Účetnictví - Daňové klíče a daňové režimy - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Stávající způsob tvorby DPH v Helios Orange pomocí účtů DPH je doplněn další variantou a to funkcionalitou daňových klíčů a daňových režimů.


Práce s daňovými klíči a daňovými režimy přináší zjednodušení a variabilitu v následujících bodech:

  • Odpadá nastavení celé nové sady účtů DPH v účtovém rozvrhu při změně sazby.
  • Odpadají následné úpravy kontací.
  • Daňové klíče nejsou závislé na konkrétní sazbě DPH, ale pouze na druhu sazby DPH.
  • Vazba na DPH se vytváří již na hlavičkách dokladů výběrem daňového režimu a konkrétní DPH se jednoznačně identifikuje pomocí Daňových klíčů na položkách dokladů.
  • Je možné již při zadávání dokladů na položkách jednoznačně rozlišit, zda se jedná o plný/krácený nárok na vstupu.
  • Je možné již při zadávání dokladů na položkách jednoznačně rozlišit, o jaké plnění s 0% sazbou DPH se na výstupu jedná.


Upozornění Nejedná se o funkcionalitu tvorby DPH z prvotních dokladů. Stále platí pravidlo, že evidence DPH se vytváří zaúčtováním dokladů. Daňové režimy i klíče lze měnit i na realizovaných dokladech.


Upozornění Kompletní popis funkcionality daňových klíčů a daňových režimů najdete v příručce na webu k modulu Účetnictví v článku Daňové klíče a daňové režimy - účetnictví.


Obsah

Postup přechodu na práci s daňovými klíči u stávajících uživatelů Helios Orange

Na obrázku je graficky znázorněný postup přechodu na daňové klíče pro stávající uživatele Helios Orange.

Garfické znázornění přechodu na práci s DK


Etapa 1

Uživatel nemá k dispozici modul Daňových klíčů => žádná jeho funkcionalita není přístupná.

V úvodní pilotní fázi implementace je používání Daňových klíčů uvolňováno jako samostatný submodul. Pokud tedy stávající uživatel chce používat daňové klíče, musí požádat o nový licenční kód, který po obdržení zadá do Helios Orange obvyklým způsobem v části Nápověda – Rozšíření instalace.


Etapa 2

Po zadání nového licenčního klíče je k dispozici modul Daňové klíče. Není označena konstanta Používat daňové klíče.

Lze nastavit potřebné číselníky, doplňovat Daňové klíče na kontace a pořizovat Daňové klíče na prvotní doklady. Tato 2. fáze umožňuje připravit všechny potřebné číselníky a pořizovat prvotní doklady.


Doporučený postup přípravy pro přechod na práci s Daňovými klíči:


a) Proveďte Import daňových režimů a daňových klíčů (Importovat daňové režimy včetně navázaných daňových klíčů lze ze složky SYSTEM výběrem souboru s názvem DANKLICE_*.TXT, ale i ze Store pomocí pluginu „Import daňových režimů a daňových klíčů“.)

b) Založte případně nové účty DPH v modulu Účetnictví - Účtový rozvrh pro zjednodušení zadání účtů DPH. Postačuje pro danou sazbu založit jeden účet pro vstup a jeden pro výstup. Není třeba řešit účty DPH s ohledem na koeficient, plný a krácený majetek, je nebo není majetek. Pro přechod na daňové klíče nemusíte zakládat nové účty DPH, ale můžete nadále pracovat i se stávajícími účty DPH.

c) V modulu Pomocné číselníky – DPH - Daňové klíče nastavte Způsob použití daňových klíčů pro všechny uživatele. Nepotřebné volby odškrtněte.

d) Na zobrazených Daňových klíčích zrušte volbu Aktivní pro případ, že byste daný Daňový klíč nevyužívali.

e) K aktivním zobrazeným Daňovým klíčům doplňte sazby DPH a ke každé sazbě dále doplňte Účet DPH na Vstupu nebo Výstupu (v případě Samovyměření Účty DPH pro Vstup i Výstup). Pokud účty DPH k Daňovým klíčům nedoplníte, nebudete moci doklady zaúčtovat.

f) Případné nepoužívané Daňové režimy můžete označit jako Neaktivní volbou Zrušit aktivní.

g) V používaných Daňových režimech označte nejčastěji používané Daňové klíče volbou Změna přednastaveno pro každou sazbu DPH. Přednastavené Daňové klíče se budou automaticky předvyplňovat na položkách dokladů při zadání příslušné sazby DPH.

h) Vytvořte nové kontace s využitím Daňových klíčů, popř. upravte kontace stávající. Tzn. že do stávajících kontací doplníte do řádků kontace týkajících se DPH (Základ DPH, Částka DPH, Záloha – základ DPH, Záloha- částka DPH, Částky vč. Daně atd.) příslušné Daňové klíče.

i) Pokud chcete začít využívat Daňové klíče na dokladech, musíte si toto povolit v nastavení číselných řad modulu Oběh zboží – Zboží a služby – Druhy dokladů pohybu zboží. Na 8. Záložce – Daňový režim je nutno povolit využití Daňových klíčů (checkbox = Používat daňové klíče) a následně vybrat k dané číselné řadě potřebné Daňové režimy. Nejvíce využívaný Daňový režim nastavte jako Přednastavený volbou Změna přednastaveno.

j) Využíváte-li pro zadání položek pokladních dokladů Pomocné texty, doplňte do nich Daňové klíče.

k) Na Pokladně nastavíte Daňové režimy – doporučujeme minimálně dva a to pro příjem a výdej.


Etapa 3

Označíte konstantu Používat daňové klíče - Možnosti - Konfigurace/správa systému - Firemní, zaškrtněte checkbox Používat daňové klíče. Na rozdíl od etapy 2 lze navíc účtovat do účetního deníku. Nelze ale ještě vytvořit přiznání k DPH s režimem Daňových klíčů, ale původním postupem pouze podle účtů.


Etapa 4

Označte na období DPH používání Režimu daňových klíčů (označení se následně týká i Souhrnného hlášení). V SK legislativě musíte zaškrtnout používání Daňových režimů i na KV.

Na prvním Období DPH, kde budete používat funkcionalitu Daňových klíče, musíte tyto Daňové klíče zařadit na příslušné řádky DPH. Toto můžete provést volbou Automat daňových klíčů v případě, že jste importovali přednastavené Daňové klíče pluginem nebo ze složky SYSTEM.

Tato etapa zakončuje veškerá nutná nastavení pro Daňové klíče a vytváří zcela plnohodnotnou funkcionalitu daňových klíčů.

Pro správný Výkaz DPH musíte mít na všech řádcích základů DPH a částek DPH v účetním deníku vyplněný Daňový klíč. Doporučujeme nastavit si vhodnou kontrolní sestavu v Účetním deníku celkem.


Upozornění Je nutno provádět systematickou kontrolu od tvorby prvotních dokladů až po jejich zaúčtování včetně sestavení Výkazu DPH a seznamu daňových dokladů, až po tvorbu Souhrnného hlášení a Kontrolního výkazu.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export