Důležité:


Účetní skupiny - Majetek

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Účetní skupiny slouží k plánování a definici účetních odpisových sazeb na libovolný počet měsíců nebo let dopředu. Např. chcete majetek účetně odepisovat v 1. kalendářním roce sazbou 14,2% a v dalších letech sazbou 28,6% (chcete mít účetní odpisové sazby stejné jako daňové sazby). Nebo chcete prvních 12 měsíců odepisovat majetek sazbou 2 %, od 13. měsíce chcete odepisovat sazbou 2% a od 25. měsíce chcete odepisovat sazbou 3%. Zároveň chcete, aby ke změně sazby došlo automaticky, abyste nemuseli např. u 500 karet provést změnu ručně. K tomu slouží účetní skupiny. Při zavedení majetku nastavíte ke kartě majetku účetní skupinu, podle které budou účetní odpisy probíhat. Účetní skupiny významně ulehčí a urychlí práci s evidencí majetku.

Potvrzením nabídky Majetek – Účetní skupiny otevřete přehled Účetní skupiny.


V přehledu pořizujete nové skupiny, rušíte nebo opravujete již pořízené skupiny. Především však definujete v účetních skupinách odpisové sazby pro jednotlivá odpisovaná období. Všechny funkce přehledu naleznete v místní nabídce. V této kapitole popíšeme pouze některé z nich, ostatní naleznete ve společné kapitole Volby místní nabídky.

Volbou Oprava prohlížíte nebo opravujete již definované účetní skupiny. Pole Číslo účetní skupiny a pole Způsob změny sazby opravovat po prvním uložení již nemůžete. Volbou Nový vytváříte nové účetní skupiny.

Formulář Účetní skupina
Ucetni skupiny - Majetek2.jpg


Formulář účetní skupiny obsahuje tyto údaje:

Číslo účetní skupiny:

Povinné 3-místné číslo, kterým identifikujete účetní skupinu.

Způsob změny sazby:

Velmi důležitý údaj v okamžiku, kdy budete chtít do účetní skupiny zadat více než 1 odpisovou sazbu. Tedy např. 1 rok chcete mít jinou účetní odpisovou sazbu než v následujících letech. Tímto parametrem pak definujete, jak bude změna sazby probíhat. Klepnutím na pomocné tlačítko otevřete pole se seznamem. Máte tyto možnosti:

  • Měsíční způsob změny sazby – Zadáte-li tuto hodnotu, budete definovat účetní odpisovou sazbu pro jednotlivé měsíce. Např. od 1. měsíce (od data zavedení majetku) bude sazba 1%, od 13. měsíce 2% od 25. měsíce 3% atd. U tohoto způsobu změny sazby nezáleží na tom, kdy jste majetek zavedli do evidence. Číslo měsíce vyjadřuje pořadové číslo měsíce od data zavedení.
  • Roční způsob změny sazby – Zadáte-li tuto hodnotu, budete definovat účetní odpisovou sazbu pro kalendářní roky. Např. 1. rok budete odepisovat sazbou 14,2%, 2. rok sazbou 28,6% atd.

Název účetní skupiny:

Textové označení účetní skupiny.

Odpis

Pod Názvem účetní skupiny následuje sekce Odpisy, která umožňuje zadat způsob výpočtu počtem měsíců = zůstatková cena se rozpočítá do zadaného počtu měsíců:

Zadání výpočtu odpisů počtem měsíců

Pokud nastavujete výpočet odpisů počtem měsíců, nezadáváte nic do části formuláře Účetní skupina. Pokud zadáte odepisování počtem měsíců a vyplníte Účetní skupinu, může nastat situace, že se odpisy na kartě zastaví i když nebude zůstatková ceny karty na nule. Při požadavku prvního odpisu měsíc po zavedení, mějte na paměti, že odepisovaný měsíc se počítá od data zavedení na kartě. Při požadavku odpisů na 24 měsíců a s prvním odpisem měsíc po zavedení, je třeba do počtu odepisovaných měsíců zadat 25.


Záložka Účetní skupina.

Tato záložka zobrazuje zadaná procenta měsíčních příp. ročních sazeb.

Přehled Účetní skupina – detail

Ucetni skupiny - Majetek3.gifVolbou Nový v tomto přehledu zadáváte nové sazby pro odpisovaná období. Po potvrzení volby se otevře nový formulář. Vzhled formuláře detail účetní skupiny závisí na tom, jak jste nadefinovali pole Způsob změny sazby. Pokud jste vyplnili Způsob změny sazby – Měsíční – otevře se formulář.

Detail účetní skupiny – způsob změny sazby měsíční
Ucetni skupiny - Majetek4.gif


Obsahuje tyto údaje:

Odpisované období:

Číslo – pořadí – odpisovaného období (měsíce) od data zavedení. Od tohoto odpisovaného období bude majetek účetně odepisován sazbou uvedenou v poli Sazba měsíční nebo Sazba Roční. (Výběr sazby provádíte až při zavedení majetku).

Roky, Měsíce:

Rok a měsíce odpisovaného období. Pokud vyplníte číslo odpisovaného období, systém sám vyplní pole Roky a pole Měsíce. Např. Odpisované období 7 je první rok a 7 měsíc, Odpisované období 15 je druhý rok a 3 měsíce (12+3 měsíce). Vyplnit můžete pole i opačně. Zadáte roky a měsíce a systém sám vyplní Odpisované období.


Upozornění Číslo uvedené v polích Odpisované období a Měsíce není kalendářní měsíc! Tedy např. odpisované období 5 není květen, ale 5. měsíc od data zavedení majetku. Byl-li majetek zaveden např. v březnu, je 5. odpisovaným obdobím u této karty červenec.

Sazba měsíční, Sazba roční:

Měsíční nebo roční odpisová sazba pro účetní odpisy. Stačí vyplnit jedno z polí a systém zbývající pole vyplní automaticky podle vzorce Roční sazba = Sazba x 12. V některých případech může hodnota v poli Sazba roční přesáhnout 100%. Např. měsíční odpisová sazba je tak vysoká, že majetek je odepsán dříve než za 12 měsíců. Přesto však program odepíše majetek vždy jen do výše jeho vstupní ceny + všechna zvýšení ceny. Tedy program nedovolí odepsat majetek do záporné zůstatkové ceny. Rozhodnutí, podle které ze zadaných sazeb (roční nebo měsíční) budete majetek účetně odepisovat, provádíte až na účetním pohybu Zavedení nebo Počáteční stav.

Všechna tato pole formuláře vyplňujete, pokud provádíte definici účetní skupiny se způsobem změny sazby „měsíční“. Jestliže definujete detaily pro účetní skupinu se způsobem změny sazby „roční“, má formulář detailu tuto podobu:

Detail účetní skupiny – způsob změny sazby roční
Ucetni skupiny - Majetek5.gif


Tento formulář se od předchozího liší tím, že nevyplňujete pole Odpisované období a pole Měsíce, ale pouze pole Roky. Přičemž hodnota, kterou zde zadáte, vyjadřuje kalendářní rok. Tzn. sazba, kterou vyplníte v poli Sazba měsíční nebo v poli Sazba roční bude vždy platná pro celý kalendářní rok (od 1.1. do 31.12. daného roku).

Vyplněný formulář uložíte klepnutím na tlačítko OK.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export