Důležité:


Účetní pohyb karty majetku - Majetek

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

ObsahTouto volbou místní nabídky přehledu Karty majetku zobrazíte přehled Účetní pohyby. Vysvětlení významu pojmu „Pohyb“ naleznete v kapitole Pohyby karty majetku. Účetní pohyby jsou záznamy o změně údajů majetku, týkajících se účetních odpisů. Např. zavedení majetku, zvýšení ceny majetku, vyřazení atd. Po potvrzení volby otevřete přehled pohybů karty, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Vzhled a vlastnosti přehledu jsou přednastaveny. Můžete jej měnit pomocí volby Nastav. Seznam všech operací, které můžete v přehledu provádět, naleznete v místní nabídce.

Oprava účetního pohybu

Práce s volbou Oprava v přehledu Účetní pohyby je shodná s volbou Oprava v přehledu Daňové pohyby. Její popis tedy naleznete v kapitole Oprava daňového pohybu.

Nový účetní pohyb

Tvorbu nového pohybu zahájíte volbou Nový, kterou naleznete v místní nabídce přehledu. Otevře se formulář:

Ucetni pohyby - Majetek1.gif
Upozornění Po zakoupení a instalaci systému Helios Orange máte již základní Druhy pohybů nadefinované. Tyto námi připravené Druhy pohybů jsou definované jako vzorové tak, že je můžete použít pro všechny Typy majetku a pro všechny karty majetku. Vy však můžete definovat speciální druhy pohybů, které budou vázané pouze k jednomu konkrétnímu typu majetku nebo k jedné konkrétní kartě majetku. Podrobnější informace o definici nových druhů pohybů naleznete v kapitole Druhy pohybů.


Formulář je stejný jako v daňových pohybech - kurzor stojí v poli UP Druh účetního pohybu a vybíráte z nabídky druhů účetních pohybů. Při zadávání nových hodnot pro výpočet účetních odpisů se nabídnou minimálně dva pohyby Počáteční stav:

Ucetni pohyby - Majetek2.jpg


Nový - Zavedení, Počáteční stav

Pohyb Zavedení se používá pro nový majetek v aktuálním účetním období. Na tento pohyb lze zadat účetní předpis - účetní kontaci a zaúčtovat jej do účetního deníku. Pohyb Počáteční stav se používá pro zadání majetku, který již byl odepisován. Na tento pohyb nelze zadat účetní předpis a zaúčtovat do účetního deníku.

Pokud existují počáteční stavy pro jednotlivé typy majetku, potom je v nabídce více druhů pohybů počáteční stav, které jsou vázané např. na typ majetku.

Zvolením pohybu počáteční stav se otevřou na formuláři v záhlaví:

 • UP Druh účetního pohybu
Ucetni pohyby - Majetek3.gif
 • UP Typ pohybu

Výběr pohybu nastaví do pole UP Typ pohybu Počáteční stav.

 • UP Fáze zpracování

Toto pole obsahuje informaci o fázi zpracování účetního pohybu. V současné době jsou aktivní 2 fáze zpracování:

 • Připraveno – pohyb s tímto příznakem lze v rámci pravidel opravovat a měnit. Tato fáze je přednastavena.
 • Uzavřeno – tuto fázi nastavuje systém automaticky pro pohyby, za které provedete uzávěrku. Pohyby s touto fází již nelze opravovat ani do uzavřeného období vkládat další pohyby.
 • Historie - tato fáze není připravena k užití
 • Datum platnosti pohybu

Velmi důležitý údaj, který určuje, od jakého data (přesněji hodiny) bude vytvořený pohyb platný. Čas uváděný společně s datem má ten význam, že umožňuje přesně stanovit pořadí pohybů, vytvořených v jeden den u jedné karty. Datum nemůže být nikdy nižší, než datum uvedený v poli Datum zavedení v kartě majetku. Od tohoto data je pohyb zahrnut do výpočtu odpisů. Při vytváření pohybů Změna ceny, Vyřazení majetku a pod. zde vyplníte datum, kdy k této operaci majetku skutečně došlo. U pohybů Zavedení nového (vámi dosud neodepisovaného) majetku je toto datum většinou totožné s údajem Datum zavedení na kartě majetku. Je to datum, od kterého chcete provádět výpočet účetních odpisů. U pohybů, u kterých zadáváte počáteční stav majetku (již dříve odepisovaného) dochází naopak k rozdílu mezi údajem Datum platnosti pohybu a Datem zavedení na kartě majetku. Majetek jste např. zavedli a odepisovali od 05.06.1996, ale do systému Helios Orange jste kartu zadali až 01.01.2001. V tom případě bude karta majetku obsahovat Datum zavedení majetku 05.06.1996, ale Platnost pohybu Počáteční stav majetku bude 01.01.2001.

Při ukládání systém kontroluje datum platnosti. Pokud zjistí, že datum platnosti je nižší než datum platnosti posledního („nejmladšího“) pohybu oznámí tuto chybu hlášením:

Datum platnosti je menší než datum posledního uživatelem zadaného pohybu.

Hlášení potvrďte tlačítkem OK a systém nabídne vhodné datum.

Pokud systém zjistí, že datum platnosti je nižší než datum zavedení opět oznámí chybu:

Datum platnosti je menší než datum uzávěrky na kartě majetku.

Hlášení opět potvrďte tlačítkem OK.

Po vytvoření a uložení pohybu Počáteční stav systém automaticky vygeneruje pohyby pro všechny účetní odpisy až do úplného odepsání majetku.

Na formulář následují záložky Základní údaje, Poznámka, Technické zhodnocení a Informace.

Základní údaje

Na této záložce se zadávají základní údaje pro výpočet účetních odpisů.

UP Číslo způsobu odpisu

Do tohoto pole vybíráte z číselníku Způsoby účetních odpisů. Při instalaci systému jsou v tomto číselníku tyto hodnoty - Kráceno -1, Nekráceno -2, Počtem měsíců do cílové ceny - 4 nebo Počtem měsíců do cílové ceny s % -5 (ve starších instalacích systému se může ještě vyskytovat způsob odpisu Počtem měsíců -3 = alternativa způsobu odpisu -4):

Ucetni pohyby - Majetek4.jpg


Údaje -1 a -2 určují, kterou sazbou bude program provádět výpočet účetního odpisu. Zda to bude sazbou uvedenou v poli Sazba měsíční (kráceno), sazbou uvedenou v poli Sazba roční (nekráceno).

Program provádí výpočet následujícím způsobem:
Např. Máte-li v poli Sazba měsíční hodnotu 2(%), v poli Sazba roční hodnotu 24(%) a v poli Způsob účetního odpisu máte nastavenou hodnotu kráceno, tak při vstupní ceně 100.000,- Kč vypočítá program výši měsíčního odpisu: 100.000,- x 2%.
Zatímco máte-li v poli Způsob účetního odpisu hodnotu nekráceno, vypočítá program výši měsíčního odpisu: Cena x 24% / počet měsíců zbývajících do konce roku.
Může se zdát, že v obou případech musí program vypočítat stejný odpis. Rozdíl však nastává především v prvním roce odepisování u majetku, který nebyl zaveden v lednu, ale v dalších měsících (únor až prosinec). Rozdíl je patrný z následující tabulky:

Způsob účetního odpisu Výše odpisu za 1 měsíc při zavedení majetku 20.1. Výše odpisu za 1 měsíc při zavedení majetku 20.8.
Kráceno: 100.000,- x 2% = 2.000,- 100.000,- x 2% = 2.000,-
Nekráceno: 100.000,- x 24% / 12 = 2.000,- 100.000,- x 24% / 5 = 4.800,-


Jak je vidět, při zavedení majetku v průběhu roku dochází k rozdílům v částkách, které budou za rok odepsány. Při zavedení majetku 20.1. bude za rok odepsána Měsíční sazbou i Roční sazbou stejná částka. V tomto případě 2.000,- x 12 měsíců = 24.000,-. Při zavedení majetku 20.8. však dojde k rozdílu. Při výpočtu Měsíční sazbou odepíšete za rok 2.000,- x 5 měsíců = 10.000,- a při výpočtu Roční sazbou 4.800,- x 5 měsíců = 24.000,-.

Další možnost -3 počítá hodnotu odpisu ze zůstatkové ceny, kterou rozpočítá na zadaný počet měsíců v poli UP počet odepisovaných měsíců.

Způsob odpisu -4 se od předchozího způsobu liší nastavením cílové zůstatkové ceny. Odpisy se rozpočítají ze vstupní ceny do zadaného počtu měsíců a zadané zůstatkové ceny.

Způsob odpisu -5 se od předchozího způsobu liší nastavením cílové zůstatkové ceny v %. Odpisy se rozpočítají ze vstupní ceny do zadaného počtu měsíců a zadané zůstatkové ceny v %. Procentní výše je definována v Konstantách majetku - defaultně nastaveno 5%.

Při technickém zhodnocení majetku, u kterého jste zvolili jako způsob odpisu -3, -4 nebo -5, musíte vždy zadat nejen pohyb Technické zhodnocení, ale současně také pohyb Změna odpisování kde nově určíte počet měsíců pro odpisování (počítáno od data zavedení).

Pole Číslo způsobu odpisu je jeden z parametrů, který ovlivňuje to, jak bude probíhat výpočet účetních odpisů. Dalším parametrem, který ovlivňuje účetní odpisy, je pole Způsob změny sazby. Tento parametr se nachází ve formuláři Účetní skupiny.

UP Účetní skupina

Toto pole je přístupné pouze při vytváření typu pohybu Počáteční stav a Změna sazby. Zadáváte účetní skupinu, podle které budete majetek účetně odepisovat. Účetní skupina je uživatelský číselník, který obsahuje informaci o tom, jak (jakou sazbou) bude majetek (dané účetní skupiny) a po jakou dobu odepisován. Význam účetní skupiny spočívá především v tom, že umožňuje definovat automatické změny odpisových sazeb při odpisování majetku. Např. se rozhodnete, že majetek budete odepisovat nejprve sazbou 15 % a po určité době sazbou 25 %. Pokud byste účetní skupiny nepoužívali, museli byste v okamžiku, kdy chcete sazbu změnit, vytvořit ručně pohyb Změna sazby, ve kterém byste definovali novou sazbu pro odpis. Tento pohyb byste museli vytvořit ručně u každé karty, které by se změna týkala. Zatímco pokud budete používat účetní skupiny, tak se pohyb Změna sazby vytvoří automaticky a automaticky tak dojde ke změně účetní odpisové sazby. Změna proběhne u všech karet dané účetní skupiny.

V účetní skupině definujete všechny sazby, kterými má být majetek s danou skupinou odepisován a dále doby, od kdy má ke změně sazby dojít. Doba může být počítána na počty měsíců (od data zavedení karty) nebo na kalendářní roky, vždy k 1.1.RRRR (bez ohledu na datum zavedení). Mezi oběma variantami je velký rozdíl, který má vliv na odpisový plán. Podrobný popis číselníku účetních skupin naleznete v kapitole Účetní skupiny.

Při zadávání účetní skupiny ve formuláři účetního pohybu můžete využít číselník, který otevřete klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg. V číselníku vyberete účetní skupinu a poklepáním myši ji přenesete do formuláře.

UP Sazba měsíční, UP Sazba roční

Obě pole jsou přístupná pouze při vytváření typu pohybu Počáteční stav a Změna sazby. Jedná se o měsíční a roční sazbu pro účetní odpis majetku. Těmito sazbami bude započato odepisování majetku. Obě pole jsou vzájemně svázána přepočtem. Jestliže vyplníte měsíční sazbu (pole Sazba měsíční), program automaticky dopočítá roční sazbu (Sazba měsíční x 12). Jestliže vyplníte roční sazbu, program automaticky dopočítá měsíční sazbu (Roční sazba / 12). Kterou hodnotu program použije při výpočtu účetního odpisu, zda Sazbu měsíční nebo Sazbu roční, závisí na hodnotě vyplněné v poli Způsob účetního odpisu, kterou jsme popsali výše.

Upozornění Způsob výpočtu účetního odpisu Sazbou měsíční a Sazbou roční je odlišný, proto položce Způsob účetního odpisu doporučujeme věnovat velkou pozornost.


Pokud máte vyplněnou účetní skupinu, Sazba měsíční a Sazba roční se dosazuje automaticky z definice účetní skupiny. Výše sazby je závislá na údaji v poli Odpisované období. Účetní skupina může být totiž definovaná tak, že v každém měsíci nebo v každém kalendářní roce může být platná jiná odpisová sazba. Podrobný popis vlivu účetní skupiny na výpočet účetního odpisu naleznete v kapitole Účetní skupiny.

Upozornění Jestliže zadáte do pole Sazba měsíční vyšší hodnotu (např. 10%), program dosadí do pole Sazba roční zdánlivě nesmyslnou hodnotu (120% = 12 x 10%). Hodnota vyšší než 100% je důsledkem vzájemného vztahu mezi polem Sazba měsíční a Sazba roční. Při výpočtu účetních odpisů však program nikdy neodepíše více než je Vstupní cena majetku (včetně technického zhodnocení), tedy neodepíše více než 100% ceny.


Odpisované období

Z hlediska systému Helios Orange je v účetních pohybech odpisovaným obdobím 1 měsíc. Toto pole obsahuje pořadové číslo odpisovaného období. Není přístupné k editaci, protože jej systém vyplňuje automaticky sám podle data platnosti pohybu. V číselníku Účetní skupiny můžete definovat pro každé odpisované období jinou odpisovou sazbu. Podle účetní skupiny a odpisovaného období systém sám vyplní pole Sazba měsíční a pole Sazba roční.

Roky, Měsíce

Tyto údaje uvádějí pořadí měsíce a roku odpisovaného období. Např. odpisované období 15 je 2. rok a 3. měsíc odpisu.

UP Omezit počet odepisovaných měsíců

Zaškrtávací pole, které přístupní pole pro zadání maximálního počtu odepisovaných měsíců. Tuto hodnotu nastavujete v případě, že v poli Číslo způsobu odpisu máte hodnotu -3 - počtem měsíců nebo - 4 počtem měsíců do cílové zůstatkové ceny.

1. odpis měsíc po:

Zaškrtávací pole. Určuje, zda se má provést první odpis po měsíc po zavedení majetku nebo již v měsíci zavedení.

Upozornění Pokud stanovíte odpis 24 měsíců a zaškrtnete popisované pole -1. odpis měsíc po, odpisy se vygenerují ve skutečnosti pouze na 23 měsíců. při této kombinaci musíte do pole počet odepisovaných měsíců vložit hodnotu 25.
Upozornění Upozorňujeme na zadání kombinace sazby měsíční/roční a počtu měsíců odepisování - při uvedeném nastavení se odpisy zastaví a zůstatková cena majetku nemusí být rovno 0. Doporučujeme pro výpočet odpisu používat buď sazby nebo počet měsíců.


P. odpis při vyřazení

Zaškrtávací pole. Určuje, zda se má provést při vyřazení majetku poslední odpis v měsíci vyřazení. Toto pole lze nastavit na kartě (protokolu zavedení), účetní skupině nebo přímo na konkrétním vyřazení karty.

Účtováno

Příznak, že je pohyb automaticky zaúčtován do modulu Účetnictví. Příznak systém vyplňuje automaticky v okamžiku zaúčtování pohybu.

UP Uživatelská kontace

Zaškrtávátko, které dovoluje zadat na pohyb účetní předpis pro zaúčtování.

UP Kontace

Číslo účetní kontace, podle které chcete pohyb automaticky zaúčtovat do modulu Účetnictví. Existují 2 způsoby, jak můžete na pohyb zadat kontaci:

 • Ruční zadání čísla kontace přímo do formuláře účetního pohybu.
 • Automatický přenos z definice Druhu účetního pohybu.

Při ručním zadání můžete využít výběr z číselníku, který otevřete klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg. Tímto způsobem zadáte kontaci pouze k pohybům ručně vytvořeným (např. pohyb Zavedení, Počáteční stav, Změna ceny a pod.). Na pohyby vytvářené automaticky (např. pohyb Odpis) tímto způsobem kontaci nezadáte. Zde musíte použít automatický přenos kontace z definice Druhu účetního pohybu.

Kontaci na automaticky vytvořený pohyb (např. Odpis) program doplní automaticky z definice Druhu pohybu (více informací o definici Druhu pohybu viz kap. Druhy pohybů) nebo na záložce 2 karty Opis zaškrtnout pole Kontace odpisu karty a vybrat kontaci z číselníku kontací .

V definici Druhu pohybu zadáváte číslo kontace, podle které budete chtít pohyb účtovat. Při vytváření konkrétního pohybu se kontace na pohyb přenese z definice Druhu pohybu. Např. nadefinujete si v číselníku Druhy pohybů druh pohybu Odpis. V definici tohoto druhu pohybu si zadáte číslo kontace např. 10, podle které budete chtít všechny odpisy účtovat. Ve chvíli, kdy ke konkrétnímu majetku vytvoříte účetní pohyb zavedení majetku, program automaticky vygeneruje pohyby Odpis až do úplného odepsání majetku a ke každému odpisu automaticky dosadí kontaci č.10, kterou jste si do Druhu pohybu Odpis nadefinovali.

Upozornění Pokud chcete automaticky účtovat odpisy např. osobního automobilu na jiné účty než např. odpisy budovy, je nutné si pro osobní automobil a pro budovy vytvořit speciální typy majetku a pro tyto typy majetku definovat speciální Druhy pohybů typu Odpis se speciální účetní kontací. Např. Odpis osobního automobilu a Odpis budovy. Podle typu majetku doplní program automaticky správný pohyb Odpis se správnou účetní kontací.

Tento způsob automatického dotahování čísla kontace z definice Druhu pohybu má svůj význam nejen pro pohyby Odpis (pohyb automaticky vytvářený programem), ale lze jej využít i pro ostatní pohyby (např. Zavedení, Změna ceny, Vyřazení atd.).

Podrobný popis práce s číselníkem účetních kontací naleznete v kapitole Účetní kódy – kontace.

UP Párovací znak

Údaj, který se doplní jako párovací znak do účetního dokladu při automatickém zaúčtování pohybu do modulu Účetnictví. Jestliže chcete při účtování dosadit jako párovací znak údaj v poli Doklad (ve formuláři karty majetku) nebo číslo karty majetku, ponecháte pole Párovací znak prázdné. V definici účetní kontace pak stačí nastavit, že párovacím znakem bude číslo dokladu nebo číslo karty. Pokud však chcete použít při účtování zcela jiný párovací znak, zadáte jej přímo do formuláře účetního pohybu a v definici účetní kontace nastavíte, že párovacím znakem bude právě údaj vyplněný v poli Párovací znak.

Upozornění Pokud chcete pohyby automaticky účtovat na párovací znak, nestačí jej pouze vyplnit. Je potřeba vyplnit také správně definici účetní kontace. Jinak k zaúčtování na párovací znak nedojde.

Dále na formuláři účetního pohybu zadáváte ceny majetku. Každá cena má 3 pole. Pole Původní stav – nelze editovat a obsahuje původní hodnotu před zadáním nové hodnoty, tedy stav před změnou. Při zadávání pohybu Počáteční stav má toto pole vždy hodnotu 0. Pole Změna – toto pole editujete, zadáváte změnu hodnoty. Pokud vytváříte pohyb, který mění některou z cen, zadáváte vždy částku, o kterou chcete původní částku zvýšit nebo snížit. Pole Nový stav – opět nelze editovat, systém jej vyplňuje automaticky a obsahuje součet hodnot zadaných v poli Původní stav a Změna. Tedy v tomto poli vidíte stav po změně.

UP Cena

Zde zadáváte cenu majetku.

UP Oprávky

Pole obsahuje součet účetních odpisů k datu platnosti pohybu. Při zadávání počátečního stavu majetku již dříve odepisovaného zde zadáváte již provedené odpisy.

UP Zůstatková cena

Zůstatková cena majetku. Systém ji vypočítává podle vzorce zůstatková cena = vstupní cena + oprávky. Pokud vyplníte pole Zůstatková cena a Vstupní cena ručně, program dopočítá zpětně pole Oprávky.

UP Zůstatková cena cílová

Výše zůstatkové ceny, kterou má majetek stanoven.

Poznámka

Záložka, kam můžete psát libovolné poznámky k danému účetnímu pohybu.

Další

Na záložce další jsou údaje týkající se limitů technického zhodnocení. Na kartě je možné evidovat a účtovat částky do výše technického zhodnocení. V okamžiku překročení zadaného limitu se změní cena majetku a přepočítají se odpisy. Tento pohyb funguje dle popisu pouze při nastavení výše limitu technického hodnocení a na druhu pohybu počáteční stav je záložka neaktivní.

Ucetni pohyby - Majetek6.gif

Informace

Záložka podávající souhrnné údaje o účetních pohybech - pole jsou neaktivní.

Vyplněný formulář uložíte klepnutím na tlačítko OK. Tlačítkem Storno změny neuložíte.

Po vytvoření a uložení pohybu Počáteční stav systém automaticky vygeneruje pohyby pro všechny účetní odpisy až do úplného odepsání majetku.Pokud jsou již účetní pohyby vytvořené potřebujete zadávat změny v účetních pohybech, potom se ve formuláři po stisknutí tlačítka Nový nabídnou možnosti:

Nový - ostatní pohyby

 • Oprava oprávek

tento pohyb dovolí zadat do účetní pohybů částku, kterou změníte hodnotu odpisů. Tato změna mění hodnotu odpisů k datu zadání, ale nenačítá se do hodnoty odpis v období (roce).

 • Snížení ceny

umožňuje měnit hodnotu majetku a pokud je třeba jej zadávat a mínusem

 • Technické zhodnocení

tento pohyb slouží k účtování hodnot navýšení ceny do limitu technického zhodnocení na konkrétní kartě majetku:

Ucetni pohyby - Majetek7.gif


Jelikož je limit nastaven na 100000, zadaná částka nezmění vstupní cenu a odpisy zůstanou ve stejné výši. Zadaná hodnota je evidovaná v poli UP Do limitu techn. zhodnocení:

Ucetni pohyby - Majetek8.jpg


V momentě překročení limitu se změní vstupní cena majetku a přepočtou se odpisy:

Ucetni pohyby - Majetek9.gif


Ucetni pohyby - Majetek10.jpg


Dále je možné na pohybu nastavit, zda se změna ceny projeví v odpisech již v měsíci změny nebo měsíc po zadání:

Ucetni pohyby - Majetek11.gif
 • Vyřazení

pohyb, který ukončí výpočet odpisů majetku. Tento pohyb se vygeneruje při použití funkce Vyřazení nad kartou majetku, případně při hromadném vyřazení karet.

 • Změna sazby


tímto pohybem je možné změnit způsob účetního odepisování

 • Zvýšení ceny


umožňuje zvýšit účetní hodnotu majetku - tento druh pohybu odpovídá daňovému technickému zhodnocení karty ( z účetního hlediska je to zvýšení ceny). U toho pohybu můžete zadat zda změnit odpis již v měsíci zadání zvýšení nebo měsíc po zadání:

Ucetni pohyby - Majetek12.gif

Zrušit účetní pohyb

Práce s volbou Zrušit v přehledu Účetní pohyby je shodná s volbou Zrušit v přehledu Daňové pohyby. Její popis tedy naleznete v kapitole Zrušit daňový pohyb.

Uzávěrka účetních pohybů

Volbou Uzávěrka provádíte uzávěrku účetních pohybů. Uzávěrka v přehledu Účetní pohyby má stejné vlastnosti jako Uzávěrka v přehledu Daňové pohyby. Proto její podrobný popis naleznete v kapitole Uzávěrka daňových pohybů.

Účtování

Touto volbou provedete automatické zaúčtování vybraných účetních pohybů do modulu Účetnictví. Volba v přehledu Účetní pohyby zaúčtuje všechny nebo vybrané pohyby . Volba Účtování v přehledu Karty majetku umožňuje zaúčtování účetních pohybů označených karet majetku k určitému datu. Podrobný popis této funkce naleznete v kapitole Účtování.

Pohled do účetnictví

Volbou Pohled do účetnictví si zobrazíte účetní doklad, který vznikl automatickým zaúčtování pohybu. Podle rozpracovanosti dokladu (viz modul Účetnictví) lze doklady buď prohlížet a opravovat nebo pouze prohlížet.

Odúčtování pohybu

Touto volbou zrušíte účetní doklad v účetním deníku modulu Účetnictví, který vznikl automatickým zaúčtováním. Potvrzením volby otevřete okno pro zadání systémového hesla. Zadáte systémové heslo, potvrdíte klepnutím na tlačítko OK a systém provede automatické odúčtování účetního dokladu.

Zrušení příznaku účtování

Tato funkce umožňuje zrušit příznak zaúčtování pohybu (nejedná se o odúčtování). Volbu lze použít pouze v případě, že u pohybu je příznak zaúčtování, ale v účetnictví neexistuje odpovídající účetní záznam (taková situace může nastat jen ve vážných případech narušení konzistence dat v databázi). Potvrzením systémovým heslem se odstraní příznak zaúčtování a pohyb lze znovu účtovat (vznikne nový účetní zápis). Pokud rušíte příznak zaúčtování u pohybu s existujícím účetním zápisem, zobrazí systém hlášení a nepovolí příznak zrušit:

V účetnictví existuje účetní doklad k tomuto dokladu, použijte funkci odúčtování!

Účetní odpisy

Účetní odpisy jsou pohyby, které program generuje automaticky. Tvorba těchto účetních odpisů probíhá tak, že nejprve vytvoříte účetní pohyb Počáteční stav (viz kap. Nový účetní pohyb). V tomto pohybu vyplníte údaje, které jsou důležité pro výpočet odpisu (zejména cenu majetku, odpisovou sazbu, oprávky (u již odepisovaného majetku) ) a pohyb uložíte. Z údajů, zadaných v pohybu Počáteční stav, program automaticky vytvoří další pohyby – Odpisy. Účetní odpisy program počítá měsíční. Tedy 1 řádek v přehledu = 1 pohyb = odpis za 1 měsíc. Tyto záznamy (odpisy) nelze mazat ani opravovat. Pokud chcete odpis smazat, musíte smazat zdrojový pohyb. Tedy pohyb Počáteční stav, ze kterého program odpisy generuje. Tyto odpisy pak průběžně účtujete do účetnictví. Pokud máte modul Účetnictví systému Helios Orange můžete provádět zaúčtování automaticky (viz kap. Účtování). Zaúčtovaný odpis získá příznak zaúčtování.

Pro správný výpočet účetních odpisů musíte mít vyplněné tyto údaje:

 • V kartě majetku je důležitým údajem Datum zavedení.
 • Na pohybu zavedení (nebo počáteční stav) je důležitým údajem pole Způsob účetního odpisu. Dobře si rozmyslete, zda budete používat pro výpočet Sazbu měsíční, Sazbu roční nebo Počtem měsíců.
 • Pokud jste se rozhodli používat Účetní skupiny, dejte pozor na pole Způsob změny sazby, kterou najdete na formuláři účetní skupiny. Toto pole ovlivňuje dobu, kdy bude docházet automaticky ke změně sazby.
 • Dále je na pohybu zavedení (nebo počáteční stav) důležité pole Datum platnosti. Teprve od tohoto data dojde k zahájení výpočtu odpisů.

Podrobnější informace se dozvíte vždy v jednotlivých kapitolách věnovaných těmto údajům.

Doklady

K účetním pohybům, které nejsou systémové lze přiřadit doklady zboží. Po potvrzení volby Doklady a Doklady zboží si tlačítkem Přidat nabídnete k výběru Druh dokladů zboží. Po vybrání druhu se zobrazí příslušné doklady, které pod něj spadají a které můžete připojit k účetnímu pohybu na kartě majetku.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export