se tedy OP s DOP 20% vygeneruje vždy.


Oprava Pokud se vygeneruje OP a poté se zadá datum odpisu, hodnoty z opravných položek se určitým algoritmem překlopí do polí pro odpis OP. Pokud se datum odpisu opět smaže, měly by se hodnoty OP vrátit do původního stavu.

V některých případech se tak nedělo. Opraveno. V těchto případech je pohledávka opět načtena ze salda.


Oprava Jestliže se změnilo v editoru řízení opravných položek některé zaškrtávátko "Zařazeno pro OP dle... " a záznam se neuložil (Storno a "Uložit změny" NE), došlo k chybě "Dataset not in edit mode" a záznam zůstal otevřený k editaci v nekorektním stavu. Dalším stisknutím Storno se v pořádku uzavřelo beze změn.

Opraveno. Editor se v této situaci korektně uzavře a záznam zůstane nezměněn.


Oprava Po spuštění akce "Dorovnej zápočet" se dorovnávala i částka na zápočtu "Částka v cizí měně zápočtu na faktuře", což by neměla, a naopak se nedorovnala "Částka v cizí měně faktury na zápočtu", což by měla.

Opraveno. Obecně by mělo platit, že částky faktury na zápočtu (částka v hlavní měně, částka v cizí měně faktury a částka v cizí měně zápočtu) se po přenesení faktury do zápočtu již nezmění.


Oprava Při účtování / odúčtování opravných položek se špatně zobrazovalo datum případu a výše pohledávky v procesním okně.

Opraveno.

verze 1.0.2008.0715 ze dne 30.7.2008

Oprava Při importu do účetního deníku přes Zprávy, změnil-li se Druh účetního dokladu (DUD) nebo číslování dokladů, nedošlo k navázání zprávy k dokladu (resp. došlo k navázání zprávy k jinému účetnímu dokladu, který byl ve stejném období a ležel v původním DUD s původním číslem dokladu).

Opraveno.


verze 1.0.2008.0713 ze dne 4.7.2008

Novinka V distribuci je nový číselník syntetických účtů pro příspěvkové organizace.


verze 1.0.2008.0712 ze dne 2.7.2008

Novinka Při vyhodnocení kurzového rozdílu v editoru úč.deníku mohlo dojít k chybnému výpočtu. Pro vyhodnocení se započítávaly úč.řádky se stejným párovacím znakem a organizací a účtem v libovolné sal.skupině.

Při výpočtu je nyní respektována sal.skupina, na kterou je navázán účet zdrojového dokladu. Je-li navázán na více sal.skupin, je nutné vybrat příslušnou sal.skupinu z nabídnutého přehledu sal.skupin, pro kterou bude výpočet proveden.


verze 1.0.2008.0606 ze dne 6.6.2008

Novinka V editoru řádku kontace je doplněna nová možnost, jak plnit párovací znak do účta - "Uživatelský sloupec". Po volbě této varianty se v textu pod polem volby zobrazí název uživatelského atributu a v závorkách systémový název tabulky, kde je potřeba tento atribut definovat.

V seznamu uživatelských atributů je nutno vytvořit uživatelsky definovaný / externí atribut se systémovým názvem "_ParZnakUziv" nad příslušnou tabulkou. Při účtování je jako párovací znak do účta dotažena hodnota tohoto uživ.atributu. Může dojít k těmto chybám :

 1. Není vytvořen uživatelský / externí sloupec pro přenos textu do účta (_ParZnakUziv)
 2. Není zadána definice uživatelského sloupce pro přenos textu do účta (_ParZnakUziv)

V případě editace před zaúčtováním jsou tyto případné chyby zobrazeny jen jako varování, při účtování přímo do deníku jsou to chyby, které nedovolí zaúčtovat.


Novinka Doplněna skupina tiskových formulářů pro stavy k období stavu (č.281).

V distribuci vytvořen nový tiskový formulář pro Období stavu.

 • Systémové číslo: -219
 • Název: Předvaha - Rozvaha - Výsledovka dle filtru OBD.ST.


Oprava Při zobrazení daňových dokladů v přehledu období DPH se mohlo stát, že některé doklady nebyly správně seskupeny. Tzn., že byl základ daně na jednom řádku a částka daně na druhém.

Opraveno. Špatné seskupení se projevilo u dokladů, které obsahovaly daňový účet, jehož název byl dlouhý. Např. daňový účet, který má číslo na 6 pozic a název účtu delší než 64 znaky


Oprava Pokud se zapisoval doklad do účetního deníku a po Nový MD se dalo STORNO místo OK, mohl se uložit bez upozornění i nevyrovnaný doklad do fáze účtováno. Mohlo nastat pouze v případě, že se pořizoval nový řádek s počítanou částkou daně, jiná cesta nebyla možná.

Opraveno.


Novinka Při účtování uvolněného zádržného nastal problém v situaci, kdy je vystavená faktura v jednom období a k uvolnění zádržného došlo v období jiném (následujícím) a zároveň se používá období stavu. Při účtování docházelo k přenosu období stavu zadaného na faktuře a jelikož se lišilo globální období uvolnění zádržného a období na období stavu, skončilo účtování chybou.

Opraveno


verze 1.0.2008.0501 ze dne 30.4.2008

Novinka Hromadné změny v účetním deníku a chronologickém přehledu

Úprava - nyní je umožněno měnit druh data nebo datum splatno jednotlivě, tedy bez vzájemné vazby.

Správné stavy:

 • druh data "Není" nebo "Bez datumu" a zároveň Datum splatno prázdné

(změní se všechny vybrané úč. řádky)

 • druh data "Splatno" nebo "Uhrazeno" a zároveň Datum splatno není prázdné

(změní se všechny vybrané úč. řádky)

 • druh data "Není" nebo "Bez datumu" a zároveň Datum splatno Neměnit

(změní se jen druh data na úč. řádcích s druhem data "Není" nebo "Bez datumu")

 • druh data "Splatno" nebo "Uhrazeno" a zároveň Datum splatno Neměnit

(změní se jen druh data na úč. řádcích s druhem data "Splatno" nabo "Uhrazeno")

 • druh data beze změny a zároveň Datum splatno zadáno

(změní se jen Datum splatno/uhrazeno na úč. řádcích se zadaným Datumem splatno/uhrazeno)

Chybné stavy :

 • druh data "Není" nebo "Bez datumu" a zároveň Datum splatno zadané
 • druh data "Splatno" nebo "Uhrazeno" a zároveň datum splatno prázdné
 • druh data nezadáno a zároveň Datum splatno prázdné

Chyby jsou vyhodnoceny jako nesoulad.

Je tedy například možné změnit jen druh data (z data splatnosti na datum úhrady a naopak) bez nutnosti zadat i datum, v dokladu zůstane původní datum.


Novinka Opravné položky - Provedené úpravy a doplnění:

Přeskupení akcí :

 1. Akce "Zařazení do generování opravných položek" zrušena, do menu "Opravné položky" nově zařazeny 3 akce "Nastav dle...", na první místo nahoru.
 2. Doplněna nová akce "Nastav dle §8".
 3. Původní akce "Nastav" přejmenována na "Nastav dle §8a".
 4. Akce "Nastav dle §8c" ponechána beze změn.

Editor řízení opravných položek :

 1. Editor řízení OP doplněn o nové zaškrtávátko - "Zařazeno pro OP dle §8".
 2. V editoru řízení OP přejmenováno zaškrtávátko "Zařazeno" na "Zařazeno pro OP dle §8a"
 3. Volba "Řízení pro opr. položky" je přístupná pouze pokud je zaškrtnuto "Zařazeno pro OP dle §8a".

Generování opravných položek - varianty :

 • dle §8 ... až do výše DOP=100% bez kontrol
 • dle §8a ... % DOP je určeno dle měsíců po splatnosti
 • dle §8c ... až do výše DOP=100% s kontrolami na počet měsíců po splatnosti a výši pohledávky


Novinka Do hlaviček zápočtů nad saldem doplněny sloupce autor, změnil a datum změny (datum pořízení již existuje).

Organizace na hlavičkách zápočtů nad saldem nelze zadat v editoru. Je možné ji zařadit do přehledu položek zápočtu (může být různá).


Novinka V editoru řádku kontace je doplněna nová možnost, jak plnit text do účta - "Uživ.sloupec-položka". Po volbě této varianty se v poli text zobrazí název uživatelského atributu a v závorkách systémový název tabulky, kde je potřeba tento atribut definovat.

V seznamu uživatelských atributů je nutno vytvořit uživatelsky definovaný / externí atribut se systémovým názvem "_TextDoUctaUziv" nad příslušnou tabulkou.

Při účtování je jako text do účetnictví dotažena hodnota tohoto uživ. atributu. Nastavení je platné pouze pro položkové řádky kontace.

V případě seskupování položek jsou respektovány i hodnoty uživatelského atributu.


Novinka Oprava formulářů - nastavení Autosize u sumací a tisk Párovacího znaku:
 • 96 Saldokonto k období stavu - detail
 • 95 Saldokonto k datu - detail
 • 94 Saldokonto archiv - detail
 • 93 Saldokonto aktuální - detail


Novinka Upraveno dotahování ISO kódu země z číselníku zemí pro potřeby souhrnného hlášení - není-li vyplněn ISO kód pro DIČ, dotahuje se obecný ISO kód (s výjimkou Řecka, tam se dotahuje EL).


Novinka Při vystavení platebního příkazu na saldokontní případ tvořený více fakturami se nerespektovalo nastavení bankovního spojení přímo na fakturách, i když bylo na všech fakturách stejné, ale dotahovalo se z organizace.

Upraveno. Prochází se seznam faktur tvořící daný sal. případ a je-li bankovní spojení na všech fakturách zadané a stejné, použije se pro platební příkaz.


Oprava Pokud se uživatel v chronologickém přehledu pen. faktur nebo přehledu sdružených pen. faktur přepnul do jiné firmy, objevila se chybová hláška "Field Uctovano not found". Po odklepnutí hlášky systém fungoval normálně.

Opraveno.


Oprava Při vystavování upomínky / penalizační faktury nedošlo v některých případech ke správnému nastavení jazykové varianty.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0310 ze dne 11.4.2008

Novinka Upravena funkcionalita opravných položek:
 1. Datum generování opravné položky v přehledu saldo ke dni.

Plní se datem pořízení opravné položky. Aktualizace salda ke dni datum plní nebo maže podle existence opravných položek. Vymazání opravné položky neaktualizuje toto datum, je třeba aktualizovat saldo ke dni.

 1. Tvorba odpisu.

Upravena funkcionalita tvorby odpisu. Odpis je vytvořen ve chvíli, kdy se v editoru opravné položky zadá datum odpisu. Dle nastavení "Řízení pro odpis" se naplní částky odpisu takto :

 • řízení pro odpis není : daňové i nedaňové nároky a uplatněné částky se naplní hodnotami z odpovídajících hodnot opravné položky, hodnoty DOP a NOP změna se vypočítají
 • řízení pro odpis je jiné než "není" : daňové nároky a uplatněné částky se naplní součtem hodnot DOP a NOP z opravné položky, nedaňové částky zůstanou nulové, hodnoty DOP a NOP změna se vypočítají
 1. Upraven přepočet hodnot po změně procent návratnosti.
 2. Upravena funkcionalita přehledu opravných položek otevřeného nad přehledem saldokontních skupin.


Novinka Opravné položky.

Vzhledem k novele zákona o rezervách platné od 1.1.2008 při generování opravných položek v saldu k datu je ošetřeno, pokud je datum salda k datu 1.1.2008 a vyšší, tak jsou přidány další podmínky pro generování daňové části opravné položky.


  1. pokud je hodnota pohledávky <= 200 000 Kč
  2. nebo pokud již byla generovaná OP s datem do 31.12.2007 vč.
  3. nebo pokud v účetních řádcích salda existuje doklad, který má datum případu s datem do 31.12.2007 vč.

tak jsou generovány opravné položky.

 • Pokud je hodnota pohledávky > 200 000 Kč, tak je generována opravná položka pouze v případě, že je nastaveno řízení soudní, správní nebo rozhodčí dle zákona.


Oprava Když se na opravnou položku zařazenou do §8c spustila akce Genenerování opravných položek, zobrazila se nesprávná hláška "The ROLLBACK TRANSACTION request has no corresponding BEGIN TRANSACTION."

Opraveno. Správné chybové hlášení je : "Nesplněna lhůta po splatnosti (min. 13 měsíců)"


Oprava Jsou-li účetní doklady počátečního nebo koncového stavu navázány na zápočet nad saldem, zrušení roční uzávěrky zahlásí chybu (tyto úč.doklady nelze smazat). Ale účetní doklady uzávěrky zůstanou překlopeny do stavu "Pořízeno", tzn. že nejsou v zápočtech "viditelné".

Opraveno. Hlídáno bezchybné smazání účetních dokladů, případně je proveden návrat do původního stavu (rollback).


Oprava Při tisku hromadně pro e-mail z upomínek, sdružených upomínek, penalizačních faktur a sdružených penalizačních faktur se nedotahovala organizace a přednastavený e-mail.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0307 ze dne 12.3.2008

Oprava Při účtování zápočtů nad saldem může někdy dojít k chybě transakce. Jedná se o případ, kdy není možné dohledat účet.

Opraveno.


Oprava Atribut TabSalSk.SumaSaldo_Ucet je napočítáván chybně. V důsledku toho je chybně i TabSalSk.SumaRozdil.

Opraveno.


Oprava Kurzový rozdíl v deníku sice generuje úč.řádky, ale do částky dává nulu.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0305 ze dne 10.3.2008

Novinka Při tisku hlavní knihy z číselníku účtů, pokud jsme v rozvrhu v období, které není aktuální, tak se nenabízejí datumy Od prvního Do posledního dne aktuálního měsíce, ale první až poslední den celého období, které je vybráno.


Novinka Doplněny 3 pevné sloupce do saldokontních skupin :
 • Suma saldo 1 ... Suma saldo 1 saldokontních případů ve skupině
 • Suma zůst. deník ... Suma zůstatků z deníku za účty ve skupině
 • Suma rozdíl ... Rozdíl sum saldo 1 a zůstatků z deníku

Jejich naplnění se provede akcí "Nápočet kontrolních sum" nad přehledem saldokontních skupin. Lze provést naplnění pro označené saldokontní skupiny.


Novinka Do Stavu saldokonta i do Stavu saldokonta k datu / období stavu přidán počítaný sloupec Počet řádků v deníku.

Ve velkých datech může mít zobrazení tohoto sloupce částečný vliv na rychlost zobrazení přehledu salda.


Novinka Přehled opravných položek lze zobrazit nad saldokontními skupinami (jednotlivě i pro označené). OP nelze v tomto přehledu generovat.


Novinka Je umožněno pořídit odpis pohledávky bez toho, že by bylo nutno předtím zadat opravnou položku.


Novinka Opravné položky do 20%

Do 31.12.2007 se pro opravné položky (OP), u kterých se nehlídá povinnost řízení, nad 6 měsíců po splatnosti, nastavuje DOP procento na 20%.

Od 1.1.2008 se pro OP, u kterých se nehlídá povinnost řízení, nad 6 měsíců po splatnosti a s hodnotou pohledávky maximálně 200 000 Kč, nastavuje DOP procento na 20%. U OP s hodnotou pohledávky vyšší než 200 000 Kč se generuje OP pouze v případě, že je nastaveno soudní řízení a DOP procento se nastaví dle měsíců po splatnosti.


Novinka Název vzoru výkazu DPH Vzor CZ 12/13 doplněn na Vzor CZ 12/13/14.


Novinka V editaci před zaúčtováním bylo možno opravou nastavit u jednoho dokladu stejné číslo řádku jako na jiném řádku. Projevilo se nikoli při ukládání opraveného řádku, ale až při definitivním účtování.

Kontrola na duplicitu čísla řádku doplněna i do validace dokladu, kontroluje se před uložením OK.


Novinka Stav saldokonta a Stav saldokonta k datu - Přeúčtování.

Název editoru účtování změněn na "Přeúčtování". Dotahování účtu při účtování ze salda k datu / období stavu upraveno. Mohl být problém i s dotažením zakázky, útvaru, apod., také upraveno. Ve Stavu saldokonta k datu / období stavu se nabízí datum ke dni.


Novinka Při účtování kurzových rozdílů je zrušena možnost přenosu řádků pro výpočet, vždy se zpracují všechny možné řádky.


Novinka Aktualizace číselníku syntetických účtů pro příspěvkové organizace dle platné legislativy.


Oprava Při účtování zápočtu z fakturace se nerespektovalo nastavení účtu. Pokud byla na účtu nastavena zakázka - zakázáno, tak se na ni stejně zaúčtovalo.

Opraveno.


Oprava Chyba kontace pro opravné položky a odpis pohledávek - záporně.

Pokud byly nastaveny řádky kontace pro opravné položky a pro odpis pohledávek na záporně, tak se nejen obrátilo znaménko (to je správně), ale obrátila se i strana. Opraveno.


Oprava Opravné položky, změna % návratnosti

Akce Změna procenta návratnosti změnila procento i v případě, že se označí zaúčtované opravné položky. Opraveno, u zaúčtovaných OP lze měnit pouze účetní kód.


verze 1.0.2008.0117 ze dne 20.2.2008

Oprava Pokud se v řízení oprávek/odpisu překliklo na Zařazeno pro OP dle §8c tak se objevila chybová hláška: Nesplněna lhůta po splatnosti (min.13 měsíců).

Opraveno


Oprava Při pokusu o zobrazení sloupce "Měsíce po splatnosti" ze stavu saldokonta k datu v přehledu opravných položek se objevila chyba Ambigous column name DatumSplatno.

Opraveno.


Oprava Při vytváření nové skupiny kontací a pokusu o zařazení kontace do této skupiny se mohla objevit chybová hláška.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0116 ze dne 13.2.2008

Novinka V kontaci pro Opravné položky je druh řádku Daňový odpis celkem přejmenován na Odpis pohledávky celkem.


Oprava Ve Stavu saldokonta k datu byl chybný atribut Měsíce po splatnosti. Tento údaj se počítal k aktuálnímu datu, nikoliv k datu saldokonta. Na základě toho mohly být chybně vypočteny Opravné položky. Opraveno.


Oprava Chyby v editoru Odpisy pohledávek - v oblasti Odpisy byly prohozeny názvy a číselné hodnoty.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0114 ze dne 7.2.2008

Novinka Nový tiskový formulář pro přiznání k DPH vzor č. 14.

Nastavení tiskového formuláře změníte v přehledu Číselník období DPH volbou Oprava, záložka 2-Výkazy DPH, pole Tiskový formulář.


Novinka Posílání hlášení na PVS a pojmenování exportního souboru:

V případě exportu hlášení na disk lze pojmenovat soubor exportu dle pravidel na definici zpráv, podobně jako v modulu fakturace.

 • použít vygenerované
 • použít zadané
 • dotázat se na jméno při exportu

Jedná se o zprávy:

 • Výkaz DPH
 • Souhrnné hlášení


Novinka Při importu číselníku zemí se bude vkládat ISO kód země do atributu Kód pro DIČ.

V případě Řecka je výjimka: EL.


Novinka Při zasílání souhrnného hlášení za 4. čtvrtletí v lednu následujícího roku, elektronicky přes Zprávy, se objevila hláška:

Byly nalezeny chybné údaje souhrnného hlášení pro elektronické zpracování: - čtvrtletí je vyšší než aktuální Čtvrtletí Pokračovat ? Opraveno, doplněn test i na rok.


Novinka Při generování souhrnného hlášení bez el. podpisu a bez šifrování je soubor nově implicitně pojmenován SH.xml. U podání DPH zůstává implicitní název DPH.xml


Oprava Při účtování přiznání k DPH se řádky kontace
 • Úprava odpočtu daně
 • Vyrovnání odpočtu daně
 • Vypořádání daně na výstupu

účtovaly s opačným znaménkem. Opraveno.


Oprava Pokud se u výkazu DPH vzor 12/13 provedlo vypořádání, byl v některých případech (§76 odst. 2b, §76 odst. 4) chybně určen vypořádací koeficient jako nulový. Správně měl být roven 1.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0110 ze dne 18.1.2008

Novinka Nad přehledem období je nová akce "Zrušení a obnovení uzavření a otevření účetních knih", která v sobě obsahuje akce "Zrušení uzavření a otevření účetních knih" a "Uzavření a otevření účetních knih". Nejdříve se uzavření a otevření účetních knih zruší a potom obnoví. Veškerá nastavení a potvrzení se prování na začátku akce, vlastní procedury se spustí poté bez nutnosti obsluhy.

Akci je oprávněn spustit jen ten uživatel, který má právo na obě jednotlivé akce. Parametry uzavření a otevření účetních knih (dle útvarů, dle zakázek, seskupovat) jsou ukládány v tabulce období. Při každém opětovném spuštění uzavření a otevření účetních knih jsou načteny a nastaveny do obrazovky zadávání parametrů.Parametry je možné zobrazit v přehledu období, jedná se o sloupce "Uz. útvary", "Uz. zakázky" a "Seskupovat".


Oprava Sazby DPH lze zneplatnit v jednotlivých globálních obdobích. Může se ale stát, že se po změně globálního období nabízí např. v editoru dokladu výběr sazeb DPH platný pro původní období.


verze 1.0.2008.0108 ze dne 9.1.2008

Oprava Rozúčtování z editoru účetního deníku hlásilo chybu "Field IdPolozkaPD not found".

Opraveno.


Oprava V přehledu Upomínky/sdružené upomínky (resp. Penalizační faktury) je ve funkci Nastav na záložce 3-Podmínky složka Vystavené upomínky (resp. penalizační faktury). Ale při zadání jakékoliv podmínky z této složky se objevila chyba (SQL:421,16)The next data type cannot be selected as DISTINCT because it is not comparable.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0107 ze dne 8.1.2008

Oprava Hlavní kniha se nevytiskla, objevila se chyba "Neplatný název sloupce IdPolozkaPD".

Opraveno.


verze 1.0.2008.0105 ze dne 7.1.2008

Tip Nová snížená sazba DPH

Přechodem na novou verzi automaticky dogenerována sazba 9%, neexistuje-li Je třeba: Ručně založit období 2008, neexistuje-li Ručně pořídit sadu účtů DPH se sazbou 9% do období 2008 (za použití akce "Nový účet z označeného") Ručně založit nové období DPH 1/2008 (leden nebo 1.kvartál) a navázat na řádky výkazu k již navázaným účtům se sazbou 5% i účty DPH se sazbou 9% Buď ručně nebo použitím Plug-inu (který je ke stažení na www.helios.eu) upravit kontace Podrobný popis viz zde


Novinka Zápočty je nově možné číslovat jedinečně v rámci období. To znamená, že v různých obdobích mohou existovat zápočty se stejným číslem.


Novinka Akce Hromadně pro e-mail ... je dostupná jen v přehledech, ve kterých je volba místní nabídky Dokumenty (dochází k vygenerování dokumentu). Proto byly nad přehledy upomínek, sdružených upomínek, penalizačních faktur a sdružených penalizačních faktur nově napojeny dokumenty.


Novinka Do akcí se záznamy účetního deníku, které jsou mimo editor (Změna rozpracovanosti, Změna stavu atd.), byl do logování změn doplněn zápis autora a datumu změny.


Novinka Při zakládání nového období DPH je toto období navázáno na odpovídající souhrnná hlášení, která nejsou uzavřena. Při zakládání nového souhrnného hlášení jsou do tohoto SH navázána všechna odpovídající období DPH (tedy i uzavřená).


Novinka Do Stavu saldokonta byl přidán sloupec Měsíce po splatnosti stejně jako je ve Stavu saldokonta k datu.


Novinka Do přehledu saldokontních skupin doplněny 2 počítané sloupce:
 • Počet napočítaných saldokont k datu
 • Počet napočítaných saldokont k období stavu


Novinka Do přehledu saldokontních skupin doplněno datum aktualizace salda.


Novinka V účetním deníku je nový sloupec, který umožňuje přenést vazbu přímo na položku prvotního dokladu při účtování. Nyní zapojeno jen na doklady modulu Oběh zboží. Při účtování, není-li zvolena volba "seskupování", je přenesena vazba na položku dokladu Oběhu zboží jak do účetního deníku v přededitaci, tak i do vlastního účetního deníku. Zde je i napojena vazba do Nastav (v předdeníku nikoliv).


Novinka Nový tiskový formulář Inventura pohledávek v přehledu sadokonta k datu - inventarizace pohledávek podle organizace.


Novinka Nové tiskové formuláře ze saldokonta: Saldokonto k období stavu - detail, Saldokonto k datu - detail, Saldokonto archiv - detail, Saldokonto aktuální - detail. Zobrazí označené saldo + účetní řádky.


Novinka V kontaci faktur lze zadat 2 nové typy řádků kontace:
 • Záloha - korekce částka DPH
 • Záloha - korekce základ DPH

Funkcionalita řádků je obdobná jako u řádků Záloha - částka DPH a Záloha - základ DPH.

Pozn.: Tyto řádky je třeba použít v případě, kdy je zaplacena daňová záloha do konce roku 2007 ve snížené sazbě DPH 5%, ale k uskutečnění zdanitelného plnění dojde až v roce 2008 nebo později.


Novinka Na účetním řádku, který má vazbu na archivovaný saldokontní případ, bylo možno změnit fázi rozpracovanosti na "Pořízeno". Systém sice zahlásil, že "řádek spadá do archivního salda...", ale operaci provedl.

Opraveno.


Oprava Akce Změna kurzu v editoru řádku zápočtu nad saldem nerespektovala ručně zadaný kurz pro přepočet, dotahovala kurz dle pravidel, takže k přepočtu nedošlo.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export